KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LÓP 5 (KT CƠ BẢN)

đề thi Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2018-07-23 15:24:07 Tác giả Tam Nguyễn Văn loại .docx kích thước 0.09 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Họ và tên: ............................................................. BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC NHẬN THỨC MÔN TOÁN LỚP 4 LÊN 5 I. TRẮC NGHIỆM(40 ĐIỂM): Khoanh tròn vào chữ cái có câu t

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Họ và tên: .............................................................
 
 
BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC NHẬN THỨC
MÔN TOÁN LỚP 4 LÊN 5
 
I. TRẮC NGHIỆM(40 ĐIỂM): Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất.
 
Câu 1. Số gồm 7 triệu, 2 trăm nghìn, 5 nghìn, 8 trăm, 3 đơn vị viết là:
 
 A. 70250803  B. 7205083  C. 7205803  D. 725803
Câu 2. Phân số nào dưới đây bằng phân số ?
 A.  B.  C.  D.
Câu 3. Có 2.135 quyển vở được xếp vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng đó có bao nhiêu quyển vở?
 A. 1.525 quyển  B. 35 quyển  C. 705 quyển  D. 305 quyển
Câu 4. Cho + + = … x   Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
 A. 16 B. 7 C. 11 D. 8
Câu 5. Hiệu của 5 và là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 6. Kết quả của phép nhân 326 x 142 là:
 A. 46282  B. 46922  C. 46292  D. 45292
Câu 7. 1 km2 265m2 = ........... m2 . Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
 A. 1000265  B. 10265  C. 100265   D. 1265
Câu 8. Để số  2007a chia hết cho cả 2 và 3 thì a bằng:
 A. 2   B. 8  C. 6  D. 4
Câu 9. Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào có giá trị bé nhất?
 A. x  B. 1 +  C. -  D. 1 :
Câu 10. Kết quả của phép chia 13800 : 24 là:
 A. 557  B. 575  C. 455  D. 475
Câu 11. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 4km 32m =  ................. m là:
 A. 4320  B. 40032  C. 432  D. 4032
Caâu 12:  Tìm hai soá hieát hieäu laø 80 vaø tæ soá ñoù laø .
 A.   128 vaø 48 B.   48 vaø 32 C.   64 vaø 16 D.   50 vaø 130
Caâu 13:  Hai kho chöùa 2430 taán thoùc. Tìm soá thoùc moãi kho, bieát raèng soá thoùc cuûa kho thöù nhaát baèng soá thoùc cuûa kho thöù hai.
 1890 taán vaø 504 taán  C.   1980 taán vaø 540 taán
 1980 taán vaø 504 taán   D.   1890 taán vaø 540 taán
Caâu 14:  Soá naøo chia heát cho 5 nhöng khoâng chia heát cho 2?
A.   3570 B.   3765 C.   6890 D.   79850
Câu 15: Thế kỷ thứ XV là:
a.  Bắt đầu từ năm 1501 đến năm 1600     b.  Bắt đầu từ năm 1401 đến năm 1500

c.  Bắt đầu từ năm 1400 đến năm 1500     d.  Bắt đầu từ năm 1401 đến năm 1501
Câu 16: Trung bình cộng hai số là 136, một số là 48, số kia là:
a.  224                        b.  88                              c.  98                           d.  234
Câu 17: Có 50 học sinh đang tập bơi. Trong đó số em đã biết bơi nhiều hơn số em chưa biết bơi là 6 em. Số em chưa biết bơi là:
a.  44 em                    b.  22 em                        c.  28 em                     d.  26 em
Câu 18. Một hình chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật?
 A. 200cm2  B. 160cm2  C. 180cm2  D. 100cm2
C©u 19:  Trung b×nh céng cña c¸c sè:  43 ; 166 ; 151 ; lµ:
 A.   360  B.   180 C.   120  D.   12
C©u 20:  T×m x biÕt:         56475 : x = 251
 A.   x = 252 B.   x = 522 C.   x = 225 D.   x = 215
 
II. ĐIỀN ĐÁP SỐ(30 ĐIỂM): Điền đáp số hoặc kết quả đúng trong mỗi câu sau:
 
CÂU HỎI
ĐÁP SỐ
Caâu 1:  Keát quaû cuûa pheùp tính:  74596 – 43285 + 13460 =?
 
 
Câu 2. Kết quả của phép nhân:  123  x  19 là:
 
 
Câu 3. Số "hai mươi triệu không nghìn bốn trăm linh tám " viết là:
 
 
Câu 4. Chữ số 8 trong số 7685320705 có giá trị là:
 
 
Câu 5. Một người nuôi 4000 con thỏ. Sau khi bán số con thỏ, người đó nhốt đều số thỏ còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng nhốt bao nhiêu con thỏ?
 
 
Câu 6. Kết quả của biểu thức    là:
 
 
Câu 7. Ngày 25/7/2008 là thứ sáu thì ngày 4/8/2008 là thứ:
 
 
Câu 8:  3m2 5cm2  = ……. cm2 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
 
 
3. Một đoàn xe tải chở hàng, 3 xe đầu chở mỗi xe chở 4520kg hàng, 5 xe sau mỗi xe chở 4120kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu kg hàng?
 
Câu 9: Các Mác sinh năm 1818, năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy?
 
 
Câu 10: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy vào , lần thứ hai chảy thêm vào bể. Hỏi còn mấy phần bể chưa có nước?
 
Câu 11: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100 m và chiều rộng bằng
 

chiều dài. Trung bình cứ 1m2 thu hoạch được kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
 
Câu 12. Moät ñoaøn xe goàm 8 chieác. Trung bình moãi xe chôû 45 ngöôøi. Nhöng doïc ñöôøng coù hai xe bò hoûng maùy. Hoûi baây giôø moãi xe coøn laïi phaûi chôû bao nhieâu ngöôøi ?
 
Câu 13. HiÖu cña hai sè lµ 738. BiÕt r»ng sè thø nhÊt gi¶m 10 lÇn th× ®­îc sè thø hai. Tìm số thứ hai ?
 
Câu14. Tìm  biết:             +    =  x
 
Câu 15: Một hình thoi có độ dài đường chéo lớn là 34cm, độ dài đường chéo nhỏ ngắn hơn độ dài đường chéo lớn là 6cm. Tính diện tích của hình thoi đó.
 
 
III. TỰ LUẬN(30 điểm)
 
Bài 1: Ñieàn soá thích hôïp vaøo choã troáng :
 
  =                   =                    =                     =                     = 
 
Bài 2. Điền vào chỗ chấm
 
a) 3 taán 3 yeán     =  ...........kg 2 taï 5 kg   =   .............kg
b)  1 giôø 20 phuùt  =   ..........phuùt 2 phuùt 15 giaây    =..........giaây
c) 1500 m =  .............km 7km 5 hm =  ..........m
d) 5 m2  =   ............cm2 4758 cm2  =………………dm2...cm2
e) theá kæ            = .............naêm   theá kæ            =  ...........naêm
 
Bài 3. Thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tính bằng cách thuận tiện nhất
   23 + 23  2 + 23  3 + 23  4                                              248  2005 - 2005  148
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
b. Tính
                        
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Bài 4: Líp 4A vµ líp 4B thu gãp ®­îc 98 kg giÊy vôn, líp 4B thu gãp ®­­îc sè giÊy vôn b»ng   sè giÊy vôn cña líp 4A. Hái mçi líp thu gãp ®­­îc bao nhiªu ki-l«-gam giÊy vôn?
 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5.  Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã nöa chu vi lµ 700m. ChiÒu réng b»ng chiÒu dµi. Cø 30m2 thu ®­îc 10kg thãc. Hái thöa ruéng ®ã thu ®­îc bao nhiªu ki - l« - gam thãc?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6 : TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:
     + + + + + + +
 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 

Nguồn:Tam Nguyễn Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LÓP 5 (KT CƠ BẢN)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngKHAO_SAT_NANG_LUC_TOAN_4.docx[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
nad10q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-07-23 15:24:07
Loại file
docx
Dung lượng
0.09 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
5
đề thi KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LÓP 5 (KT CƠ BẢN)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

Xem thêm đề thi

đề thi MỚI NHẤT

đề thi XEM NHIỀU