hinh hoc 10 nang cao - bt khoang cach va goc lop 10 docx

  • 27/07/2019 06:29:06
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: docx , dung lượng : 0.03 M, số trang : 1 ,tên bt khoang cach va goc lop 10 docx

Chi tiết

 


Bài tập về góc giữa hai đường thẳng.

Câu 1.Tìm góc giữa hai đường thẳng d1:3x-2y+1=0 d2:

  1. 450  B.300  C.200  D.00.

Câu 2.Cho hai đường thẳng d1: và d2:mx+y+1=0 .Giá trị nào của m để góc giữa hai đường thẳng trên bằng 300

A.m=   B. m=   C.m=1  D.m=-1

Câu 3. Tìm m để đường thẳng  (d1):(3+ m)x-(m-1)y=0  tạo với đường thẳng  (d2): (m-2)x+ (m+1)y-20=0 một góc 900

A.m=5   B.m=-5   C.m=6   D.m=4.

Câu 4. Cho hai đường thẳng  d:2mx+(m-3)y+4m-1=0 (m-1)x+(-2m+2)y + m-2=0. Giá trị nào của m để góc giữa hai đường thẳng đó bằng 450 ?

A.m =  B.m=1  C.m=5  D.m=0

Câu 5.Cho điểm A(2;2)   đường thẳng d:y=x.Phương trình đường thẳng đi qua A tạo với đường thẳng d một góc 450

A.2x=4  B.x-2y=0  C.3x-2y-1=0  D.x-2y+1=0

Câu 6.Cho đường thẳng d:3x-2y+1=0 điểm M(1;2).Phương trình đường thẳng nào đi qua M tạo với đường thẳng d một góc 450 ?

A.x-5y+9=0  B.x-3y+9=0  C.x-2y+1=0  D.x-y=0

Câu 7.Cho hai đường thẳng d1:2x-y+1=0 d2:x+2y-7=0.Phương trình đường thẳng d đi qua gốc tọa độ d tạo với d1;d2 một tam giác cân

A.x-3y=0  B.2x-4y+1=0  c.x-4y=0  d.x-2y+1=0

Câu 8. Cho hai  đường  thẳng  (d1): x+2y-3 =0 (d2): 3x-y+2=0.Đường  thẳng  (d)   đi qua M(2;1) cắt (d1);(d2) lần  lượt ở  A,B sao cho (d) tạo với (d1),(d2) một tam giác cân cạnh đáy AB.Pương trình nào phương trình của đường (d) ?

A.(   B. x-2y=0

C. 27x+21y=-75;-77x+99y=-55    D. B. 27x+21y=-75;-77x+99y=55.


Câu 9. Cho tam giác ABC biết A(2;6),B(-3;-4),C(5;0).Tìm phương trình đường phân giác trong của góc A

A.y=6   B.x-y-1=0  C.2x-y=5  D.x=2.

Câu 10.Tìm  phương trình đường phân giác  của góc nhọn tạo bởi hai đường thẳng thẳng  sau (d1):x-2y=5 (d2)2x-y+2=0.

A.x+y+7=0  B.x-y-1=0  C.2x-y=7  D.3x-2y=9.

Bài tập về khoảng cách.

Câu 1. Khoảng cách từ M(-1;3)  đến đường thẳng  d: 5x-3y +5=0 bằng :

A.  B. 1  C.34  D.0

Câu 2. Khoảng cách từ A(15;1)  đến đường thẳng d : :

A.  B .  C.  D.16

Câu 3.Cho M(3;4), tổng  khoảng cách từ M đến ox khoảng cách từ M đến oy  

A.7  B.3  C.4  D.11

Câu 4.cho hai đường thẳng d1: và d2: :.Giá trị nào của  m để  khoảng cách giữa hai đường thẳng d1,d2 bằng 2 ?

A.                   B.          C.3                     D.

Câu 5.cho hình chữ nhật ABCD  phương trình hai cạnh 2x-3y+5=0 3x+2y-7=0 đỉnh A(2;-3).Diện tích của hình chữ nhật đó bằng

A.                  B.  C.  D.

Câu 6. Cho hai đường thẳng d1:2x-3y+1=0 d2: -4x+6y-3=0.Diện tích của hình vuông bốn đỉnh nằm trên hai đường thẳng trên bằng

A.   B.  C.3  D.9

 Câu 7. Tìm tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng 1: 5x+3y-3=0 2:5x+3y+7=0

A.5x+3y+2=0  B.5x+3y-2=0  C.3x-5y+2=0  D.x=0


Câu 8. Cho hai điểm A(-1;2) ,B(2;4).Phương trình nào phương trình đường thẳng đi  qua điểm A cách điểm B một khoảng cách bằng 3 ?

A.2x= -2  B.2x+3y-1=0  C.5x-2y+1=0  D.x=y

Câu 9. Phương trình  đường thẳng nào  đi qua điểm I(-2;3) cách đều hai điểm  A(5;1) ,B(3;7).

A.3x+y+3=0  B.2x-y+1=0  C.3x-2y-7=0  D.x-3y=0

Câu 10.Cho hai đường thẳng d1:3x-4y+2=0 d2: 12x+5y-3=0.Phương trình đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng trên

A. = B. =           C. =    D. =0

 Câu 11.  Cho ba đường thẳng d1:x+y+3=0 ; d2 :x-y-4=0 d3: x-2y=0.Tìm tọa độ điểm M trên d3 sao cho khoảng cách từ M đến d1 bằng hai lần khoảng cách từ M đến d2

A.M(2;1)  B.M(11;22)  C.(-2;-1) D.(4;2)

Câu 12.khoảng cách giữa hai đường thẳng song song d1:2x-5y+6=0 d2: 4x-10y+1=0 bằng:

A.   B.    D.   d 

Câu 13. Cho ba điểm A(3;0) ;B(3;4);C(1;1). Phương trình đường thẳng đi qua C cách đều A,B :

A.x-1= 0  B.3x-6y +1 =0  D.5x-3y+3=0  D.x-y+1=0

Câu 14. Cho điểm C(-2;5) đường thẳng d: 3x-4y+4=0.Tìm  trên đường thẳng d hai điểm A,B đối xứng với I(2;) sao cho diện tích tam giác ABC bằng 15             

A.(  B.A(0;1); B(4;4)  C.A(0;1) ;B(-4;-4) D. A(2;1);B(1;1)

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ