Kiể tra 1 tiết Đại số 8 chương 2 đề thi Toán học 8

Đăng ngày 8/8/2009 10:51:08 PM | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Họ tên :........................................... KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp : 8/....... Môn : Đại số 8
Ngày : . .. . / 03 / 2009

ĐiểmLời phê của giáo viên

ĐỀ I :
I. TRẮC NGHIỆM :
Câu 1: Với a, b là các số cho trước ( a( 0; b ( 0) , số nghiệm của phương trình ax + b = 0 là :
A. Một nghiệm duy nhất B. Vô nghiệm
C. Vô số nghiệm D. Có thể 1 nghiệm , có thể vô nghiệm,
có thể vô số nghiệm.
Câu 2: Trong các phương trình sau, phương trình nào có dạng phương trình tích:
A. 2x+1 = 0 B. 2x+1= x+2
C. (2x+1)(x+2)=0 D. (2x+1) - (x+2)=0
Câu 3. Khi nói “Tuổi mẹ hơn tuổi Lan 20 tuổi “. Gọi x là tuổi của Lan, khi đó tuổi mẹ là :
A. 20 x B. 20+x C. 20 –x D. x- 20
Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình : 1 +  = +là:
A. x3 B. x -2
C. x  ­3 ; x-2 D. x; x-2

II. BÀI TẬP

Bài 1: Giải các phương trình sau :
a. 3x - 6 = 9 - 2x
b . x2 - 4x = – 2 x + 8
c. 

Bài 2: Trong thư viện của trường, sách tủ sách thứ nhất gấp đôi sách tủ sách thứ hai. Nếu tăng thêm số sách tủ thứ nhất 20 quyển và giảm số sách tủ thứ hai 10 quyển thì tổng số sách hai tủ là 100 quyển. Tìm số sách trong mỗi tủ?

HẾT
ĐÁP ÁN :
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu
1
2
3
4

Trả lời
A
C
B
D


II. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài1 : a) 3x -6 =9 -2x
 3x + 2x = 9 + 6 (0,75đ)
 5x = 15 0, 5đ)
 x = 3 ( 0.5đ) Tập nghiệm của pt S = {3} ( 0,25 )
b. x2 - 4x = 2 x + 8
<=> ( x2 - 4x) + (2 x – 8) = 0 ( 0.5 đ)
<=> x( x - 4) + 2( x – 4) = 0 ( 0.25 đ)
<=> (x+ 2)( x – 4) = 0 ( 0. 25 đ)
<=> x+ 2= 0 hoặc x – 4 = 0 ( 0. 5 đ)
< => x = - 2 hoặc x = 4 ( 0. 5 đ)
Tập nghiệm của pt S = {-2 ; 4}

c) 
Giải :
ĐKXĐ: x  2, x  -2 ( 0. 5 )

=> 3(x - 2)=x(x+2) – (x2 - 4) ( 0.5 đ)
<=> 3x -6 = x2 + 2x – x2 + 4 ( 0.5 đ )
<=> x =10 (0.5)
Vậy phương trình có 01 nghiệm x=10.
Bài 2 :
Gọi x ( quyển ) là số sách tủ thứ hai ( x ( N ) ( 0. 25 đ)
Số sách tủ thứ nhất : 2x ( quyển ) ( 0.25 đ)
Sau khi thêm bớt :
Số sách tủ thứ nhất : 2x+20 ( 0.25 đ)
Số sách tủ thứ hai : x – 10 ( 0.25 đ)
Ta có phương trình : 2x + 20 + x-10 = 100 ( 0. 5 đ)
x= 30 ( 0.25 )
Vậy Số sách tủ thứ nhất là : 60 quyển
Số sách tủ thứ hai là : 30 quyển ( 0. 25 đ )


Họ tên :........................................... KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp : 8/....... Môn : Đại số 8
Ngày : . .. . / 03

Sponsor Documents