Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
1
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
ĐỀ S 1 ĐỀ KIM TRA 1 TIT – HÌNH HC 11 - CHƯƠNG I  
Đề có 25 câu trc nghim. Thi gian làm bài 45 phút  
H  tên:..................................................................................Lp:................................... Mã đề .................  
PHIU TRLI TRC NGHIM  
1
2
3
4
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 6  ꢀ ꢀ ꢀ 11 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 16 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 21 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 7  ꢀ ꢀ ꢀ 12 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 17 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 22 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 8  ꢀ ꢀ ꢀ 13 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 18 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 23 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 9  ꢀ ꢀ ꢀ 14 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 19 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 24 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 10 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 15 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 20 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 25 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
5
ꢀꢀꢁ  
Câu 1. Cho hình bình hành ABCD. Phép tnh tiến  
T
biến:  
DA  
A. B thành C.  
B. C thành A.  
C. C thành B.  
D. A thành D.  
Câu 2. Cho v  
(
1;5  
)
 đim M '  
(
4;2  
)
. Biết M’ là nh ca M qua phép tnh tiến T . Ta độ M là .  
v
A.  
M
(
3;7  
)
.
B.  
M
(
5;3  
)
.
C.  
M
(
3;7  
)
.
D.  
M
(
4;10  
)
.
2
2
Câu 3. Cho v  
(
3;3  
)
đường tròn  
(
C
)
: x + y  2x + 4y  4 = 0. nh ca  
( )  
2
y 1 = 4  
C
qua T là  
(
C '  
)
:
v
2
2
2
2
A.  
(
(
x 4  
x + 4  
)
)
+
+
(
(
y 1  
)
= 9  
= 9  
.
.
B.  
(
x 4  
)
+
(
)
.
2
2
2
C.  
y +1  
)
D. x + y +8x + 2y  4 = 0.  
ꢀꢁ  
 đường thng  : 2x  y 5 = 0 . Hi nh ca qua T  đường thng  ' :  
v
B.  ': x  2y  9 = 0 C.  ': 2x + y 15 = 0  
Câu 4. Cho v  
(
4;2  
)
A.  ': 2x  y + 5 = 0  
.
.
.
D.  ': 2x  y 15 = 0 .  
Câu 5. Cho ABC có  
trng tâm ca A'B'C ' là:  
A. B.  
4;2  
A
(
2;4  
)
,
B
(
5;1  
)
,
C
(
1;  
2  
)
. Phép tnh tiến T  biến ABC thành A'B'C '. Ta độ  
BC  
(
)
.
(
4;2  
)
.
C.  
(
4;2  
)
.
D.  
(
4;2  
)
.
ꢁ ꢀꢁ  
ꢀꢁ  
v
Câu 6. Biết M '  
A.  
3;1  
(
3;0  
)
nh ca  
M
(
1;2  
)
qua T , M ''  
(
2;3  
)
 nh ca M ' qua T . Ta độ  
u
+
v
=
u
(
)
.
B.  
(
1;3  
)
.
C.  
(
2;2  
)
.
( )  
D. .  
1;5  
Câu 7. Khng định nào sai:  
A. Phép tnh tiến bo toàn khong cách gia hai đim bt k.  
B. Phép quay bo toàn khong cách gia hai đim bt k.  
( )  
C. Nếu M’ là nh ca M qua phép quay Q(O,α ) thì OM ';OM =α  
.
D. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính .  
0
( )  
M 6;1  
( )  
qua phép quay Q O :90 là:  
Câu 8. Trong mt phng Oxy, nh ca đim  
A. M ' 1;6 B. M ' 1;6  
(
)
.
(
)
.
C. M '  
(
6;1  
)
.
D. M '  
(
6;1  
)
.
0
Câu 9. Trong mt phng Oxy, qua phép quay Q O :  
90  
,
)
M
M '  
(
3;2  
)
nh ca đim :  
D.  
fb.com/mathvncom  
(
A.  
M
(
3;2  
)
.
B.  
M
(
2;3  
)
.
C.  
(
3;2  
)
.
( )  
M 2;3  
.
www.MATHVN.com  
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
2
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
0
Câu 10. Cho hình bình hành ABCD tâm O, phép quay Q O;180 biến đường thng AD thành đường  
(
)
thng:  
A. CD .  
B. BC.  
C. BA.  
D. AC.  
Câu 11. Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O. Phép quay nào sau đây biến ngũ giác thành chính nó  
0
0
0
C. Q D;180 .  
)
A. Q O :180  
.
B. Q A;180  
.
D. C A.B.C. đều sai.  
(
)
(
)
(
Câu 12. Phép biến hình nào sau đây không có tính cht : “ Biến mt đường thng thành đường thng song  
song hoc trùng nó”  
A. Phép tnh tiến.  
C. Phép đối xng tâm.  
B. Phép đối xng trc.  
D. Phép vt.  
Câu 13. Trong các mnh đề sau đây, mnh đề nào đúng  
A. Phép vtlà mt phép di hình.  
B. Có mt phép đối xng trc là phép đồng nht.  
C. Phép đồng dng là mt phép di hình.  
D. Thc hin liên tiếp phép quay và phép vtta được phép đồng dng.  
Câu 14. Trong h tc Oxy cho M(0;2); N(-2;1); v (1;2) . T  
v
biến M, N thành M’, N’ thì độ dài M’N’  
D. 5  
là:  
A. 13 ;  
B. 10 ;  
C. 3;  
Câu 15. Chn 12 gi làm gc. Khi kim gi ch 1 gi đúng thì kim phút đã quay được mt góc lượng giác:  
0
0
0
0
D. -720 .  
A. 90  
B. -360  
C. 180  
Câu 16. Trong h trc Oxy cho đường thng : 2x + y  3 = 0 (d) . Phép v t tâm O t s 2 biến đường thng  
d) thành đường nào  
A. 2x+y+3=0  
(
B.2x+y-6=0  
C.4x+2y-3=0  
D.4x+2y-5=0  
2
2
Câu 17. Phép v t tâm O(0;0) t s -2 biến đường tròn: (x-1) +(y-2) = 4 thành đường nào  
2
2
2
2
2
2
2 2  
D.(x+2) +(y+4) =16  
A.(x-2) +(y-4) =16  
B.(x-4) +(y-2) =4  
C.(x-4) +(y-2) =16  
Câu 18. Cho đường thng d có phương trình x+ y  
2 =0.Phép hp thành ca phép đối xng tâm O(0;0) và  
v
(3;2) biến d thành đường thng nào  
B. 3x+3y 2=0 C. 2x+y+2 =0  
phép tnh tiến theo  
A. x+y 4 =0  
D. x+y 3=0  
Câu 19. Cho đường thng d: 2x  
y = 0 phép đối xng trc Oy sbiến d thành đường thng nào  
y =0 C. 4x y =0 D. 2x+y 2=0  
A. 2x+y -1=0 B. 2x  
+
2 2  
− −  
Câu 20. Cho đường tròn (C) có phương trình (x 2) +(y 2) =4. Phép đồng dng là hp thành ca phép  
0
v t tâm O(0;0), t s k = 2  phép quay tâm O(0;0) góc quay 90 s biến (C) thành đường tròn nào  
2
2
2
2
A. (x+2) +(y  
1) =16  
B. (x  
D. (x  
1) +(y  
1) =16  
2
2
2
2
C. (x+4) +(y  
4) =16  
2) +(y  
2) =16  
Câu 21. Cho M(3;  
1) và I(1;2). Hi đim nào trong các đim sau là nh ca M  
qua phép đối xng tâm I  
A. N(2;1)  
B. P(  
1;3)  
C. S(5;  
4)  
D. Q( 1;5 )  
Câu 22. Cho M(2;3). Hi đim nào trong các đim sau là nh ca M qua phép đối xng trc Ox  
A. Q(2; 3) B. P(3;2) C. N(3; 2) D. S( 2;3)  
www.MATHVN.com  
fb.com/mathvncom  
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
3
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
Câu 23. Cho đường thng d: 3x-y+1=0, đường thng nào trong các đường thng có phương trình sau là  
0
nh ca d qua phép quay tâm O(0 ;0) góc .90  
A.x+y+1=0  
B.x+3y+1=0  
C.3x+y+2=0  
D.x-y+2=0  
Câu 24. Cho hình vuông ABCD tâm O, gi M, N, P, Q ln lượt là trung đim các cnh AB, BC, CD, DA  
phép di hình nào sau đây biến AMO thành CPO  
ꢀꢀꢀꢁ  
A. Phép tnh tiến vecto AM  
B. Phép đối xng trc MP  
D. Phép quay tâm O góc quay 180  
0
0
C. Phép quay tâm A góc quay 180  
Câu 25. Cho đường thng d: x = 2. Hi đường thng nào trong các đường thng sau là nh ca d trong  
phép đối xng tâm O(0;0)  
A. y = 2  
B. y =  
2.  
C. x = 2  
D. x = 2  
www.MATHVN.com  
fb.com/mathvncom  
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
4
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
ĐÁP ÁN ĐỀ S1  
1
2
3
4
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 6  ꢀ ꢀ ꢀ 11 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 16 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 21 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 7  ꢀ ꢀ ꢀ 12 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 17 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 22 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 8  ꢀ ꢀ ꢀ 13 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 18 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 23 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 9  ꢀ ꢀ ꢀ 14 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 19 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 24 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 10 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 15 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 20 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 25 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
5
www.MATHVN.com  
fb.com/mathvncom  
Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới

hiem tra toán hình 11 chương 1 trắc nhiệm

Đăng ngày 8/7/2017 7:15:37 PM | Thể loại: Hình học 11 | Lần tải: 19 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: 0.49 M | File type: pdf
0 lần xem

đề thi hiem tra toán hình 11 chương 1 trắc nhiệm, Hình học 11. . nslide.com giới thiệu tới các bạn tài liệu hiem tra toán hình 11 chương 1 trắc nhiệm .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , đề thi hiem tra toán hình 11 chương 1 trắc nhiệm trong danh mục Hình học 11 được chia sẽ bởi user linh Đặng thị thùy tới các bạn nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Hình học 11 , có tổng cộng 15 trang, thuộc thể loại .pdf, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán 11 Hình học 11 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Còn nữa

https://nslide.com/de-thi/hiem-tra-toan-hinh-11-chuong-1-trac-nhiem.781u0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hình học 11


Còn nữa...

Sponsor Documents