Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


KiÓm tra 15phót

   m«n h×nh häc - líp 9

 

I .  Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i chØ ®¸p ¸n ®óng:                           

1,  Trong h×nh bªn , sin B b»ng:

   A)     B)       C) cos C                D) A,B,C ®Òu ®óng

 

 2, Trong h×nh bªn ®é dµi AH b»ng :

    A)                  B)  -2,4         C) 2                      D)  2,4                                                       

 

II,  §iÒn ®óng (§), sai (S) vµo « trèng

 1) sin750  = cos150    2)  sin390  <  sin300   3)  cotg500 < cotg400

 4) sin54025' > cos54020'  5) cos +  sin =1    6)  tg . cotg =1

 

 

III, Gi¶i tam gi¸:c

 Cho ABC cã , AB = 4, BC = 8. H·y gi¶i ABC .

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 

 

KiÓm tra 15phót

   m«n h×nh häc - líp 9

 

I,  §iÒn ®óng (§), sai (S) vµo « trèng                                                        

 1)  cos700 > cos200   2)  tg                                    3) cos2 +  sin2 = 1 

 4) cotg =             5)     6)  sin39<  sin300  

 

II.  Chän ph­¬ng ¸n ®óng:

     1,  Trong h×nh bªn ®é dµi OB b»ng:

 A.                 B)   C.   D.

 

    2,  Cho tam gi¸c vu«ng nh­ h×nh vÏ bªn.                                            

a,  A) cos =          B) cos   =    C) cos =       D) cos =

b,  A) tg =            B)  tg   =    C) tg =       D) tg =                                                                                                     

III, Gi¶i tam gi¸:c

 Cho ABC cã ,  AC= 6, BC = 12. H·y gi¶i ABC .

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Hình 9 - 15'

Đăng ngày 7/8/2009 11:53:00 AM | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 11 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Hình 9 - 15', Toán học 9. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện Hình 9 - 15' .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu Hình 9 - 15' trong chuyên mục Toán học 9 được chia sẽ bởi thành viên Sanh Mai Hoàng đến cộng đồng nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Toán học 9 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Kiểm tra 15phút môn hình học - lớp 9 I , tiếp theo là Khoanh tròn vào chữ cái chỉ đáp án đúng: 1, Trong hình bên , sin B bằng: A) B) C) cos C D) A,B,C đều đúng 2, Trong hình bên độ dài AH bằng : A) B) -2,4 C) 2 D) 2,4 II, Điền đúng (Đ), sai (S) vào ô trống 1) sin750 = cos150 2) sin390 cos54020` 5) cos + sin =1 6) tg , nói thêm cotg =1 III, Giải tam giá:c Cho (ABC có AB = 4, BC = 8, thêm nữa Hãy giải

https://nslide.com/de-thi/hinh-9-15.xiukuq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 9


Kiểm tra 15phút
môn hình học - lớp 9

I . Khoanh tròn vào chữ cái chỉ đáp án đúng:
1, Trong hình bên , sin B bằng:
A) B) C) cos C D) A,B,C đều đúng

2, Trong hình bên độ dài AH bằng :
A) B) -2,4 C) 2 D) 2,4

II, Điền đúng (Đ), sai (S) vào ô trống
1) sin750 = cos150 2) sin390 < sin300 3) cotg500 < cotg400
4) sin54025` > cos54020` 5) cos + sin =1 6) tg . cotg =1


III, Giải tam giá:c
Cho (ABC có AB = 4, BC = 8. Hãy giải (ABC .
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................


Kiểm tra 15phút
môn hình học - lớp 9

I, Điền đúng (Đ), sai (S) vào ô trống
1) cos700 > cos200 2) tg

Sponsor Documents