Hình 9 - 15'

Đăng ngày 7/8/2009 11:53:00 AM | Thể loại: Toán học 9 | Chia sẽ bởi: Sanh Mai Hoàng | Lần tải: 11 | Lần xem: 21 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc

 


KiÓm tra 15phót

   m«n h×nh häc - líp 9

 

I .  Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i chØ ®¸p ¸n ®óng:                           

1,  Trong h×nh bªn , sin B b»ng:

   A)     B)       C) cos C                D) A,B,C ®Òu ®óng

 

 2, Trong h×nh bªn ®é dµi AH b»ng :

    A)                  B)  -2,4         C) 2                      D)  2,4                                                       

 

II,  §iÒn ®óng (§), sai (S) vµo « trèng

 1) sin750  = cos150    2)  sin390  <  sin300   3)  cotg500 < cotg400

 4) sin54025' > cos54020'  5) cos +  sin =1    6)  tg . cotg =1

 

 

III, Gi¶i tam gi¸:c

 Cho ABC cã , AB = 4, BC = 8. H·y gi¶i ABC .

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 

 

KiÓm tra 15phót

   m«n h×nh häc - líp 9

 

I,  §iÒn ®óng (§), sai (S) vµo « trèng                                                        

 1)  cos700 > cos200   2)  tg                                    3) cos2 +  sin2 = 1 

 4) cotg =             5)     6)  sin39<  sin300  

 

II.  Chän ph­¬ng ¸n ®óng:

     1,  Trong h×nh bªn ®é dµi OB b»ng:

 A.                 B)   C.   D.

 

    2,  Cho tam gi¸c vu«ng nh­ h×nh vÏ bªn.                                            

a,  A) cos =          B) cos   =    C) cos =       D) cos =

b,  A) tg =            B)  tg   =    C) tg =       D) tg =                                                                                                     

III, Gi¶i tam gi¸:c

 Cho ABC cã ,  AC= 6, BC = 12. H·y gi¶i ABC .

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Hình 9 - 15', Toán học 9. . Chúng tôi giới thiệu tới cộng đồng thư viện Hình 9 - 15' .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , đề thi Hình 9 - 15' thuộc chuyên mục Toán học 9 được chia sẽ bởi thành viên Sanh Mai Hoàng đến bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào thể loại Toán học 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán học 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Kiểm tra 15phút môn hình học - lớp 9 I , bên cạnh đó Khoanh tròn vào chữ cái chỉ đáp án đúng: 1, Trong hình bên , sin B bằng: A) B) C) cos C D) A,B,C đều đúng 2, Trong hình bên độ dài AH bằng : A) B) -2,4 C) 2 D) 2,4 II, Điền đúng (Đ), sai (S) vào ô trống 1) sin750 = cos150 2) sin390 cos54020` 5) cos + sin =1 6) tg , cho biết thêm cotg =1 III, Giải tam giá:c Cho (ABC có AB = 4, BC = 8,còn cho biết thêm Hãy giải (ABC https://nslide.com/de-thi/hinh-9-15.xiukuq.html