Đề Thi Tập Đọc 2:Giáo Án Tập Đọc Lớp 2 Hkii

đề thi Tiểu Học Lớp 2 Tập đọc 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 36       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
5wqx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-11 20:39:29
Loại file
doc
Dung lượng
0.65 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
36
File đã kiểm duyệt an toàn

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC HIEÄP HOØA “A” GIAÙO AÙN TAÄP ÑOÏC LÔÙP 2 TUAÀN 19 Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2017 TAÄP ÑOÏC Tieát 55 : CHUYEÄN BOÁN MUØA I. Muïc tieâu - Ñoïc raønh maïch toaøn baøi ; Bieát ngaét ,

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC HIEÄP HOØA “A”                                          GIAÙO AÙN TAÄP ÑOÏC LÔÙP 2
 

TUAÀN 19                            Thứ hai ngày  9  tháng  1 năm  2017 TAÄP ÑOÏC Tieát  55  :                                           CHUYEÄN BOÁN MUØA  
I. Muïc tieâu             - Ñoïc raønh maïch toaøn baøi ; Bieát ngaét ,  nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu             - Hieåu yù nghóa : Boán muøa xuaân , haï ,thu , ñoâng , moãi muøa moãi veõ ñeïp rieâng , ñeàu coù ít cho cuoäc soáng . (  Traû lôøi ñöôïc CH  1,2,4 )
         ** GDBVMT: Mỗi mùa  Xuân, Hạ ,Thu ,  Đông đều có những vẽ đẹp riêng nhưng đều gắn bó với con người . Chúng ta cần có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường thiên nhiên để cuộc sống của con người ngày càng thêm đẹp đẽ .
  II. Chuaån bò
-          GV: Tranh minh hoïa baøi ñoïc trong sgk. Baûng phuï vieát saün caâu vaên, ñoaïn vaên caàn höôùng daãn HS ñoïc ñuùng. Buùt daï+ 3, 4 tôø giaáy khoå to keû baûng goàm 3 coät (muøa haï, muøa thu, muøa ñoâng) ñeå hs traû lôøi caâu hoûi 3.
-          HS: SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng  
Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’)
-         OÂn taäp hoïc kì I.
A. Môû ñaàu:
-         GV giôùi thieäu 7 chuû ñieåm cuûa saùch Tieáng Vieät 2, taäp hai: ÔÛ hoïc kì I, caùc em ñaõ ñöôïc hoïc caùc chuû ñieåm noùi veà baûn thaân, veà baïn beø, tröôøng hoïc, thaày coâ, oâng baø, cha meï, anh em, nhöõng ngöôøi baïn trong nhaø. Töø hoïc kì II, saùch Tieáng Vieät 2 seõ ñöa caùc em ñeán vôùi theá giôùi töï nhieân xung quanh qua caùc chuû ñieåm 4 muøa, Chim choùc, Muoâng thuù, Soâng bieån, Caây coái. Saùch coøn cung caáp cho caùc em nhöõng hieåu bieát veà Baùc Hoà, vò laõnh tuï kính yeâu cuûa daân toäc, vaø veà nhaân daân Vieät Nam qua caùc chuû ñieåm Baùc Hoà, Nhaân daân.
-         HS môû muïc luïc saùch Tieáng Vieät 2, taäp hai. 1 em ñoïc teân 7 chuû ñieåm; quan saùt tranh minh hoïa chuû ñieåm môû ñaàu – Boán muøa.
3. Baøi môùi
Giôùi thieäu: (1’) -         Chuyeän boán muøa môû ñaàu chuû ñieåm Boán muøa. GV yeâu caàu HS quan saùt tranh minh hoïa trong saùch, traû lôøi caâu hoûi: Tranh veõ nhöõng ai? Hoï ñang laøm gì? (Tranh veõ moät baø cuï beùo toát, veû maët töôi cöôøi ngoài giöõa boán coâ gaùi xinh ñeïp, moãi ngöôøi coù caùch aên maëc rieâng)
- Haùt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

             
 


TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC HIEÄP HOØA “A”                                          GIAÙO AÙN TAÄP ÑOÏC LÔÙP 2
 

-         Muoán bieát baø cuï vaø caùc coâ gaùi laø ai, hoï ñang noùi vôùi nhau ñieàu gì, caùc em haõy ñoïc chuyeän boán muøa.
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’)
 Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
 Phöông phaùp: Tröïc quan, thöïc haønh.
 ÑDDH: SGK, baûng caøi, töø caâu.
GV ñoïc maãu toaøn baøi:
-         Chuù yù phaùt aâm roõ, chính xaùc, gioïng ñoïc nheï nhaøng, ñoïc phaân bieät lôøi caùc nhaân vaät: Lôøi Ñoâng khi noùi vôùi Xuaân traàm troà, thaùn phuïc. Gioïng Xuaân nheï nhaøng. Gioïng Haï tinh nghòch, nhí nhaûnh. Gioïng Ñoâng noùi veà mình laëng xuoáng, veû buoàn tuûi. Gioïng Thu thuû thæ. Gioïng baø Ñaát vui veû, raønh reõ. Nhaán gioïng ôû caùc töø ngöõ gôïi taû, gôïi caûm: sung söôùng nhaát laø, ai cuõng yeâu, ñaâm choài naåy loäc, ñôm traùi ngoït, nghæ heø, tinh nghòch, thích, chaúng ai yeâu, ñeàu coù ích, ñeàu ñaùng yeâu, . . .
Höôùng daãn HS luyeän ñoïc töøng ñoaïn, keát hôïp giaûi nghóa töø:
a) Ñoïc töøng caâu.
-         HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu trong moãi ñoaïn. 1 HS ñaàu baøn (hoaëc ñaàu daõy) ñoïc, sau ñoù laàn löôït töøng em töï ñöùng leân ñoïc noái tieáp. Chuù yù:
-         Caùc töø coù vaàn khoù: Vöôøn böôûi, töïu tröôøng.
-         Caùc töø deã vieát sai do aûnh höôûng cuûa phöôùng ngöõ: sung söôùng, naûy loäc, traùt ngoït, röôùc, beáp löûa, . . .(MB); nhaát, naûy loäc, tinh nghòch, vöôøn böôûi, coã, thuû thæ, aáp uû, . . .(MN)
-         Töø môùi: baäp buøng.
b) Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp.
-         HS noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn.
-         GV höôùng daãn HS ngaét hôi vaø nhaán gioïng trong caùc caâu sau:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS ñoïc theo höôùng daãn cuûa GV.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS luyeän ñoïc töøng ñoaïn
 
 
- HS ñoïc töøng caâu.
 
 
- Neâu töø khoù
 
 
 
 
 
 
- HS ñoïc noái tieáp ñoaïn.
- HS ñoïc theo höôùng daãn cuûa GV.
 
 
 
 
1

             
 


TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC HIEÄP HOØA “A”                                          GIAÙO AÙN TAÄP ÑOÏC LÔÙP 2
 

-         Coù em/ môùi coù baäp buøng beáp löûa nhaø saøn,/ coù giaáy nguû aám trong chaên.//
-         Chaùu coù coâng aám uû maàm soáng/ ñeå xuaân veà/ caây coái ñaâm choài naûy loäc.//
-         GV giuùp HS hieåu nghóa caùc töø ngöõ ñöôïc chuù giaûi cuoái baøi ñoïc. Giaûi nghóa theâm töø thieáu nhi (treû em döôùi 16 tuoåi).
Chuù yù: Chöôùng trình lôùp 2 khoâng ñaët yeâu caàu daïy HS ñoïc dieãn caûm, nhöng GV vaãn caàn höôùng daãn HS ñoïc theå hieän ñuùng noäi dung baøi. Vôùi moät soá caâu vaên, caâu thô daøi hoaëc coù nhöõng hieän töôïng ñaëc bieät. GV ñaùnh daáu choã ngaét gioïng, nhaán gioïng ñeå giuùp HS naém ñöôïc caùch ñoïc. Caàn chuù yù höôùng daãn caùc em ñoïc ngaét gioïng, nhaán gioïng moät caùch töï nhieân, khoâng bieán thaønh ñoïc nhaùt göøng (vì hieåu ngaét gioïng moät caùch maùy moùc) hoaëc ñoïc quaù to nhöõng tieáng caàn nhaán.
c) Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
-         Laàn löôït töøng HS trong nhoùm (baøn, toå) ñoïc, caùc HS khaùc nghe, goùp yù. GV theo doõi höôùng daãn caùc nhoùm ñoïc ñuùng.
d) Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm (ÑT, CN: töøng ñoaïn, caû baøi)
e) Caû lôùp ñoïc ÑT (1 ñoaïn)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS ñoïc töøng ñoaïn.
 
 
 
- Thi ñua ñoïc giöõa caùc nhoùm.
 
 
 
 
 
 
 
Tieát  56 : CHUYEÄN BOÁN MUØA (TT )
 
I. Muïc tieâu
            - Ñoïc raønh maïch toaøn baøi ; Bieát ngaét ,  nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu
            - Hieåu yù nghóa : Boán muøa xuaân , haï ,thu , ñoâng , moãi muøa moãi veõ ñeïp rieâng , ñeàu coù ít cho cuoäc soáng . (  Traû lôøi ñöôïc CH  1,2,4 )
         ** GDBVMT GV nhấn mạnh : Mỗi mùa  Xuân, Hạ ,Thu ,  Đông đều có những vẽ đẹp riêng nhưng đều gắn bó với con người . Chúng ta cần có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường thiên nhiên để cuộc sống của con người ngày càng thêm đẹp đẽ .
  II. Chuaån bò
-          GV: Tranh minh hoïa baøi ñoïc trong sgk. Baûng phuï vieát saün caâu vaên, ñoaïn vaên caàn höôùng daãn HS ñoïc ñuùng. Buùt daï+ 3, 4 tôø giaáy khoå to keû baûng goàm 3 coät (muøa haï, muøa thu, muøa ñoâng) ñeå hs traû lôøi caâu hoûi 3.
1

             
 


TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC HIEÄP HOØA “A”                                          GIAÙO AÙN TAÄP ÑOÏC LÔÙP 2
 

-          HS: SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Chuyeän boán muøa (Tieát 1)
-         GV yeâu caàu HS ñoïc laïi baøi.
3. Baøi môùi
Giôùi thieäu: (1’)
-         Chuyeän boán muøa (Tieát 2)
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’)
 Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn tìm hieåu baøi
 Phöông phaùp: Tröïc quan, phaân tích.
 ÑDDH: Baûng caøi, töø khoù, caâu.
-         GV höôùng daãn HS ñoïc (chuû yeáu laø ñoïc thaàm) töøng ñoaïn, caû baøi vaø trao ñoåi veà noäi dung baøi vaên theo caùc caâu hoûi cuoái baøi.
-         GV choát laïi töøng caâu hoaëc ghi nhaän yù kieán ñuùng cuûa HS.
Caâu hoûi 1:
-         Boán naøng tieân trong truyeän töôïng tröng cho nhöõng muøa naøo trong naêm?
 
-         GV yeâu caàu HS quan saùt tranh, tìm caùc naøng tieân Xuaân, Haï, Thu, Ñoâng vaø noùi roõ ñaëc ñieåm cuûa moãi ngöôøi.
 
 
 
-         Em haõy cho bieát muøa xuaân coù gì hay theo lôøi naøng Ñoâng?
-         GV hoûi theâm caùc em coù bieát vì sao khi xuaân veà, vöôøn caây naøo cuõng ñaâm choài naûy loäc khoâng?
 
-         Muøa xuaân coù gì hay theo lôøi baø Ñaát? 
-         GV hoûi theâm: Theo em lôøi baø Ñaát vaø lôøi naøng Ñoâng noùi veà muøa xuaân coù khaùc nhau khoâng?
 
-         Muøa haï, muøa thu, muøa ñoâng coù gì hay?
 
 
- Haùt
 
- 2 HS ñoïc laïi baøi.
 
 
 
 
 
 
 
- Chia nhoû lôùp cho HS thaûo luaän theo baøn, nhoùm. Ñaïi dieän nhoùm trình baøy, caû lôùp thaûo luaän.
 
 
- Caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn 1
- Boán naøng tieân trong truyeän töôïng tröng cho 4 muøa trong naêm: xuaân, haï, thu, ñoâng.
- HS quan saùt tranh
- Naøng Xuaân caøi treân ñaàu 1 voøng hoa. Naøng Haï caàm treân tay 1 chieác quaït môû roäng. Naøng Thu naâng treân tay maâm hoa quaû. Naøng Ñoâng ñoäi muõ, quaøng 1 chieác khaên daøi ñeå choáng reùt.
- Xuaân veà, vöôøn caây naøo cuõng ñaâm choài naûy loäc.
- Vaøo xuaân thôøi tieát aám aùp, coù möa xuaân, raát thuaän lôïi cho caây coái phaùt trieån, ñaâm choài naûy loäc.
- Xuaân laøm cho caây laù töôi toát.
- Khoâng khaùc nhau, vì caû ñeàu noùi ñieàu hay cuûa muøa xuaân: Xuaân veà caây laù toát töôi, ñaâm choài naûy loäc.
- Chia lôùp thaønh 3 nhoùm, traû lôøi vaøo baûng toång hôïp.
 
 
1

             
 


TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC HIEÄP HOØA “A”                                          GIAÙO AÙN TAÄP ÑOÏC LÔÙP 2
 

Muøa haï
Muøa thu
Muøa ñoâng
- Coù naéng laøm cho traùi ngoït, hoa thôm.
- Coù nhöõng ngaøy nghæ heø cuûa hoïc troø
- Coù vöôøn böôûi tím vaøng.
- Coù ñeâm traêng raèm röôùc ñeøn, phaù coã.
- Trôøi xanh cao, HS nhôù ngaøy töïu tröôøng.
- Coù baäp buøng beáp löûa nhaø saøn, giaác nguû aám trong chaên.
- Aáp uû maàm soáng ñeå xuaân veà, caây coái ñaâm choài naûy loäc.
 
-         Em thích nhaát muøa naøo? Vì sao?
 
 
-         GV hoûi HS veà yù nghóa baøi vaên.
 
 Hoaït ñoäng 2: Luyeän ñoïc.
 Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi.
 ÑDDH: SGK.
-          GV höôùng daãn 2, 3 nhoùm HS
-          Thi ñoïc truyeän theo vai.
-          GV nhaéc caùc em chuù yù ñoïc phaân bieät lôøi keå chuyeän vôùi lôøi ñoái thoaïi cuûa nhaân vaät nhö ñaõ höôùng daãn.
-          GV cho HS nhaän xeùt, bình choïn caù nhaân vaø nhoùm ñoïc hay.
4. Cuûng coá – Daën  doø (3’)
-         Nhaän xeùt tieát hoïc.
-         Chuaån bò: Thö trung thu
 
 
 
 
 
 
 
- Em thích muøa xuaân vì muøa xuaân coù ngaøy Teát.
- Em thích muøa heø vì ñöôïc cha meï cho ñi taém bieån.
- Em thích nhaát muøa thu vì ñoù laø muøa maùt meû nhaát trong naêm.
- Em thích muøa ñoâng vì ñöôïc maëc quaàn aùo ñeïp.
- Baøi vaên ca ngôïi 4 muøa: xuaân, haï, thu, ñoâng. Moãi muøa ñeàu coù veû ñeïp rieâng, ñeàu coù ích cho cuoäc soáng.
- Moãi nhoùm 6 em phaân caùc vai: Ngöôøi daãn chuyeän, 4 naøng tieân Xuaân, Haï, Thu, Ñoâng vaø baø Ñaát.
- Caùc nhoùm thi ñua.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

             
 


TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC HIEÄP HOØA “A”                                          GIAÙO AÙN TAÄP ÑOÏC LÔÙP 2
 

Thứ  ba  ngày 10  tháng 1 năm  2017
TAÄP ÑOÏC   
 Tieát 57 :                                           THÖ TRUNG THU
 
I. Muïc tieâu
            -  Bieát ngaét nghæ hôi ñuùng caùc caâu vaên trong baøi , ñoïc ngaét nhòp caùc caâu thô hôïp lí .
            - Hieåu ND  : Tình yeâu thöông cuûa Baùc Hoà daønh cho thieáu nhi Vieät Nam . ( Traû lôøi ñöôïc caùc CH vaø hoïc thuoäc ñoaïn thô trong baøi )
        *   GDKNS : Töï nhaän thöùc
-         Xaùc ñònh giaù giaù trò baûn thaân .
-         Laéng nghe tích cöïc .
  II. Chuaån bò
-          GV: Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc. Theâm tranh, aûnh Baùc Hoà vôùi thieáu nhi.
-          HS: SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Laù thö nhaàm ñòa chæ
-         GV kieåm tra 2 HS ñoïc baøi Laù thö nhaàm ñòa chæ, traû lôøi caâu hoûi 2, 3 trong SGK.
-         GV nhaän xeùt.
3. Baøi môùi
Giôùi thieäu: (1’)
-         Qua baøi ñoïc Chuyeän boán muøa môùi ñoïc, caùc em bieát muøa thu laø muøa coù ñeâm traêng raèm röôùc ñeøn, phaù coã raát vui. Cha meï, oâng baø,  luoân luoân chaêm lo ñeå ngaøy Teát Trung thu cuûa caùc em ñöôïc ñaày ñuû, vui veû. Khi Baùc Hoà coøn soáng, Baùc cuõng heát söùc quan taâmñeán ngaøy Teát naøy cuûa thieáu nhi. Hoâm nay, chuùng ta seõ ñoïc Thö Trung thu ñeå hieåu theâm tình caûm cuûa Baùc Hoà vôùi caùc em. Ñaây laø thö Baùc vieát cho thieáu nhi töø naêm 1952, trong nhöõng ngaøy khaùng chieán gian khoå choáng thöïc daân Phaùp.
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’)
 Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc.
 Phöông phaùp: Tröïc quan, thöïc haønh.
 ÑDDH: SGK, baûng phuï töø, caâu.
GV ñoïc dieãn caûm baøi vaên:
-         Gioïng vui, ñaàm aám, ñaày tình thöông yeâu.
Luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø.
- Haùt
 
- HS ñoïc vaø TLCH.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS ñoïc.
 
 
1

             
 


TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC HIEÄP HOØA “A”                                          GIAÙO AÙN TAÄP ÑOÏC LÔÙP 2
 

a) Ñoïc töøng caâu.
-         HS noái tieáp nhau ñoïc 2 doøng thô trong baøi. Nhöõng töø ngöõ caàn chuù yù: naêm, laém, traû lôøi, laøm vieäc,… (MB); yeâu, ngoan ngoaõn, tuoåi nhoû, vieäc nhoû, …(MN).
b) Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp.
-         GV coù theå chia baøi laøm 2 ñoaïn (phaàn lôøi thö vaø lôøi baøi thô); höôùng daãn HS ngaét nhòp ôû cuoái moãi doøng thô.
-         GV keát hôïp giuùp HS hieåu caùc töø ngöõ môi trong baøi (Trung thu, thi ñua, haønh, khaùng chieán, hoøa bình); giaûi nghóa theâm: nhi ñoàng (treû em töø 4, 5  9 tuoåi), phaân bieät thö vôùi thô (laù thö, böùc thö/ doøng thô, baøi thô).
c) Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
d) Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm (ÑT, CN; töøng ñoaïn, caû baøi)
 Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn tìm hieåu baøi.
 Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, phaân tích.
 ÑDDH: Tranh.
Caâu hoûi 1:
-          Moãi Teát Trung thu, Baùc Hoà nhôù tôùi ai?
Caâu hoûi 2:
-          Nhöõng caâu thô naøo cho bieát Baùc Hoà raát yeâu thieáu nhi?
 
-          GV hoûi theâm: Caâu thô cuûa Baùc laø moät caâu hoûi (Ai yeâu caùc nhi ñoàng/ baèng Baùc Hoà Chí Minh?) -  caâu hoûi ñoù noùi leân ñieàu gì?
-          GV giôùi thieäu tranh, aûnh Baùc Hoà vôùi thieáu nhi ñeå HS thaáy ñöôïc tình caûm aâu yeám, yeâu thöông quaán quyùt ñaëc bieät cuûa Baùc Hoà vôùi thieáu nhi vaø cuûa thieáu nhi vôùi Baùc Hoà.
Caâu hoûi 3:
-          Baùc khuyeân caùc em laøm nhöõng ñieàu gì?
 
 
 
 
-          Keát thuùc laù thö, Baùc vieát lôøi chaøo caùc chaùu ntn?.
-          GV bình luaän: Baùc Hoà raát yeâu thieáu nhi. Baøi thô naøo, laù thö naøo Baùc vieát cho thieáu nhi cuõng traøn ñaày tình caûm yeâu thöông, aâu yeám nhö tình caûm cuûa cha vôùi con, cuûa oâng vôùi chaùu.
- HS noái tieáp ñoïc 2 doøng thô.
 
 
 
 
- HS ñoïc töøng ñoaïn.
 
 
- HS ñoïc laïi töø
 
 
 
 
 
- HS thi ñua ñoïc giöõa caùc nhoùm.
 
 
 
 
 
- Baùc nhôù tôùi caùc chaùu nhi ñoàng.
 
-“Ai yeâu caùc nhi ñoàng/ baèng Baùc Hoà Chí Minh?/ Tính caùc chaùu ngoan ngoaõn,/ Maët caùc chaùu xinh xinh”
- Khoâng ai yeâu nhi ñoàng baèng Baùc Hoà Chí Minh./ Baùc Hoà yeâu nhi ñoàng nhaát, khoâng ai yeâu baèng, . . .
- HS quan saùt tranh vaø laéng nghe.
 
 
 
 
- Baùc khuyeân thieáu nhi coá gaéng thi ñua hoïc haønh, tuoåi nhoû laøm vieäc nhoû tuøy theo söùc cuûa mình, ñeå tham gia khaùng chieán vaø giöõ gìn hoøa bình, ñeå xöùng ñaùng laø chaùu cuûa Baùc
- “Hoân caùc chaùu/ Hoà Chí Minh”
 
1

             
 


TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC HIEÄP HOØA “A”                                          GIAÙO AÙN TAÄP ÑOÏC LÔÙP 2
 

 Hoaït ñoäng 3: Hoïc thuoäc loøng.
 Phöông phaùp: Thöïc haønh.
 ÑDDH: SGK.
-         GV höôùng daãn HS caû lôùp hoïc thuoäc loøng lôøi thô theo caùc phöông phaùp ñaõ neâu trong hoïc kì I. VD: xoaù daàn chöõ treân töøng doøng thô.
-         HS thi hoïc thuoäc loøng phaàn lôøi thô.
4. Cuûng coá – Daën  doø (3’)
-         1 HS ñoïc laïi caû baøi Thö Trung thu.
-         HS caû lôùp haùt baøi Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh cuûa nhaïc só Phong Nhaõ.
-         GV nhaän xeùt tieát hoïc, nhaéc HS nhôù lôøi khuyeân cuûa Baùc, veà nhaø tieáp tuïc hoïc thuoäc loøng ñoaïn thô trong thö cuûa Baùc.
-         Chuaån bò: OÂng Maïnh thaéng Thaàn Gioù.
 
 
 
 
 
 
 
- HS hoïc thuoäc loøng
 
 
- HS thi ñua caù nhaân.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUAÀN 20                                        Thứ hai ngày  16  tháng  1 năm  2017
TAÄP ÑOÏC     
Tieát 58 :                               OÂNG MAÏNH THAÉNG THAÀN GIOÙ
I. Muïc tieâu
        -   Bieát ngaét ngæ hôi ñuùng choã ; ñoïc roõ lôøi nhaân vaät trong baøi .
       -Hieåu ND : Con ngöôøi chieán thaéng Thaàn Gioù töùc laø chieán thaéng Thieân – nhôø vaøo quyeát tâm vaø lao ñoäng , nhöng cuõng bieát soáng thaân aùi , hoøa thuaän vôùi thieân nhieân . ( traû lôøi ñöôïc CH 1,2,3,4 )
        * GDKNS : Giao tieáp : öùng xöû vaên hoùa .
            - Ra quyeát ñònh : öùng phoù , giaûi quyeát vaán ñeà .
-  Kieân ñònh .
 
II. Chuaån bò
-          GV: Tranh. Baûng ghi saün caùc töø, caùc caâu caàn luyeän ngaét gioïng.
-          HS: SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng
1

             
 


TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC HIEÄP HOØA “A”                                          GIAÙO AÙN TAÄP ÑOÏC LÔÙP 2
 

Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. 1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Thö Trung thu
-         Goïi 2 HS leân baûng kieåm tra baøi Thö Trung thu.
 
-         Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi
Giôùi thieäu: (1’)
-         Treo tranh vaø giôùi thieäu: Trong baøi hoïc hoâm nay chuùng ta seõ cuøng nhau hoïc baøi Oâng Maïnh thaéng Thaàn Gioù ñeå bieát taïi sao moät ngöôøi bình thöôøng nhö oâng Maïnh laïi coù theå thaéng ñöôïc moät vò thaàn coù söùc maïnh nhö Thaàn Gioù.
-         Ghi teân baøi leân baûng.
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) 
 Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
a) Ñoïc maãu
-          GV ñoïc maãu toaøn baøi moät löôït, sau ñoù goïi 1 HS khaù ñoïc laïi baøi.
b) Luyeän phaùt aâm
-          Yeâu caàu HS tìm caùc töø khoù, deã laãn khi ñoïc baøi. Ví duï:
+ Tìm caùc töø khoù coù aâm ñaàu l/n,… trong baøi. (MN)
 
 
 
+ Tìm caùc töø coù thanh hoûi, thanh ngaõ. (MN)
-          Nghe HS traû lôøi vaø ghi caùc töø naøy leân baûng.
 
 
-          Ñoïc maãu vaø yeâu caàu HS ñoïc caùc töø naøy (Taäp trung vaøo nhöõng HS maéc loãi phaùt aâm).
-          Yeâu caàu HS ñoïc töøng caâu. Nghe vaø chænh söûa loãi cho HS, neáu coù.
c) Luyeän ñoïc ñoaïn
-          Hoûi: Ñeå ñoïc baøi taäp ñoïc naøy, chuùng ta phaûi söû duïng maáy gioïng ñoïc khaùc nhau? Laø gioïng cuûa nhöõng ai?
 
-         Haùt
 
-         2 HS leân baûng, ñoïc thuoäc loøng baøi Thö Trung thu vaø traû lôøi caâu hoûi cuoái baøi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Caû lôùp theo doõi vaø ñoïc thaàm theo.
 
-         Tìm töø vaø traû lôøi theo yeâu caàu cuûa GV:
+ Caùc töø ñoù laø: loaøi ngöôøi, hang nuùi, laêng quay, loàm coàm, noåi giaän, lôùn nhaát, laøm xong, leân, loàng loän, aên naên, maùt laønh, caùc loaøi hoa,…
+ Caùc töø ñoù laø: ven bieån, ngaõ, ngaïo ngheã, vöõng chaõi, ñaäp cöûa, môû, ñoå raïp, giaän döõ, xoâ ñoå, an uûi, thænh thoaûng, bieån caû,…
-         5 ñeán 7 HS ñoïc baøi caù nhaân, sau ñoù caû lôùp ñoïc ñoàng thanh.
-         Moãi HS ñoïc 1 caâu, ñoïc noái tieáp töø ñaàu cho ñeán heát baøi.
 
-         Chuùng ta phaûi ñoïc vôùi 3 gioïng khaùc nhau, laø gioïng cuûa ngöôøi keå chuyeän, gioïng cuûa Thaàn Gioù vaø gioïng cuûa oâng Maïnh.
1

             
 


TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC HIEÄP HOØA “A”                                          GIAÙO AÙN TAÄP ÑOÏC LÔÙP 2
 

-          Hoûi: Baøi taäp ñoïc coù maáy ñoaïn? Caùc ñoaïn ñöôïc phaân chia ntn?
 
 
 
 
 
 
-          Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 1.
-          Hoûi: Ñoàng baèng, hoaønh haønh coù nghóa laø gì?
 
 
 
 
-          Ñaây laø ñoaïn vaên giôùi thieäu caâu chuyeän, ñeå ñoïc toát ñoaïn vaên naøy caùc con caàn ñoïc vôùi gioïng keå thong thaû, chaäm raõi.
-          Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 2.
-          Trong ñoaïn vaên coù lôøi noùi cuûa ai?
 
-          Oâng Maïnh toû thaùi ñoä gì khi noùi vôùi Thaàn Gioù?
 
-          Vaäy khi ñoïc chuùng ta cuõng phaûi theå hieän ñöôïc thaùi ñoä giaän giöõ aáy. (GV ñoïc maãu vaø yeâu caàu HS luyeän ñoïc caâu noùi cuûa oâng Maïnh)
-          Yeâu caàu HS ñoïc laïi ñoaïn 2.
-          Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 3.
-          Ñeå ñoïc toát ñoaïn naøy caùc con caàn phaûi chuù yù ngaét gioïng caâu vaên 2, 4 cho ñuùng. Gioïng ñoïc trong ñoaïn naøy theå hieän söï quyeát taâm choáng traû Thaàn Gioù cuûa oâng Maïnh.
 
 
-         Yeâu caàu HS ñoïc laïi ñoaïn 3. Nghe vaø chænh söûa loãi cho HS.
-         GV ñoïc maãu ñoaïn 4.
-         Giaûng: Trong ñoaïn vaên naøy coù lôøi ñoái thoaïi giöõa Thaàn Gioù vaø oâng Maïnh. Khi ñoïc lôøi cuûa Thaàn Gioù, caùc con caàn theå hieän ñöôïc söï hoáng haùch, ra oai (GV ñoïc maãu), khi ñoïc lôøi cuûa oâng Maïnh caàn theå hieän söï kieân quyeát, khoâng khoan nhöôïng (GV ñoïc maãu).
-         Baøi taäp ñoïc ñöôïc chia laøm 5 ñoaïn:
+ Ñoaïn 1: Ngaøy xöa … hoaønh haønh.
+ Ñoaïn 2: Moät hoâm … ngaïo ngheã.
+ Ñoaïn 3: Töø ñoù … laøm töôøng.
+ Ñoaïn 4: Ngoâi nhaø … xoâ ñoå ngoâi nhaø.
+ Ñoaïn 5: Phaàn coøn laïi.
-         1 HS ñoïc baøi.
-         Ñoàng baèng laø vuøng ñaát roäng, baèng phaúng. Hoaønh haønh coù nghóa laø laøm nhieàu ñieàu ngang ngöôïc treân moät vuøng roäng, khoâng kieâng neå ai.
-         HS ñoïc laïi ñoaïn 1 theo höôùng daãn cuûa GV.
 
-         1 HS ñoïc baøi.
-         Trong ñoaïn vaên coù lôøi cuûa oâng Maïnh noùi vôùi Thaàn Gioù.
-         Oâng Maïnh toû thaùi ñoä raát töùc giaän.
-         Luyeän ñoïc caâu: - Thaät ñoäc aùc! (Moät soá HS ñoïc caù nhaân, caû lôùp ñoïc ñoàng thanh)
-         HS ñoïc ñoaïn 2.
-         1 HS khaù ñoïc baøi.
-         HS tìm caùch ngaét sau ñoù luyeän ngaét gioïng caâu:
+ Oâng vaøo röøng/ laáy goã/ döïng nhaø.//
+ Cuoái cuøng,/ oâng quyeát ñònh döïng moät ngoâi nhaø thaät vöõng chaõi.//
-         HS ñoïc baøi theo yeâu caàu.
 
-         Theo doõi GV ñoïc maãu.
-         Luyeän ñoïc 2 caâu ñoái thoaïi giöõa Thaàn Gioù vaø oâng Maïnh, sau ñoù ñoïc caû ñoaïn.
1

             
 


TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC HIEÄP HOØA “A”                                          GIAÙO AÙN TAÄP ÑOÏC LÔÙP 2
 

-         Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn cuoái baøi.
-         Hoûi: Ñoaïn vaên laø lôøi cuûa ai?
-         Giaûng: Ñoaïn vaên naøy keå veà söï hoaø thuaän giöõa Thaàn Gioù vaø oâng Maïnh neân caùc con chuù yù ñoïc vôùi gioïng keå chaäm raõi, nheï nhaøng.
-         Yeâu caàu HS tìm caùch ngaét gioïng caâu vaên cuoái baøi.
 
 
 
 
-         Goïi HS ñoïc laïi ñoaïn 5.
-         Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn tröôùc lôùp, GV vaø caû lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt.
-         Chia nhoùm HS vaø theo doõi HS ñoïc theo nhoùm.
 
 
 Hoaït ñoäng 2: Thi ñua ñoïc
-         Toå chöùc cho caùc nhoùm thi ñoïc ñoàng thanh, ñoïc caù nhaân.
-         Nhaän xeùt, cho ñieåm.
 
e) Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh
-         Yeâu caàu HS caû lôùp ñoïc ñoàng thanh ñoaïn 3, 4.
 
4. Cuûng coá – Daën  doø (3’)
-         Nhaän xeùt tieát hoïc.
-         Chuaån bò: Tieát 2.
 
 
 
-         1 HS khaù ñoïc baøi.
-         Ñoaïn vaên laø lôøi cuûa ngöôøi keå.
-         Theo doõi GV höôùng daãn gioïng ñoïc.
 
-         Tìm caùch ngaét gioïng vaø luyeän ñoïc caâu: Töø ñoù,/ Thaàn Gioù thöôøng ñeán thaêm oâng,/ ñem cho ngoâi nhaø khoâng khí maùt laønh töø bieån caû/ vaø höông thôm ngaøo ngaït cuûa caùc loaøi hoa.//
-         Moät soá HS ñoïc baøi caù nhaân.
-         Noái tieáp nhau ñoïc caùc ñoaïn 1, 2, 3, 4, 5. (Ñoïc 2 voøng).
-         Laàn löôït töøng HS ñoïc tröôùc nhoùm cuûa mình, caùc baïn trong nhoùm chænh söûa loãi cho nhau.
 
-         Caùc nhoùm cöû caù nhaân thi ñoïc caù nhaân, caùc nhoùm thi ñoïc noái tieáp, ñoïc ñoàng thanh moät ñoaïn trong baøi.
 
         -    HS ñoïc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tieát 59 : OÂNG MAÏNH THAÉNG THAÀN GIO Ù(TT)
 
1

             
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi giáo án tập đọc lớp 2 HKII
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTAP_DOC.doc[0.65 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự