HD ôn TN CB&NC

đề thi Địa lí Không dùng thư mục này
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2011-02-07 20:45:33 Tác giả Thiết Đoàn Kim loại .doc kích thước 0.10 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

®Ò c­¬ng «n tËp tèt nghiÖp thpt n¨m 2009 m«n ®Þa lÝ phÇn a: cÊu tróc ®Ò thi tèt nghiÖp thpt n¨m 2009 m«n ®Þa lÝ (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD&ĐTcông bố tháng 11/2008) I. PHẦN

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

®Ò c­¬ng «n tËp tèt nghiÖp thpt n¨m 2009                                      m«n ®Þa lÝ
 
 

phÇn a:
cÊu tróc ®Ò thi tèt nghiÖp thpt n¨m 2009
m«n ®Þa lÝ
(Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD&ĐTcông bố tháng 11/2008)
 
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 ĐIỂM)
Câu I. (3,0 điểm)
Địa lý tự nhiên
- Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ.- Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ.- Đất nước nhiều đồi núi.- Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.- Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa- Thiên nhiên phân hóa đa dạng.- Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.- Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.
Địa lý dân cư
- Đặc điểm dân số và phân bổ dân cư.- Lao động việc làm.- Đô thị hóa.
Câu II. (2,0 điểm)
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Địa lý các ngành kinh tế
- Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp (đặc điểm nền nông nghiệp, vấn đề phát triển nông nghiệp, vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp).
- Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp (cơ cấu ngành công nghiệp, vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm, vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
- Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ (giao thông vận tải và thông tin liên lạc, thương mại, du lịch).
Câu III. (3,0 điểm)
Địa lý các vùng kinh tế
 
Tr­êng THPT TrÇn H­ng §¹o                                 Gi¸o viªn: §oµn Kim ThiÕt


®Ò c­¬ng «n tËp tèt nghiÖp thpt n¨m 2009                                      m«n ®Þa lÝ
 
 

- Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ.- Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng.- Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Bắc Trung Bộ- Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ.- Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên.- Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ.- Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long.- Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo.- Các vùng kinh tế trọng điểm.
Địa lý địa phương (địa lý tỉnh, thành phố)
 
II. PHẦN RIÊNG (2,0 ĐIỂM)
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm câu dành riêng cho chương trình đó (câu IV.a hoặc IV.b).
Câu IV.a. theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)
Nội dung nằm trong chương trình Chuẩn đã nêu ở trên.
Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)
Nội dung nằm trong chương trình Nâng cao. Ngoài phần nội dung đã nêu ở trên, bổ sung các nội dung sau đây:
- Chất lượng cuộc sống (thuộc phần Địa lý dân cư).
- Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (thuộc phần Địa lý kinh tế - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
- Vốn đất và sử dụng vốn đất (thuộc phần Địa lý kinh tế - Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp).
- Vấn đề lương thực, thực phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long (thuộc phần Địa lý kinh tế - Địa lý các vùng kinh tế).
 

+ Lưu ý : Việc kiểm tra các kỹ năng địa lý được kết hợp khi kiểm tra các nội dung nói trên. Các kỹ năng được kiểm tra gồm:

- Kỹ năng về bản đồ: đọc bản đồ ở Atlat Địa lý Việt Nam (không vẽ lược đồ). Yêu cầu sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành từ năm 2005 trở lại đây.
- Kỹ năng về biểu đồ: vẽ, nhận xét và giải thích; đọc biểu đồ cho trước.
- Kỹ năng về bảng số liệu: tính toán, nhận xét.
 
Tr­êng THPT TrÇn H­ng §¹o                                 Gi¸o viªn: §oµn Kim ThiÕt


®Ò c­¬ng «n tËp tèt nghiÖp thpt n¨m 2009                                      m«n ®Þa lÝ
 
 

PhÇn B
kiÕn thøc c¬ b¶n
 
I. PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh (8,0 ®iÓm)
C©u I. (3,0 ®iÓm)
§Þa lÝ tù nhiªn ViÖt Nam
VÞ trÝ ®Þa lÝ, ph¹m vi l·nh thæ
1. VÞ trÝ ®Þa lÝ
- N­íc ViÖt Nam n»m ë r×a phÝa ®«ng cña b¸n ®¶o §«ng D­¬ng, gÇn trung t©m cña khu vùc §«ng Nam ¸.
+ Trªn ®Êt liÒn gi¸p : Trung Quèc, Lµo, C¨m-pu-chia;
+ Trªn biÓn gi¸p : Trung Quèc, C¨m-pu-chia, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a, Bru-n©y, In-®«-nª-xi-a, Xin-ga-po, Th¸i Lan.
- PhÇn trªn ®Êt liÒn :
§iÓm cùc
VÜ ®é/Kinh ®é
§Þa ®iÓm
B¾c
23o23'B
X· Lòng Có, huyÖn §ång V¨n, tØnh Hµ Giang
Nam 
8o34'B
 X· §Êt Mòi, huyÖn Ngäc HiÓn, tØnh Cµ Mau
T©y
102o09'§
X· SÝn ThÇu, huyÖn M­êng NhÐ, tØnh §iÖn Biªn
§«ng
109o24'§
X· V¹n Th¹nh, huyÖn V¹n Ninh, tØnh Kh¸nh Hoµ
- PhÇn trªn biÓn : hÖ täa ®é ®Þa lÝ kÐo dµi tíi tËn kho¶ng vÜ ®é 6o50'B vµ tõ kho¶ng kinh ®é 101o § ®Õn trªn 117o 20' § t¹i BiÓn §«ng.
- Kinh tuyÕn 1050§ ch¹y qua n­íc ta, nªn ®¹i bé phËn l·nh thæ n»m trong khu vùc mói giê thø 7.
2. Ph¹m vi l·nh thæ
a) Vïng ®Êt : gåm toµn bé phÇn ®Êt liÒn vµ c¸c h¶i ®¶o, tæng diÖn tÝch : 331.212km2.
- Biªn giíi trªn ®Êt liÒn :
+ H¬n 4500 km (®­êng biªn giíi ViÖt Nam - Trung Quèc dµi h¬n 1400 km, ViÖt Nam - Lµo dµi gÇn 2100 km, ViÖt Nam - Cam-pu-chia dµi h¬n 1100 km). PhÇn lín biªn giíi n»m ë miÒn nói, cßn l¹i n»m ë vïng ®ång b»ng.
+ PhÇn lín biªn giíi n­íc ta n»m ë khu vùc miÒn nói. ViÖc th«ng th­¬ng víi c¸c n­íc l¸ng giÒng ®­îc tiÕn hµnh qua c¸c cöa khÈu.
- §­êng bê biÓn : 3260 km, ch¹y tõ Mãng C¸i (Qu¶ng Ninh) ®Õn Hµ Tiªn (Kiªn Giang).
- Cã h¬n 4000 hßn ®¶o lín nhá
+ PhÇn lín lµ c¸c ®¶o ven bê.
+ Hai quÇn ®¶o ë ngoµi kh¬i xa trªn BiÓn §«ng : quÇn ®¶o Hoµng Sa (thuéc thµnh phè §µ N½ng) vµ quÇn ®¶o Tr­êng Sa (thuéc tØnh Kh¸nh Hoµ).
b) Vïng biÓn 
 
Tr­êng THPT TrÇn H­ng §¹o                                 Gi¸o viªn: §oµn Kim ThiÕt


®Ò c­¬ng «n tËp tèt nghiÖp thpt n¨m 2009                                      m«n ®Þa lÝ
 
 

- Vïng biÓn cña n­íc ta gåm : néi thuû, l·nh h¶i, vïng tiÕp gi¸p l·nh h¶i, vïng ®Æc quyÒn vÒ kinh tÕ vµ thÒm lôc ®Þa.
+ Néi thuû lµ vïng n­íc tiÕp gi¸p víi ®Êt liÒn, ë phÝa trong ®­êng c¬ së.
+ L·nh h¶i lµ vïng biÓn thuéc chñ quyÒn quèc gia trªn biÓn, cã chiÒu réng 12 h¶i lÝ (1 h¶i lÝ = 1852 m).
+ Vïng tiÕp gi¸p l·nh h¶i
Lµ vïng biÓn ®­îc quy ®Þnh nh»m ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn chñ quyÒn cña n­íc ven biÓn, réng 12 h¶i lÝ.
Trong vïng nµy, nhµ n­íc ta cã quyÒn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o an ninh, quèc phßng, kiÓm so¸t thuÕ quan, c¸c quy ®Þnh vÒ y tÕ, m«i tr­êng, nhËp c­...
+ Vïng ®Æc quyÒn vÒ kinh tÕ
Lµ vïng tiÕp liÒn víi l·nh h¶i vµ hîp víi l·nh h¶i thµnh mét vïng biÓn réng 200 h¶i lÝ tÝnh tõ ®­êng c¬ së.
ë vïng nµy, nhµ n­íc ta cã chñ quyÒn hoµn toµn vÒ kinh tÕ nh­ng vÉn ®Ó c¸c n­íc kh¸c ®­îc ®Æt èng dÉn dÇu, d©y c¸p ngÇm vµ tµu thuyÒn, m¸y bay n­íc ngoµi ®­îc tù do vÒ hµng h¶i vµ hµng kh«ng theo C«ng ­íc quèc tÕ quy ®Þnh.
+ ThÒm lôc ®Þa
Lµ phÇn ngÇm d­íi biÓn vµ lßng ®Êt d­íi ®¸y biÓn thuéc phÇn lôc ®Þa kÐo dµi, më réng ra ngoµi l·nh h¶i cho ®Õn bê ngoµi cña r×a lôc ®Þa, cã ®é s©u kho¶ng 200 m hoÆc h¬n n÷a.
Nhµ n­íc ta cã chñ quyÒn hoµn toµn vÒ mÆt th¨m dß, khai th¸c, b¶o vÖ vµ qu¶n lÝ c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn ë thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam.
- Vïng biÓn ViÖt Nam cã diªn tÝch kho¶ng 1 triÖu km2 t¹i BiÓn §«ng.
c) Vïng trêi
- Lµ kho¶ng kh«ng gian kh«ng giíi h¹n ®é cao bao trïm lªn trªn l·nh thæ n­íc ta.
- Trªn ®Êt liÒn ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c ®­êng biªn giíi.
- Trªn biÓn lµ ranh giíi bªn ngoµi cña l·nh h¶i vµ kh«ng gian c¸c ®¶o.
3. ý nghÜa cña vÞ trÝ ®Þa lÝ ViÖt Nam
a) ý nghÜa tù nhiªn
  VÞ trÝ ®Þa lÝ ®· quy ®Þnh ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña thiªn nhiªn n­íc ta mang tÝnh chÊt nhiÖt ®íi Èm giã mïa.
+ N»m hoµn toµn trong vïng nhiÖt ®íi ë b¸n cÇu B¾c nªn cã nÒn nhiÖt ®é cao.
+ N»m trong khu vùc th­êng xuyªn chÞu ¶nh h­ëng cña giã MËu dÞch vµ giã mïa ch©u ¸ nªn khÝ hËu cã hai mïa râ rÖt.
+ ChÞu ¶nh h­ëng s©u s¾c cña biÓn nªn th¶m thùc vËt bèn mïa xanh tèt.
 N­íc ta n»m ë vÞ trÝ tiÕp gi¸p gi÷a lôc ®Þa vµ ®¹i d­¬ng liÒn kÒ víi vµnh ®ai sinh kho¸ng Th¸i B×nh D­¬ng vµ vµnh ®ai sinh kho¸ng §Þa Trung H¶i, trªn ®­êng di l­u vµ di c­ cña nhiÒu loµi ®éng thùc vËt nªn cã nhiÒu tµi nguyªn kho¸ng s¶n vµ tµi nguyªn sinh vËt v« cïng quý gi¸.
 VÞ trÝ vµ h×nh thÓ n­íc ta ®· t¹o nªn sù ph©n ho¸ ®a d¹ng cña tù nhiªn gi÷a miÒn B¾c víi miÒn Nam, gi÷a miÒn nói vµ ®ång b»ng, ven biÓn, h¶i ®¶o.
 N­íc ta còng n»m trong vïng cã nhiÒu thiªn tai : b·o, lò lôt, h¹n h¸n th­êng x¶y ra h»ng n¨m.
 
Tr­êng THPT TrÇn H­ng §¹o                                 Gi¸o viªn: §oµn Kim ThiÕt


®Ò c­¬ng «n tËp tèt nghiÖp thpt n¨m 2009                                      m«n ®Þa lÝ
 
 

b) ý nghÜa kinh tÕ, v¨n ho¸  x· héi vµ quèc phßng
- VÒ kinh tÕ
+ ViÖt Nam n»m trªn ng· t­ ®­êng hµng h¶i vµ hµng kh«ng quèc tÕ quan träng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho n­íc ta giao l­u víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi.
+ N­íc ta cßn lµ cöa ngâ më lèi ra biÓn thuËn tiÖn cho c¸c n­íc Lµo, c¸c khu vùc §«ng B¾c Th¸i Lan vµ Cam-pu-chia, T©y Nam Trung Quèc.
+ VÞ trÝ ®Þa lÝ thuËn lîi cña n­íc ta cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ, c¸c vïng l·nh thæ, t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa, héi nhËp víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi, thu hót vèn ®Çu t­ cña n­íc ngoµi.
- VÒ v¨n ho¸ - x· héi : vÞ trÝ ®Þa lÝ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho n­íc ta chung sèng hoµ b×nh, hîp t¸c h÷u nghÞ vµ cïng ph¸t triÓn víi c¸c n­íc, ®Æc biÖt lµ víi c¸c n­íc l¸ng giÒng vµ c¸c n­íc trong khu vùc §«ng Nam ¸.
- VÒ an ninh, quèc phßng:
+ N­íc ta cã mét vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng ë vïng §«ng Nam ¸, mét khu vùc kinh tÕ rÊt n¨ng ®éng vµ nh¹y c¶m víi nh÷ng biÕn ®éng chÝnh trÞ trªn thÕ giíi.
+ BiÓn §«ng ®èi víi n­íc ta lµ mét h­íng chiÕn l­îc quan träng trong c«ng cuéc x©y dùng, ph¸t triÓn kinh tÕ vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc.
 
LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn l·nh thæ ViÖt Nam
1. Giai ®o¹n TiÒn Cam
i
Lµ giai ®o¹n h×nh thµnh nÒn mãng ban ®Çu cña l·nh thæ ViÖt Nam víi c¸c ®Æc ®iÓm :
a) Giai ®o¹n cæ nhÊt vµ kÐo dµi nhÊt trong lÞch sö ph¸t triÓn l·nh thæ ViÖt Nam
- DiÔn ra trong kho¶ng 2 tØ n¨m, kÕt thóc c¸ch ®©y 542 triÖu n¨m.
- C¸c ®¸ biÕn chÊt cæ : cã ë Kon Tum, Hoµng Liªn S¬n.
b) DiÔn ra trong mét ph¹m vi hÑp trªn phÇn l·nh thæ n­íc ta hiÖn nay
- TËp trung ë khu vùc nói cao Hoµng Liªn S¬n vµ Trung Trung Bé.
c) C¸c ®iÒu kiÖn cæ ®Þa lÝ cßn rÊt s¬ khai vµ ®¬n ®iÖu
- XuÊt hiÖn th¹ch quyÓn, líp khÝ quyÓn rÊt máng.
- Thñy quyÓn b¾t ®Çu xuÊt hiÖn.
- Sinh vËt cßn ë d¹ng s¬ khai nguyªn thñy (t¶o, ®éng vËt th©n mÒm)
2. Giai ®o¹n Cæ kiÕn t¹o
Cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn lÞch sö ph¸t triÓn cña tù nhiªn n­íc ta.
a) DiÔn ra trong thêi gian kh¸ dµi
- KÐo dµi tíi 475 triÖu n¨m.
- ChÊm døt c¸ch ®©y 65 triÖu n¨m.
b) Cã nhiÒu biÕn ®éng m¹nh mÏ nhÊt trong lÞch sö ph¸t triÓn tù nhiªn n­íc ta
- Cã c¸c k× vËn ®éng t¹o nói : Calª®«ni, HÐcxi ni (®¹i Cæ sinh) ; In®«nªxini, Kimªri (Trung sinh).
- §Êt ®¸ rÊt cæ, cã c¶ : trÇm tÝch, macma, biÕn chÊt.
- C¸c ®¸ trÇm tÝch ph©n bè réng kh¾p trªn l·nh thæ
+ §¸ v«i tuæi §ªv«n vµ Cacbon - Pecmi cã nhiÒu ë miÒn B¾c.
 
Tr­êng THPT TrÇn H­ng §¹o                                 Gi¸o viªn: §oµn Kim ThiÕt


®Ò c­¬ng «n tËp tèt nghiÖp thpt n¨m 2009                                      m«n ®Þa lÝ
 
 

+ TrÇm tÝch lôc ®Þa ®¹i Trung sinh båi lÊp ë c¸c vïng tròng hinhd thµnh nªn c¸c má than ë Qu¶ng Ninh, Qu¶ng Nam.
+ §¸ c¸t kÕt, cuéi kÕt mµu ®á sÉm ë khu vùc §«ng B¾c.
- C¸c ho¹t ®éng uèn nÕp vµ n©ng lªn diÔn ra ë nhiÒu n¬i
+ Trong ®¹i Cæ sinh : ®Þa khèi Th­îng nguån s«ng Ch¶y, khèi n©ng ViÖt B¾c, ®Þa khèi Kon Tum.
+ Trong ®¹i Trung sinh : c¸c d·y nói h­íng t©y b¾c - ®«ng nam ë T©y B¾c vµ B¾c Trung Bé, c¸c d·y nói h­íng vßng cung ë §«ng B¾c vµ khu vùc nói cao ë Nam Trung Bé.
- Cã c¸c ®øt g·y, ®éng ®Êt víi c¸c lo¹i ®¸ macma (x©m nhËp, phun trµo), c¸c kho¸ng s¶n quý (®ång, s¾t, thiÕc, vµng, b¹c, ®¸ quý)
c) Líp vá c¶nh quan ®Þa lÝ nhiÖt ®íi ë n­íc ta ®· rÊt ph¸t triÓn
- C¸c ®iÒu kiÖn cæ ®Þa lÝ cña vïng nhiÖt ®íi Èm ë n­íc ta ®· h×n tahnhf vµ ph¸t triÓn thuËn lîi
VÒ c¬ b¶n, ®¹i bé phËn l·nh thæ n­íc ta hiÖn nay ®· ®­îc ®Þnh h×nh tõ khi kÕt thóc giai ®o¹n Cæ kiÕn t¹o.
3. Giai ®o¹n T©n kiÕn t¹o
a) DiÔn ra ng¾n nhÊt trong lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña tù nhiªn n­íc ta
- ChØ míi b¾t ®Çu c¸ch ®©y 65 triÖu n¨m.
- VÉn tiÕp diÔn cho ®Õn ngµy nay.
b) ChÞu sù t¸c ®éng m¹nh mÏ cña k× vËn ®éng t¹o nói Anp¬ - Himalya vµ nh÷ng biÕn ®æi khÝ hËu cã quy m« toµn cÇu
- VËn ®éng t¹o nói Anp¬ - Himalaya t¸c ®éng ®Õn n­íc ta c¸ch ®©y kho¶ng 23 triÖu n¨m, cho ®Õn ngµy nay.
- C¸c ho¹t ®éng x¶y ra : uèn nÕp, ®øt g·y, phun trµo macma, n©ng cao vµ h¹ thÊp ®Þa h×nh, båi lÊp c¸c bån tròng lôc ®Þa.
- KhÝ hËu Tr¸i §Êt
+ Cã nh÷ng biÕn ®æi lín víi nh÷ng thêi k× b¨ng hµ g©y nªn t×nh tr¹ng dao ®éng lín cña mùc n­íc biÓn.
+ §· cã nhiÒu lÇn biÓn tiÕn vµ biÓn lïi (dÊu vÕt ®Ó l¹i : c¸c thÒm biÓn, cån c¸t...).
c) Lµ giai ®o¹n tiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn lµm cho ®Êt n­íc ta cã diÖn m¹o vµ ®Æc ®iÓm tù nhiªn nh­ hiÖn nay.
- ¶nh h­ëng cña vËn ®éng T©n kiÕn t¹o
+ Mét sè vïng nói ®­îc n©ng lªn (®iÓn h×nh lµ Hoµng Liªn S¬n), ®Þa h×nh trÎ l¹i,.
+ C¸c qu¸ tr×nh ®Þa m¹o (x©m thùc, båi tô) ®­îc ®Èy m¹nh.
+ HÖ thèng s«ng suèi ®· båi ®¾p nªn nh÷ng ®ång b»ng ch©u thæ réng lín (®iÓn h×nh lµ ®ång b»ng B¾c Bé vµ ®ång b»ng Nam Bé).
+ C¸c kho¸ng s¶n cã nguån gèc ngo¹i sinh ®­îc h×nh thµnh (dÇu má, khÝ tù nhiªn, than n©u, b«xit,...).
- C¸c ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn nhiÖt ®íi Èm ®· ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt :
+ Phong hãa vµ h×nh thµnh ®Êt.
+ NhiÖt Èm dåi dµo.
+ S«ng ngßi vµ n­íc ngÇm phong phó.
+ Thæ nh­ìng vµ sinh vËt phong phó vµ ®a d¹ng.
 
Tr­êng THPT TrÇn H­ng §¹o                                 Gi¸o viªn: §oµn Kim ThiÕt


®Ò c­¬ng «n tËp tèt nghiÖp thpt n¨m 2009                                      m«n ®Þa lÝ
 
 

®Êt n­íc nhiÒu ®åi nói
1. §Æc ®iÓm chung cña dÞa h×nh
a) §Þa h×nh ®åi nói chiÕm phÇn lín diÖn tÝch, nh­ng chñ yÕu lµ ®åi nói thÊp.
- §åi nói chiÕm tíi 3/4 diÖn tÝch l·nh thæ, ®ång b»ng chØ chiÕm 1/4 diÖn tÝch.
- §Þa h×nh ®ång b»ng vµ ®åi nói thÊp (d­íi 1000 m) chiÕm 85% diÖn tÝch. §Þa h×nh nói cao (trªn 2000m) chØ chiÕm 1% diÖn tÝch c¶ n­íc.
b) CÊu tróc ®Þa h×nh kh¸ ®a d¹ng
- §Þa h×nh n­íc ta ®­îc vËn ®éng T©n kiÕn t¹o lµm trÎ l¹i vµ cã tÝnh ph©n bËc râ rÖt.
- §Þa h×nh thÊp dÇn tõ t©y b¾c xuèng ®«ng nam.
- CÊu tróc ®Þa h×nh gåm hai h­íng chÝnh :
+ H­íng t©y b¾c - ®«ng nam ; thÓ hiÖn râ rÖt tõ h÷u ng¹n s«ng Hång ®Õn d·y B¹ch M·.
+ H­íng vßng cung : thÓ hiÖn ë vïng nói §«ng B¾c vµ khu vùc Nam Trung Bé (Tr­êng S¬n Nam).
c) §Þa h×nh cña vïng nhiÖt ®íi Èm giã mïa. C¸c biÓu hiÖn :
- BÒ mÆt ®Þa h×nh bÞ c¾t xÎ ; ®Êt bÞ bµo mßn, röa tr«i,...
- §Êt ®¸ vôn bë, hiÖn t­îng ®Êt tr­ît, ®¸ lë phæ biÕn.
- Cã nhiÒu d¹ng ®Þa h×nh cacxt¬ (hang ®éng ngÇm, suèi c¹n, thung kh«,...).
- Mét sè d¹ng ®Þa h×nh ®Æc biÖt : ®µm lÇy - than bïn, b·i triÒu ®­íc - vÑt, c¸c bê biÓn san h«,...
d) §Þa h×nh chÞu t¸c ®éng m¹nh mÏ cña con ng­êi : con ng­êi san nói, ®µo hå, ®¾p ®¹p ng¨n s«ng,....
2. C¸c khu vùc ®Þa h×nh
a) Khu vùc ®åi nói
- §Þa h×nh nói : chia thµnh 4 vïng
+ Vïng nói §«ng B¾c : n»m ë t¶ ng¹n s«ng Hång.
§Þa h×nh nói thÊp chiÕm phÇn lín diÖn tÝch.
Cã 4 c¸nh cung lín chôm ®Çu ë Tam §¶o, më ra vÒ phÝa b¾c vµ phÝa ®«ng : S«ng G©m Ng©n S¬n, B¾c S¬n, §«ng TriÒu.
H­íng nói : vßng cung. C¸c thung lòng s«ng còng theo h­íng vßng cung (s«ng CÇu, s«ng Th­¬ng, s«ng Lôc Nam,..)
§Þa h×nh thÊp dÇn tõ t©y b¾c - ®«ng nam. Nh÷ng ®Ønh nói cao trªn 2000 m n»m trªn vïng Th­îng nguån s«ng Ch¶y. C¸c khèi nói ®¸ v«i ®å sé cao trªn 1000 m n»m ë biªn giíi ViÖt - Trung. Trung  t©m lµ vïng ®åi nói thÊp 500 - 600 m.
+ Vïng nói T©y B¾c : n»m gi÷a s«ng Hång vµ s«ng C¶.
Cã ®Þa h×nh cao nhÊt n­íc ta.
Cã 3 m¹ch nói lín h­íng t©y b¾c - ®«ng nam (PhÝa ®«ng lµ d·y Hoµng Liªn S¬n ch¹y dµi tõ biªn giíi ViÖt - Trung ®Õn khuûu s«ng §µ, phÝa t©y lµ ®Þa h×nh nói trung b×nh cña c¸c d·y nói ch¹y däc biªn giíi ViÖt - Lµo tõ Khoan La San ®Õn C¶ ; ë gi÷a thÊp h¬n lµ d·y nói, c¸c s¬n nguyªn, cao nguyªn ®¸ v«i tõ Phong Thæ ®Õn Méc Ch©u tiÕp nèi nh÷ng ®åi nói ®¸ v«i ë Ninh B×nh - Thanh Ho¸).
H­íng nói chr yÕu : t©y b¾c - ®«ng nam. C¸c thung lòng s«ng cïng h­íng (s«ng §µ, s«ng M·, s«ng Chu,...).
§Þa h×nh thÊp dÇn tõ t©y b¾c - ®«ng nam.
 
Tr­êng THPT TrÇn H­ng §¹o                                 Gi¸o viªn: §oµn Kim ThiÕt


®Ò c­¬ng «n tËp tèt nghiÖp thpt n¨m 2009                                      m«n ®Þa lÝ
 
 

+ Vïng nói Tr­êng S¬n B¾c : tõ phÝa nam s«ng C¶ tíi d·y B¹ch M·.
Gåm c¸c d·y nói song song vµ so le theo h­íng T©y B¾c - §«ng Nam.
ThÊp vµ hÑp ngang
§­îc n©ng cao ë hai ®Çu (phÝa b¾c lµ vïng nói T©y NghÖ An vµ phÝa nam lµ vïng nói T©y Thõa Thiªn HuÕ), thÊp tròng ë gi÷a (vïng ®¸ v«i Qu¶ng B×nh vµ vïng ®åi nói thÊp Qu¶ng TrÞ).
+ Vïng nói Tr­êng S¬n Nam : tõ B¹ch M· ®Õn cùc Nam Trung Bé.
Gåm c¸c khèi nói vµ cao nguyªn. H­íng vßng cung, quay l­ng ra biÓn.
Khèi nói Kon Tum vµ khèi nói cùc Nam Trung Bé ®­îc n©ng cao, ®å sé; vïng nói Qu¶ng Ng·i, B×nh §Þnh thÊp xuèng h¬n.
Cã sù bÊt ®èi xøng râ rÖt gi÷a hai s­ên : phÝa ®«ng s­ên dèc cña c¸c ®Ønh cao trªn 2000m. PhÝa t©y lµ c¸c bÒ mÆt cao nguyªn badan Pl©y Ku, §¨k L¨k, M¬ N«ng, Di Linh t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, cã ®é cao 500 - 800 - 1000 m vµ c¸c b¸n b×nh nguyªn xen ®åi.
- §Þa h×nh b¸n b×nh nguyªn vµ vïng ®åi trung du
- B¸n b×nh nguyªn ë §«ng Nam Bé víi bËc thÒm phï sa cæ ë ®é cao kho¶ng 100 m vµ bÒ mÆt phñ badan ®é cao kho¶ng 200 m.
- §Þa h×nh ®åi trung du phÇn nhiÒu là c¸c thÒm phï sa cæ bÞ chia c¾t do t¸c ®éng cña dßng ch¶y. D¶i ®åi trung du réng nhÊt n»m ë r×a ®ång b»ng s«ng Hång vµ thu hÑp ë r×a ®ång b»ng ven biÓn miÒn Trung.
b) Khu vùc ®ång b»ng
- §ång b»ng ch©u thæ s«ng : gåm ®ång b»ng s«ng Hång vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long, ®­îc thµnh t¹o vµ ph¸t triÓn do phï sa s«ng båi tô dÇn trªn mét vÞnh biÓn n«ng, thÒm lôc ®Þa më réng.
+ §ång b»ng s«ng Hång
Lµ ®ång b»ng båi tô phï sa cña hÖ thèng s«ng Hång vµ hÖ thèng s«ng Th¸i B×nh, ®­îc con ng­êi khai ph¸ tõ l©u vµ biÕn ®æi m¹nh.
DiÖn tÝch : kho¶ng 15 ngh×n km2.
§Þa h×nh cao ë r×a phÝa t©y vµ t©y b¾c, thÊp dÇn ra biÓn vµ bÞ chia c¾t thµnh nhiÒu «. Do cã ®ª ven s«ng ng¨n lò nªn vïng trong ®ª kh«ng ®­îc båi phï sa hµng n¨m, t¹o thµnh c¸c bËc ruéng cao b¹c mµu vµ c¸c « tròng ngËp n­íc, vïng ngoµi ®ª ®­îc båi phï sa hµng n¨m.
+ §ång b»ng s«ng Cöu Long (T©y Nam Bé)
Lµ ®ång b»ng ch©u thæ ®­îc båi tô phï sa h»ng n¨m cña s«ng TiÒn vµ s«ng HËu.
DiÖn tÝch : kho¶ng 40 ngh×n km2.
§Þa h×nh thÊp, ph¼ng. Trªn bÒ mÆt ®ßng b»ng cã m¹ng l­íi kªnh r¹ch ch»ng chÞt ; vÒ mïa lò, n­íc ngËp trªn diÖn réng. cßn vÒ mïa c¹n, n­íc triÒu lÊn m¹nh lµm cho gÇn 2/3 diÖn tÝch ®ång b»ng lµ ®Êt mÆn, ®Êt phÌn. §ång b»ng cã c¸c vïng tròng lín nh­ §ång Th¸p M­êi, Tø gi¸c Long Xuyªn....
- §ång b»ng ven biÓn : d¶i ®ång b»ng ven biÓn miÒn Trung
+ BiÓn ®ãng vai trß chñ yÕu trong sù h×nh thµnh d¶i ®ång b»ng, nªn ®Êt th­êng nghÌo, nhiÒu c¸t, Ýt phï sa s«ng.
+ Tæng diÖn tÝch kho¶ng 15 ngh×n km2.
 
Tr­êng THPT TrÇn H­ng §¹o                                 Gi¸o viªn: §oµn Kim ThiÕt


®Ò c­¬ng «n tËp tèt nghiÖp thpt n¨m 2009                                      m«n ®Þa lÝ
 
 

+ §ång b»ng phÇn nhiÒu hÑp ngang vµ bÞ chia c¾t thµnh nhiÒu ®ång b»ng nhá. ChØ cã mét vµi ®ång b»ng ®­îc më réng ë c¸c cöa s«ng lín : ®ång b»ng Thanh Ho¸, NghÖ An, Tuy Hoµ.
+ ë nhiÒu ®ång b»ng th­êng cã sù ph©n chia lµm 3 d¶i : gi¸p biÓn lµ cån c¸t, ®Çm ph¸; gi÷a lµ vïng thÊp tròng ; d¶i trong cïng ®· ®­îc båi tô thµnh ®ång b»ng.
3. ThÕ m¹nh vµ h¹n chÕ vÒ tù nhiªn cña c¸c khu vùc ®åi nói vµ ®ång b»ng ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi
a) Khu vùc ®åi nói
- C¸c thÕ m¹nh
+ Kho¸ng s¶n : khu vùc ®åi nói tËp trung nhiÒu lo¹i kho¸ng s¶n (®ång, ch×, thiÕc, s¾t, b«xit, apatit, ®¸ v«i, than ®¸, vËt liÖu x©y dùng,...§ã lµ nguyªn, nhiªn liÖu cho nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp.
+ Rõng vµ ®Êt trång :
T¹o c¬ së cho ph¸t triÓn nÒn n«ng, l©m nghiÖp nhiÖt ®íi.
Rõng giµu cã vÒ thµnh phÇn loµi ®éng, thùc vËt ; trong ®ã nhiÒu loµi quý hiÕm.
C¸c bÒ mÆt cao nguyªn vµ c¸c thung lòng t¹o thuËn lîi cho viÖc h×nh thµnh c¸c vïng chuyªn canh c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶, ph¸t triÓn ch¨n nu«i ®¹i gia sóc.
Ngoµi c¸c c©y trång, vËt nu«i nhiÖt ®íi, ë vïng cao cßn cã thÓ nu«ii trång ®­îc c¸c loµi ®éng, thùc vËt cËn nhiÖt vµ «n ®íi.
§Êt ®ai vïng b¸n b×nh nguyªn vµ ®åi trung du thÝch hîp ®Ó trång c¸c c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶ vµ c©y l­¬ng thùc.
+ Nguån thuû n¨ng : c¸c s«ng miÒn nói cã tiÒm n¨ng thuû ®iÖn rÊt lín.
+ TiÒm n¨ng du lÞch : miÒn nói cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh du lÞch (tham quan, nghØ d­ìng, du lÞch sinh th¸i,...).
-  C¸c mÆt h¹n chÕ
+ §Þa h×nh bÞ chia c¾t m¹nh, nhiÒu s«ng suèi, hÎm vùc, s­ên dèc g©y trë ng¹i cho giao th«ng, cho viÖc khai th¸c tµi nguyªn vµ giao l­u kinh tÕ gi÷a c¸c vïng.
+ Do m­a nhiÒu, ®é dèc lín, miÒn nói cßn lµ n¬i x¶y ra nhiÒu thiªn tai (lò nguån, lò quÐt, xãi mßn, tr­ît lë ®Êt,...).
+ T¹i c¸c ®øt g·y s©u cã nguy c¬ ph¸t sinh ®éng ®Êt.
+ C¸c thiªn tai kh¸c : lèc, m­a ®¸, s­¬ng muèi, rÐt h¹i.. th­êng g©y t¸c h¹i lín cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng d©n c­.
b) Kkhu vùc ®ång b»ng
- C¸c thÕ m¹nh
+ Lµ c¬ së ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp nhiÖt ®íi, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i n«ng s¶n, mµ n«ng s¶n chÝnh lµ lóa g¹o.
+ Cung cÊp c¸c nguån lîi thiªn nhiªn kh¸c (kho¸ng s¶n, thuû s¶n vµ l©m s¶n).
+ Lµ n¬i cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tËp trung c¸c thµnh phè, c¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c trung t©m th­¬ng m¹i.
- H¹n chÕ : c¸c thiªn tai nh­ b·o, lôt, h¹n h¸n,... th­êng x¶y ra.
 
Tr­êng THPT TrÇn H­ng §¹o                                 Gi¸o viªn: §oµn Kim ThiÕt


®Ò c­¬ng «n tËp tèt nghiÖp thpt n¨m 2009                                      m«n ®Þa lÝ
 
 

thiªn nhiªn chÞu ¶nh h­ëng s©u s¾c cña biÓn
1. Kh¸i qu¸t vÒ BiÓn §«ng
- BiÓn réng, cã diÖn tÝch 3,477 triÖu km2
- BiÓn t­¬ng ®èi kÝn.
- N»m trong vïng nhiÖt ®íi Èm giã mïa
2. ¶nh h­ëng cña BiÓn §«ng ®Õn thiªn nhiªn ViÖt Nam
a) KhÝ hËu
- T¨ng ®é Èm cña c¸c khèi khÝ qua biÓn, mang l¹i cho n­íc ta l­îng m­a vµ ®é Èm lín, lµm dÞu bít thêi tiÕt nãng bøc trong mïa h¹ vµ gi¶m bít tÝnh chÊt kh¾c nghiÖt cña thêi tiÕt l¹nh kh« trong mïa ®«ng.
b) §Þa h×nh vµ c¸c hÖ sinh th¸i  vïng ven  biÓn
- C¸c d¹ng ®Þa h×nh ven biÓn rÊt ®a d¹ng : vÞnh cöa s«ng, c¸c bê biÓn mµi mßn, c¸c tam gi¸c ch©u cã b·i triÒu réng, c¸c b·i c¸t ph¼ng, c¸c ®Çm ph¸, cån c¸t, c¸c vòng vÞnh n­íc s©u, c¸c ®¶o ven bê vµ nh÷ng r¹n san h«...
- C¸c hÖ sinh th¸i vïng ven biÓn rÊt ®a d¹ng vµ giµu cã.
+ HÖ sinh th¸i rõng ngËp mÆn : diÖn tÝch réng, cho n¨ng suÊt sinh häc cao.
+ C¸c hÖ sinhh th¸i trªn ®Êt phÌn vµ hÖ sinh th¸i rõng trªn ®¶o còng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó.
c) Tµi nguyªn thiªn nhiªn vïng biÓn
- Tµi nguyªn kho¸ng s¶n : dÇu khÝ (cã tr÷ l­îng lín vµ gi¸ trÞ nhÊt), c¸c má sa kho¸ng nh­ ti tan, c¸c b·i c¸t ven biÓn (tr÷ l­îng lín). Vïng ven biÓn thuËn lîi cho nghÒ lµm muèi.
- Tµi nguyªn h¶i s¶n : sinh vËt giµu thµnh phÇn loµi vµ cã n¨ng suÊt sinh häc cao, nhÊt lµ ë ven bê. Trong BiÓn §«ng cã tíi trªn 2000 loµi c¸, h¬n 100 loµi t«m, kho¶ng vµi chôc loµi mùc, hµng ngh×n loµi sinh vËt phï du vµ sinh vËt ®¸y.
+ Ven c¸c ®¶o, nhÊt lµ hai quÇn ®¶o lín Hoµng Sa vµ Tr­êng Sa cßn cã c¸c r¹n san h« vµ c¸c loµi sinh vËt kh¸c tËp trung.
d) Thiªn tai
-  B·o : mçi n¨m trung b×nh cã 3 ®Õn 4 c¬n b·o trùc tiÕp tõ BiÓn §«ng ®æ vµo n­íc ta, g©y nhiÒu thiÖt h¹i nÆng nÒ cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.
- S¹t lë bê biÓn : x¶y ra nhiÒu ë d¶i bê biÓn Trung Bé.
- C¸t bay, c¸t ch¶y lÊn chiÕm ruéng v­ên, lµng m¹c vµ lµm hoang ho¸ ®Êt ®ai ë vïng ven biÓn miÒn Trung.
 
Thiªn nhiªn nhiÖt ®íi Èm giã mïa
1. KhÝ hËu nhiÖt ®íi Èm giã mïa
a) TÝnh chÊt nhiÖt ®íi
- N­íc ta n»m trong vïng néi chÝ tuyÕn. H»ng n¨m, l·nh thæ n­íc ta nhËn ®­îc l­îng bøc x¹ mÆt trêi lín vµ mäi n¬i trong n¨m ®Òu cã hai lÇn MÆt Trêi qua thiªn ®Ønh.
- Tæng bøc x¹ lín, c©n b»ng bøc x¹ d­¬ng quanh n¨m.
- NhiÖt ®é trung b×nh n¨m cao, trªn 20oC (trõ vïng nói cao), tæng sè giê n¾ng tuú n¬i tõ 1400 - 3000 giê/n¨m.
b) L­îng m­a, ®é Èm lín
 
Tr­êng THPT TrÇn H­ng §¹o                                 Gi¸o viªn: §oµn Kim ThiÕt


®Ò c­¬ng «n tËp tèt nghiÖp thpt n¨m 2009                                      m«n ®Þa lÝ
 
 

- L­îng m­a trung b×nh n¨m tõ 1500 - 2000 mm, ë s­ên ®ãn giã biÓn vµ c¸c khèi nói cao cã thÓ lªn ®Õn 3500 - 4000 mm.
- §é Èm kh«ng khÝ cao, trªn 80%, c©n b»ng Èm lu«n lu«n d­¬ng.
c) Giã mïa
- Giã mïa mïa ®«ng
+ Tõ th¸ng XI - IV, miÒn B¾c chÞu t¸c ®éng cña khèi khÝ l¹nh ph­¬ng B¾c thæi theo h­íng ®«ng b¾c, th­êng gäi lµ giã mïa §«ng B¾c.
+ Giã mïa §«ng B¾c t¹o nªn mét mïa ®«ng l¹nh ë miÒn B¾c : nöa ®Çu mïa ®«ng thêi tiÕt l¹nh klh«, nöa sau mïa ®«ng l¹n Èm, cso m­a phïn ë vïng ven biÓn vµ c¸c ®ång b»ng B¾c Bé, B¾c Trung Bé.
+ Khi di chuyÓn xuèng phÝa nam, giã mïa §«ng B¾c suy yÕu dÇn, bít l¹nh h¬n vµ hÇu nh­ bÞ chÆn l¹i ë d·y B¹ch M·. Tõ §µ N½ng trë vµo, TÝn phong b¸n cÇu B¾c thæi theo h­íng ®«ng b¾c chiÕm ­u thÕ, g©y m­a cho vïng ven biÓn Trung Bé, trong khi Nam Bé vµ T©y Nguyªn lµ mïa kh«.
- Giã mïa mïa h¹ : Tõ th¸ng V - X, cã hai luång giã cïng h­íng t©y nam thæi vµo n­íc ta.
+ Vµo ®Çu mïa h¹ : khèi khÝ nhiÖt ®íi Èm tõ B¾c Ên §é D­¬ng di chuyÓn theo h­íng t©y nam x©m nhËp trùc tiÕp vµ g©y m­a lín cho ®ång b»ng Nam Bé vµ T©y Nguyªn. Khi v­ît qua d·y Tr­êng S¬n vµ c¸c d·y nsi däc theo biªn giíi ViÖt - Lµo, g©y hiÖn t­îng ph¬n kh« nãng cho vïng ®ång b»ng ven biÓnTrung Bé vµ phÇn nam cña khu vùc T©y B¾c.
+ Vµo gi÷a cuèi mïa h¹ : giã mïa T©y Nam (xuÊt ph¸t tõ cao ¸p cËn chÝ tuyÕn b¸n cÇu Nam) ho¹t ®éng m¹nh. Giã nµy g©y ra m­a lín vµ kÐo dµi cho c¸c vïng ®ãn giã ë Nam Bé vµ T©y Nguyªn, cïng víi d¶i héi tô nhiÖt ®íi g©y m­a vµo mïa h¹ cho c¶ hai miÒn Nam, B¾c vµ m­a vµo th¸ng IX cho Trung Bé.
 
Thiªn nhiªn nhiÖt ®íi Èm giã mïa (tiÕp theo)
2. C¸c thµnh phÇn tù nhiªn kh¸c
a) §Þa h×nh
-  X©m thùc m¹nh ë miÒn ®åi nói : trªn c¸c s­ên dèc mÊt líp phñ thùc vËt, bÒ mÆt ®Þa h×nh bÞ c¾t xÎ, ®Êt bÞ xãi mßn, röa tr«i, nhiÒu n¬i chØ cßn tr¬ sái ®¸. BiÓu hiÖn ë nhiÒu d¹ng ®Þa h×nh : ®Êt tr­ît, ®¸ lë, ®Þa h×nh cacxt¬, ®åi thÊp xen thung lòng.
- Båi tô nhanh ë ®ång b»ng h¹ l­u s«ng : r×a phÝa ®«ng nam ®ång b»ng ch©u thæ s«ng Hång vµ phÝa t©y nam ®ång b»ng s«ng Cöu Long hµng n¨m lÊn ra biÓn tõ vµi chôc ®Õn gÇn tr¨m mÐt.
b) S«ng ngßi
- M¹ng l­íi s«ng ngßi dµy ®Æc (rªn toµn l·nh thæ cã 2360 con s«ng cã chiÒu dµi trªn 10 kmm, däc bê biÓn, trung b×nh cø 20 km l¹i gÆp mét cöa s«ng). S«ng ngßi n­íc ta nhiÒu, nh­ng phÇn lín lµ s«ng nhá.
- S«ng ngßi nhiÒu n­íc, giµu phï sa
+ Tæng l­îng n­íc 839 tØ m3/n¨m.
+ Tæng l­îng phï sa hµng n¨m cña s«ng ngßi trªn l·nh thæ n­íc ta lµ kho¶ng 200 triÖu tÊn.
-  ChÕ ®é n­íctheo mïa
 
Tr­êng THPT TrÇn H­ng §¹o                                 Gi¸o viªn: §oµn Kim ThiÕt


Nguồn:Thiết Đoàn Kim

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi HD ôn TN CB&NC
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngHDTN.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
swemwq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2011-02-07 20:45:33
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
đề thi HD ôn TN CB&NC

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • HD ôn TN CB&NC
  Sưu tầm
  HD ôn TN CB&NC

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sưu tầm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2011

  Xem: 7

 • HD ôn TN CB&NC
  Tư liệu tham khảo
  HD ôn TN CB&NC

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2011

  Xem: 8

 • TN 11 CB-NC
  Vật lý 11
  TN 11 CB-NC

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2010

  Xem: 249

 • Đề thi HK 1 - Hóa 12 (CB -NC) - TN
  Hóa học 12
  Đề thi HK 1 - Hóa 12 (CB -NC) - TN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2010

  Xem: 0

 • Đề thi thử TN-Ban CB&NC
  Tiếng Anh 12
  Đề thi thử TN-Ban CB&NC

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2009

  Xem: 450

 • ON THI TN SINH 12 - CB
  Sinh học 12
  ON THI TN SINH 12 - CB

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2012

  Xem: 8

 • ôn thi TN 12 CB
  Hóa học 12
  ôn thi TN 12 CB

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2010

  Xem: 157

 • ÔN THI TN NGỮ PHÁP CB
  Tiếng Anh 12
  ÔN THI TN NGỮ PHÁP CB

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2009

  Xem: 432

 • HD ôn thi TN Lí 12
  Vật lý 12
  HD ôn thi TN Lí 12

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2011

  Xem: 0

 • HD ôn thi TN Lí 12
  Vật lý 12
  HD ôn thi TN Lí 12

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2011

  Xem: 0

Xem thêm đề thi

đề thi MỚI NHẤT

đề thi XEM NHIỀU