hiem tra toán hình 11 chương 1 trắc nhiệm (linh Đặng thị thùy)

Đăng ngày 8/7/2017 7:15:37 PM | Thể loại: Hình học 11 | Chia sẽ bởi: linh Đặng thị thùy | Lần tải: 19 | Lần xem: 2 | Page: 15 | Kích thước: 0.49 M | Loại file: pdf
1
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
ĐỀ S 1 ĐỀ KIM TRA 1 TIT – HÌNH HC 11 - CHƯƠNG I  
Đề có 25 câu trc nghim. Thi gian làm bài 45 phút  
H  tên:..................................................................................Lp:................................... Mã đề .................  
PHIU TRLI TRC NGHIM  
1
2
3
4
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 6  ꢀ ꢀ ꢀ 11 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 16 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 21 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 7  ꢀ ꢀ ꢀ 12 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 17 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 22 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 8  ꢀ ꢀ ꢀ 13 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 18 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 23 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 9  ꢀ ꢀ ꢀ 14 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 19 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 24 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 10 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 15 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 20 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 25 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
5
ꢀꢀꢁ  
Câu 1. Cho hình bình hành ABCD. Phép tnh tiến  
T
biến:  
DA  
A. B thành C.  
B. C thành A.  
C. C thành B.  
D. A thành D.  
Câu 2. Cho v  
(
1;5  
)
 đim M '  
(
4;2  
)
. Biết M’ là nh ca M qua phép tnh tiến T . Ta độ M là .  
v
A.  
M
(
3;7  
)
.
B.  
M
(
5;3  
)
.
C.  
M
(
3;7  
)
.
D.  
M
(
4;10  
)
.
2
2
Câu 3. Cho v  
(
3;3  
)
đường tròn  
(
C
)
: x + y  2x + 4y  4 = 0. nh ca  
( )  
2
y 1 = 4  
C
qua T là  
(
C '  
)
:
v
2
2
2
2
A.  
(
(
x 4  
x + 4  
)
)
+
+
(
(
y 1  
)
= 9  
= 9  
.
.
B.  
(
x 4  
)
+
(
)
.
2
2
2
C.  
y +1  
)
D. x + y +8x + 2y  4 = 0.  
ꢀꢁ  
 đường thng  : 2x  y 5 = 0 . Hi nh ca qua T  đường thng  ' :  
v
B.  ': x  2y  9 = 0 C.  ': 2x + y 15 = 0  
Câu 4. Cho v  
(
4;2  
)
A.  ': 2x  y + 5 = 0  
.
.
.
D.  ': 2x  y 15 = 0 .  
Câu 5. Cho ABC có  
trng tâm ca A'B'C ' là:  
A. B.  
4;2  
A
(
2;4  
)
,
B
(
5;1  
)
,
C
(
1;  
2  
)
. Phép tnh tiến T  biến ABC thành A'B'C '. Ta độ  
BC  
(
)
.
(
4;2  
)
.
C.  
(
4;2  
)
.
D.  
(
4;2  
)
.
ꢁ ꢀꢁ  
ꢀꢁ  
v
Câu 6. Biết M '  
A.  
3;1  
(
3;0  
)
nh ca  
M
(
1;2  
)
qua T , M ''  
(
2;3  
)
 nh ca M ' qua T . Ta độ  
u
+
v
=
u
(
)
.
B.  
(
1;3  
)
.
C.  
(
2;2  
)
.
( )  
D. .  
1;5  
Câu 7. Khng định nào sai:  
A. Phép tnh tiến bo toàn khong cách gia hai đim bt k.  
B. Phép quay bo toàn khong cách gia hai đim bt k.  
( )  
C. Nếu M’ là nh ca M qua phép quay Q(O,α ) thì OM ';OM =α  
.
D. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính .  
0
( )  
M 6;1  
( )  
qua phép quay Q O :90 là:  
Câu 8. Trong mt phng Oxy, nh ca đim  
A. M ' 1;6 B. M ' 1;6  
(
)
.
(
)
.
C. M '  
(
6;1  
)
.
D. M '  
(
6;1  
)
.
0
Câu 9. Trong mt phng Oxy, qua phép quay Q O :  
90  
,
)
M
M '  
(
3;2  
)
nh ca đim :  
D.  
fb.com/mathvncom  
(
A.  
M
(
3;2  
)
.
B.  
M
(
2;3  
)
.
C.  
(
3;2  
)
.
( )  
M 2;3  
.
www.MATHVN.com  
2
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
0
Câu 10. Cho hình bình hành ABCD tâm O, phép quay Q O;180 biến đường thng AD thành đường  
(
)
thng:  
A. CD .  
B. BC.  
C. BA.  
D. AC.  
Câu 11. Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O. Phép quay nào sau đây biến ngũ giác thành chính nó  
0
0
0
C. Q D;180 .  
)
A. Q O :180  
.
B. Q A;180  
.
D. C A.B.C. đều sai.  
(
)
(
)
(
Câu 12. Phép biến hình nào sau đây không có tính cht : “ Biến mt đường thng thành đường thng song  
song hoc trùng nó”  
A. Phép tnh tiến.  
C. Phép đối xng tâm.  
B. Phép đối xng trc.  
D. Phép vt.  
Câu 13. Trong các mnh đề sau đây, mnh đề nào đúng  
A. Phép vtlà mt phép di hình.  
B. Có mt phép đối xng trc là phép đồng nht.  
C. Phép đồng dng là mt phép di hình.  
D. Thc hin liên tiếp phép quay và phép vtta được phép đồng dng.  
Câu 14. Trong h tc Oxy cho M(0;2); N(-2;1); v (1;2) . T  
v
biến M, N thành M’, N’ thì độ dài M’N’  
là:  
A. 13 ;  
B. 10 ;  
C.  
3
;
D.  
5
Câu 15. Chn 12 gi làm gc. Khi kim gi ch 1 gi đúng thì kim phút đã quay được mt góc lượng giác:  
0
0
0
0
D. -720 .  
A. 90  
B. -360  
C. 180  
Câu 16. Trong h trc Oxy cho đường thng : 2x + y  3 = 0 (d) . Phép v t tâm O t s 2 biến đường thng  
d) thành đường nào  
A. 2x+y+3=0  
(
B.2x+y-6=0  
C.4x+2y-3=0  
D.4x+2y-5=0  
2
2
Câu 17. Phép v t tâm O(0;0) t s -2 biến đường tròn: (x-1) +(y-2) = 4 thành đường nào  
2
2
2
2
2
2
2 2  
D.(x+2) +(y+4) =16  
A.(x-2) +(y-4) =16  
B.(x-4) +(y-2) =4  
C.(x-4) +(y-2) =16  
Câu 18. Cho đường thng d có phương trình x+ y  
2 =0.Phép hp thành ca phép đối xng tâm O(0;0) và  
v
(3;2) biến d thành đường thng nào  
B. 3x+3y 2=0 C. 2x+y+2 =0  
phép tnh tiến theo  
A. x+y 4 =0  
D. x+y 3=0  
Câu 19. Cho đường thng d: 2x  
y = 0 phép đối xng trc Oy sbiến d thành đường thng nào  
y =0 C. 4x y =0 D. 2x+y 2=0  
A. 2x+y -1=0 B. 2x  
+
2 2  
− −  
Câu 20. Cho đường tròn (C) có phương trình (x 2) +(y 2) =4. Phép đồng dng là hp thành ca phép  
0
v t tâm O(0;0), t s k = 2  phép quay tâm O(0;0) góc quay 90 s biến (C) thành đường tròn nào  
2
2
2
2
A. (x+2) +(y  
1) =16  
B. (x  
D. (x  
1) +(y  
1) =16  
2
2
2
2
C. (x+4) +(y  
4) =16  
2) +(y  
2) =16  
Câu 21. Cho M(3;  
1) và I(1;2). Hi đim nào trong các đim sau là nh ca M  
qua phép đối xng tâm I  
A. N(2;1)  
B. P(  
1;3)  
C. S(5;  
4)  
D. Q( 1;5 )  
Câu 22. Cho M(2;3). Hi đim nào trong các đim sau là nh ca M qua phép đối xng trc Ox  
A. Q(2; 3) B. P(3;2) C. N(3; 2) D. S( 2;3)  
www.MATHVN.com  
fb.com/mathvncom  
3
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
Câu 23. Cho đường thng d: 3x-y+1=0, đường thng nào trong các đường thng có phương trình sau là  
0
nh ca d qua phép quay tâm O(0 ;0) góc .90  
A.x+y+1=0  
B.x+3y+1=0  
C.3x+y+2=0  
D.x-y+2=0  
Câu 24. Cho hình vuông ABCD tâm O, gi M, N, P, Q ln lượt là trung đim các cnh AB, BC, CD, DA  
phép di hình nào sau đây biến AMO thành CPO  
ꢀꢀꢀꢁ  
A. Phép tnh tiến vecto AM  
B. Phép đối xng trc MP  
D. Phép quay tâm O góc quay 180  
0
0
C. Phép quay tâm A góc quay 180  
Câu 25. Cho đường thng d: x = 2. Hi đường thng nào trong các đường thng sau là nh ca d trong  
phép đối xng tâm O(0;0)  
A. y = 2  
B. y =  
2.  
C. x = 2  
D. x = 2  
www.MATHVN.com  
fb.com/mathvncom  
4
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
ĐÁP ÁN ĐỀ S1  
1
2
3
4
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 6  ꢀ ꢀ ꢀ 11 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 16 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 21 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 7  ꢀ ꢀ ꢀ 12 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 17 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 22 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 8  ꢀ ꢀ ꢀ 13 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 18 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 23 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 9  ꢀ ꢀ ꢀ 14 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 19 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 24 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 10 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 15 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 20 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 25 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
5
www.MATHVN.com  
fb.com/mathvncom  
5
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
ĐỀ S 2 ĐỀ KIM TRA 1 TIT – HÌNH HC 11 - CHƯƠNG I  
Đề có 25 câu trc nghim. Thi gian làm bài 45 phút  
H  tên:..................................................................................Lp:................................... Mã đề .................  
PHIU TRLI TRC NGHIM  
1
2
3
4
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 6  ꢀ ꢀ ꢀ 11 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 16 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 21 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 7  ꢀ ꢀ ꢀ 12 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 17 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 22 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 8  ꢀ ꢀ ꢀ 13 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 18 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 23 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 9  ꢀ ꢀ ꢀ 14 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 19 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 24 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 10 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 15 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 20 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 25 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
5
C©u 1 : Hình gm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trc đối xng ?  
A. Mt  
B. Không có  
C.  số  
D. Hai  
C©u 2 :  bao nhiêu phép tnh tiến biến đường thng  
A.  vô s phép .  
d
cho trước thành chính nó ?  
B. Không có phép nào  
D. Ch  hai phép  
C.  mt phép duy nht .  
C©u 3 : Trong mt phng Oxy cho đường thng  
d  phương trình 2x  y +1 = 0 . Để phép tnh tiến theo  
vecto  
v
biến  
d
thành chính nó thì  
v
phi là vecto nào trong các vecto sau ?  
A. v =  
C©u 4 : Cho hai đường thng song song  
đường thng  
(
1;2  
)
B. v =  
(
2;1  
)
C. v =  
(
2;1  
)
D. v =  
(
1;2  
)
d
và  
d
'
. Có bao nhiêu phép tnh tiến biến đường thng  
d
thành  
d ' ?  
A. Ch  hai phép  
C.  vô s phép .  
B.  mt phép duy nht .  
D. Không có phép nào  
C©u 5 : Trong mt phng Oxy cho đường thng  : x  y + 4 = 0 . Hi trong bn đường thng cho bi các  
phương trình sau đường thng nào có th biến thành qua mt phép đối xng tâm ?  
A. 2x + y  4 = 0 B. 2x + 2y 3 = 0 C. 2x  2y +1 = 0 D. x + y 1= 0  
Trong mt phng Oxy cho đim . Hi phép v t tâm t số  
2;4  
nào trong các đim sau ?  
4;  
B.  
C©u 6 :  
M
(
)
O
k
= −2  
biến  
M
thành đim  
A.  
B
(
8  
)
C
(
4;  
8  
)
C.  
A
(
8;4  
)
D.  
D
(
4;8  
)
C©u 7 : Trong mt phng Oxy cho đường thng  
sau đường thng nào là nh ca qua phép đối xng tâm  
A. y = −2  
B. = − C.  
: x  
=
2
. Trong bn đường thng cho bi các phương trình  
2
O ?  
x
x
=
2
D. y = 2  
C©u 8 :  
T
T
Hp thành ca hai phép tnh tiến  
và  
là mt phép đồng nht khi và chkhi  
u
v
A. Hai vecto  
C.  
u
và  
v
ngược hướng  
B. Hai vecto  
ꢁ ꢁ ꢁ  
D.  
u
và  
v
vuông góc vi nhau  
ꢁ ꢁ  
= 0  
u
+
v
u = v = 0  
C©u 9 : Hình gm hai đường tròn phân bit có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối xng ?  
A.  số  
C©u 10 :  bao nhiêu phép tnh tiến biến mt đường tròn cho trước thành chính nó ?  
A. Mt B.  s C. Hai  
C©u 11 :  
( )
 
(
 )  
thành đim thì nó biến  
A 3;2 A' 2;3  
B. Hai  
C. Không có  
D. Mt  
D. Không có  
Trong mt phng ta độ Oxy nếu phép tnh tiến biến đim  
đim thành  
2;5  
A. Đim B'(5;5)  
B
(
)
B. Đim B'(5;2)  
C. Đim B'(1;1)  
D. Đim B'(1;6)  
qua  
C©u 12 :  
Trong mt phng Oxy cho đim  
M
(
2;3  
)
. Hi trong bn đim sau đim nào là nh ca  
M
phép đối xng qua trc Ox  
3;2  
B.  
?
D
A.  
A
(
)
(
2;3  
)
C.  
B
(
2;3  
)
D.  
( )  
C 3;2  
fb.com/mathvncom  
www.MATHVN.com  
6
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
C©u 13 : Trong các mnh đề sau mnh đề nào đúng ?  
A.  phép đối xng tâm có hai đim biến thành chính nó .  
B. Phép đối xng tâm có đúng mt đim biến thành chính nó .  
C. Phép đối xng tâm không có đim nào biến thành chính nó .  
D.  phép đối xng tâm có vô s đim biến thành chính nó .  
C©u 14 : Trong các mnh đề sau mnh đề nào đúng ?  
A. Mt hình có vô s trc đối xng thì hình đó phi là đường tròn  
B. Mt hình có vô s trc đối xng thì hình đó phi là hình gm nhng đường tròn đồng tâm.  
C. Mt hình có vô s trc đối xng thì hình đó phi là hình gm hai đường thng vuông góc.  
D. Đường tròn là hình có vô s trc đối xng .  
C©u 15 :  
Trong mt phng Oxy cho đim  
phép đối xng qua đường thng x  y = 0  
B.  
3;2 3;2  
C©u 16 : Cho hai đường thng ct nhau  
đường thng d '  
M
(
2;3  
)
. Hi trong bn đim sau đim nào là nh ca  
M
qua  
?
A.  
A
(
)
C
(
)
C.  
B
(
2;3  
)
D.  
( )  
D 2;3  
d thành  
d
 d '. Có bao nhiêu phép tnh tiến biến đường thng  
?
A. Không có phép nào  
C. Ch  hai phép  
B.  mt phép duy nht .  
D.  vô s phép .  
C©u 17 :  
Trong mt phng Oxy cho hai đim  
I
(
1;2  
)
và  
M
(
3;  
1  
)
. Trong bn đim sau đim nào là nh ca  
M
qua phép đối xng tâm  
1;3  
B.  
I
?
A.  
C©u 18 :  
B
(
)
B
(
1;5  
)
C.  
A
(
2;1  
)
D.  
( )  
D 5;4  
thành đim nào  
Trong mt phng Oxy cho đim  
trong các đim sau ?  
A
(
2;  
5  
)
. Phép tnh tiến theo vecto v  
(
1;2  
)
biến  
A
A.  
B
(
3;1  
)
B.  
C
(
3;  
3  
)
C.  
E
(
1;7  
)
D.  
( )  
D 1;7  
C©u 19 : Trong mt phng ta độ Oxy cho đồ th hàm s y = tan x . Có bao nhiêu phép tnh tiến biến đồ thị  
đó thành chính nó ?  
A. Ch  hai phép  
B.  mt phép duy nht .  
C. Không có phép nào  
D.  vô s phép .  
u
C©u 20 :  
Trong mt phng ta độ Oxy cho vecto u  
(
3;1  
)
. Phép tnh tiến theo vecto  
C. Đim M '(4;5)  
biến đim M (1;4)  
thành  
A. Đim M '(2;3)  
B. Đim M '(4;5)  
D. Đim M '(3;4)  
C©u 21 : Trong các mnh đề sau mnh đề nào đúng ?  
A.  mt phép tnh tiến theo vecto khác không biến mi đim thành chính nó .  
B.  mt phép đối xng trc biến mi đim thành chính nó .  
C.  mt phép đối xng tâm biến mi đim thành chính nó .  
D.  mt phép quay biến mi đim thành chính nó.  
C©u 22 :  
Trong mt phng Oxy cho đim  
M
(
2;3  
)
. Hi trong bn đim sau đim nào là nh ca  
M
qua  
phép đối xng qua trc Oy  
3;2  
B.  
?
A.  
C©u 23 :  
A
(
)
B
(
2;  
3
)
C.  
D
(
2;3  
)
D.  
C
(
3;  
2
)
Trong mt phng Oxy cho đim  
M
(
1;1  
)
. Hi trong bn đim sau đim nào là nh ca  
M
qua phép  
0
quay tâm  
1;1  
O
, góc 45  
?
A.  
A
(
)
B. C  
(
2;0  
)
C.  
B
(
1;0  
)
D.  
D
(
0; 2  
)
C©u 24 :  
Trong mt phng Oxy cho đim  
A
(
4;5  
)
. Hi  
A
 nh ca đim nào trong các đim sau qua phép  
tnh tiến theo vecto v  
(
2;1  
)
?
A.  
B
(
3;1  
)
B.  
D
(
4;7  
)
C.  
E
(
2;4  
)
D.  
( )  
C 1;6  
C©u 25 : Trong các mnh đề sau mnh đề nào đúng ?  
A. Thc hin liên tiếp hai phép tnh tiến s được mt phép tnh tiến.  
B. Thc hin liên tiếp phép quay và phép tnh tiến s đưc mt phép tnh tiến .  
www.MATHVN.com  
fb.com/mathvncom  
7
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
C. Thc hin liên tiếp hai phép đối xng trc s được mt phép đối xng trc.  
D. Thc hin liên tiếp phép đối xng qua tâm và phép đối xng trc s được mt phép đối xng tâm .  
www.MATHVN.com  
fb.com/mathvncom  
8
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
ĐÁP ÁN ĐỀ S2  
Phương án “)” là phương án đúng. Ví dcâu 1A, câu 6B  
01 )  
02 )  
03 )  
04 {  
05 {  
06 {  
07 {  
08 {  
09 {  
10 )  
11 {  
12 {  
13 {  
14 {  
15 )  
16 )  
17 {  
18 {  
19 {  
20 {  
21 {  
22 {  
23 {  
24 {  
25 )  
|
|
|
|
|
)
)
|
|
|
|
|
)
|
|
|
)
)
|
)
|
}
}
}
)
)
}
}
)
}
}
}
)
}
}
}
}
}
}
}
~
~
~
~
~
~
~
~
)
~
)
~
~
)
~
~
~
~
)
~
)
~
)
}
}
)
}
)
|
|
|
|
~
~
}
www.MATHVN.com  
fb.com/mathvncom  
9
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
ĐỀ S 3 ĐỀ KIM TRA 1 TIT – HÌNH HC 11 - CHƯƠNG I  
Đề có 20 câu trc nghim. Thi gian làm bài 45 phút  
H  tên:..................................................................................Lp:................................... Mã đề .................  
PHIU TRLI TRC NGHIM  
1
2
3
4
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 5  ꢀ ꢀ ꢀ 9  ꢀ ꢀ ꢀ 13 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 17 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 6  ꢀ ꢀ ꢀ 10 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 14 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 18 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 7  ꢀ ꢀ ꢀ 11 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 15 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 19 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 8  ꢀ ꢀ ꢀ 12 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 16 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 20 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
0
C©u 1 : Trong mp Oxy cho đim M(1;1). Đim nào là nh ca M qua phép quay tâm O, góc 45 :  
A. (0; 2)  
C©u 2 : S trc đối xng ca mt hình vuông bng.  
A. 3 B. 4  
B.  
C. (-1;1)  
D. (1;0)  
(
2 ;0)  
C. 2  
D. 1  
C©u 3 : Cho tam giác ABC và tam giác A B C đồng dng vi nhau theo t s k 1. Chn câu sai.  
1
1
1
A. k bng t s hai đường cao tương ng  
B. k bng t s hai bán kính đường tròn ngoi  
tiếp tương ng.  
C. k bng t s hai trung tuyến tương ng.  
D. k bng t s hai góc tương ng  
C©u 4 : Cho tam giác ABC vuông ti A nhưng không cân, đường cao AH. Gi D và E theo th t  các  
đim đối xng ca đim H qua các cnh AB, AC; Tìm mnh đề SAI  
Phép biến hình biến D thành E là  
ꢀꢀꢀꢁ  
0
B. Phép quay tâm A, góc quay 180  
A. Phép tnh tiến theo vectơ BC  
C. Phép v t tâm A, t s k = 1.  
D. Phép đối xng tâm A  
C©u 5 : Trong mp Oxy choM(-2;4). Ta độ ảnh ca đim M qua phép v t tâm O t s k = -2 là:  
A. (-8;4) B. (-4;-8) C. (4;8) D. (4;-8)  
C©u 6 :  
Tìm mnh đề SAI trong các mnh đề sau  
Phép di hình biến:  
A. Mt đon thng thành đon thng, mt tia thành mt tia.  
B. Mt đường thng thành mt đường thng song song vi nó.  
C. Mt đường tròn thành mt đường tròn có bán kính bng bán kính đường tròn đã cho.  
D. Mt tam giác thành mt tam giác bng nó  
2
2
C©u 7 :  
Trong mp Oxy, cho đường tròn (C)(x  2) + (y  2) = 4. Hi phép đồng dng có được bng cách  
1
o
thc hin liên tiếp phép v t tâm O, t s k =  phép quay tâm O góc 90 bi  
ến (C) thành đường  
2
tròn nào sau  
đ
ây:  
2
2
2
2
2
2
A.  
C.  
(
(
x + 2  
)
+
(
(
y 1  
)
=1  
=1  
B.  
D.  
(
(
x 1  
)
+
+
(
(
y 1  
)
=1  
=1  
2
2
)
x 2  
)
+
y 2  
x +1  
)
y 1  
)
C©u 8 : Phép v  
t
t
s
k bi  
ến hình vuông thành  
A. hình thoi  
B. hình bình hành  
C. hình vuông  
D. hình ch nht  
C©u 9 :  
Trong m  
t ph  
ng Oxy, qua phép quay Q O,90  
,
M '  
(
3;2  
)
là  
nh c  
a
đ
i
m :  
o
(
)
A.  
C©u 10 :  
M
(
2;3  
)
B.  
ng định nào sau  
V(A;2)(B) = C  
M
(
3;2  
)
C.  
úng  
C.  
n:  
C. C thành B.  
fb.com/mathvncom  
M
(
3;2  
)
D.  
M
(
2;3  
)
Cho AB = 2AC . Kh  
V(A;2) (C) = B  
đ
ây là  
đ
V(A;2) (B) = C  
V(A;2) (C) = B  
A.  
B.  
D.  
C©u 11 : Cho hình bình hành ABCD. Phép t  
nh ti  
ế
n
T
ꢀꢀꢀꢁ bi  
ế
DA  
A. C thành A.  
B. A thành D  
D. B thành C.  
www.MATHVN.com  
1
0
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
ꢀꢁ  
2
2
= 9. nh ca  
C©u 12 :  
Cho v  
(
3;3  
)
đường tròn  
(
C
)
:
(
x 1  
)
+
(
y + 2  
)
(
C
)
qua T là  
(
C '  
)
:
v
2
2
2
2
A. x + y +8x + 2y  4 = 0  
B.  
D.  
(
(
x 4  
x 4  
)
)
+
+
(
(
y 1  
)
2
y 1  
= 4  
= 9  
2
2
2
C.  
(
x + 4  
)
+
(
y +1  
)
= 9  
)
C©u 13 :  
ꢀꢁ  
Cho v  
(
4;2  
)
 đường thng  ': 2x  y  5 = 0 . Hi  '  nh ca đường thng  
nào qua T :  
v
A.  : 2x + y  5 = 0  
B.  : 2x  y + 5 = 0  
C.  : 2x  y 13 = 0  
D.  : x  2y 13 = 0  
2
2
C©u 14 :  
Trong mp Oxy cho đường tròn (C) có pt (x 1) + (y  2) = 4 . Hi phép v t tâm O t số  
k = −2 biến (C) thành đường tròn nào sau đây:  
2
2
2
2
A.  
C.  
(
(
x 2  
)
)
+
(
(
y 4  
)
)
=16  
B.  
(
(
x + 2  
)
)
+
(
(
y + 4  
)
)
=16  
2
2
2
2
x 4  
+
y 2  
= 4  
D.  
x 4  
+
y 2  
=16  
C©u 15 : Cho hình vuông ABCD tâm O. Phép quay biến hình vuông thành chính nó.  
Q
A;90O  
Q
A;45O  
Q
O;90O  
Q
O;45O  
A.  
B.  
C.  
D.  
(
)
(
)
(
)
(
)
C©u 16 :  bao nhiêu phép quay tâm O góc  
A. 1 B. 4  
α
,
0 ≤  
α
2  
π
, biến tam giác đều tâm O thành chính nó  
C. 3 D. 2  
C©u 17 : . Trong các phép biến hình có được bng cách thc hin liên tiếp hai phép biến hình sau đây, phép  
nào không là phép di hình :  
A. Phép đối xng trc và phép đối xng tâm.  
C. Phép quay và phép chiếu vuông góc lên mt  
B. Phép đối xng tâm và phép v t t s k = −1.  
D. Phép quay và phép tnh tiến  
đường thng.  
v
C©u 18 :  
Phép tnh tiến theo  
A. d’ // d  
C©u 19 : Hình nào sau đây không có tâm đối xng  
A. Tam giác đều B. Hình tròn  
biến đường thng (d) thành (d’) khi đó  
B. d’  d  
C. d’ // d hoc d’  d  
D. d’ ct d  
C. Hình vuông  
D. Hình bình hành  
C©u 20 : Cho ba đim A(1; 1), B(2; 3), C(1; 2). nh ca đim C trong phép tnh tiến  
T
ꢀꢀ ꢀꢁ là  
AB  
A. (4; 6)  
B. (4; 6)  
C. (4; 6)  
D. (4; 6)  
www.MATHVN.com  
fb.com/mathvncom  
1
1
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
ĐÁP ÁN ĐỀ S3  
Phương án “)” là phương án đúng. Ví dcâu 2B, câu 3D  
01 )  
02 {  
03 {  
04 )  
05 {  
06 {  
07 {  
08 {  
09 {  
10 )  
11 {  
12 {  
13 {  
14 {  
15 {  
16 {  
17 {  
18 {  
19 )  
20 )  
|
)
|
|
|
)
|
|
|
|
|
|
)
)
|
)
|
}
}
}
}
}
}
}
)
}
}
)
}
}
}
)
}
)
~
~
)
~
)
~
)
~
)
~
~
)
~
~
~
~
~
|
|
|
)
}
}
~
~
~
www.MATHVN.com  
fb.com/mathvncom  
1
2
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
ĐỀ S 4 ĐỀ KIM TRA 1 TIT – HÌNH HC 11 - CHƯƠNG I  
Đề có 20 câu trc nghim. Thi gian làm bài 45 phút  
H  tên:..................................................................................Lp:................................... Mã đề .................  
PHIU TRLI TRC NGHIM  
1
2
3
4
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 5  ꢀ ꢀ ꢀ 9  ꢀ ꢀ ꢀ 13 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 17 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 6  ꢀ ꢀ ꢀ 10 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 14 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 18 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 7  ꢀ ꢀ ꢀ 11 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 15 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 19 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 8  ꢀ ꢀ ꢀ 12 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 16 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 20 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
Câu 1. Trong mt phng Oxy cho A(9;1). Phép tnh tiến theo vectơ v(5;7) biến A thành đim nào trong  
các đim sau:  
A. B(4;-6)  
B. C(14;8)  
C. D(13;7)  
D. E(8;14)  
Câu 2. Trong mt phng Oxy cho A(5;-3) . Hi A là nh ca đim nào trong các đim sau qua phép tnh  
tiến theo vec tơ v(5;7)  
A. B(0;-10)  
B. C(10;4)  
C. D(4;10)  
D. E(-10;0)  
2
2
= 7 . nh ca đường tròn đó qua phép tnh  
Câu 3. Trong mt phng Oxy cho đường tròn  
(
x 8  
)
+
(
y 3  
)
tiến theo vec tơ v(5;7) là  
2
2
= 7  
A.  
B.  
C.  
D.  
(
(
(
(
x 4  
)
+
2
(
y 3  
)
2
x 13  
)
+
(
y 10  
)
= 7  
2
2
x 7  
x 3  
)
)
+
+
(
(
y 5  
)
= 7  
2
2
y + 4  
)
= 7  
Câu 4. Trong mt phng Oxy cho v(1;3) phép tnh tiến theo vec tơ này biến đường thng d: 3x+5y-8=0  
thành đường thng nào trong các đường thng sau  
A. 3x+2y=0  
B. 3x+5y-26=0  
C. 3x+5y-9=0  
D. 5x+3y-10=0  
Câu 5. Trong các phép tnh tiến theo các vec tơ sau phép tnh tiến theo vec tơ nào biến đường thng d: 9x-  
7
y+10=0 thành chính nó  
A. v(7;9)  
B. v(  
7;9)  
C. không tn ti vec tơ tha mãn yêu cu  
D. A và B đúng  
Câu 6. Trong các ch cái và s sau, dãy các ch cái và s nào mà khi ta thc hin phép quay tâm A mt  
°
góc 180 thì ta được mt phép đồng nht (A là tâm đối xng ca ch cái hoc s đó)  
A. O;I;0;8;S  
B. X;L;6;1;U  
C. O;Z;V;9;5  
D. H;J;K;4;8  
www.MATHVN.com  
fb.com/mathvncom  
1
3
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
Câu 7. Trong mt phng Oxy cho M(5;6). Hi trong 4 đim sau đim nào là nh ca M qua phép quay tâm  
O góc -90  
°
A. A(6;-5)  
B. E(-6;5)  
C. G(6;5)  
D. V(-6;-5)  
Câu 8. Trong các khng định sau khng định nào là đúng nht?  
A. phép đồng dng là phép vtự  
B. phép vtlà phép đồng dng  
C. phép vtlà phép di hình  
D. phép di hình là phép đồng dng  
2
2
= 7 . nh ca đường tròn qua phép quay  
Câu 9. Trong mt phng Oxy cho đường tròn  
tâm O góc 90 là  
(
x 8  
)
+
(
y 3  
)
°
2
2
2
2
2
A.  
B.  
C.  
D.  
(
(
(
(
x + 3  
)
+
+
+
+
(
(
(
(
y 8  
y 8  
y 3  
)
)
)
= 7  
= 4  
= 7  
= 7  
2
x + 3  
x + 8  
x + 8  
)
2
)
2
)
y + 3  
)
Câu 10. Trong mt phng ta độ Oxy cho M(2;2). Trong 4 đim sau đim nào là nh ca đim M qua phép  
quay tâm O góc -45  
°
A. C 2 2;0  
(
)
B. K 2 2;0  
(
)
C. F 0;2 2  
(
)
D. L 0;2 2  
(
)
Câu 11. Trong mt phng Oxy cho đim M(4;6) và I(2;3). Hi phép v t tâm I t s k=2 biến M thành  
đim nào trong các đim sau  
A. N(6;9)  
B. H(2;4)  
C. D(3;2)  
D. A(6;4)  
2
2
= 4. nh ca đường tròn trên qua phép vị  
Câu 12. Trong mt phng Oxy cho đường tròn  
ttâm O tsk=3 là  
(
x 8  
)
+
(
y 4  
)
2
2
2
2
2
2
2
A.  
B.  
C.  
D.  
(
(
(
(
x 24  
x + 24  
x 24  
)
)
)
+
+
+
+
(
(
(
(
y 12  
y +12  
y 12  
y + 24  
)
)
)
= 36  
= 36  
=12  
=12  
2
x +12  
)
)
Câu 13. Trong các khng định sau khng định nào là sai?  
A. phép quay tâm O góc 360 là phép đồng nht  
°
B. phép vttâm M ts-2 là phép đồng dng  
C. phép tnh tiến có tính cht bo toàn khong cách  
D. phép đối xng tâm là phép đồng dng  
Câu 14. Trong mt phng Oxy cho đim M(3;7). nh ca đim M qua phép di hình có được bng vic  
thc hin liên tiếp phép đối xng trc Ox, phép tnh tiến theo vec tơ v(1;3) ,phép đối xng tâm O và phép  
°
quay tâm O mt góc -180 là  
A. D(4;-4)  
B. E(-4;4)  
C. N(3;-7)  
www.MATHVN.com  
fb.com/mathvncom  
1
4
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
D. G(-4;-4)  
2
2
= 4. nh ca đường tròn qua vic thc  
là  
Câu 15. Trong mt phng Oxy cho đường tròn  
(
x 8  
)
+
(
y 4  
)
hin liên tiếp phép tnh tiến theo v(1;5)  phép quay tâm O góc 45  
°
2
2
)
y 9 = 4  
A. x 9 2 +  
(
(
)
2
2
B. x 9 2 + y = 4  
(
)
2
2
C. x + y 9 2 = 4  
(
9
)
2
2
=
D.  
(
x
+
)
+
(
y
9
)
4
Câu 16 . Phép vttsk=-5 là phép đồng dng tsk bng bao nhiêu?  
A. 5  
B. -5  
C. 1  
D. -1  
Câu 17. Trong các khng định sau khng định nào sai?  
A. thc hin liên tiếp hai phép đồng dng thì được mt phép đồng dng  
B. phép di hình là phép đồng dng tsk=1  
C. phép vtcó tính cht bo toàn khong cách  
D. phép vtkhông là phép di hình  
Câu 18. Cho đường thng d, trong nhng phép biến hình sau phép biến hình nào luôn cho nh ca d song  
song hoc trùng vi d  
A. phép quay, phép tnh tiến  
B. phép đối xng trc, phép đồng dng  
C. phép tnh tiến, phép di hình  
D. phép tnh tiến, phép đối xng tâm  
Câu 19. Trong mt phng ta độ Oxy cho đim I(2;3). nh ca đường thng d: x-y-4=0 có được qua phép  
tnh tiến theo vec tơ v(1;1)  phép đối xng tâm I là  
A. x-y+6=0  
B. x+y+6=0  
C. x-y-4=0  
D. x-y-6=0  
Câu 20. Trong nhng phép biến hình sau phép biến hình nào không là phép đồng nht?  
0
A. phép tnh tiến theo  
B. phép quay tâm O góc 360  
°
C. phép vttsk=2  
D. phép quay tâm O góc-360  
°
www.MATHVN.com  
fb.com/mathvncom  
1
5
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
ĐÁP ÁN ĐỀ S4  
1
2
3
4
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 5  ꢀ ꢀ ꢀ 9  ꢀ ꢀ ꢀ 13 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 17 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 6  ꢀ ꢀ ꢀ 10 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 14 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 18 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 7  ꢀ ꢀ ꢀ 11 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 15 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 19 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 8  ꢀ ꢀ ꢀ 12 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 16 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 20 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
www.MATHVN.com  
fb.com/mathvncom  
1
6
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
ĐỀ S 5 ĐỀ KIM TRA 1 TIT – HÌNH HC 11 - CHƯƠNG I  
Đề có 20 câu trc nghim. Thi gian làm bài 45 phút  
H  tên:..................................................................................Lp:................................... Mã đề .................  
PHIU TRLI TRC NGHIM  
1
2
3
4
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 5  ꢀ ꢀ ꢀ 9  ꢀ ꢀ ꢀ 13 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 17 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 6  ꢀ ꢀ ꢀ 10 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 14 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 18 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 7  ꢀ ꢀ ꢀ 11 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 15 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 19 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 8  ꢀ ꢀ ꢀ 12 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 16 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 20 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
Câu 1. Cho  
A.  
6;14  
A
A
A
A
(
(
(
(
3;7  
3;7  
3;7  
3;7  
)
)
)
)
. Đim A’ đối xng vi A qua  
B.  
3;7  
O
(
0;0  
)
có ta độ  
3;7  
(
)
(
)
C.  
(
)
D.  
D.  
D.  
D.  
(
3;7  
)
Câu 2. Cho  
A.  
11;5  
. Đim A’ đối xng vi A qua  
B.  
11;7  
I
(
4;1  
)
có ta độ  
13;5  
(
)
(
)
C.  
(
)
( )  
9;5  
Câu 3. Cho  
A.  
3;7  
. Đim A’ đối xng vi A qua trc hoành có ta độ  
B. C.  
3;8 3;7  
(
)
(
)
(
)
(
3;7  
)
Câu 4. Cho  
A.  
3;7  
. Đim A’ đối xng vi A qua trc tung có ta độ  
B. C.  
3;7 3;6  
(
)
(
)
(
)
( )  
3;5  
Câu 5. Góc gia hai đường thng d : x + y = 0; d ':3x  4y +1 = 0 bng  
2
2
0
0
A. 45  
B. arccos  
C. 60  
D. arccos  
5
1
0
Câu 6. Xét elip tr  
c l  
n b  
ng 8 và tiêu c  
6 có pt chính t  
c là  
2
2
2
2
2
2
2
2
y
x
y
x
y
x
y
x
A.  
+
=
1
B.  
+
=
1
C.  
+
=
1
D.  
+
=1  
4
9
7
16  
nh đề sai trong các m  
n bi n th ng thành  
n hai đường th ng vuông góc thành hai đường th  
đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính  
7
16  
9
9
Câu 7. Tìm m  
ế
ế
ế
nh đề sau  
A. Phép t nh ti  
ến  
đ
o
đ
o
n thng  
B. Phép t  
nh ti  
n bi  
n bi  
ế
ế
ng vuông góc  
C. Phép t  
nh ti  
n
D. Phép t  
nh ti  
ến có th  
bi  
ến mt đim thành hai đim phân bit  
Câu 8. Phép t  
A. A′  
1;2  
nh ti  
ế
n theo v =  
(
1;3  
)
bi  
ế
n
đ
i
m  
A
(
1;3  
)
thành  
C. A′  
B. A′  
2;6  
1;4  
D. A′  
1;4  
( )  
(
)
(
)
(
)
2
2
Câu 9. Phép t  
nh ti  
ế
n theo v =  
(
1;  
3  
)
bi  
ến  
đường tròn  
(
C
)
: x + y  2x + 4y 1= 0 thành đường tròn có  
phương trình:  
2
2
2
2
A.  
C.  
(
(
x 2  
x 2  
)
+
+
(
(
y + 5  
)
= 6  
= 6  
B.  
D.  
(
(
x 2  
)
+
+
(
(
y 1  
)
=16  
= 6  
2
2
2
2
)
y 1  
)
x 2  
)
y 1  
)
v
v =  
Câu 10. Phép t  
nh ti  
ến theo  
bi  
ến  
đ
i
m  
A
(
1;3  
)
thành  
đ
i
m  
A
(
1;7  
)
suy ra t  
a
độ  
c
a
www.MATHVN.com  
fb.com/mathvncom  
1
7
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
A.  
(
0;4  
)
B.  
(
4;0  
)
C.  
(
0;4  
)
D.  
(
(
0;5  
)
0
Câu 11. Phép quay tâm  
A.  
5;0  
O
O
(
(
0;0  
)
góc quay 90 biến đim  
A
(
0;5  
2;3  
)
)
thành đim A  ta độ  
(
)
B.  
(
5;0  
)
C.  
(
D.  
3;0  
)
0
2
2
Câu 12. Phép quay tâm  
0;0  
0;0  
)
góc quay 360 biến đường tròn  
(
C
)
: x + y  4x +1= 0 thành đường  
tròn có pt :  
2
2
2
2
A. x + y + 4x +1= 0  
B. x + y  4x 1= 0  
2
2
2
2
C. x + y + 4x 1= 0  
D. x + y  4x +1= 0  
0
2
2
Câu 13. Phép quay tâm  
O
(
)
góc quay 90 biến đường tròn  
(
C
)
: x + y  4x +1= 0 thành đường tròn  
có pt :  
2
2
2
2
= 3  
2
2
2
2
A. x +  
(
y 2  
)
= 3  
B. x +  
(
y + 2  
)
= 9  
C. x +  
(
y + 2  
)
= 5  
: x y  
+1 = 0 thành đường thng có  
D.  
+ 6 = 0  
D. x +  
(
y + 2  
)
0
Câu 14. Phép quay tâm  
phương trình :  
O
(
0;0  
)
góc quay 90 biến đường thng  
d
A.  
x
+
y
3 = 0  
B.  
x
+
y
+1= 0  
C.  
x
y
+ 3 = 0  
x + y  
Câu 15. Chn phát biu sai  
A. Phép di hình là mt phép biến hình bo toàn khong cách gia hai đim bt kì cho trước  
B. Phép di hình biến đường thng thành đường thng  
C. Phép di hình có tt ccác tính cht ca phép quay và phép tnh tiến  
D. Phép di hình biến 2 đường thng vuông góc thành hai đường thng vuông góc  
Câu 16. Phép vttâm  
A.  
16;1  
I
(
1;2  
)
tsố  
3
biến đim  
A
(
4;1  
)
thành đim có ta độ  
C.  
6;5  
(
)
B.  
(
14;1  
)
(
)
D.  
( )  
14;1  
Câu 17. Phép vttâm  
A.  
+ 2 = 0  
I
(
1;3  
)
ts-2 biến đường thng  
2 = 0  
d
:
x
+
y
1 = 0 thành đường thng có pt :  
x
y
B.  
x
+
y
C.  
x
+
y
10 = 0  
D.  
x + y +10 = 0  
2
2
=1 thành đường tròn có  
Câu 18. Phép v t tâm  
phương trình :  
O
(
0;0  
)
t s -3 biến đường tròn  
(
C
)
:
(
x
1  
)
+
(
y
+1  
)
2
2
2
2
3  
A.  
C.  
(
(
x
x
+ 3  
)
+
(
y
3  
)
= 9  
B.  
D.  
(
(
x
+ 3  
)
+
(
y
)
2
11  
=16  
= 25  
2
2
2
+1  
)
+
(
y
+11  
)
= 25  
x
+1  
)
+
(
y
)
Câu 19. Cho ba ®iÓm A(-2;5), B(6;1), C(4;-3). Xét phép tnh tiến theo vecto v =  
(
20;21  
)
biến tam giác  
ABC thành tam giác A’B’C’. H·y tìm ta độ tâm đường tròn ngoi tiếp tam giác A’B’C’.  
A. B. C. D.  
(
19;20 19;22 19;22 21;22  
)
(
)
(
)
( )  
0
Câu 20. Phép quay tâm  
phương trình :  
I
(
4;  
3
)
góc quay 180 biến đường thng  
+ 5 = 0  
C.  
-----------------------Hết--------------------------  
d
:
x
+
y
5 = 0 thành đường thng có  
A.  
x
y
+ 3 = 0  
B.  
x
+
y
x
+
y
+ 3 = 0  
D.  
x + y  
3 = 0  
-
www.MATHVN.com  
fb.com/mathvncom  
1
8
Đề kiểm tra chương 1 HH11 – www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam  
ĐÁP ÁN ĐỀ S5  
1
2
3
4
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 5  ꢀ ꢀ ꢀ 9  ꢀ ꢀ ꢀ 13 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 17 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 6  ꢀ ꢀ ꢀ 10 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 14 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 18 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 7  ꢀ ꢀ ꢀ 11 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 15 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 19 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 8  ꢀ ꢀ ꢀ 12 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 16 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ 20 ꢀ ꢀ ꢀ ꢀ  
www.MATHVN.com  
fb.com/mathvncom  
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf

đề thi hiem tra toán hình 11 chương 1 trắc nhiệm, Hình học 11. . nslide chia sẽ tới đọc giả thư viện hiem tra toán hình 11 chương 1 trắc nhiệm .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Thư viện hiem tra toán hình 11 chương 1 trắc nhiệm trong chuyên mục Hình học 11 được chia sẽ bởi bạn linh Đặng thị thùy tới thành viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Hình học 11 , có tổng cộng 15 page, thuộc thể loại .pdf, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán 11 Hình học 11 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Còn nữa https://nslide.com/de-thi/hiem-tra-toan-hinh-11-chuong-1-trac-nhiem.781u0q.html