Đề Thi Gd Công Dân 8:Giao An

đề thi Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
vv2v0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-10-13 09:52:36
Loại file
doc
Dung lượng
0.78 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: 14/8/2017 Tiết 1 Bài 1 : TÔN TRỌNG LẼ PHẢI I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - HS hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải; - Biểu hiện của hành vi tôn trọng lẽ phải; - Ý nghĩa của tôn trọng lẽ p

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Ngày soạn: 14/8/2017           
Tiết 1          
Bài 1 :                    
TÔN TRỌNG LẼ PHẢI
 
 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
         1. Kiến thức:
      - HS hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải;
- Biểu hiện của hành vi tôn trọng lẽ phải;
- Ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải đối với cuộc sống.
         2. Kĩ năng:
       - Biết phân biệt các hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống.
      - Rèn luyện thói quen biết kiểm tra hành vi của mình để trở thành người biết tôn trọng lẽ phải.
  *Kĩ năng sống:
 -KN trình bày suy nghĩ, ý tưởng
 -KN phân tích so sánh
 -KN ứng xử, giao tiếp
     3. Thái độ:
       - Biết tôn trọng lẽ phải, học tập những tấm gương tốt trong xã hội.
      - Biết phê phán hành vi không tôn trọn lẽ phải. 
 II. CHUẨN BỊ :
    1. Giáo viên :
           - SGK, SGV, MT, MC
           - Câu chuyện, đoạn thơ, ca dao, tục ngữ nói về phẩm chất tôn trọng lẽ phải.
    2. Học sinh:
           - Nghiên cứu bài học.
         III. PHƯƠNG PHÁP:
 - Thảo luận nhóm
   - Động não
 - Nêu, gq vấn đề
          - Đàm thoại, giảng giải.
 IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Ổn định tổ chức:
Kiểm tra bài cũ (1’ )
     - Kiểm tra sự chuẩn bị về sách, vở, dụng cụ học tập của học sinh.
     - GV: Nhận xét.
     3. Bài mới
*Hoạt động 1: Khởi động (4’)
 -Cho H xem video tiểu phẩm nhỏ
-GV: Qua tiểu phẩm trên các em có nhận xét gì về tính cách của các nhân vật ?
-HS bày tỏ quan điểm cá nhân.
GV: Việc làm của  các nhân vật trong tiểu phẩm  thể hiện sự trung thực, thẳng thắn.  Đó là biểu hiện của đức tính tôn trọng lẽ phải. Để hiểu thêm về việc làm thể hiện đức tính này, chúng ta học bài học hôm nay.
 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
NỘI DUNG

* Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu bản chất, nội dung của tôn trọng lẽ phải. (PP Nêu vấn đề, đàm thoại, HĐ nhóm)
-Mời 2 bạn có giọng đọc tốt đọc chuyện về quan Tuần phủ Hưng Hóa - Nguyễn Quang Bích (sgk-t3)
 
?Những việc làm của quan Tri huyện Thanh Ba với tên nhà giàu và người nông dân nghèo?
- Ăn hối lộ của tên nhà giàu.
- Ức hiếp dân nghèo.
- Xử án không công minh, đổi “trắng” thay “đen”.
Hình bộ Thượng thư, anh ruột Tri huyện Thanh Ba đó có hành động gì ?
-> Xin tha cho tri huyện.
?Trước sự việc đó  quan Tuần phủ Nguyễn Quang Bích đã làm gì ?
- Bắt tên nhà giàu, trả ruộng cho người nông dân.
- Phạt tên nhà giàu về tội hối lộ, ức hiếp.
- Cắt chức Tri huyện Thanh Ba.
- Không nể nang, đồng lõa việc xấu.
 
Thảo luận nhóm (5’)
-Cho HS thảo luận nhóm bằng câu hỏi sau: (3 nhóm ) (MC 3 câu hỏi )
-Các nhóm cử nhóm trưởng và thư kí ghi chép lại các ý kiến cử đại diện lên trình bày.
-G đưa đáp án (MC)
Nhóm 1
+T/h 1: Việc làm của quan tuần phủ thể hiện ông là người như thế nào? (Em có nhận xét gì về việc làm của quan tuần phủ NQB qua câu chuyện trên?)
 
Nhóm 2              
+T/h 2(SGK): Trong các cuộc tranh luận, có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số các bạn khác phản đối. Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em xử lí như thế nào?
Nhóm 3             
+T /h3(sgk): Nếu biết bạn mình quay cóp trong giờ kiểm tra, em sẽ làm gì?
 
 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ.( 11’)
 
 
1.Tình huống 1:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Hành động của quan tuần phủ chứng tỏ ông là người dũng cảm, trung thực dám đấu tranh để bảo vệ lẽ phải không chấp nhận những điều sai trái. Luôn bảo vệ chân lý, tin tưởng lẽ phải
2.Tình huống 2: Nếu thấy ý kiến của bạn đúng em cần ủng hộ bạn và bảo vệ ý kiến của bạn bằng cách phân tích cho các bạn thấy những điểm mà em cho là đúng, hợp lí.
 
 
3.Tình huống 3: Thể hiện thái độ không đồng tình với bạn và phân tích cho bạn thấy tác hại của việc làm sai trái và khuyên bạn không làm như vậy.

 
MC:
?Theo em trong các trường hợp trên,  hành động thế nào được coi là phù hợp, đúng đắn?(Câu hỏi b)
? Điều đó thể hiện đức tính gì ?
  Để có cách xử sự phù hợp, đúng đắn cần phải có hành vi xử sự tôn trọng sự thật, bảo vệ lẽ phải và phê phán cái sai trái.
 
* Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài học ?(KT động não, đàm thoại, giảng giải)
 
?Qua phần tìm hiểu bài, theo em thế nào là lẽ phải ?(MC)
 
 
?Vậy thế nào là tôn trọng lẽ phải ?(MC)
Chốt lại nội dung bài học 1, ý 2 ( SGk-4)
 
Bài tập 3 nhanh (MC)
Nh÷ng viÖc lµm nµo sau ®©y lµ biÕt t«n träng lÏ ph¶i?
a)Tu©n thñ néi quy trong tr­ưêng häc, c«ng së vµ n¬i c«ng céng.
b)Gió chiÒu nµo che chiÒu ®Êy.
c)Kh«ng gi¸m nãi ra sù thËt v× biÕt nãi ra lµ  kh«ng cã lîi cho mäi ngõ¬i.
d)BiÕt ®iÒu chØnh suy nghÜ, hµnh vi cña m×nh cho phï hîp víi hoµn c¶nh.
-Đáp án d
 
  MC: *Đối với những việc làm như :
-Vi phạm luật giao thông đường bộ .
-Vi phạm nội quy ở trường lớp.
-Làm trái các qui định của pháp luật ...
?Đó có phải là lẽ phải không ? Với những việc làm đó ta cần bày tỏ thái độ hành động gì ?
- Không phải là lẽ phải  Không chấp nhận và không làm những việc sai trái  đó là sự tôn trọng lẽ phải.
 
-Cho học sinh liên hệ các hành vi tôn trọng và không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống hàng ngày.
 
 
=>Cả 3 cách xử sự trên đều được coi là đúng đắn phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hộiĐó là biểu hiện của lẽ phải .
 
 
 
 
II. NỘI DUNG BÀI HỌC (15’)
1. Khái niệm:
a) Lẽ phải: Là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội.
b) Tôn trọng lẽ phải:
- Là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Không chấp nhận và không làm những việc sai trái.
 
 
 
 

( Chia lớp thành 2 đội cho HS thảo luận 3 phút )
+GV kẻ bảng làm đôi và tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn, ai giỏi hơn”.Mỗi đội từ 5-7 em .
+HS đại diện mỗi đội 5 bạn thảo luận viết đáp án vào cột:
? Đội 1 : Tìm những biểu hiện của hành vi tôn trọng lẽ phải ?
- Tôn trọng lẽ phải.
+ Chấp hành nội quy nơi sống và làm việc .
+ Phê phán việc làm sai trái.
+ Lắng nghe ý kiến của bạn, phân tích, đánh giá ý kiến hợp lý.
+Tôn trọng các quy định nhà trường đề ra .
? Đội 2 : Tìm những biểu hiện của  hành vi không tôn trọng lẽ phải ?
- Không tôn trọng lẽ phải.
+ Làm trái quy định của pháp luật
+ Vi phạm nội quy trường học
+ Thích việc gì thì làm
+ Không dám đưa ra ý kiến của mình
+ Không muốn mất lòng ai gió chiều nào che chiều ấy.
- G nhận xét, đưa đáp án (MC)
 
?Vậy, biểu hiện của tôn trọng lẽ phải là gì? (MC)
 
?Qua phần tìm hiểu trên, theo em tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống ?
-Chốt nội dung bài học 2 ( SGK-4 ) MC
 
 
 
?Là học sinh em phải làm gì để trở thành người biết tôn trọng lẽ phải ?
(BT 6-trang 5) (MC)
 
 
 
Nhận xét , bổ sung và kết luận:
-Xung quanh chúng ta có nhiều tấm gương tôn trọng lẽ phải.
- Tôn trọng lẽ phải được biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau: Qua thái độ, cử chỉ, lời nói và hành động của con người. TTLP là phẩm chất cần thiết cảu mỗi con người, góp phần làm cho xã hội trở nên  lành mạnh, tốt đẹp hơn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Biểu hiện: Thái độ, lời nói, cử chỉ và hành động, ủng hộ, bảo vệ điều đúng đắn của con người.
4. Ý nghĩa:
- Giúp con người có cách cư xử phù hợp,
- làm lành mạnh mối quan hệ xã hội,
- góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.
 
  5. Biện pháp rèn luyện
+ Chấp hành nội quy  trường, lớp
+ Bảo vệ môi trường
+ Chấp hành luật lệ giao thông
+ Phòng chống tệ nạn xã hội
+ Giữ gìn phẩm chất đạo đức
 
 
 
 

- Mỗi HS chúng ta  cần học tập và thực hiện để có hành vi và cách ứng xử phù hợp, tránh xa và loại bỏ hành vi trái ngược với sự tôn trong lẽ phải.
 
*Hoạt động 4: Hướng dẫn giải bài tập SGK (Kt động não, gqvđ)
Bài tập 1 SGK: Em lựa chọn cách giải quyết nào trong trường hợp sau và giải thích vì sao?
 
 
 
 
 
 
Bài tập 2 ( SGK- 5 ): Nếu ng bạn thân của em mắc khuyết điểm, em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây, vì sao?
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài tập 3 ( SGK- 5): Theo em, hành vi nào thể  hiện sự tôn trọng lẽ phải?
 
BT4: Kể một vài ví dụ về việc TTLP hoặc không TTLP mà em biết?
(HS kể)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. BÀI TẬP (9’)
  Bài tập 1 ( SGK -4 )
- Chọn đáp án C (lắng nghe ý kiến của bạn, tự phân tích, đánh giá xem ý kiến nào hợp lí).
- Vì chúng ta cần tôn trọng bạn là lắng nghe. Nếu ý kiến đó là đúng ta cần đồng tình, ủng hộ và đồng thời phân tích cho các bạn khác cùng hiểu. Đây là hành vi biết tôn trọng lẽ phải.
 
Bài tập 2 (SGK – 5 ).
- Chọn phương án C (Chỉ rõ cái sai cho bạn và khuyên bạn, giúp đỡ bạn để lần sau bạn không mắc phải khuyết điểm đó nữa)
- Vì một người bạn tốt là người chỉ cho ta thấy những khuyết điểm của mình. Trong tình huống này, nếu ta buông xuôi thì bạn càng lún sâu vào khuyết điểm. Vì vậy  ta cần giúp bạn bằng cách góp ý chân thành với bạn để bạn tiến bộ.
 
  Bài tập 3 ( SGK – 5 ).
     - Đáp án :  a, c, e
        4. Củng cố ( 4’)
         - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học
         -  Yêu cầu học sinh đọc nhanh một tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói về tôn trọng lẽ phải. Và giải thích câu: Gió chiều nào che chiều ấy.
         GV kết luận:
        5. Hướng dẫn học và làm bài tập  ở nhà (1’)
     - Học thuộc nội dung bài học
    - Hoàn thiện các bài tập còn lại SGK ( Bài 4,5,6 )
     - Đọc, chuẩn bị bài: Liêm khiết
  V. Rút kinh nghiệm:

 
    Ngày soạn: 15/8/2017   
    Tiết 2:
    Bài 2:     
LIÊM KHIẾT
 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
       1. Kiến thức:
  - HS hiểu thế nào là liêm khiết; phân biệt hành vi liêm khiết với không liêm khiết trong cuộc sống hàng ngày
     - Vì sao cần phải sống liêm khiết?
     - Muốn sống liêm khiết thì phải làm gì?
       2. Kỹ năng: HS có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân có lối sống liêm khiết.
   *Kĩ năng sống:
- KN xác định giá trị
- KN tư duy phê phán
      3. Thái độ:
     HS có thái độ đồng tình, ủng hộ và học tập tấm gương của những người liêm khiết, đồng thời phê phán hành vi của những người thiếu liêm khiết trong cuộc sống.
II. CHUẨN BỊ
  1. Giáo viện
     - SGK và sách GV lớp 8
     - Chuyện đọc.
  -  MT, MC 
  2. Học sinh:
         - SGK – GDCD 8
         - Nghiên cứu bài học.
III. PHƯƠNG PHÁP
    Nêu và gqvđ, động não, thảo luận nhóm, đàm thoại
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Ổn định tổ chức:
Kiểm tra bài cũ (4’)
HS1 :  Lẽ phải là gì ? Thế nào là tôn trọng lẽ phải ?  ý nghĩa của việc tôn trọng lẽ phải? Theo em, người HS cần làm gì để trở thành người biết tôn trọng lẽ phải ?   
3.Bài mới
*Hoạt động 1: Khởi động (2‘)
      - GV đưa ra các tình huống (M. chiếu).
Tình huống 1: Em Hà HS lớp 9A nhặt được ví tiền, nhờ công an trả lại người mất.
Tình huống 2: Chú Minh cảnh sát giao thông không nhận tiền của người lái xe khi họ vi phạm pháp luật.
Tình huống 3: Giám đốc hải quan tỉnh L. nhận hối lộ của những người buôn lậu qua biên giới.
-         HS: Quan sát các tình huống trên.
? Những hành vi trên thể hiện đức tính gì?
 
 -GV: Trong cuộc sống, chúng ta cũng muốn sống thanh thản, thoải mái, vui tươi. Để đạt được điều này chúng ta cần phải rèn luyện cho mình tính liêm khiết. Liêm khiết là gì? Chúng ta tìm hiểu ở bài học hôm nay. (Ghi đầu bài + MC)

 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
NỘI DUNG
*Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm những biểu hiện của liêm khiết.
-Mời 3 HS đọc 3 t/h - mục đặt vấn đề
Hướng dẫn  thảo luận theo 3 nhóm (GV phân câu hỏi cho từng nhóm thảo luận )
(Câu hỏi gộp 3 nhóm: MC)
?Nhóm1 : Bà Mari Quy-ri đã có những việc làm gì ? Hành động đó cho thấy Bà là ng như thế nào ?
 
 
 
 
 
 
 
?Nhóm 2: Em có nhận xét gì về cách suy nghĩ của Dương Chấn?
 
 
 
 
?Nhóm 3: Em có nhận xét gì về cách suy nghĩ của Bác Hồ qua bài viết của nhà báo Mĩ ?
 
 
(Chốt đáp án MC)
?Những cách xử sự đó có điểm gì chung, vì sao ?
 
 
-Cách xử sự của 3 nhân vật trên là những tấm gương sáng để chúng ta học tập, noi theo và kính phục.
(MC):
+ Ma-ri Quy-ri : Không hám danh
+   Dương Chấn : Không hám lợi
+   Bác Hồ : sống trong sạch
Đó là lối sống Liêm khiết
Hướng dẫn HS tìm những biểu hiện liêm khiết và trái với  liêm khiết.
Thảo luận
Chia lớp  làm 2 dãy, yêu cầu HS thảo luận câu hỏi sau :
Dãy 1: Nêu những hành vi biểu hiện lối sống liêm khiết trong cuộc sống hàng ngày ?
ĐẶT VẤN ĐỀ ( 8’)
 
 
 
 
 
Tình huống 1:
- Bà Mari Quy-ri và chồng đã có những đóng góp cho thế giới những sản phẩm có giá trị khoa học và kinh tế.
- Không giữ bản quyền sáng chế cho mình, sẵn sàng sống túng thiếu.
- Bà gửi biếu tài sản cho trẻ mồ côi
- Không nhận món quà của tổng thống
-> Không vụ lợi, k tham lam sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
Tình huống 2:
- Từ chối vàng bạc Vương Mật mang đến biếu.
- Ông nói tiến cử người làm việc tốt chứ không cần vàng.
-> Vô tư không vụ lợi.
Tình huống 3:
- Cụ sống như những người Việt Nam bình thường
- Khước từ nhà cửa, quân phục, huân huy chương
-> Bác trong sạch và liêm khiết.
 
cách xử sự trên giống nhau: Sống thanh cao, không vụ lợi, không hám danh, làm việc vô tư, có trách nhiệm mà không đòi hỏi bất cứ một điều kiện vật chất nào.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dãy 2 : Nêu những hành vi trái với đức tính liêm khiết.
 
 
 
 
 
 
 
 
?Trong điều kiện hiện nay, theo em, việc học tập lối sống liêm khiết có còn phù hợp nữa không? có ý nghĩa gì không ?
  G nhận xét, kết luận:
Trong điều kiện hiện nay, lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền có xu hướng ngày càng gia tăng, thì việc học tập đó càng trở nên cần thiết, bởi:
+Giúp mọi người phân biệt được những hành vi thể hiện sự liêm khiết hay không liêm khiết trong cuộc sống hàng ngày.
+Đồng tình, ủng hộ, quý trọng người Liêm khiết, phê phán những hành vi k liêm khiết: Tham ô, tham nhũng, hám danh, hám lợi....
+Giúp mọi người có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân có lối sống liêm khiết                
*Hoạt động 3:  Tìm hiểu nội dung bài học
-Nói đến liêm khiết là nói đến sự trong sạch trong đạo đức cá nhân của từng người, dù là người dân bình thường hay là cán bộ có chức có quyền. Từ xưa đến nay chúng ta rất tôn trọng những người có đức tính liêm khiết.
 
?Qua phần tìm hiểu trên em hiểu thế nào là liêm khiết ?
* Biểu hiện của lối sống liêm khiết trong cuộc sống hàng ngày:
- Làm giàu bằng tài năng, sức lđ của mình.
- Kiên trì học tập, vươn lên.
- Trưởng thôn làm việc tận tuỵ không đòi hỏi vật chất.
- Lớp trưởng vất vả hết mình với phong trào của lớp không đòi hỏi quyền lợi riêng .- Ông B bỏ vốn xây dựng công ty giải quyết công ăn việc làm cho mọi người…
 
* Biểu hiện không liêm khiết :
- Lợi dụng chức quyền tham ô….
- Lâm tặc móc nối với công an, cán bộ kiểm lâm ăn cắp gỗ
- Công ty A làm ăn gian lận .
- Công ty B trốn thuế nhà nước.
- Bạn A không quan tâm đến phong trào của lớp, chỉ lo vun vén cho cá nhân mình
- Không tham gia các hoạt động công ích……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  II. NỘI DUNG BÀI HỌC ( 14’)
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Khái niệm:

Nhận xét, chốt lại nội dung bài học 1 (SGK -8 )  MC.
 
 
-Giảng giải: Trong điều kiện hiện nay, lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền có xu hướng ngày càng gia tăng, việc học tập lối sống liêm khiết càng trở nên cần thiết và có ý nghĩa.
?Vậy phẩm chất liêm khiết có ý nghĩa như thế nào  trong cuộc sống
Chốt lại nội dung bài học 2 (SGK-8 )
(MC)
 
 
- Giới thiệu một số câu thơ, ca dao, tục ngữ nói về liêm khiết.
+ “Người mà không liêm, không bằng súc vật”- Khổng Tử.
+ “Ai cũng ham lợi thì nước sẽ nguy”- Mạnh Tử.
 
?Theo em, muốn trở thành người liêm khiết cần rèn luyện ntn? (Rèn luyện những đức tính gì?) – BT 4
- Biết phân biệt hành vi liêm khiết và không liêm khiết.
- Đồng tình ủng hộ, quí trọng người liêm khiết, phê phán hành vi thiếu liêm khiết.
-Thường xuyên rèn luyện để có thói quen sống liêm khiết.
 
 
* Hoạt động 4:    Hướng dẫn HS giải bài tập SGK
BT1:Theo em những hành vi nào sau đây thể hiện tính không liêm khiết? Vì sao?.
 
 
BT2: Em tán thành hay không tán thành hay không tán thành với những việc làm nào sau đây? Vì sao?
 
 
 
BT3: Kể một câu chuyện nói về tính liêm khiết?
- Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỷ.
 
 
 
 
 
  2. Ý nghĩa: Sống liêm khiết
- Làm cho con người thanh thản,
- Được mọi người tin cậy, quý trọng.
- Làm xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rèn luyện để trở thành người liêm khiết.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  III. BÀI TẬP ( 8’)
  1- Bài tập 1 ( SGK -8 )
 
- Hành vi thể hiện liêm khiết : a, c, đ, g
- Hành vi thể hiện sống không liêm khiết: b, d, e
 
  2- Bài tập 2 ( SGK - 8 )
- Không tán thành với cách xử sự ở trường hợp a, c: Vì đó là biểu hiện của những khía canh khác nhau của sự không liêm khiết.
 

 
        4. Củng cố ( 8’)
        - GV : Đưa tình huống 1-MC: Bạn Lan không học bài, làm bài bị lớp trưởng ghi tên để báo cho cô chủ nhiệm. Lan cho lớp trưởng một cái vòng tay mới của mình và yêu cầu không cho cô giáo biết chuyện này.
         - GV : Đưa tình huống 2-MC: Bạn Tâm là người Việt Nam. Bạn theo dõi trên báo, chí , mạng cách ăn mặc giống kiểu Hàn Quốc. Bạn ấy lựa chon cho mình cũng phong cách Hàn Quốc.
- GV kết luận toàn bài:
         5. Hướng dẫn học và làm bài tập  ở nhà ( 1’ )
  - Làm bài tập còn lại trong SGK (BT5)
  - Sưu tầm truyện, tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói về liêm khiết.
       - Em hãy kể  một mẩu chuyện về tính liêm khiết (sự việc diễn ra trong gia đình,  nhà trường, xã hội)
  - Chuẩn bị bài  3:"Tôn trọng người khác".
            * V.Rút kinh nghiệm:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ngày soạn
  Tiết ...    
  Bài 14
PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS
 
 I- MỤC TIÊU BÀI HỌC
Kiến thức
- HS hiểu được tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS đối với loài người.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS.
- Nêu được các biện pháp phòng, chống nhiễm HIV/AIDS, nhất là các biện pháp đối với bản thân.
2. Kỹ năng: Tham gia ủng hộ những hoạt động phòng chống nhiễm HIV/AIDS; không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/ AIDS.
* KNS :
- Hình thành cho HS kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về HIV/AIDS và tính chất nguy hiểm của nó.
- KN  cảm thông, chia sẻ đối với những người có HIV/AIDS và gia đình của họ.
- KN tư duy sáng tạo trong việc đề xuất các biện pháp phòng tránh HIV/AIDS cho bản thân và cộng đồng.
3. Thái độ
- Biết giữ mình không để nhiễm HIV/AIDS ;
- Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống HIV/ AIDS.
II- CHUẨN BỊ
1. Giáo viên :
- Bộ luật hình sự 1999
- SGK, SGV, TLTK, tranh ảnh, bảng phụ - MC
2. Học sinh :
- SGK, đọc trước bài ở nhà .
III. PHƯƠNG PHÁP:
 Hoạt động nhóm, xử lí tình huống, đóng vai...
III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1-Ổn ddingj tổ chức
2- Kiểm tra bài cũ (5’)
GV : Treo bảng phụ bài tập sau
   HS1 :  Em đồng tình với ý kiến nào sau đây ? Vì sao ?
- Giúp đỡ công an bắt kẻ vi phạm pháp luật.
- Người bán dâm chỉ là nạn nhân.
- Người đánh bạc, chơi đề, nghiện hút chỉ là nạn nhân.
- Mại dâm, ma tuý là con đường dẫn đến HIV/ AIDS
- Học tập, lao động tốt là tránh xa được TNXH
HS : Lên bảng lựa chon và giải thích, HS nhận xét
         GV : Dựa vào câu trả lời, cho điểm ( Lựa chọn đúng 5đ , giải thích đúng 5đ)
    HS2 :  Pháp luật nghiêm cấm những hành vi nào đối với trẻ em ?
    Yêu cầu trả lời : ( mỗi ý 2,5đ)
- Không được uống rượu, hút thuốc, đánh bạc, dùng chất kích thích có hại cho sức khoẻ.
- Nghiêm cấm dụ dỗ, lôl kéo trẻ em sử dụng các chất trên
- Nghiêm cấm dụ dỗ trẻ em mại dâm, bán hoặc mua dâm …văn hoá phẩm đồi truỵ…

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi giao an
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngBai_1_Ton_trong_le_phai.doc[0.78 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • giáo án an toàn giao thông
  Toán học 4
  giáo án an toàn giao thông

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2016

  Xem: 10

 • giáo án an toàn giao thông
  Ngữ văn
  giáo án an toàn giao thông

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/8/2011

  Xem: 0

 • Giáo án An toàn giao thông
  Tập đọc 2
  Giáo án An toàn giao thông

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2013

  Xem: 0

 • giao an an toa giao thong
  Toán học 5
  giao an an toa giao thong

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2012

  Xem: 7

 • giao an an ken
  Hóa học 8
  giao an an ken

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2009

  Xem: 64

 • giáo án TIN7 (AN)
  Toán 8
  giáo án TIN7 (AN)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2013

  Xem: 0

 • giáo án giwof ăn
  Đề thi khác
  giáo án giwof ăn

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2016

  Xem: 0

 • giáo án TIN7 (AN)
  Toán 8
  giáo án TIN7 (AN)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2013

  Xem: 0

 • Giáo án An toàn giao thông 3
  Toán học 3
  Giáo án An toàn giao thông 3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2014

  Xem: 11

 • giao an tin7
  Tin học 6
  giao an tin7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2009

  Xem: 77