Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Tr­êng THCS T©y H­ng   Bµi KiÓm Tra 45 phót

Hä vµ tªn.........................   M«n H×nh häc 7. TiÕt 67

Líp..........          Ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2010

 

 

 

 

 

Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm )

Khoanh trßn vµo mét ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

C©u 1. Cho tam gi¸c RQS. C¸c ®­êng cao RI vµ QK c¾t nhau t¹i M. SM c¾t PR t¹i N. Ta cã:

A. SN lµ tia ph©n gi¸c cña gãc RSQ  B. SN RQ

C. SM = SN     D. MR = MQ = MS

C©u 2. Cho tam gi¸c ABC. C¸c ®­êng trung trùc cña AC, BC c¾t nhau ë I vµ c¾t AB lÇn l­ît ë D, E. §­êng trßn t©m I, b¸n kÝnh IC ®i qua c¸c ®iÓm:

A. D vµ B      B. Avµ B

C. E vµ A      D. D, E, A vµ B

C©u 3. Cho ®o¹n th¼ng DE = 6cm. K lµ ®iÓm thuéc ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng DE vµ KD = 4cm. Ta cã:

A. KE = 6cm     B. KE = 4cm

C. KE = 2cm     D. KE = 3cm

C©u 4. Cho tam gi¸c MNK, c¸c ®­êng ph©n gi¸c MP, NQ, KS c¾t nhau t¹i G. Ta cã:

A. GM = GN = GK    B. MG = MP

C. GP = GQ = GS     D. C¶ A, B, C ®Òu sai

C©u 5. Cho G lµ träng t©m cña tam gi¸c PQR víi ®­êng trung tuyÕn PM. Ta cã:

A.       B. = 2

C.       D.

C©u 6. Tam gi¸c c©n cã ®é dµi hai c¹nh lµ 7cm vµ 3cm th× chu vi cña tam gi¸c ®ã lµ

A. 17cm     B. 13cm  C. C¶ A, B ®Òu ®óng D. C¶ A, B ®Òu sai

Tù luËn ( 7 ®iÓm )

C©u 7. Cho tam gi¸c ABC c©n ( AB = AC ). VÏ hai ®­êng cao BD vµ CE gÆp nhau ë O. Chøng minh:

a) BD = CE      b) AO BC

C©u 8. Cho tam gi¸c ABC víi AC < AB. Trªn tia ®èi cña tia BC lÊy ®iÓm D sao cho BD = AB. Trªn tia ®èi cña tia CB lÊy ®iÓm E sao cho CE = AC. VÏ c¸c ®o¹n th¼ng AD, AE.

a/ H·y so s¸nh c¸c gãc ADC vµ AEB

b/ H·y so s¸nh c¸c ®o¹n th¼ng AD vµ AE.

Bµi lµm

.............................................................................             

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Hinh 7 tiet 67

Đăng ngày 2/11/2010 2:56:54 PM | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 11 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Hinh 7 tiet 67, Toán học 7. . nslide.com giới thiệu đến đọc giả tài liệu Hinh 7 tiet 67 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , đề thi Hinh 7 tiet 67 thuộc chuyên mục Toán học 7 được giới thiệu bởi thành viên Tô Lương Văn đến thành viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Toán học 7 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 7 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Trường THCS Tây Hưng Bài Kiểm Tra 45 phút Họ và tên, ngoài ra Môn Hình học 7, kế tiếp là Tiết 67 Lớp, nói thêm là Ngày 25 tháng 4 năm 2010    Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng Câu 1, nói thêm là Cho tam giác RQS, ngoài ra Các đường cao RI và QK cắt nhau tại M, tiếp theo là SM cắt quảng cáo tại N, ngoài ra Ta có: A, thêm nữa SN là tia phân giác của góc RSQ B, thêm nữa SN RQ C, kế tiếp là SM = SN D, tiếp theo là

https://nslide.com/de-thi/hinh-7-tiet-67.sv5evq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 7


Trường THCS Tây Hưng Bài Kiểm Tra 45 phút
Họ và tên......................... Môn Hình học 7. Tiết 67
Lớp.......... Ngày 25 tháng 4 năm 2010


Trắc nghiệm ( 3 điểm )
Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Cho tam giác RQS. Các đường cao RI và QK cắt nhau tại M. SM cắt PR tại N. Ta có:
A. SN là tia phân giác của góc RSQ B. SN RQ
C. SM = SN D. MR = MQ = MS
Câu 2. Cho tam giác ABC. Các đường trung trực của AC, BC cắt nhau ở I và cắt AB lần lượt ở D, E. Đường tròn tâm I, bán kính IC đi qua các điểm:
A. D và B B. Avà B
C. E và A D. D, E, A và B
Câu 3. Cho đoạn thẳng DE = 6cm. K là điểm thuộc đường trung trực của đoạn thẳng DE và KD = 4cm. Ta có:
A. KE = 6cm B. KE = 4cm
C. KE = 2cm D. KE = 3cm
Câu 4. Cho tam giác MNK, các đường phân giác MP, NQ, KS cắt nhau tại G. Ta có:
A. GM = GN = GK B. MG = MP
C. GP = GQ = GS D. Cả A, B, C đều sai
Câu 5. Cho G là trọng tâm của tam giác PQR với đường trung tuyến PM. Ta có:
A. B. 2
C. D
Câu 6. Tam giác cân có độ dài hai cạnh là 7cm và 3cm thì chu vi của tam giác đó là
A. 17cm B. 13cm C. Cả A, B đều đúng D. Cả A, B đều sai
Tự luận ( 7 điểm )
Câu 7. Cho tam giác ABC cân ( AB = AC ). Vẽ hai đường cao BD và CE gặp nhau ở O. Chứng minh:
a) BD = CE b) AO BC
Câu 8. Cho tam giác ABC với AC < AB. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho BD = AB. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = AC. Vẽ các đoạn thẳng AD, AE.
a/ Hãy so sánh các góc ADC và AEB
b/ Hãy so sánh các đoạn thẳng AD và AE.
Bài làm

Sponsor Documents