Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh 10. Đề Thi Chọn Hsg

đề thi Giáo dục Quốc phòng - An ninh Khác (Giáo dục Quốc phòng - An ninh)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4       27      0
Ngày đăng 2018-09-16 14:47:24 Tác giả Khương Yến loại .doc kích thước 0.08 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT 2016 TỔ: TD-QP-TIN-CN MÔN: GDQP-AN THỜI GIAN: 90 phút (không tính thời gian phát đề) 1 : TriÒu NguyÔn c«ng nhËn quyÒn ®« hé cña thùc d©n Ph¸p trªn toµn câi n­íc ta vµo n¨m nµo ? A. 1864 B. 1874 C. 1884 D . 1894 2. Quèc hiÖu n­íc ta vµo thêi An D­¬ng V­¬ng cã tªn lµ g×? A. §¹i ViÖt B. L¹c ViÖt C. ¢u L¹c D. V¨n Lang. 3. ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng n¨m 938 do ai l·nh ®¹o? A. D­¬ng §×nh NghÖ B. Lª Hoµn C. Ng« QuyÒn D. TrÇn H­ng §¹o 4 : Chñ TÞch Hå ChÝ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT 2016
TỔ: TD-QP-TIN-CN
MÔN: GDQP-AN
THỜI GIAN: 90 phút
(không tính thời gian phát đề)
1 : TriÒu NguyÔn c«ng nhËn quyÒn ®« hé cña thùc d©n Ph¸p trªn toµn câi n­íc ta vµo n¨m nµo ?
A. 1864                     B. 1874                      C. 1884                     D . 1894
2. Quèc hiÖu n­íc ta vµo thêi An D­¬ng V­¬ng cã tªn lµ g×?
A. §¹i ViÖt               B. L¹c ViÖt               C. ¢u L¹c                 D. V¨n Lang.
 3. ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng n¨m 938 do ai l·nh ®¹o?
A. D­¬ng §×nh NghÖ          B. Lª Hoµn            C. Ng« QuyÒn         D. TrÇn H­ng §¹o
 4 : Chñ TÞch Hå ChÝ Minh ra lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn vµo ngµy th¸ng n¨m nµo ?
A. 09-12-1946          B. 19 -12 -1946             C. 29 -12 -1946       D. 29 -12 -1947
5 : Qu©n vµ d©n c¶ n­íc ta ®¸nh b¹i chiÕn l­îc ChiÕn tranh ®Æc biÖt cña Mü vµo thêi ®iÓm nµo ?
A. 1961-1965            B. 1965-1968           C. 1968-1973           D. 1973-1975
6 : Thùc d©n Ph¸p x©m l­îc n­íc ta lÇn thø 2 vµo ?
A. Ngµy 13/9/1945         B. Ngµy13/9/1946      C. Ngµy 23/9/1945               D.Ngµy 23/9/1946
7 : Qu©n ®éi Quèc gia ®­îc ®æi tªn thµnh Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam n¨m nµo ?
A. 1948                B. 1949                     C. 1950                   D. 1951
8 : ChiÕn l­îc chiÕn tranh côc bé b¾t ®Çu tõ :
A. 1960                   B. 1964                       C. 1965                      D. 1968
9 : Em ®ång ý víi quan ®iÓm nµo sau ®©y :
A. Gãp phÇn x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc lµ yªu n­íc
B. Nh÷ng ng­êi xa quª h­¬ng , tæ quèc , ®ãng gãp tiÒn cña ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ lµ yªu n­íc.
C. Tuæi nhá lµm viÖt nhá , tuú theo søc cña m×nh lµ yªu n­íc .
D. TÊt c¶ c¸c quan ®iÓm trªn .
10: Tại sao trong chiến tranh chống kẻ thù xâm lược, đất nước ta luôn phải lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều?
A
Giữa ta và địch, địch luôn có sức mạnh về mọi mặt hơn ta
B
Vì tương quan lực lượng giữa ta và địch, địch luôn mạnh hơn ta về kinh tế và quân sự
C
Do quan hệ giữa ta và địch, địch luôn mạnh hơn ta về mọi mặt 
D
Vì đó là truyền thống nghìn năm đánh giặc của dân tộc
11: Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, ở Miền Nam quân và dân ta đánh địch trên các vùng chiến lược nào?
A
Miền núi, trung du, đồng bằng
C
Trung du, đồng bằng và đô thị

B
Nông thôn, thành thị, miền núi
D
Đồng bằng, miền núi và thành thị
12: Thế trận nào của dân tộc ta là thế trận đánh giặc vững chắc nhất? 
A
Thế về chính trị, ngoại giao
C
Thế trận về sự bố trí lực lượng quân đội
B
Thế trận lòng dân
D
Thế của địa hình đánh giặc
13: Truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc dáo của dân tộc ta ở thời nhà Lý như thế nào?
A
Tiên phát chế nhân
C
Thần tốc
B
Dĩ đoãn chế trường
D
  Lâu dài
14: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp có anh hùng LLVT nào sau đây?
A
Lê Mã Lương, Phạm Tuân, Bế Văn Đàn
C
Nguyễn Viết Xuân, Tô Vĩnh Diện, Phạm Tuân
B
Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện
D
Phan Đình Giót, Lê Mã Lương, Phạm Tuân
15: Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông diễn ra vào năm nào?
A
1075-1077
C
1258- 1285
B
1077-1258
D
1258-1288
16: Đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung của dân tộc Việt Nam
A
đã trở thành truyền thống, là một nhân tố thành công trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước
B
là một nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp dựng nước
C
là một nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp giữ nước 
D
đã trở thành truyền thống qúy báu trong xây dựng đất nước   
17: Quân đội nhân dân Việt nam ra đời vào ngày tháng năm nào?
         A. 22/2/1944.             B. 22/12/1945.                C. 22/2/1945.                 D. 22/12/1944
18. Tiền thân đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt nam  là?
         A. Vệ quốc đoàn                                              B. Việt nam tuyên truyền giải phóng quân              
         C. Quân đội quốc gia việt nam                        D. Việt nam giải phóng quân.                   
19: Cuộc chiến tranh  giữ nước đầu tiên của dân tộc ta vào khoảng thời gian ?
          A. Khoảng thế kỷ III trước công nguyên.       
           B. Khoảng thế kỷ II trước công nguyên
           C. Khoảng thế kỷ I trước công nguyên.
          D. Khoảng thế kỷ tiếp giáp trước và sau công nguyên.
20: Tháng 4 năm 1945 hội nghị Quân sự bắc kỳ của Ñảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành?
            A. Vệ Quốc đoàn.                                                         B. Quân đội quốc gia Việt nam.
            C. Việt nam giải phóng quân.                                       D. Quân đội nhân dân Việt nam.
21. Thực dân pháp nổ súng xâm lược nước ta lần thứ nhất vào năm?
             A. 9/1858                   B. 9/1885                      C. 9/1945                     D. A,B,C Đều sai
22. Hãy nối các sự kiện phù hợp với thời gian ?
                         Sự kiện
                   Thời gian
1. Chiến tranh áp đặt.
                   A. 1969 – 1973
                   B. 1965 – 1968
                   C. 1961 – 1965
                   D. 1954 – 1960
2. Chiến tranh đặc biệt.
3. Chiến tranh cục bộ.
4. Việt Nam hóa chiến tranh.

23.  Lực lượng Công an thành lập vào thời gian nào?
          A. 19/8/1945.               B. 19/8/1946.                 C. 20/12/1946.               D. 22/12/1946.
24. Chiến thắng Bạch đằng năm 938 do ai lãnh đạo?
           A. Dương đình Nghệ           B. Lê Hoàn           C. Ngô Quyền             D. Trần hưng Đạo
25. Anh hùng lấy thân mình chèn bánh pháo là?
           A. Phan đình Giót         B. Bế văn Đàn          C. Tô vĩnh Diện         D. Nguyễn viết Xuân
26. Thực dân pháp nổ súng xâm lược nước ta lần thứ 2 vào?
    A. Ngày 13/9/1945       B. Ngày 13/9/1946      C. Ngày 23/9/1945          D. Ngày 23/9/1946
27. Năm 1954 ta ký hiệp định?
           A.  Giơnevơ                  B. Pari                    C. AB đều đúng                    D. AB đều sai
28. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng vào năm?
              A. Năm 30                    B. Năm 40                 C. Năm 50                   D. A,B,C Đều sai
29. Đảng lãnh đạo Quân đội và Công an theo nguyên tắc:      
A. Trực tiếp về mọi mặt  B. Dân chủ, công khai   C. gián tiếp, bình đẳng   D. A,B,C Đều đúng
30. Hiện nay chúng ta xây dựng QĐNDVN theo hướng?
              A. Cách mạng, chính quy, toàn diện.           
              B. Cách mạng, toàn diện, từng bước hiện đại.
              C. Cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại
              D. Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
31. Năm 1954 miền Bắc hoàn toàn giải phóng tính từ?
            A. Vĩ tuyến 17 tỉnh Quảng Bình trở ra                    B. Vĩ tuyến 17 tỉnh Quảng Trị trở ra                  
             C. Vĩ tuyến 17 tỉnh Quảng Nam trở ra                   D. A,B,C Đều sai
32. “ Bao giờ người tây nhổ hết cỏ Nước nam thì mới hết người Nam đánh tây” là câu nói của ai?
A. Bà Trưng         B. Nguyễn Bình Trọng         C. Nguyễn Trung Trực       D. Trần Quốc Toản
33: Em hãy điền các sự kiện còn thiếu vào chổ trống?
Chiến dịch.............................năm 1954 là chiến dịch kết thúc............................của dân tộc ta.
A. Hồ Chí Minh –Kháng chiến chống Mĩ
B. Điện Biên Phủ- Kháng chiến chống Pháp
C. Hồ Chí Minh –Kháng chiến chống Pháp
D. Điện Biên Phủ –Kháng chiến chống Mĩ
34: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời gian nào ?
23/9/1945 .  B. 09/12/1946 .                     C. 29/9/1946 .   D. 19/12/1946 .
36: Chiến dịch quân sự nổi tiếng nào của quân và dân ta đã kết thúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược?
   A. Tây Nguyên.       B. Huế - Đà Nẵng.     C. Hồ Chí Minh.   D. Điện Biên Phủ trên không.  
37: Năm 1930 trong luận cương chính trị đầu tiên của Đảng đã xác định chủ trương gì ?
Xây dựng đội “tự vệ công nông” .
Thành lập đội “Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập “quân đội quốc gia Việt Nam”.
Đất nước thống nhất cả nước đi lên CNXH .
38: Từ năm 1947- 1954, quân ta đã lập được nhiều chiến công ở nhiều mặt trận, làm thất bại nhiều cuộc hành binh lớn của Pháp em hãy cho biết chiến thắng Điện Biên Phủ xãy ra vào năm nào?
A. 1947 B. 1952 C. 1950 D. 1954.
39: Lời dạy: “Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp cứu tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước” của ai?
A. Phan Bội Châu. B. Hồ Chí Minh.   C. Võ Nguyên Giáp. D. Tôn Đức Thắng.
40: Quân và dân ta đã đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ vào thời gian nào?
A. 1965-1968 B. 1972-1975. C. 1968-1972 D. 1961-1965

41: Vào năm nào miền Bắc đã đánh bại cuộc tập kích bằng máy bay B52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương buộc mỹ phải ký hiệp định Pari, công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam?
A. 1968. B. 1970 C. 1975 D. 1972
42: Có bao nhiêu lần kháng chiến chống quân Tống từ năm 981- 1077 ?
A. 2 lần. B. 4 lần C. 5 lần D. 3 lần
43: Truyền thống nào dưới đây không phải là truyền thống của Công An Nhân Dân Việt Nam?
A. Độc lập tự chủ, tự cường và tiếp thu vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm bảo vệ an ninh, trật tự và những thành tựu khoa học – công nghệ phục vụ công tác và chiến đấu.
B. Vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân làm việc và chiến đấu.
C. Truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng”.
D. Quan hệ hợp tác quốc tế trong sáng thuỷ chung, nghĩa tình.
44: Thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ hai vào ngày, tháng, năm  nào?
A. 23/9/ 1945 B. 23/9/ 1858 C. 23/9/ 1975. D. 23/ 9/ 1588
45: Truyền thống nào dưới đây không phải là truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước?
A. Truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước.
B. Truyền thống đoàn kết quốc tế.
C. Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng.
D. Lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều.
46: Truyền thống nào dưới đây không phải là truyền thống của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam?
A. Truyền thống “Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước”.
B. Truyền thống Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỉ luật tự giác, nghiêm minh.
C. Truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc đáo.
D. Truyền thống trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng .
47: Quân và dân ta đã đánh bại chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mỹ vào thời gian nào?
A. 1965-1968 B. 1969-1973 C. 1961-1965 D. 1972-1975.
48: Em hãy cho biết Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập vào ngày, tháng, năm nào?
A. 22/12/1954 B. 22/12/1964. C. 22/12/1944 D. 22/12/1934
49: Từ năm 1947- 1954, quân ta đã lập được nhiều chiến công ở nhiều mặt trận, làm thất bại nhiều cuộc hành binh lớn của Pháp em hãy cho biết chiến thắng Việt Bắc- Thu Đông vào năm nào?
A. 1947 B. 1952. C. 1950 D. 1937
50: Em hãy cho biết Công An Nhân Dân Việt Nam thành lập vào ngày, tháng, năm nào?
A. 19/08/1955. B. 19/08/1945 C. 19/08/1935 D. 19/08/1925
51: Quân đội nhân dân Việt Nam ngày đầu mới thành lập có bao nhiêu nữ/ bao nhiêu người?
A. 4/24 B. 4/34. C. 3/34 D. 3/24
52: Đế quốc Mỹ xâm lược nước ta, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm biến miền nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới, hòng chia cắt lâu dài đất nước ta bắt đầu từ năm nào?
A. 1954. B. 1975 C. 1950 D. 1945
53: Lãnh tụ Nguyễn ái Quốc sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam vào năm nào?
A. 1945 B. 1920 C. 1950. D. 1930
54: Một vùng biển nước ta tính từ đường cơ sở ra vùng biển tiếp liền là 22.224m. Biết rằng 1 hải lí bằng một trong các số: 1.850m; 1.852m; 1.854m; 1.856m. Hỏi vùng biển đó là vùng biển nào?

A. 12 hải lí – Vùng nội thủy
B. 12 hải lí – Vùng tiếp giáp lãnh hải
C. 12 hải lí – Vùng lãnh hải
D. 12 hải lí – Vùng thềm lục địa
55. Biên giới quốc gia Việt Nam trên đất liền tiếp giáp với mấy quốc gia trên đất liền và gồm những quốc gia nào?
A. 03 – Lào, Trung Quốc, Thái Lan
B. 03 – Lào, Trung Quốc, Camphuchia
C. 03 – Lào, Camphuchia, Thái Lan
D. 04 – Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Camphuchia
56. Chọn các từ, cụm từ: lãnh thổ, cư dân, chính quyền, pháp luật, hiến pháp, văn hóa, quốc gia, dân tộc điền vào chỗ (…) trong các câu sau sao cho đúng:
(…) được cấu thành từ các yếu tố (…). Trong đó (…) là yếu tố cơ bản. quyết định đến hình thành nên quốc gia và là cơ sở thực tế cho sự tồn tại của Quốc gia.
57. Cho các số liệu sau: Gần 2100km, 3260km,  hơn 1100km, 2060km, 1852m, hơn 1400km, 1306km, 331.689km2, 332.698km2, 4510km, 4520km. Chọn các số liệu điền vào dòng tương ứng ở cột 2:
1. Nội dung
2. số liệu
1. Chiều dài bờ biển nước ta
 
2. Chiều dài biên giới Quốc gia Việt Nam- Trung Quốc
 
3. Diện tích đất nước Việt Nam
 
4. Chiều dài biên giới Quốc gia Việt Nam- Lào
 
5. Chiều dài biên giới Quốc gia Việt Nam- Camphuchia
 
58. Chọn các từ, cụm từ: Vùng đất, Vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng trời,vùng nước, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, lòng đất điền vào chỗ (…) trong câu sau sao cho đúng:
Lãnh thổ quốc gia bao gồm: (…) trên vùng đất và (…) và (…) dưới chúng, thuộc chủ quyền hoàn toàn và riêng biệt của mỗi quốc gia.
59. Quyền quyết định mọi vấn đề của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình mà không bị can thiệp từ bên ngoài là thể hiện nội dung:
A . Sự bình đẵng của quốc gia trong quan hệ quốc tế
B . Ý chí, nguyện vọng của toàn dân.
C . Yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và BVTQ
D. Quyền tối cao của quốc gia, là thiêng liêng và bất khả xâm phạm.
60. Khi đường biên giới quốc gia trên sông suối mà tau thuyền không đi lại được thì cách xác định như thế nào?
A . Chính giữa con sông, suối.
B. Bờ sông bên nào là biên giới của quốc gia bên đó
C . Giữa lạch của sông, suối hoạc lạch chính của sông suối.
D . Không xác định biên giới

Nguồn: Khương Yến

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Giáo dục Quốc phòng - An ninh 10. Đề thi chọn HSG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngHSG_1.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
tkv10q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-09-16 14:47:24
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Trang
1
Lần tải
4
Lần xem
27
đề thi Giáo dục Quốc phòng - An ninh 10. Đề thi chọn HSG

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan