hk1

Đăng ngày 12/17/2017 9:23:15 PM | Thể loại: Tiếng Anh 6 | Chia sẽ bởi: Liên Vũ Thị Kim | Lần tải: 1 | Lần xem: 50 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

 


SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2015-2016

Môn: Tiếng Anh lớp 6 (Thời gian làm bài:45 phút)

(Học sinh làm bài trực tiếp vào tờ đề thi này)

Họ và tên: ........................................................... SBD: ..................................

Lớp: .......................... Trường: .......................................................................

 

 

 

I. Hãy tìm từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại. (1đ)

1. A. door

B. school

C. classroom

D. stool

2. A. clocks

B. students

C. lamps

D. pens

3. A. brother

B. mother

C. come

D. home

4. A. six

B. five

C. window

D. morning

Answers:  1. _________ 2. _________ 3. _________ 4. ________

II. Chọn một đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu sau. (2đ)

1. There are many books in a ______.

A. toy store

B. restaurant

C. bank

D. bookstore

2. ______ floors does your school have?

A. How much

B. How many

C. How old

D. How

3. Nam usually ______ his face in the morning.

A. wash

B. brushes

C. washes

D. watches

4. Which grade ______ he ______?

A. is / in

B. are / on

C. are / at

D. are / in

5. Lan ______ History on Monday and Friday.

A. have

B. has

C. to have

D. having

6. My father is ______ doctor.

A. an

B. a

C. the

D. x

7. Hoa and Lan always do ______ homework in the evening.

A. their

B. our

C. his

D. his

8. What does your brother do?            ______ is a student.

A. He

B. She

C. We

D. They

Answers:  1. ____  2. ____  3. ____  4. ____  5. ____  6.  ____  7. ____  8. ____

III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu. (1đ)

1. Our house (have) ______ a small yard.

2. They (play) ______ soccer in the yard now.

3. What time you (go) ______ to school?

4. Nam (not brush) ______ his teeth in the evening.

  1. ____________________
  2. ____________________
  3. ____________________
  4. ____________________

IV. Điền vào chỗ trống bằng một từ thích hợp. ()

1. This is my sister. ________________ name is Lan.

2. I often go ________________ school with my friends.

3. I live ________________ an apartment.

4. There ________________ not any stores here.

1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

V. Nối câu hỏi ở cột A với phương án trả lời thích hợp ở cột B. (1đ)

A

B

  1. When does Hoa have English?
  2. Where do you live?
  3. Where are you going?
  4. How do they go to work?

A. I am going to the library.

B. On Tuesday.

C. By motorbike.

D. On Tran Phu Street.

Answers:   1. ______ 2. ______ 3. ______ 4. _____

VI. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi. (2đ)

 Mrs. Lien is a nurse. Her house is near the hospital. It is in front of the park, between the drugstore and the bakery. Today, she doesn't go to work because it's Sunday. There are five rooms in her house, and the house has a small yard. To the right of the house, there are flowers. There are small tall trees to the left of it. There is a well behind the house.             

1. What does Mrs. Lien do?

____________________________________________________________________

2. How many rooms does her house have?

____________________________________________________________________

3.  Are there any flowers to the right of the house?        

____________________________________________________________________

4. What is there behind the house?  

____________________________________________________________________

VII. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. (1đ)

1. morning / in / up / at / gets / he / the / 6 o’clock/.

____________________________________________________________________

2. name / her / what / is/?

____________________________________________________________________

VIII. Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 40 đến 50 từ) bằng tiếng Anh để giới thiệu về ngôi trường em đang học. (1đ)

…………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………….……

- HẾT -

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi hk1, Tiếng Anh 6. . https://nslide.com/de-thi/hk1.gavx0q.html