Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
GIẢI ĐỀ LÍ 2017- PHẦN DAO ĐỘNG CƠ  
THPTC LÊ QUÝ ĐÔN BÌNH ĐỊNH  
1. Vec tơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn  
A. hướng ra xa vị trí cân bằng.  
C. hướng về vị trí cân bằng.  
B. cùng hướng chuyển động.  
D. ngược hướng chuyển động.  
2. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nh có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí  
cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là  
2
A. F  kx.  
B. F  kx.  
C. F  0,5kx .  
D. F  0,5kx.  
3
. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, biên độ A  
1
2
và A cùng pha nhau có  
D. A  A  A2  
biên độ là  
2
1
2
2
2
1
2
2
A. A  A  A  
B. A  A  A  
C. A  A  A2  
1
1
4
. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, biên độ A  
1
và A ngược pha nhau có  
2
biên độ là  
2
1
2
2
2
1
2
2
A. A  A  A  
B. A  A  A  
C. A  A  A2  
1
D. A  A  A2  
1
5
. Một con lắc đơn có chiều dài 
 
dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao động riêng của  
con lắc này là  
1   
1
g
g
A. 2  
.
B.  
.
C.  
.
D. 2  
.
g
2g  
2
  
6
. Khi nói v dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?  
A.Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.  
B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức.  
C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số lực cưỡng bức.  
D.Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.  
7. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nh có độ cứng k dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh  
v trí cân bng O. Biểu thức xác định lực kéo về tác dụng lên vật ở li độ x là F = - kx. Nếu F tính bằng  
niutơn (N), x tính bằng mét (m) thì k tính bằng  
2
2
D. N.m .  
A. N/m .  
B. N/m.  
C. N.m.  
8. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ, đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang.  
Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi  
A. lò xo có chiều dài cực đại.  
B. vật có vận tốc cực đại.  
C. lò xo không biến dạng.  
D. vật đi qua vị trí cân bằng.  
9
. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban đầu lần lượt là A ,  và  
1 1  
A
2
,  . Dao động tổng hợp của hai dao động này có pha ban đầu  được tính theo công thức  
2
A sin  A sin   
A sin   A sin  
1 1 2 2  
A cos  A cos  
1 1 2 2  
1
1
2
2
A. tan   
C. tan   
.
.
B. tan   
D. tan   
..  
..  
A cos  A cos  
1
1
2
2
A sin  A sin  
A cos  A cos  
1 1 2 2  
A sin  A sin   
1 1 2 2  
1
1
2
2
A cos  A cos  
1
1
2
2
10.Một vật dao động điều hoà trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Vectơ gia tốc của vật  
A. có độ lớn tỉ lệ nghịch với tốc độ của vật.  
B. có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn li độ của vật.  
C. luôn hướng theo chiều chuyển động của vật.  
D. luôn hướng ngược chiều chuyển động của vật.  
11.Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Lực kéo về tác dụng vào vật nhỏ của con lắc có độ lớn tỉ  
lệ thuận với  
A. biên độ dao động của con lắc.  
C. độ lớn li độ của vật.  
B. độ lớn vận tốc của vật.  
D. chiều dài lò xo của con lắc.  
12. Khi nói v dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?  
A.Gia tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.  
B. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian.  
C. Vận tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.  
D. Li độ của vật luôn giảm dần theo thời gian.  
- 1 -  
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
GIẢI ĐỀ LÍ 2017- PHẦN DAO ĐỘNG CƠ  
THPTC LÊ QUÝ ĐÔN BÌNH ĐỊNH  
13. Một chất điểm có khối lượng m đang dao động điều hòa. Khi chất điểm có vận tốc v thì động năng  
của nó là  
2
2
vm  
A.  
m.v  
2
2
2
.
B.  
.
C. vm .  
D. v m.  
2
   
3   
1
4.Một vật dao động theo phương trình x  5cos 5t  cm ( t bằng s). Kế từ lúc t=0, thời điểm vật  
qua v trí có li đ x  2,5cm lần thứ 2017 là  
A. 401,6 s.  
B. 403,5 s.  
C. 403,4 s.  
D. 401,3 s.  
1
5.Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng khối lượng đang dao động điều hòa. Gọi  ,s ,F và  
1 01 1  
,s ,F lần lượt là chiều dài, biên độ, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai.  
2  
02  
2
F
1
Biết 3  2 , 2s  3s . T số  
bằng  
2
1
02  
01  
F2  
B. 4/9.  
A. 3/2.  
C. 9/4.  
D. 2/3.  
0,2  
16.Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị  
x
biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Tần số góc  
của dao động là  
A. 10 rad/s. B. 5 rad/s.  
t(s)  
O
C. 5 rad/s. D. 10 rad/s.  
17.Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại  
lực F  20cos10t  
N
(t tính bằng s) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy  
2
10. Giá tr của m là  
A. 100 g.  
B. 1 kg.  
C. 250 g.  
D. 0,4kg.  
18.Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v theo thi gian t của một vật dao động điều  
hòa. Phương trình dao động của vật là  
3
20  
3  
   
6   
3
20  
3  
   
6   
A. x   
cos  
t   
t   
(cm).  
B. x   
cos  
t   
t   
(cm).  
(cm).  
4
4  
3
80  
   
6   
3
20  
   
C. x  cos  
(cm).  
D. x  cos  
8
3  
8  
3  
6   
19.Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang. Cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 2%.  
Gốc thế năng tại vị trí của vật mà lò xo không biến dạng. Phần trăm cơ năng của con lắc bị mất đi trong  
hai dao động toàn phần liên tiếp có g tr gần nhất với giá trị nào sau đây?  
A.4%.  
B. 10%.  
C. 8%.  
D. 7%.  
20. Một con lắc đơn có chiều dài 1,92 m treo vào điểm T cố định. Từ vị trí  
cân bng O, kéo con lắc về bên phải đến A rồi thả nhẹ. Mỗi khi vật nhỏ đi từ  
phi sang trái ngang qua B thì dây vướng vào đinh nhỏ tại D, vật dao động  
trên qu đạo AOBC (được minh họa bằng hình bên). Biết TD = 1,28 m và  
0 2 2  
   4 . B qua mọi ma sát. Lấy g   (m / s ). Chu kì dao động của con  
2
1  
lắc là  
A. 2,26 s.  
B. 2,61 s.  
C. 1,60 s.  
D. 2,77 s.  
- 2 -  
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
GIẢI ĐỀ LÍ 2017- PHẦN DAO ĐỘNG CƠ  
THPTC LÊ QUÝ ĐÔN BÌNH ĐỊNH  
2
F
1.Ở một nơi trên trái đất, hai con lắc đơn có cùng chiều dài đang dao động điều hòa với cùng biên độ. Gọi m  
và m , F lần lượt là khối lượng, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc th nhất và của con lắc th hai. Biết  
m  m  1,2kg  2F  3F . Giá tr của m  
1
,
1
2
2
1
là  
1
2
2
1
A. 720g.  
B. 400g.  
C. 480g.  
D.600g.  
2
2.Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc là  
2
1191cm, chu kì dao động nhỏ của nó là T  2,20  0,01s. Lấy   9,87  bỏ qua sai số của số . Gia  
tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là  
2
2
A. g  9,7 0,1m / s .  
B. g  9,8 0,1m / s .  
2
2
C. g  9,7 0,2m / s .  
D. g  9,8 0,2m / s .  
23.Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo  độ cứng 20N/m dao động điều hòa với chu kì 2s. Khi pha dao  
2
động của vật là /2 thì vận tốc của vật là 20 3cm / s. Lấy  10. Khi vật qua vị trí có li độ 3 cm thì động  
năng của con lắc là  
A.0,36J.  
B. 0,72J.  
C. 0,03J.  
D. 0,18J.  
24.Cho D  
1
, D  
2
, D  
3
là ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Dao động tổng hợp của D  
1
và D  
2
   
2   
có phương trình x  3 3cos t   
cm  
.Dao động tổng hợp của D  
2
. Biên độ của dao động D  giá tr nhỏ  
D. 3,6 cm.  
2 3  
và D  phương trình  
12  
x  3cost  
cm  
.Dao động D  
1
ngược pha với dao động D  
3
2
3
nhất là  
A. 3,7 cm.  
B. 2,7 cm. C. 2,6 cm.  
2
5. Một con lắc lò xo đang dao  
đ
W (J)  
động điều hòa. Hình bên là đồ thị  
biểu diễn sự phụ thuộc của động  
năng W của con lắc theo thời gian  
2
đ
t. Hiệu t  t  giá tr gần nhất  
2
1
với giá trị nào sau đây?  
A. 0,27 s.  
C. 0, 22 s.  
B. 0,24 s.  
D. 0,20 s.  
1
O
t
2
0
,25  
t
1
0,75  
t (s)  
26.Một lò xo nh có độ cứng 75N/m, đầu trên của lò xo treo vào một điểm cố  
định. Vật A có khối lượng 0,1kg được treo vào đầu dưới của lò xo. Vật B có  
khối lượng 0,2 kg treo vào vật A nhờ một sợi dây mềm, nhẹ, không dãn và đủ  
dài để khi chuyển động vật A và B không va chạm nhau (hình bên). Ban đầu giữ  
vật B để lò xo có trục thẳng đứng và dãn 9,66cm (coi 9,66  4  4 2 ) rồi thả  
2
2
nhẹ. Lấy g 10m / s   10. Thời gian từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng  
lại lần đầu là  
A. 0,19s.  
B. 0,21 s.  
C. 0,17 s.  
D. 0,23 s.  
- 3 -  
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
GIẢI ĐỀ LÍ 2017- PHẦN DAO ĐỘNG CƠ  
THPTC LÊ QUÝ ĐÔN BÌNH ĐỊNH  
Wdh(J)  
27.Một con lắc lò xo treo vào một  
điểm cố định ở nơi có gia tốc trọng  
0,50  
2
2
trường g   m / s . Cho con lắc  
dao động điều hòa theo phương  
thẳng đứng. Hình bên là đồ thị  
biểu diễn sự phụ thuộc của thế  
năng đàn hồi Wdh của lò xo vào  
thời gian t. Khối lượng của con lắc  
gần nhất với giá trị nào sau đây?  
0,25  
t(s)  
O
A. 0,65kg.  
C. 0,55kg.  
B. 0,35kg.  
D. 0,45kg.  
0,2  
0,3  
0
,1  
- 4 -  
Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới

GIẢI ĐỀ ĐH 2017- DAO ĐỘNG C�

Đăng ngày 8/8/2017 8:42:42 AM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 8 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: 0.27 M | File type: pdf
0 lần xem

đề thi GIẢI ĐỀ ĐH 2017- DAO ĐỘNG C�, Vật lý 12. . nslide giới thiệu đến mọi người đề thi GIẢI ĐỀ ĐH 2017- DAO ĐỘNG C� .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện GIẢI ĐỀ ĐH 2017- DAO ĐỘNG C� trong thể loại Vật lý 12 được chia sẽ bởi user Trọng Hà Minh đến mọi người nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục Vật lý 12 , có tổng cộng 12 trang, thuộc file .pdf, cùng danh mục còn có Đề thi Vật lý Vật lý 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo

https://nslide.com/de-thi/giai-de-dh-2017-dao-dong-c.ee2u0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Vật lý 12


Sponsor Documents