Hinh 7 tiet 67

Đăng ngày 2/11/2010 2:56:54 PM | Thể loại: Toán học 7 | Chia sẽ bởi: Tô Lương Văn | Lần tải: 11 | Lần xem: 9 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

Tr­êng THCS T©y H­ng   Bµi KiÓm Tra 45 phót

Hä vµ tªn.........................   M«n H×nh häc 7. TiÕt 67

Líp..........          Ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2010

 

 

 

 

 

Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm )

Khoanh trßn vµo mét ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

C©u 1. Cho tam gi¸c RQS. C¸c ®­êng cao RI vµ QK c¾t nhau t¹i M. SM c¾t PR t¹i N. Ta cã:

A. SN lµ tia ph©n gi¸c cña gãc RSQ  B. SN RQ

C. SM = SN     D. MR = MQ = MS

C©u 2. Cho tam gi¸c ABC. C¸c ®­êng trung trùc cña AC, BC c¾t nhau ë I vµ c¾t AB lÇn l­ît ë D, E. §­êng trßn t©m I, b¸n kÝnh IC ®i qua c¸c ®iÓm:

A. D vµ B      B. Avµ B

C. E vµ A      D. D, E, A vµ B

C©u 3. Cho ®o¹n th¼ng DE = 6cm. K lµ ®iÓm thuéc ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng DE vµ KD = 4cm. Ta cã:

A. KE = 6cm     B. KE = 4cm

C. KE = 2cm     D. KE = 3cm

C©u 4. Cho tam gi¸c MNK, c¸c ®­êng ph©n gi¸c MP, NQ, KS c¾t nhau t¹i G. Ta cã:

A. GM = GN = GK    B. MG = MP

C. GP = GQ = GS     D. C¶ A, B, C ®Òu sai

C©u 5. Cho G lµ träng t©m cña tam gi¸c PQR víi ®­êng trung tuyÕn PM. Ta cã:

A.       B. = 2

C.       D.

C©u 6. Tam gi¸c c©n cã ®é dµi hai c¹nh lµ 7cm vµ 3cm th× chu vi cña tam gi¸c ®ã lµ

A. 17cm     B. 13cm  C. C¶ A, B ®Òu ®óng D. C¶ A, B ®Òu sai

Tù luËn ( 7 ®iÓm )

C©u 7. Cho tam gi¸c ABC c©n ( AB = AC ). VÏ hai ®­êng cao BD vµ CE gÆp nhau ë O. Chøng minh:

a) BD = CE      b) AO BC

C©u 8. Cho tam gi¸c ABC víi AC < AB. Trªn tia ®èi cña tia BC lÊy ®iÓm D sao cho BD = AB. Trªn tia ®èi cña tia CB lÊy ®iÓm E sao cho CE = AC. VÏ c¸c ®o¹n th¼ng AD, AE.

a/ H·y so s¸nh c¸c gãc ADC vµ AEB

b/ H·y so s¸nh c¸c ®o¹n th¼ng AD vµ AE.

Bµi lµm

.............................................................................             

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc