Câu 5 Cho a,b,c dương thỏa mãn .Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Hướng dẫn

Đặt:

Ta có

Áp dụng BĐT Bunhia dãy 1:     dãy 2:

Ta có

Tương tự : ;

Từ (1);(2);(3) ta có
Áp dụng BĐT: