Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng docx

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017

MÔN HÓA_Mã đề thi 202

Câu 41.  Crom(VI) oxit (CrO3) có màu gì ?

 A. Màu vàng. B. Màu đỏ thẫm. C. Màu xanh lục. D. Màu da cam.

Câu 42.  Hoà tan hoàn toàn m gam Fe bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

 A. 11,2. B. 5,6. C. 2,8. D. 8,4.

Câu 43.  Một mẫu khí thải công nghiệp có chứa các khí: SO2, CO2, NO2, H2S. Để loại bỏ các khí đó một cách hiệu quả nhất, có thể dùng dung dịch nào sau đây ?

 A. NaCl. B. HCl. C. Ca(OH)2. D. CaCl2.

Câu 44.  Kim loại dẫn điện tốt nhất là

 A. Au. B. Ag. C. Al D. Cu.

Câu 45.  Công thức phân tử của đimetylamin là

 A. C2H8N2. B. C2H7N. C. C4H11N D. C2H6N2.

Câu 46.  Xà phòng hóa CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là

 A. C2H5ONa.  B. C2H5COONa. C. CH3COONa.  D. HCOONa.

Câu 47.  Kim loại Fe bị thụ động bởi dung dịch

 A. H2SO4 loãng. B. HCl đặc, nguội. C. HNO3 đặc, nguội.  D. HCl loãng.

Câu 48.  Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Cu ?

 A. HCl. B. HNO3 loãng. C. H2SO4 loãng. D. KOH.

Câu 49.  Quặng nào sau đây có chứa thành phần chính là Al2O3 ?

 A. Hematit đỏ. B. Boxit. C. Manhetit. D. Criolit.

Câu 50.  Ở nhiệt độ thường, dung dịch Ba(HCO3)2 loãng tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

 A. KCl. B. KNO3. C. NaCl. D. Na2CO3.

Câu 51.  Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên ?

 A. Tơ nitron. B. Tơ tằm. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ nilon-6.

Câu 52.  Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc ?

 A. Metylaxetat. B. Glyxin. C. Fructozơ. D. Saccarozơ.

Câu 53.  Cho 2,24 lít khí CO (đktc) phản ứng vừa đủ với 10 gam hỗn hợp X gồm CuO và MgO. Phần trăm khối lượng của MgO trong X

 A. 20%. B. 40%. C. 60%. D. 80%.

Câu 54.  Cho hỗn hợp Zn, Mg và Ag vào dung dịch CuCl2, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp ba kim loại. Ba kim loại đó

 A. Mg, Cu và Ag. B. Zn, Mg và Ag. C. Zn, Mg và Cu. D. Zn, Ag và Cu.

Câu 55.  Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?

 A. C2H5OH C2H4(k) + H2O.

 B. CH3COONa(r) + NaOH(r) CH4(k)  + Na2CO3.

 C. 2Al + 2 NaOH + 2 H2O 2NaAlO2 + 3H2(k)

 D. Cu + 4HNO3(đặc) Cu(NO3)2 + 2NO2 (k) + 2H2O

Câu 56.  Phát biểu nào sau đây sai ?

 A. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng.

 B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức.

 C. Dung dịch lysin không làm đổi màu phenolphtalein.

 D. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa màu vàng.

Câu 57.  Hiđro hóa hoàn toàn 17,68 gam triolein cần vừa đủ V khí H2 (đktc). Giá trị của V

 A. 4,032. B. 0,448. C. 1,344. D. 2,688.

Câu 58.  Cho 26,8 gam hỗn hợp KHCO3 và NaHCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

 A. 19,15. B. 20,75. C. 24,55.  D. 30,10.

Câu 59.  Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, thu được dung dịch chứa 47,52 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V

 A. 160. B. 720. C. 329.  D. 320.

Câu 60.  Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng

 A. cộng H2 (Ni, t0). B. tráng bạc. C. với Cu(OH)2. D. thủy phân.

Câu 61.  Đốt cháy hoàn hoàn m gam hỗn hợp Mg và Al cần vừa đủ 2,8 lít khí O2 (đktc) thu được 9,1 gam hỗn hợp hai oxit. Giá trị m là

 A. 5,1. B. 7,1. C. 6,7. D. 3,9.

Câu 62.  Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học ?

 A. Cho BaSO4 vào dung dịch HCl loãng. B. Cho kim loại Fe vào dung dịch FeCl3.

 C. Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH. D. Cho CaO vào dung dịch HCl.

Câu 63.  Cho các chất sau: Saccarozơ, glucozơ, etyl fomat, Ala-Gly-Al. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là

 A. 1.  B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 64.  Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch 300 ml NaOH 1M. Giá trị của m

 A. 27.  B. 18. C. 12. D. 9.

Câu 65.  Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a)   Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl.

(b)   Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.

(c)   Sục khí SO2 đến dư vào dung dịch NaOH.

(d)   Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư.

(e)   Cho hỗn hợp Cu và FeCl3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào H2O dư.

(f)    Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng (không có khí thoát ra).

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

 A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

Câu 66.  Thủy phân không hoàn toàn peptit Y mạch hở, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có chứa các đipeptit Gly-Gly và Ala-Ala. Để thủy phân hoàn toàn 1 mol Y cần 4 mol NaOH, thu được muối và nước. Số công thức cấu tạo phù hợp của Y

 A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 67.  Cho các phát biểu sau:

(a)   Dùng Ba(OH)2 để phân biệt hai dung dịch AlCl3 và Na2SO4.

(b)   Cho dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư, thu được kết tủa.

(c)   Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.

(d)   Kim loại Al tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

(e)   Ở nhiệt độ cao, NaOH và Al(OH)3 đều không bị phân hủy.

Số phát biểu đúng là

 A. 2. B. 1.  C. 4. D. 3.

Câu 68.  Cho các phát biểu sau:

 (a) Trong dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.

(b) Aminoaxit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước.

(c) Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng tráng bạc.

 (d) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t0) thu được tripanmitin.

 (e) Triolein và protein có cùng thành phần nguyên tố.

(g)   Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

Số phát biểu đúng là

 A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.

Câu 69.  Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được chất hữu cơ Y (no, đơn chức, mạch hở, có tham gia phản ứng tráng bạc) và 53 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ Y cần vừa đủ 5,6 lít khí O2 (đktc). Khối lượng của 0,3 mol X là

 A. 29,4 gam. B. 31,0 gam. C. 33,0 gam. D. 41,0 gam.

Câu 70.  Điện phân 100 ml dung dịch gồm CuSO4 aM và NaCl 2M (điện cực trơ, màn ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 1,25A trong thời gian 193 phút. Dung dịch thu được có khối lượng giảm 9,195 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của a là

 A. 0,40. B. 0,50. C. 0,45 D. 0,60.

Câu 71.  Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Al2O3 và Na2O vào nước, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Giá trị của a là

 A. 14,40. B. 19,95. C. 29,25. D. 24,60.

Câu 72.  Thực hiện các phản ứng sau:

 (1) X + CO2 Y  (2) 2X + CO2 Z + H2O

 (3) Y + T Q + X + H2O (4) 2Y + T Q + Z + 2H2O

 Hai chất X, T tương ứng là

 A. Ca(OH)2 và NaOH. B. Ca(OH)2 và Na2CO3. C. NaOHNaHCO3. D. NaOH Ca(OH)2.

Câu 73.  Chất X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hai chất Y và Z. Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được Y. Chất X

 A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH3. C. CH3COOCH=CH-CH3.D. HCOOCH=CH2.

 

 

 

 

Câu 74.  Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch AgNO3 trong NH3

Kết tủa Ag

Y

Quỳ tím

Chuyển màu xanh

Z

Cu(OH)2

Màu xanh lam

T

Nước brom

Kết tủa trắng

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

 A. Anilin, glucozơ, lysin, etyl fomat. B. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin.

 C. Etyl fomat, anilin, glucozơ, lysin. D. Etyl fomat, lysin, glucozơ, anilin.

Câu 75.  Cho các phát biểu sau:

(a)   Crom bền trong không khí do có màng oxit bảo vệ.

(b)   Ở nhiệt độ thường, crom(III) oxit là chất rắn, màu lục thẫm.

(c)   Crom(III) hiđroxit có tính lưỡng tính, tan được trong dung dịch axit và kiềm mạnh.

 (d) Trong dung dịch H2SO4 loãng, ion cromat chuyển thành ion đicromat.

 Số phát biểu đúng là

 A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 76.  Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và valin tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được (m + 9,125) gam muối. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được (m + 7,7) gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 A. 39,60. B. 32,25. C. 26,40. D. 33,75.

Câu 77.  Đốt cháy hòa tan 9,84 gam hỗn hợp X gồm một ancol và một este (đều đơn chức, mạch hở) thu được 7,168 lít khí CO2 (đktc) và 7,92 gam H2O. Mặt khác, cho 9,84 gam X tác dụng hoàn toàn với 96 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m

 A. 13,12. B. 6,80. C. 14,24. D. 10,48.

Câu 78.  Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) thu được 26,15 gam hỗn hợp X. Nghiền nhỏ, trộn đều và chia X thành hai phần. Cho phần một tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc) và 5,6 gam chất rắn không tan. Hòa tan hết phần hai trong 850 ml dung dịch HNO3 2M, thu được 3,36 lít khí NO (đktc) và dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?

 A. 113. B. 95. C. 110. D. 103.

Câu 79.  Chia m gỗn hợp T gồm các peptit mạch hở thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được N2, CO2 và 7,02 gam H2O. Thủy phân hoàn toàn phần hai, thu được hỗn hợp X gồm alanin, glyxin, valin. Cho X vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,5 M và KOH 0,6M, thu được dung dịch Y chứa 20,66 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với Y cần 360 ml dung dịch HCl 1M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 A. 21,32. B. 24,20. C. 24,92. D. 19,88.

Câu 80.  Hòa tan hết 8,16 gam hỗn hợp E gồm Fe và hai oxit trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Sục khí Cl2 đến dư vào X, thu được dung dịch Y chứa 19,15 gam muối. Mặt khác, cho 8,16 gam E tan hết trong 340 ml dung dịch HNO3 1M, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của , ở đktc). Giá trị của V

 A. 0,672. B. 0,896. C. 1,792. D. 2,688.

 

 

Trang 1/4 - Mã đề thi 202

 

Có thể download/tải file dạng docx bên dưới miễn phí

Giải đề hóa 202 đề thi Hóa học

Đăng ngày 6/30/2017 3:27:09 PM | Thể loại: Hóa học | Lần tải: 73 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.85 M | File type: docx
0 lần xem


Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện Giải đề hóa 202 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Giải đề hóa 202 thuộc thể loại Hóa học được giới thiệu bởi bạn Thiện La Văn tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề Hóa học , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Hóa học ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN HÓA_Mã đề thi 202 Crom(VI) oxit (CrO3) có màu gì ? A, thêm nữa Màu vàng, cho biết thêm B, thêm nữa Màu đỏ thẫm, nói thêm là C, bên cạnh đó Màu xanh lục, cho biết thêm D, bên cạnh đó Màu da cam, cho biết thêm Hoà tan hoàn toàn m gam Fe bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc), tiếp theo là Giá trị của m là A, cho biết thêm 11,2, nói thêm là B, tiếp theo là 5,6, tiếp theo là C, nói thêm là 2,8, nói thêm D, thêm nữa 8,4, thêm nữa Một mẫu khí thải công nghiệp có chứa những khí: SO2, CO2, NO2, H2S, thêm nữa Để loại bỏ những khí ấy một cách hiệu quả nhất, có thể sử dụng dung dịch nào sau đây ? A, kế tiếp là NaCl, bên cạnh đó B, bên cạnh đó HCl, bên cạnh đó C, nói thêm Ca(OH)2, nói thêm D, cho biết thêm CaCl2, nói thêm là Kim loại dẫn điện tốt nhất là A, ngoài ra Au, bên cạnh đó B, tiếp theo là Ag, bên cạnh đó C, bên cạnh đó Al D, nói thêm Cu, kế tiếp là Công thức phân tử của đimetylamin là A, ngoài ra C2H8N2, tiếp theo là B, kế tiếp là C2H7N, kế tiếp là C, tiếp theo là C4H11N
https://nslide.com/de-thi/giai-de-hoa-202.wgru0q.html

Bình luận

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

. Bạn có thể Tải về đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hóa học


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017
MÔN HÓA_Mã đề thi 202
Crom(VI) oxit (CrO3) có màu gì ?
A. Màu vàng. B. Màu đỏ thẫm. C. Màu xanh lục. D. Màu da cam.
Hoà tan hoàn toàn m gam Fe bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là
A. 11,2. B. 5,6. C. 2,8. D. 8,4.
Một mẫu khí thải công nghiệp có chứa các khí: SO2, CO2, NO2, H2S.Để loại bỏ các khí đó một cách hiệu quả nhất, có thể dùng dung dịch nào sau đây ?
A. NaCl. B. HCl. C. Ca(OH)2. D. CaCl2.
Kim loại dẫn điện tốt nhất là
A. Au. B. Ag. C. Al D. Cu.
Công thức phân tử của đimetylamin là
A. C2H8N2. B. C2H7N. C. C4H11N D. C2H6N2.
Xà phòng hóa CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là
A. C2H5ONa. B. C2H5COONa. C. CH3COONa. D. HCOONa.
Kim loại Fe bị thụ động bởi dung dịch
A. H2SO4 loãng. B. HCl đặc, nguội. C. HNO3 đặc, nguội. D. HCl loãng.
Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Cu ?
A. HCl. B. HNO3 loãng. C. H2SO4 loãng. D. KOH.
Quặng nào sau đây có chứa thành phần chính là Al2O3 ?
A. Hematit đỏ. B. Boxit. C. Manhetit. D. Criolit.
Ở nhiệt độ thường, dung dịch Ba(HCO3)2 loãng tác dụng được với dung dịch nào sau đây?
A. KCl. B. KNO3. C. NaCl. D. Na2CO3.
Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên ?
A. Tơ nitron. B. Tơ tằm. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ nilon-6.
Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc ?
A. Metylaxetat. B. Glyxin. C. Fructozơ. D. Saccarozơ.
Cho 2,24 lít khí CO (đktc) phản ứng vừa đủ với 10 gam hỗn hợp X gồm CuO và MgO. Phần trăm khối lượng của MgO trong X là
A. 20%. B. 40%. C. 60%. D. 80%.
Cho hỗn hợp Zn, Mg và Agvào dung dịch CuCl2, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp ba kim loại. Ba kim loại đó là
A. Mg, Cu và Ag. B. Zn, Mg và Ag. C. Zn, Mg và Cu. D. Zn, Ag và Cu.
Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?
A. C2H5OH C2H4(k) + H2O.
B. CH3COONa(r) + NaOH(r) CH4(k) + Na2CO3.
C. 2Al + 2NaOH + 2 H2O2NaAlO2 + 3H2(k)
D. Cu + 4HNO3(đặc)Cu(NO3)2 + 2NO2 (k) + 2H2O
Phát biểu nào sau đây sai ?
A. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng.
B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức.
C. Dung dịch lysin không làm đổi màu phenolphtalein.
D. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa màu vàng.
Hiđro hóa hoàn toàn17,68 gam triolein cần vừa đủ V khí H2 (đktc). Giá trị của V là
A. 4,032. B. 0,448. C. 1,344. D. 2,688.
Cho 26,8 gam hỗn hợp KHCO3 và NaHCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 19,15. B. 20,75. C. 24,55. D. 30,10.
Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, thu được dung dịch chứa 47,52 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là
A. 160. B. 720. C. 329. D. 320.
Saccarozơ

Sponsor Documents