Hinh 7 tiet 67

đề thi Toán 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 11       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
tv5evq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
2/11/2010 2:56:54 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
11
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường THCS Tây HưngBài Kiểm Tra 45 phút Họ và tên.........................Môn Hình học 7. Tiết 67 Lớp.......... Ngày 25 tháng 4 năm 2010    Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Khoanh tròn vào một chữ cái trước,xem chi tiết và tải về Đề thi Hinh 7 tiet 67, Đề Thi Toán 7 , Đề thi Hinh 7 tiet 67, doc, 1 trang, 0.03 M, Toán 7 chia sẽ bởi Tô Lương Văn đã có 11 download

 
LINK DOWNLOAD

Hinh-7-tiet-67.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Trường THCS Tây Hưng Bài Kiểm Tra 45 phút
Họ và tên......................... Môn Hình học 7. Tiết 67
Lớp.......... Ngày 25 tháng 4 năm 2010Trắc nghiệm ( 3 điểm )
Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Cho tam giác RQS. Các đường cao RI và QK cắt nhau tại M. SM cắt PR tại N. Ta có:
A. SN là tia phân giác của góc RSQ B. SN RQ
C. SM = SN D. MR = MQ = MS
Câu 2. Cho tam giác ABC. Các đường trung trực của AC, BC cắt nhau ở I và cắt AB lần lượt ở D, E. Đường tròn tâm I, bán kính IC đi qua các điểm:
A. D và B B. Avà B
C. E và A D. D, E, A và B
Câu 3. Cho đoạn thẳng DE = 6cm. K là điểm thuộc đường trung trực của đoạn thẳng DE và KD = 4cm. Ta có:
A. KE = 6cm B. KE = 4cm
C. KE = 2cm D. KE = 3cm
Câu 4. Cho tam giác MNK, các đường phân giác MP, NQ, KS cắt nhau tại G. Ta có:
A. GM = GN = GK B. MG = MP
C. GP = GQ = GS D. Cả A, B, C đều sai
Câu 5. Cho G là trọng tâm của tam giác PQR với đường trung tuyến PM. Ta có:
A. B. 2
C. D
Câu 6. Tam giác cân có độ dài hai cạnh là 7cm và 3cm thì chu vi của tam giác đó là
A. 17cm B. 13cm C. Cả A, B đều đúng D. Cả A, B đều sai
Tự luận ( 7 điểm )
Câu 7. Cho tam giác ABC cân ( AB = AC ). Vẽ hai đường cao BD và CE gặp nhau ở O. Chứng minh:
a) BD = CE b) AO BC
Câu 8. Cho tam giác ABC với AC < AB. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho BD = AB. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = AC. Vẽ các đoạn thẳng AD, AE.
a/ Hãy so sánh các góc ADC và AEB
/ Hãy so sánh các đoạn thẳng AD và AE.
Bài làm
Tr­êng THCS T©y H­ng   Bµi KiÓm Tra 45 phót

Hä vµ tªn.........................   M«n H×nh häc 7. TiÕt 67

Líp..........          Ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2010

 

 

 

 

 

Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm )

Khoanh trßn vµo mét ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

C©u 1. Cho tam gi¸c RQS. C¸c ®­êng cao RI vµ QK c¾t nhau t¹i M. SM c¾t PR t¹i N. Ta cã:

A. SN lµ tia ph©n gi¸c cña gãc RSQ  B. SN RQ

C. SM = SN     D. MR = MQ = MS

C©u 2. Cho tam gi¸c ABC. C¸c ®­êng trung trùc cña AC, BC c¾t nhau ë I vµ c¾t AB lÇn l­ît ë D, E. §­êng trßn t©m I, b¸n kÝnh IC ®i qua c¸c ®iÓm:

A. D vµ B      B. Avµ B

C. E vµ A      D. D, E, A vµ B

C©u 3. Cho ®o¹n th¼ng DE = 6cm. K lµ ®iÓm thuéc ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng DE vµ KD = 4cm. Ta cã:

A. KE = 6cm     B. KE = 4cm

C. KE = 2cm     D. KE = 3cm

C©u 4. Cho tam gi¸c MNK, c¸c ®­êng ph©n gi¸c MP, NQ, KS c¾t nhau t¹i G. Ta cã:

A. GM = GN = GK    B. MG = MP

C. GP = GQ = GS     D. C¶ A, B, C ®Òu sai

C©u 5. Cho G lµ träng t©m cña tam gi¸c PQR víi ®­êng trung tuyÕn PM. Ta cã:

A.       B. = 2

C.       D.

C©u 6. Tam gi¸c c©n cã ®é dµi hai c¹nh lµ 7cm vµ 3cm th× chu vi cña tam gi¸c ®ã lµ

A. 17cm     B. 13cm  C. C¶ A, B ®Òu ®óng D. C¶ A, B ®Òu sai

Tù luËn ( 7 ®iÓm )

C©u 7. Cho tam gi¸c ABC c©n ( AB = AC ). VÏ hai ®­êng cao BD vµ CE gÆp nhau ë O. Chøng minh:

a) BD = CE      b) AO BC

C©u 8. Cho tam gi¸c ABC víi AC < AB. Trªn tia ®èi cña tia BC lÊy ®iÓm D sao cho BD = AB. Trªn tia ®èi cña tia CB lÊy ®iÓm E sao cho CE = AC. VÏ c¸c ®o¹n th¼ng AD, AE.

a/ H·y so s¸nh c¸c gãc ADC vµ AEB

b/ H·y so s¸nh c¸c ®o¹n th¼ng AD vµ AE.

Bµi lµm

.............................................................................             

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Hinh 7 tiet 67
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự