hoa hoc 11 nang cao bồi dưỡng HSG quốc gia bản 1

đề thi Hóa học Khác (Hóa học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2018-10-26 23:45:40 Tác giả Bình Hoàng Văn loại .doc kích thước 0.10 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Đề số 1 Câu 1. 1. Nitơ tạo ra một số oxit. Một trong những oxit quan trong của nitơ là NO2, một khí hoạt động có màu nâu đỏ. a. Viết cấu trúc Lewis của NO2 và dự đoán hình dạng của nó bằng thuyết đẩy đôi electron hoá trị Dùng thuyết đẩy đôi electron hoá trị, dự đoán hình dạng của ion NO2-, NO2+. So sánh hình dạng của hai ion với hình dạng của NO2. b. Xét hai hợp chất khác của nitơ là trimêtylamin và trisylylamin. Góc liên kết quan sát được tại nitơ trong các hợp chất này lần lượt bằng 1080 và 12

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Đề số 1 Câu 1. 1. Nitơ tạo ra một số oxit. Một trong những oxit quan trong của nitơ là NO2, một khí hoạt động có màu nâu đỏ. a. Viết cấu trúc Lewis của NO2 và dự đoán hình dạng của nó bằng thuyết đẩy đôi electron hoá trị
Dùng thuyết đẩy đôi electron hoá trị, dự đoán hình dạng của ion NO2-, NO2+. So sánh hình dạng của hai ion với hình dạng của NO2.
b. Xét hai hợp chất khác của nitơ là trimêtylamin và trisylylamin. Góc liên kết quan sát được tại nitơ trong các hợp chất này lần lượt bằng 1080 và 1200. Giải thích sự khác biệt góc liên kết này.
2. Cả Nitơ và Bo đều có thể tạo triflorua. Năng lượng liên kết trong BF3 bằng 646Kj.mol-1, còn trong NF3 chỉ bằng 280 Kj.mol-1. Hãy giải thích sự khác biệt các năng lượng liên kết.
3. Điểm sôi của NF3­ là –1290C trong khi đó điểm sôi của NH3 là –330C. Ammoniac tác dụng như là một bazơ Lewis trong khi NF3­ lại không. Moment lưỡng cực quan sát được của NF3­ là 0,24 D nhỏ hơn nhiều so với moment lưỡng cực của NH3 (1,46 D) mặc dù độ âm điện của flo lớn hơn nhiều so với hiđrô. Giải thích các sự khác biệt đó.
4. Phản ứng của dung dịch NaNO3 trong nước với hỗn hống natri cũng như của êtyl nitrit với hiđrôxylamin có mặt natri êtoxit cho cùng sản phẩm. Sản phẩm này là muối của một axit yếu không bền của nitơ. Hãy xác định axit và viết công thức cấu trúc của axit. Axit này đồng phân hoá thành một sản phẩm có ứng dụng trong thành phần nhiên liệu tên lửa. Viết công thức cấu trúc của đồng phân này.
Câu 2. 1.  Chuẩn độ điện thế một dung dịch chứa ion Sn2+ bằng Fe3+. a. Viết phương trình phản ứng chung và tính biến thiên thế đẳng áp tiêu chuan của phản ứng chung.
b. Xác định hằng số cân bằng của phản ứng chung. Cho E0 Sn4+/Sn2+ = 0,154 V E0 Fe3+/Fe2+ = 0,771 V
2. Một trong những phương pháp phân tích quan trọng để ước lượng Cu2+ là chuẩn độ iod. Trong phản ứng này, Cu2+ bị khử thành Cu+ bởi I- và I2 tạo thành được chuẩn độ bằng dung dịch natrithiosunfat tiêu chuẩn. Phản ứng oxihoá khử như sau:
2Cu2+ + 4I-  2CuI (r) + I2(aq) (1)
Tính hằng số cân bằng của phản ứng (1). Cho: E0Cu2+/Cu+ = 0,153 V E0I2/2I- pKsp CuI = 12.
Câu 3. Phản ứng giữa 24,71g muối clorua của một nguyên tố phân nhóm chính (phân nhóm A) với 10,9g amoniac tạo ra một hỗn hợp các sản phẩm gồm 25,68g NH4Cl; 2,57g một nguyên tố ở thể rắn và 7,37g muối nitrua kết tinh màu vàng của nguyên tố đó; phản ứng xảy ra theo phương trình sau:                        nAwClx + mNH3  pNH4Cl + qA + rAyNz (Trong đó n ,m p, q,r ,w, x ,y, z là các hệ số và các chỉ số phải xác định )      
 Một mẫu Nitrua trên nổ mạnh khi đập bằng búa, nhưng khi polime hóa có kiểm soát bằng cách đun nóng tạo thành một chất rắn, dạng sợi, màu đỏ hồng, có khả năng dẫn điện như kim loại.
a)      Xác định nguyên tố A.
b)      Viết và cân bằng một phương trình đầy đủ cho các phản ứng giữa muối clorua với amoniac nói trên.
Viết và cân bằng một phương trình cho qúa trinh oxi hóa khử có trong phản ứng trên.
C©u 4  Dung dÞch A gåm AgNO3 0,050 M vµ Pb(NO3)2 0,100 M. 1. TÝnh pH cña dung dÞch A.
2. Thªm 10,00 ml  KI 0,250 M vµ HNO3 0,200 M vµo 10,00 ml dung dÞch A. Sau ph¶n øng ng­êi ta nhóng mét ®iÖn cùc Ag vµo dung dÞch B võa thu ®­îc vµ ghÐp thµnh pin (cã cÇu muèi tiÕp xóc hai dung dÞch) víi mét ®iÖn cùc cã Ag nhóng vµo dung dÞch X gåm AgNO3 0,010 M vµ KSCN 0,040 M.
a. ViÕt s¬ ®å pin .
b. TÝnh søc ®iÖn ®éng Epin t¹i 250C .
c. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi pin ho¹t ®éng.
d. TÝnh h»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng .
Cho biÕt :  Ag+ +  H2O  =      AgOH + H+      (1)  ;    K1= 10 –11,70
                 Pb2+    +  H2O  =     PbOH+ + H+      (2)  ;   K2= 10 –7,80  
ChØ sè tÝch sè tan  pKs : AgI lµ 16,0  ;  PbI2 lµ 7,86  ;  AgSCN lµ 12,0 .  
                          
3. Epin sÏ thay ®æi ra sao nÕu:  a. Thªm  mét l­îng nhá NaOH vµo dung dÞch B
b. Thªm  mét l­îng nhá Fe(NO3)3 vµo dung dÞch X?
C©u 4.
1.  Ag+ + H2O =  AgOH +  H+ ;    K1 = 10-11,7     (1)

Pb2+ + H2O = PbOH +  H+ ;    K2 = 10-7,8      (2)
Do K2
K1 nªn c©n b»ng 2 quyÕt ®Þnh pH  cña dung dÞch
                Pb2+ + H2O =  PbOH +  H+ ;    K2 = 10-7,8    (2)
  C            0,10                
            0,10 - x                             x           x
x = 10-4,4 = ; pH = 4,40
2.a) Dung dÞch B: Thªm KI : CAg+ =  0,025 M; CPb2+   = 0,050
                                            CI- = 0,125M ; CH+  = 0,10M  
                                           Ag+              +            I-   AgI 
                                        0,025                        0,125
                                            -                            0,10
                                          Pb2+              +            2 I-   PbI2 
                                           0,05                       0,10
                                             -                             -
Trong dung dÞch cã ®ång  thêi hai  kÕt tña AgI  vµ PbI2 
AgI  = Ag+ + I-                   Ks1  = 1.10-16   (3)
PbI2  = Pb2+ + 2I-                 Ks2  = 1.10-7,86   (4)
Ks1 s2, vËy trong dung dÞch c©n b»ng (4) lµ chñ yÕu. Sù t¹o phøc hi®roxo cña Pb2+ lµ kh«ng ®¸ng kÓ v× cã H+ d­:
Pb2+ + H2O = PbOH +  H+ ;    K2 = 10-7,8   

Trong dung dÞch            PbI2  = Pb2+ +    2I-        Ks2  = 1.10-7,86  
                                                            x          2x   
  (2x)2x = 10-7,86 x = 1,51 . 10-3M 2x = [I-] = 2,302 . 10-3M
.
E cña cùc Ag trong dung dÞch A:
Ag+  + e = Ag

Dung dÞch X
Ag+  + SCN- = AgSCN; 1012,0
0,010    0,040
  -          0,030           0,010  

AgSCN = Ag+  + SCN- ;  10-12,0
                                   0,030
                     x         (0,030 + x)
x0,030 + x) = 10-12


   V× E2 > E1 , ta cã pin gåm cùc Ag trong X lµ cùc + , cùc Ag trong B lµ cùc –
S¬ ®å pin:

b)                  Epin = 0,179 – 0,001 = 0,178V
c) Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng


d)                        
3.
a)     Thªm NaOH vµo dung dÞch B:

Nång ®é I - sÏ t¨ng lªn, do ®ã nång ®é Ag+ gi¶m xuèng, E1 còng gi¶m ;vËy Epin t¨ng
b)     Thªm  Ýt Fe3+ vµo dung dÞch X: Fe3+   + SCN -         FeSCN2+
Nång ®é ion  SCN - gi¶m, do ®ã nång ®é ion Ag+ t¨ng, E2 t¨ng;  vËy: Epin t¨ng

Nguồn:Bình Hoàng Văn

 
 
 
LINK DOWNLOAD

doc.png38Boi_duong_HSG_QG_1.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
5xn20q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-10-26 23:45:40
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
5
đề thi hoa hoc 11 nang cao  bồi dưỡng HSG quốc gia bản 1

đề thi có liên quan