SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG PT TRIỆU SƠNĐỀ KSCL ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: VẬT LÝ – LỚP 12 THPT
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề này có 10 câu, gồm 02 trang


Câu 1 (2 điểm):
Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với cơ năng dao động là 1 J và lực đàn hồi cực đại là 10 N, bỏ qua mọi ma sát. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Gọi Q là đầu cố định của lò xo với giá đỡ, khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo của lò xo có độ lớn  là 0,1 s. Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4 s là bao nhiêu?
Câu 2 (2điểm):
2.1. Một con lắc lò xo đang nằm cân bằng trên mặt phẳng nghiêng một góc so với phương ngang. Tăng góc nghiêng thêmthì khi cân bằng lò xo dài thêm 6 cm. Bỏ qua ma sát. Tính tần số góc dao động riêng của con lắc.
2.2. Con lắc đơn gồm quả cầu có khối lượng 400 (g), chiều dài dây treo là l . Kích thích cho con lắc dao động trong mặt phẳng thẳng đứng. Biết lực căng dây treo khi con lắc ở vị trí biên là 0,99 N. Xác định lực căng của dây treo khi vật qua vị trí cân bằng ?
Câu 3 (2.0 điểm):
Trên mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B đặt hai nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dao động lần lượt là:  và . Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40cm/s và biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng.
1. Cho AB = 20 cm;  và . Viết phương trình sóng tại trung điểm O của AB.
2. Cho AB= 6,75( và  Trên đoạn AB, có hai điểm C và D; C nằm trên đoạn AO; D nằm trên đoạn BO (với CO= (; DO= 2,5(). Hãy xác định số điểm và vị trí điểm gần B nhất dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn B trên đoạn CD.
Câu 4 (2.0 điểm):
Một nguồn điểm S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian. Hai điểm A, B cách nhau 100 m cùng nằm trên phương truyền sóng cùng phía với S. Điểm M là trung điểm AB và cách nguồn 70 m có mức cường độ âm 40 dB. Biết cường độ âm chuẩn Io = 10-12 W/m2, tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s và môi trường không hấp thụ âm. Tính công suất nguồn âm và năng lượng của sóng âm trong vùng không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A và B?
Câu 5 (2.0 điểm):
Cho đoạn mạch nối tiếp như hình H1( gồm A,X,M,Y,B). Trong mỗi hộp X, Y chứa một linh kiện thuộc một trong các loại : điện trở, cuộn cảm hoặc tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều uAB= 100 cos( 2( f t)(V). Lúc tần số f = 50Hz ,thì UAM= 200(V), UMB= 100 (V) ; I= 2A. Giữ điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch và giá trị các linh kiện không đổi, tăng f lên quá 50(Hz) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch giảm. Hỏi X, Y chứa linh kiện gì ? Xác định giá trị của các linh kiện đó.
Câu 6 (2.0 điểm):
Cho đoạn mạch AB gồm R, L, C mắc nối tiếp (hình H2). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
1. Viết biểu thức cường độ dòng điện, biểu thức điện áp uMB.
2. Điều chỉnh C để công suất trên cả đoạn mạch đạt cực đại. Tìm C và giá trị cực đại của công suất.
3. Giữ nguyên, thay điện trở R bằng R1 = 1000((), điều chỉnh tụ điện C bằng Giữ nguyên điện áp hiệu dụng của nguồn, thay đổi tần số f đến giá tri f0 sao cho điện áp hiệu dụng UC1 giữa hai bản cực của tụ điện đạt cực đại. Tìm f0 và giá trị cực đại của UC1
Câu 7 (2.0 điểm):
Trong vùng chân không có điện tích điểm q1 =16.10-6C đặt tại A.
a) Xác định cường độ điện trường tại điểm B cách A một khoảng 30 cm.
b) Nếu đặt thêm tại B điện tích điểm q2 =4.
nguon VI OLET