Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


GV: Hồ Bảo Lộc

Trường THPT Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

 

Câu 1:    

Câu 2:   Một vật có khối lượng 250 g dao động điều hòa, chọn gốc tính thế năng ở vị trí cân bằng, đồ thị động năng theo thời gian như hình vẽ. Thời điểm đầu tiên vật có vận tốc thỏa mãn v = -10x (x là li độ) là

 A. s B. s

 C. s D. s

 

Câu 3:   Hai vật dao động điều cùng phương, cùng tần số, cùng VTCB có phương trình li độ lần lượt là x1 = A1cos(ωt + φ1) cm và x2 = A2cos(ωt + φ2) cm. Đồ thị (1) biểu diễn x12 = x1 + x2, đồ thị (2) biểu diễn diễn x21 = x1 x2 theo thời gian. Khi giá trị gia tốc của vật một cực tiểu thì giá trị vận tốc của vật hai là

 A. cm/s  B.   cm/s

 C. -4π cm/s D. -2π cm/s

 

Hướng dẫn:

Câu 2:

Từ đồ thị ta thấy :

+

+ tại t = 0:

Động năng đang giảm -> vật đang đi ra biên

* Giả sử tại t =0 vật đang ở vị trí có li độ và vật đang đi ra biên dương. Từ đồ thị -> t =

Từ (1) và (2), ta có:

+ Vị trí vật có v = -10x: Áp dụng hệ thức

 Với

Vậy, thời điểm đầu tiên vật có vận tốc thỏa mãn v = -10x là:


Câu 3:

Từ đồ thị, ta có: A12 = A21 = 8 cm.

Tại các thời điểm t1 = 5/6 s và t2 = 17/6 s   x12 = x21  x1 + x2 = x1 - x2 => x2 = 0

Hai lần liên tiếp vật có li độ x = 0 là T/2 => T/2 = 17/6  -  5/6 = 2 s => T = 4s

* Xét đường (1) :

Thời gian dao động tổng hợp đi từ vị trí ban đầu x012 đến biên âm về vị trí x12 = 5/6 s => Thời gian dao động tổng hợp đi từ vị trí ban đầu x012 đến biên âm là : t01= 5/6 s – T/8 = 1/3 s = T/12 =>

=>

* Xét đường (2) :  Tương tự ta có :

Ta có:

Độ lệch pha giữa hai dđ: => x1 sơm pha hơn x2 góc

- Gia tốc vật một có giá trị cực tiểu => vật một ở biên dương  => vật hai đang đi qua vtcb theo chiều âm (hình vẽ).

 

 

 

 

 

 

 

=> v2min = - ωA2 = -   cm/s.

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Giúp bạn Chí 2 câu đồ thị khó

Đăng ngày 8/8/2017 7:32:01 AM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 15 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.18 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Giúp bạn Chí 2 câu đồ thị khó, Vật lý 12. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn đề thi Giúp bạn Chí 2 câu đồ thị khó .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu Giúp bạn Chí 2 câu đồ thị khó thuộc chuyên mục Vật lý 12 được giới thiệu bởi user Phúc Hồ Bảo tới thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Vật lý 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .docx, cùng mục còn có Đề thi Vật lý Vật lý 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo GV: Hồ Bảo Lộc Trường THPT Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai Một vật có khối lượng 250 g động dao điều hòa, chọn gốc tính thế năng ở vị trí thăng bằng, đồ thị động năng theo thời gian như hình vẽ,còn cho biết thêm Thời điểm đầu tiên vật có vận tốc thỏa mãn v = -10x (x là li độ) là A, thêm nữa 7𝜋 12 sB, thêm nữa 𝜋 30 s C, bên cạnh đó 𝜋 20 sD, thêm nữa 𝜋 24 s Hai vật động dao điều cùng phương, cùng tần số, cùng VTCB có phương trình

https://nslide.com/de-thi/giup-ban-chi-2-cau-do-thi-kho.0d2u0q.html

Sponsor Documents