Đề Thi Tập Đọc 2:Giaoan

đề thi Tiểu Học Lớp 2 Tập đọc 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 15       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
fozt0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-05-07 12:49:28
Loại file
doc
Dung lượng
0.18 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
15
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 12 Thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2016 Tiết 1 : Chào cờ Tiết 2 : Toán BÀI 31 : NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (T2) Đ/C BÀI 4(27)THAY BẰNG BÀI 5- VBT(64) (Hướng dẫn học toán lớp 3) Tiết 3

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 Tuần 12
Thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2016
Tiết 1 : Chào cờ
 
Tiết 2 : Toán
BÀI 31 : NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (T2)
Đ/C BÀI 4(27)THAY BẰNG BÀI 5- VBT(64)
(Hướng dẫn học toán lớp 3)
 
Tiết 3 + 4 : Tiếng Việt 1+2
BÀI 12A ; BẮC- TRUNG -NAM
 (Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 3)
  ________________________________________________
 
Chiều Tiết 1:Tiếng Việt (Tăng )
 LUYỆN ĐỌC : LUÔN NGHĨ ĐẾN MIỀN NAM
A.Mục tiêu :
- B­ước đầu biết đọc đúng giọng văn miêu tả .
- Hiểu nội dung  bài : Tình cảm bao la của Bác Hồ dành cho đồng bào miền Nam cũng như tình cảm kính yêu của đồng bào miền Nam đối với Bác Hồ.(Trả lời được các CH trong SGK)
- Giáo dục HS có ý thức tốt trong khi học bài.
B. Chuẩn bị : - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK .
                - Bảng phụ viết sẵn một số câu văn cần hư­­­ớng dẫn HS đọc .
C. Các hoạt động dạy -học :
1. Kiểm tra bài cũ :
- GV kiểm tra bài đọc Nắng Phương Nam.
- GV nhận xét , cho điểm .
2. Dạy bài mới :
a. Giới thiệu bài :
b. Luyện đọc :
*GV đọc mẫu .
* Hư­­­ớng dẫn HS luyện đọc , kết hợp giải nghĩa từ :
Đọc từng câu :
- GV h­­­ướng dẫn HS sửa sai một số lỗi phát âm l/n , các tiếng có vần khó .
Đọc từng đoạn trư­­­ớc lớp :
- GV chia đoạn : Bài chia làm đoạn :
+ Đoạn 1. Từ đầu đến dám nhắc đến.
+ Đoạn 2 . Tiếp đến miền Nam .
+ Đoạn 3. Còn lại .
- GV hư­­­ớng dẫn HS cách ngắt , nghỉ và thể hiện giọng đọc của một số câu văn .
- Giúp HS hiểu nghĩa một số từ mới ở cuối bài đọc .
 
- 3 HS đọc đọc thuộc lòng bài Nắng Phương Nam.
- Trả lời các câu hỏi cuối bài đọc .
 
 
 
 
 
 
 
- Mỗi HS đọc 1 câu nối tiếp nhau .
 
 
- Mỗi HS đọc 1 đoạn nối tiếp nhau .
 
 
 
- HS nêu cách ngắt , nghỉ một số câu văn .
- HS đọc các từ ngữ mới ở phần chú giải .
1

 


Đọc từng đoạn trong nhóm .
- GV theo dõi , HD HS đọc đúng .
Đọc toàn bài
c. Hư­­­ớng dẫn tìm hiểu bài :
- GV hư­­­ớng dẫn HS lần lư­­­ợt trả lời các câu hỏi trong SGK
Câu hỏi 1.
Câu hỏi 2.
 
Câu hỏi 3.
- GV chốt lại . 
d. Luyện đọc lại :
- GV h­­­ướng dẫn HS đọc rõ ràng , rành mạch , ngắt nghỉ hơi đúng .
- GV cho điểm động viên các em đọc tốt .
e. Củng cố , dặn dò :
- GV nhận xét tiết học .
- Dặn HS tiếp tục ôn lại bài đọc .
 
- Đọc nhóm 3
- 1 hs
 
 
 
- HS trả lời cá nhân .
- HS trao đổi theo cặp , đại diện một số cặp trả lời .
- 3 HS trả lời .
- Cả lớp bổ sung .
 
 
- Các nhóm thi đọc từng đoạn , cả bài. (cá nhân )
                              ________________________________________________
Tiết 2 : Toán ( Tăng )
ÔN LUYỆN (T1)TUÀN 11
A. Mục tiêu
- Luyện tập giải bài toán bằng hai phép tính. (BT1)
- Giải bài toán giảm đi một số lần BT2. Ôn tập bảng nhân 8 qua việc nối kết quả đúng BT3. Thực hiện dãy tính có 2 dấu phép tính BT4
- Luyện tập về giải bài toán bằng hai phép tính BT5.
- GD tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài.
B. Chuẩn bị : Các BT có nội dung liên quan
C. Các hoạt động dạy học
Bài 1 :  Luyện tập giải bài toán bằng hai phép tính
-         Cho Hs đọc bài toán, xác định yêu cầu của bài toán .
-         Nhận xét bài làm của HS
-         Củng cố dạng toán.
Bài 2: - Cho HS đọc bài toán
-         Xác định yêu cầu bài toán
-         Nêu miệng cách giải
 Củng cố dạng toán  giảm đi một số đi nhiều lần
Bài 3 : Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đúng bảng nhân 8
-         HS đọc bài toán tìm hiếu nội dung bài toán.
-         1 HS lên bảng , lớp làm vở
     -   Nhận xét, bổ sung
 
- Hs đọc và xđ yêu cầu
 
- 2-3 HS nêu
 
Hs đọc và xđ yêu cầu
- HS tự làm bài vào vở
1

 


        - Nhận xét HS nối – củng cố bảng nhân 8
Bài 4 : Tính kết quả của dãy tính với hai dấu phép tính . Yêu cầu HS nêu cách tính phép tính 1
       - HS tự làm vào vở
- Củng cố cách thực hiện dãy tính.
Bài 5 : Luyện tập về giải toán
-         HS đọc bài toán
-         Nêu yêu cầu bài toán
-         Giải vào vở.
-         Củng cố về dạng toán.
 
- 2-3 HS yêu cầu
Hs nêu cách tính
- HS tự làm bài vào vở
 
-2-3 HS đọc
- 2 HS nêu yêu cầu
 
- Cả lớp làm vở
3, Hoạt động ứng dụng: Nhận xét tiết học
 
Tiết 3 : Thể dục
§éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên bông,toµn th©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung - Trß ch¬i "KÕt b¹n"
 A. Mục tiêu
  - §éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên, bông, toµn th©n cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
  Yªu cÇu: BiÕt c¸ch thùc hiÖn  ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, luên, bông toµn th©n cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
 - B­íc ®Çu biÕt c¸ch thùc hiÖn  ®éng t¸c nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
 - Trß ch¬i "KÕt b¹n".
  Yªu cÇu: H/s biÕt c¸ch, ch¬i t­¬ng ®èi ®óng luËt, hµo høng, nhiÖt t×nh.
-         Häc sinh tËp luyÖn bµi thÓ dôc hµng ngµy ®Ó n©ng cao søc khoÎ.
-         Gi¸o dôc häc sinh tinh thÇn ®oµn kÕt yªu th­¬ng gióp ®ì nhau.
-         Häc sinh biÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i tr­êng m«i tr­êng.
B.Địa điểm phương tiện
 - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh s¹ch sÏ.
 - Ph­¬ng tiÖn: 1 cßi, 1 viªn phÊn, kÎ s©n ch¬i.
C. Các hoạt động dạy -học :
A. Hoạt động cơ bản.
+Ho¹t ®éng 1:Khëi ®éng (C¶ líp)
- GV nhận lớp phổ biến nội dung bài học.
+ Khëi động xoay c¸c khíp: Cæ, tay, ch©n, h«ng, gèi.
+ Ho¹t ®éng 2: PhÇn c¬ b¶n ¤n ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên, bông cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung ( C¶ líp).
- Gv nªu tªn ®éng t¸c.
- Gv thæi cßi cho c¶ líp «n l¹i 6 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên bông vµ toµn th©n.
28 - 32’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            x  x  x  x  x  x  x  x  x
            x  x  x  x  x  x  x  x  x 
            x  x  x  x  x  x  x  x  x
 
                            
 
 
 
 
 
1

 


- Gv võa quan s¸t vµ söa sai cho h/s.
- Gv thæi cßi to c¸c nhÞp cho h/s tËp võa söa sai cho c¶ líp.
- Chia tæ t©p luyÖn theo sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù tæ.
- Gv thæi cßi cho c¶ líp t©p liªn hoµn 6 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n l­ên, bông vµ toµn th©n.
+ Ho¹t ®éng 3: Häc ®éng t¸c nh¶y.
- Gv nªu tªn ®éng t¸c
- Gv ph©n tÝch ®éng t¸c cho c¶ líp cïng thùc hiÖn theo.
- Gv võa quan s¸t vµ söa sai cho h/s.
- TËp liªn hoµn 7 ®éng t¸c ®· häc.
+ Ho¹t ®éng 4: PhÇn c¬ b¶n Trß ch¬i " KÕt b¹n" ( C¶ líp)
- Gv nªu tªn trß ch¬i.
- TËp hîp ®éi h×nh ch¬i.
- Gv gi¶i l¹i thÝch c¸ch ch¬i, quy ®Þnh ch¬i.
- Gv ch¬i mÉu 1 lÇn cho c¶ líp quan s¸t.
- Tæ chøc cho häc sinh «n l¹i bµi vÌ.
- Tæ chøc ch¬i thö
- Tæ chøc ch¬i chÝnh thøc cã th­ëng vµ ph¹t ph©n c«ng träng tµi.
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ sù tham gia cña c¸c ®éi trong trß ch¬i, tuyªn d­¬ng ®éi vÒ nhÊt.
+ Ho¹t ®éng 5: PhÇn kÕt thóc.                               
- TËp hîp ®éi h×nh 3 hµng ngang.
- H/s tËp c¸c ®éng t¸c thả lỏng.
- GV+ h/s cïng hệ thống bài.
- H¸t + vç tay + giËm ch©n 1 bµi.
B. Hoạt động ứng dụng
- Häc sinh biÕt vËn dông bµi thÓ dôc tËp c¸c buæi s¸ng ®Ó rÌn luyÖn søc kháe.
- BiÕt tù tæ chøc ch¬i trß ch¬i theo nhãm trong giê ra ch¬i, ë nhµ.
 
2 x 8
 
 
 
3 x 8
 
3 x 8
 
 
2 x 8
 
 
 
 
2 x 8
 
 
3 x 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 lÇn
 
5 - 8lÇn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - 3’
 
 
 
 
         x x  x  x  x  x  x  x  x  x    
             x  x  x  x  x  x  x  x  x   
          x  x  x  x  x  x  x  x  x    
 
                            
 
 
 
 
     Theo ®éi h×nh ch÷ U
 
 
 
         x x  x  x  x  x  x  x  x  x    
             x  x  x  x  x  x  x  x  x   
          x  x  x  x  x  x  x  x  x    
 
                      o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
            x  x  x  x  x  x  x  x  x
            x  x  x  x  x  x  x  x  x 
            x  x  x  x  x  x  x  x  x
 
                            
 
 
Thứ ba ngày 8  tháng  11 năm 2016
 Tiết 1: Tiếng Việt 3
1

 


BÀI 12B : VIỆT NAM TỔ QUỐC THƯƠNG YÊU
(Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 3)
                           
Tiết 2: Toán
BÀI 32 : SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ
Đ/C : HĐCB + BÀI 1 HĐTH
(Hướng dẫn học toán lớp 3)
                 
Tiết 3 : Luyện chữ
BÀI 12 : CHỮ HOA T
A. Mục tiêu :
Củng cố cách viết chữ hoa T, Th thông qua BT ứng dụng :
+ Viết các câu ứng dụng : Tốt danh hơn lành áo. Tháng tám nắng rám trái bòng. Thương người như thể thương thân. Tỏ trăng mười bốn được tằm/Tỏ trăng hôm rằm thì được lúa chiêm- bằng cỡ chữ nhỏ.
+ Viết đúng cỡ, chữ mẫu, nối chữ đúng kĩ thuật
- GD ý thức viết chữ đẹp
B.Chuẩn bị : - Mẫu chữ viết hoa T
               - Viết bảng các câu ứng dụng
C. Các hoạt động dạy học :
1. Kiểm tra :
- HS viết bảng Ruộng sâu, Rủ nhau
2. Dạy bài mới :
a. Giới thiệu bài :
b. Hướng dẫn viết trên bảng con
* Luyện viết chữ hoa :
- GV treo bảng phụ .
- Yêu cầu HS tìm các chữ hoa có trong bài.
- Yêu cầu hs nêu độ cao, các nét chữ hoa  T, Th
- GV viết mẫu , nhắc lại cách viết .
* Luyện viết các câu ứng dụng :
- GV giới thiệu các câu ứng dụng : Tốt danh hơn lành áo. Tháng tám nắng rám trái bòng. Thương người như thể thương thân. Tỏ trăng mười bốn được tằm/Tỏ trăng hôm rằm thì được lúa chiêm
+ Giải nghĩa các câu ứng dụng
        + H­ướng dẫn HS cách viết các chữ :Tốt, Tháng, Thương
c. Hư­ớng dẫn HS viết vào vở Luyện viết.
- GV nêu yêu cầu .
- Theo dõi giúp đỡ HS yếu .
- GV chấm một số bài , nhận xét
d. Củng cố , dặn dò :
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS đọc
 
- HS trả lời .
 
- HS luyện viết bảng con T, Th
 
- Đọc các câu ứng dụng
 
 
 
- HS giải nghĩa theo ý hiểu .
- HS viết bảng con .
 
 
- HS luyện viết vở
 
 
 
1

 


- Dặn HS hoàn thành bài viết
 
 
 
                                 Tiết 4: Thủ công
C¾t d¸n ch÷ I, t (tiÕt 2 )
A.Môc tiªu :
- HS n¾m ®­îc quy tr×nh kÎ, c¾t , d¸n ch÷ I , T
-  BiÕt kÎ , c¾t , d¸n ®­îc ch÷ I, T ®óng quy tr×nh kÜ thuËt . C¸c nÐt ch÷ t­¬ng ®èi th¼ng vµ ®Òu nhau . Ch÷ d¸n t­¬ng ®èi ph¼ng .
- HS khÐo tay : C¾t , d¸n ®­îc ch÷ I, T :nÐt ch÷ th¼ng vµ ®Òu nhau . Ch÷ d¸n ph¼ng .
- Yªu thÝch c¾t, d¸n ch÷  .
B. ChuÈn bÞ :- MÉu ch÷ I, T ®· c¾t , d¸n vµ mÉu ch÷ I , T c¾t b»ng giÊy thñ c«ng .
               - GiÊy thñ c«ng vµ giÊy nh¸p , kÐo, bót ch× , th­íc kÎ .
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1.KiÓm tra : KT viÖc chuÈn bÞ cña HS
2.Bµi míi:
 a. Giíi thiÖu bµi :
                     b.Ho¹t ®éng 1:
- Yªu cÇu HS nh¾c l¹i quy tr×nh kÎ, c¾t, d¸n ch÷ I, T
- GV  mêi 1 HS thùc hµnh l¹i
 
- GV cñng cè, nh¾c l¹i quy tr×nh
B­­íc 1. KÎ ch÷ I, T.
B­­íc 2. C¾t, ch÷ I, T
B­­íc3. D¸n ch÷ I, T.
                  c.Ho¹t ®éng 3 . Thùc hµnh :
- Cho c¶ líp thùc hµnh  kÎ, c¾t, d¸n ch÷ I,T.
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS
- Tuyªn d­¬ng s¶n phÈm ®Ñp..
 
 
 
 
- HS nh¾c l¹i quy tr×nh lµm
 
- C¶ líp qs l¹i b¹n lµm ®Ó nhí l¹i c¸c b­íc lµm
- Nghe GV  h­íng dÉn l¹i
 
 
 
 
- HS  thùc hµnh kÎ ,c¾t ,d¸n ch÷ I, T.
-Tr­ng bµy s¶n phÈm
3, Hoạt động ứng dụng: Về gấp lại sản phẩm
 
 
Chiều . Tiết 1: Tiếng Việt 4
BÀI 12B : VIỆT NAM TỔ QUỐC THƯƠNG YÊU (T2)
(Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 3)
 _________________________________________________
Tiết 2 : Hoạt động ngoài giờ lên lớp
                                   THKNS : BÀI 8. NĂNG KHIẾU CỦA EM
A.Mục tiêu:
-  Phát hiện và rèn luyện năng khiếu của bản thân .
-  Thể hiện và phát huy năng khiếu của bản thân một cách tích cực.
    - Giáo dục HS cần rèn luyện và phát huy năng khiếu của mình trong học tập..
B.Chuẩn bị:
                  - Sách kĩ năng sống.
1

 


C.Các hoạt động dạy học:
1.KTBC: - .Nêu những lợi ích khi em cùng học, cùng chơi.
                - Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:
a, GTB: GVGT và ghi tên bài.
b, Nội dung:
Hoạt động 1: Đọc truyện: CA SĨ NHÍ
-GV đọc mẩu chuyện ở SGK (T32)
-         1 HS đọc lại
Hoạt động 2: Trải nghiệm
-Cho HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi  :
- HS thảo luận trả lời câu hỏi
* Thực hành
- HDHS làm BT 2 SGK – T 33.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS.
- Gọi HS trình bày kết quả.
- Nhận xét, chốt kết quả.
- HDHS làm BT 3,4 SGK – T 33
- Ghi lại những vấn đề mà em đã gặp phải trong học tập.
- HS tự làm bài của mình
- Gọi HS trình bày kết quả.
- Nhận xét, chốt kết quả.
Hoạt động 3:Bài học
-Yêu cầu HS quan sát tranh vẽ SGK T34 và thảo luận
1. Nêu những cách phát hiện và rèn luyện năng khiếu của em ?
- HS tự nêu
2.Nêu những việc em không nên làm ?
- HS tự nêu
3.Các bước rèn luyện và phát huy năng khiếu của bản thân giúp em .
- HS đọc nhiều lần SGK
-         Nhận xét. Chốt:
Hoạt động 4:Đánh giá nhận xét
- HS tự đánh giá vào SGK,
- GV nhận xét.
3.Củng cố - dặn dò.
- Nhận xét tiết học.
 
- HS nhắc lại tên bài.
 
 
- Theo dõi SGK ->
- 1 em đọc lại truyện.
 
- Thảo luận theo nhóm đôi.
 
- Đại diện một số HS TL.
 
 
- Một số HS nhắc lại.
 
- HS làm việc cá nhân.
 
- Một số em báo cáo kết quả.
- Quan sát tranh vẽ SGK T26.
 
- 1 số em nêu.
 
- 1 số em nêu.
 
- 1 số em nhắc lại.
 
 
- 1 số em nêu.
- Làm việc cá nhân.
 
 
Tiết 3 : Thể dục
1

 


§éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên bông,toµn th©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung - Trß ch¬i "NÐm tróng ®Ých"
A. Mục tiêu
         - §éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên, bông, toµn th©n cña TD dôc ph¸t triÓn chung.
  Yªu cÇu: BiÕt c¸ch thùc hiÖn  ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, luên, bông toµn th©n cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
 - B­íc ®Çu biÕt c¸ch thùc hiÖn  ®éng t¸c nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
 - Trß ch¬i "NÐm tróng ®Ých".
  Yªu cÇu: H/s biÕt c¸ch ch¬i t­¬ng ®èi ®óng luËt, hµo høng, nhiÖt t×nh.
B.Địa điểm phương tiện
 - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh s¹ch sÏ.
 - Ph­¬ng tiÖn: 1 cßi, 1 viªn phÊn, kÎ s©n ch¬i.
C.Tiến trình dạy học
A. Hoạt động cơ bản.
+Ho¹t ®éng 1:Khëi ®éng (C¶ líp)
- GV nhận lớp phổ biến nội dung bài học
- T¹i chç h¸t + vç tay 1 bµi.
+ Khởi động xoay các khớp: Cổ, tay, chân, hông, gối.
+ Ho¹t ®éng 2: PhÇn c¬ b¶n ¤n ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên, bông, toµn th©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung ( C¶ líp).
- Gv nªu tªn ®éng t¸c.
- Gv thæi cßi cho c¶ líp «n l¹i 7 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên bông vµ toµn th©n, nh¶y.
- Gv võa quan s¸t vµ söa sai cho h/s.
- Gv thæi cßi to c¸c nhÞp cho h/s tËp võa söa sai cho c¶ líp.
- Chia tæ t©p luyÖn theo sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù tæ.
- Gv thæi cßi cho c¶ líp t©p liªn hoµn 7 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n l­ên, bông toµn th©n, nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
+ Ho¹t ®éng 3: PhÇn c¬ b¶n ( C¶ líp) .Trß ch¬i " NÐm tróng ®Ých".
- Gv nªu tªn trß ch¬i.
- TËp hîp ®éi h×nh ch¬i.
- Gv gi¶i thÝch c¸ch ch¬i, quy ®Þnh ch¬i.
28 - 32’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 x 8
 
 
 
2 x 8
 
3 x 8
 
3 x 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            x  x  x  x  x  x  x  x  x
            x  x  x  x  x  x  x  x  x 
            x  x  x  x  x  x  x  x  x
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         x x  x  x  x  x  x  x  x  x    
             x  x  x  x  x  x  x  x  x   
          x  x  x  x  x  x  x  x  x    
 
                            
 
 
 
 
     Theo ®éi h×nh ch÷ U
 
 
 
 
 
1

 


- Gv ch¬i mÉu 1 lÇn cho c¶ líp quan s¸t.
- Gv tËp ®éng t¸c tay kh«ng cho häc sinh.
- Gäi 3 häc sinh ch¬i mÉu.
- Tæ chøc ch¬i thö .
- Tæ chøc ch¬i chÝnh thøc cã th­ëng vµ ph¹t ph©n c«ng träng tµi.
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ sù tham gia cña c¸c ®éi trong trß ch¬i, tuyªn d­¬ng ®éi vÒ nhÊt.
+ Ho¹t ®éng 4: PhÇn kÕt thóc.                               
- TËp hîp ®éi h×nh 3 hµng ngang.
- H/s tËp c¸c ®éng t¸c thaû loûng.
- GV+ h/s cïng hệ thống bài.
- H¸t + vç tay + giËm ch©n 1 bµi.
B. Hoạt động ứng dụng
- Häc sinh biÕt vËn dông bµi thÓ dôc tËp c¸c buæi s¸ng ®Ó rÌn luyÖn søc kháe.
- BiÕt tù tæ chøc ch¬i trß ch¬i theo nhãm trong giê ra ch¬i, ë nhµ.
 
 
 
 
 
 
1 lÇn
3 - 5lÇn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – 3’
                  VGH
   x  x  x  x  x                                  x
 
   x  x  x  x  x                                  x
                     
   x  x  x  x  x                                  x
 
 
                        
 
 
 
 
            x  x  x  x  x  x  x  x  x
            x  x  x  x  x  x  x  x  x 
            x  x  x  x  x  x  x  x  x
 
                            
 
 
                                           Thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2016
Tiết 1+2 Ngoại ngữ
GV chuyên dạy
__________________________________________________
 
Tiết 3 : Toán
ĐỀ -CA-MÉT. HÉC TÔ MÉT
(Hướng dẫn học toán lớp 3)
 
 Tiết 4 : Tự nhiên và xã hội
 BÀI 9 : CẦN LÀM GÌ ĐỂ PHÒNG CHÁY KHI Ở NHÀ ?
 (Hướng dẫn học Tự nhiên xã hội lớp 3)
 
 
Chiều . Tiết 1: Tiếng Việt 5
BÀI 12B : VIỆT NAM TỔ QUỐC THƯƠNG YÊU
Đ/CBài 1(35) dùng bài bài 1 VBT.B2(36)dùng B2.
VBT (58). B5(37) dùng B1(58)
 (Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 3)
                       ________________________________________________
 
                                                     Tiết 2:  Tiếng Việt (Tăng)
                                              ÔN LUYỆN VÀ KIỂM TRA.
                                                           ( Tiết 1- Tuần 11)
1

 


A. Mục tiêu :  Rèn kĩ năng viết chính tả :
- Điền vào chỗ trống ong hoặc oong  BT1
       - Nối âm s hoặc x với vần thích hợp BT2.
- Chọn từ thích hợp đã cho để điền vào chỗ trống BT3
       - Điền vào bảng bộ phận Ai? Và làm gì ? trong các câu  Bt4.
        - Giáo dục HS có ý thức tốt trong khi học bài.
B.Chuẩn bị : - Bảng phụ viết 2 lần BT .
C. Các hoạt động dạy học :
a, Giới thiệu bài :
c- Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả :
 -Bài tập 1 : - Điền vào chỗ trống ong hoặc oong
              - Học sinh xác định yêu cầu của bài
              - Thảo luận nhóm đôi
             - Nhóm trình bày kết quả
- GV chốt lại các trường hợp đã điền….
-Bài tập 2: - Nối âm s hoặc x với vần thích hợp
- Hướng dẫn tương tự bài 1
- GV chốt lại
 - Bài 3 : Chọn từ thích hợp đã cho để điền vào chỗ trống
     - Lớp làm bài vào vở
     - 3 HS đọc bài trước lớp
 
Bài 4: - Điền vào bảng bộ phận Ai? Và làm gì ? trong các câu .
    - HS gạch chân các bộ phận
   - Viết vào bảng đã kẻ sẵn
- Gv nhận xét củng cố lại toàn bài.
d, Hoạt động ứng dụng
            - GV nhận xét tiết học .
 
 
 
- 2 HS đọc yêu cầu
- HS làm bài
- Các nhóm trình bày kết quả
 
- 2,3 HS đọc các từ cần điền
- Cả lớp viết bài vào vở .
 
 
- HS đọc yêu cầu .
- Cả lớp làm bài vào vở
- 2 HS lên bảng sửa .
-         HS đọc bài làm trước lớp
- HS đọc yêu cầu .
- Cả lớp làm bài vào vở
- 2 HS lên bảng sửa .
-         HS đọc bài làm trước lớp
 
 
 
________________________________________________
 
                                  Tiết 3 :  Sinh hoạt
Sinh ho¹t líp
A. Mục tiêu :
        - Kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nề nếp học tập tuần qua và đề ra phương
hướng thực hiện tuần tới .
- Giáo dục HS tích cực , tự giác học tập.
B. Nội dung :
1. GV nêu mục đích , yêu cầu tiết học .
2. Cách tiến hành :
a. Kiểm điểm , đánh giá việc thực hiện nề nếp học tập Tuần qua :
- GV nêu yêu cầu .
- Chủ tịch hội đồng tự quản lên nhận xét , đánh giá chung về :
1

 


+ Ưu điểm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Nhược điểm .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       - Phó chủ tịch hội đồng tự quản và các ban nhận xét bổ sung .
- GV chốt lại :
+ Khen ngợi các ban , có cá nhân đạt thành tích cao trong học tập
+ Nhắc nhở các ban , cá nhân còn tồn tại .
b. Phương hướng tháng tới :
        - C¸c nhãm th¶o luËn ®­a ra c¸ch kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 1 vµ h­íng phÊn ®Êu tuÇn 2.
      - GV nhËn xÐt , c«ng bè danh s¸ch HS ®­îc khen.
        - Thèng nhÊt  h­íng phÊn ®Êu cho tuÇn 2.
       - Phát huy ưu điểm , khắc phục nhược điểm thực hiện tốt nề nếp học tập .
3. Vui văn nghệ : Ban văn nghệ điều khiển cả lớp
- Hát các bài hát ca ngợi trường , lớp .
 
 
Thứ sáu ngày 21  tháng  10 năm 2016
Tiết 1+2 Ngoại ngữ
GV chuyên dạy
                              _______________________________________________
 
Tiết 3: Toán
BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI (T2)
(Hướng dẫn học toán lớp 3)
                        __________________________________________________
                              
Tiết 4 : Âm nhạc
    ÔN TẬP 3 BÀI HÁT : BÀI ĐẾM SAO, BÀI CA ĐI HỌC ,GÀ GÁY      
A.Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát.
- Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
* Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của 3 bài hát.
- Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca, theo phách, theo nhịp.
- Giáo dục HS có ý thức tốt trong giờ học
B.Chuẩn bị :1 số nhạc cụ
C.Các HĐ dạyhọc
1, Giới thiệu bài
2, Hướng dẫn ôn tâp
a, HĐ 1: Ôn bài hát Bài ca đi học
- Cả lớp hát kết hợp gõ đệm lần lượt theo 3 kiểu : đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca, theo nhịp
- Hát kết hợp với động tác phụ hoạ
 
- Ôn lại bài hát kết hợp gõ đệm
 
- Hát kết hợp với động tác phụ hoạ
 
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi giaoan
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTUAN_12_20162017_doc.doc[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • giaoan
  Vật lý 7
  giaoan

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2011

  Xem: 0

 • GIAOAN
  Toán học
  GIAOAN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2008

  Xem: 10

 • giaoan
  Địa lý 6
  giaoan

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2009

  Xem: 77

 • GIAOAN
  Hóa học 11
  GIAOAN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2011

  Xem: 0

 • giaóan
  Giải tích 12
  giaóan

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2010

  Xem: 5

 • GIAOAN
  Đề thi khác
  GIAOAN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 3

 • giaoan
  Ngữ văn
  giaoan

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2012

  Xem: 0

 • giaoan
  Sinh học 12
  giaoan

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2009

  Xem: 96

 • giaoan
  Toán học 4
  giaoan

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2010

  Xem: 99

 • giaoan
  Hình học 8
  giaoan

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2010

  Xem: 8