SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT N.T. THÀNH

TỔ TOÁN

 

(Đề thi có 02 trang)

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐS & GT

NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN TOAN – Khối lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

                                                                                                                                           

Họ và tên học sinh:....................................................... Lớp: ...................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(7 điểm)

(Học sinh trả lời bằng cách điền đáp án vào bảng dưới đây.)

câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

đ/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1. Hàm số y = tan(3x +2 ), a,bZ tuần hoàn với chu kì là:

 A. T =  B. T =  C. T = 2  D. T =

Câu 2. Phương trình: có tất cả họ nghiệm là:

 A.  B.  C.  D.

Câu 3. Phương trình có các nghiệm dạng ; thì:

 A. .  B. .  C. . D. .

Câu 4. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số là:

 A.  B. .  C. .  D.

Câu 5. Phương trình: tương đương với phương trình nào sau đây:

 A.   B.  

 C.   D.

Câu 6. Tập xác định của hàm số là:

 A.  B.  

 C.   D.

Câu 7. Phương trình có nhghiệm là:

 A.  B.  C.  D.

Câu 8. Phương trình lượng giác: có họ nghiệm là:

 A.  B. Vô nghiệm C.  D.

1/3 - Mã đề 543


Câu 9. Phương trình có các nghiệm là:

 A. .  B. .  C.  D. .

Câu 10. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

 A. .  B. .  C. .  D.

Câu 11. Tập nghiệm của phương trình là :

 A. Đáp án khác. B.

 C.  D.

Câu 12. Nghiệm của phương trình là:

 A. .  B. .

 C. .  D. .

Câu 13. Tổng các nghiệm của phương trình trên khoảng

 A.  B.  C.  D.

Câu 14. Tìm tập xác định của hàm số

 A. . B. .

 C. . D. .

II. PHẦN TỰ LUẬN :(3 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Giải các phương trình sau:

a.  b.

Câu 2: Tìm các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm trong nữa khoảng .

BÀI LÀM :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1/3 - Mã đề 543


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1/3 - Mã đề 543