Hinh 7 tiet 67

Đăng ngày 2/11/2010 2:56:54 PM | Thể loại: Toán học 7 | Chia sẽ bởi: Tô Lương Văn | Lần tải: 11 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

Tr­êng THCS T©y H­ng   Bµi KiÓm Tra 45 phót

Hä vµ tªn.........................   M«n H×nh häc 7. TiÕt 67

Líp..........          Ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2010

 

 

 

 

 

Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm )

Khoanh trßn vµo mét ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

C©u 1. Cho tam gi¸c RQS. C¸c ®­êng cao RI vµ QK c¾t nhau t¹i M. SM c¾t PR t¹i N. Ta cã:

A. SN lµ tia ph©n gi¸c cña gãc RSQ  B. SN RQ

C. SM = SN     D. MR = MQ = MS

C©u 2. Cho tam gi¸c ABC. C¸c ®­êng trung trùc cña AC, BC c¾t nhau ë I vµ c¾t AB lÇn l­ît ë D, E. §­êng trßn t©m I, b¸n kÝnh IC ®i qua c¸c ®iÓm:

A. D vµ B      B. Avµ B

C. E vµ A      D. D, E, A vµ B

C©u 3. Cho ®o¹n th¼ng DE = 6cm. K lµ ®iÓm thuéc ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng DE vµ KD = 4cm. Ta cã:

A. KE = 6cm     B. KE = 4cm

C. KE = 2cm     D. KE = 3cm

C©u 4. Cho tam gi¸c MNK, c¸c ®­êng ph©n gi¸c MP, NQ, KS c¾t nhau t¹i G. Ta cã:

A. GM = GN = GK    B. MG = MP

C. GP = GQ = GS     D. C¶ A, B, C ®Òu sai

C©u 5. Cho G lµ träng t©m cña tam gi¸c PQR víi ®­êng trung tuyÕn PM. Ta cã:

A.       B. = 2

C.       D.

C©u 6. Tam gi¸c c©n cã ®é dµi hai c¹nh lµ 7cm vµ 3cm th× chu vi cña tam gi¸c ®ã lµ

A. 17cm     B. 13cm  C. C¶ A, B ®Òu ®óng D. C¶ A, B ®Òu sai

Tù luËn ( 7 ®iÓm )

C©u 7. Cho tam gi¸c ABC c©n ( AB = AC ). VÏ hai ®­êng cao BD vµ CE gÆp nhau ë O. Chøng minh:

a) BD = CE      b) AO BC

C©u 8. Cho tam gi¸c ABC víi AC < AB. Trªn tia ®èi cña tia BC lÊy ®iÓm D sao cho BD = AB. Trªn tia ®èi cña tia CB lÊy ®iÓm E sao cho CE = AC. VÏ c¸c ®o¹n th¼ng AD, AE.

a/ H·y so s¸nh c¸c gãc ADC vµ AEB

b/ H·y so s¸nh c¸c ®o¹n th¼ng AD vµ AE.

Bµi lµm

.............................................................................             

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Hinh 7 tiet 67, Toán học 7. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Hinh 7 tiet 67 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu Hinh 7 tiet 67 trong chủ đề Toán học 7 được chia sẽ bởi bạn Tô Lương Văn đến thành viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Toán học 7 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán học 7 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Trường THCS Tây Hưng Bài Kiểm Tra 45 phút Họ và tên, nói thêm Môn Hình học 7, bên cạnh đó Tiết 67 Lớp, nói thêm Ngày 25 tháng 4 năm 2010    Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng Câu 1, nói thêm là Cho tam giác RQS, cho biết thêm Các đường cao RI và QK cắt nhau tại M, kế tiếp là SM cắt quảng cáo tại N, bên cạnh đó Ta có: A,còn cho biết thêm SN là tia phân giác của góc RSQ B, kế tiếp là SN RQ C, nói thêm SM = https://nslide.com/de-thi/hinh-7-tiet-67.sv5evq.html