Kiểm tr đại số chương 3

Đăng ngày 3/9/2011 1:20:43 AM | Thể loại: Toán học 8 | Chia sẽ bởi: Đồng Trần Văn | Lần tải: 4 | Lần xem: 19 | Page: 1 | Kích thước: 0.12 M | Loại file: doc

Tr­êng THCS Th¹ch Kim

Hä vµ tªn:                                                                             KiÓm tra 1 tiÕt

Líp 8                                                                                 M«n: §¹i sè (§Ò 1)

 

§iÓm

 

 

 

 

 

Lêi nhËn xÐt cña GV

 

 

§Ò ra

I. Tr¾c nghiÖm (3®):

Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

C©u 1: TËp nghiÖm cña Ph­¬ng tr×nh  x2 + x – 2 lµ:

A. S =                   B. S =                    C.            D. S = 

C©u 2: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng tr×nh lµ:

A. x 0 vµ  x 2                                           B. x 0 hoÆc  x 1  

C. x 0 vµ  x 1                                           D. Víi mäi x R

C©u 3: Hai ph­¬ng tr×nh nµo lµ t­¬ng ®­¬ng:

A. y – 1 = 0 vµ                        B.  2x – 1 = 0  vµ   x2 – 1 – x(x – 2) = 0

C. 3x = 6 vµ  = 0                                     D.  y = 5 vµ (y – 5)(y + 6) = 0

C©u 4: Tæng hai sè b»ng 15, sè lín gÊp 1,5 lÇn sè bÐ. Sè lín lµ :

A.  6                    B.  9                   C.   12                    D. Mét sè kh¸c

II. Gi¶i c¸c bµi tËp sau:

C©u 4 (4,5®) : Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau :

a)                                  b) 

C©u 5 (2,5®):

Mét ¤ t« ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc trung b×nh 60 km/h vµ ®i tõ B vÒ A víi vËn tèc trung b×nh 55 km/h. Thêi gian vÒ nhiÒu h¬n thêi gian ®i lµ  24 phót.

TÝnh qu¶ng ®­êng AB ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr­êng THCS Th¹ch Kim

Hä vµ tªn:                                                                             KiÓm tra 1 tiÕt

Líp 8                                                                                 M«n: §¹i sè (§Ò 2)

 

§iÓm

 

 

 

 

 

Lêi nhËn xÐt cña GV

 

 

 

§Ò ra :

I. Tr¾c nghiÖm (3®):

Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

C©u 1: TËp nghiÖm cña Ph­¬ng tr×nh  x2 – 3x + 2 lµ:

A. S =                   B. S =                    C.            D. S = 

C©u 2: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng tr×nh lµ:

A.  y 0 vµ y 2                                        B.    y 0 vµ  y -2     

C.  y 0 hoÆc x - 2                                  D.   Víi mäi y R

C©u 3: Hai ph­¬ng tr×nh nµo lµ t­¬ng ®­¬ng:

A. x + 1 = 0 vµ                             C.  y = 1  vµ  y2 – 1 – y(y – 1) = 0

B. 2y = 6 vµ  = 0                                           D.  x = 4 vµ (x – 4)(x + 2) = 0

C©u 4: Tæng hai sè b»ng 20, sè lín gÊp 1,5 lÇn sè bÐ. Sè bÐ lµ :

A.  6                    B.  8                      C.   12                    D. Mét sè kh¸c

II. Gi¶i c¸c bµi tËp sau:

C©u 5(4,5®): Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh

a)                            b)

C©u 6 (2,5®):

Mét xe m¸y ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc trung b×nh 40 km/h vµ ®i tõ B vÒ A víi vËn tèc trung b×nh 30 km/h. Tæng thêi gian ®i vµ vÒ lµ 9 giê 20 phót. TÝnh qu¶ng ®­êng AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr­êng THCS Th¹ch Kim

Hä vµ tªn:                                                                             KiÓm tra 1 tiÕt

Líp 8                                                                                 M«n: §¹i sè (§Ò 1)

 

§iÓm

 

 

 

 

 

Lêi nhËn xÐt cña GV

 

 

§Ò ra

I. Tr¾c nghiÖm (3®):

Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

C©u 1: TËp nghiÖm cña Ph­¬ng tr×nh  x2 + x – 2 lµ:

A. S =                   B. S =                    C.            D. S = 

C©u 2: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng tr×nh   lµ:

A.   x 0 vµ  x 2                                          B. x 0 vµ  x 1   

C.   x 0  hoÆc  x 1                                     D. Víi mäi x R

C©u 3: Hai ph­¬ng tr×nh nµo lµ t­¬ng ®­¬ng:

A. y – 1 = 0 vµ                        C2x – 1 = 0  vµ   x2 – 1 – x(x – 2) = 0

B. 3x = 6 vµ  = 0                                     D.  y = 5 vµ (y – 5)(y + 6) = 0

C©u 4: Tæng hai sè b»ng 15, sè lín gÊp 1,5 lÇn sè bÐ. Sè lín lµ :

A.  6                    B.  12                   C.   9                    D. Mét sè kh¸c

II. Gi¶i c¸c bµi tËp sau:

C©u 4 (4®) : Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau :

a)                                  b) 

C©u 5 (3®):

Mét ¤ t« ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc trung b×nh 60 km/h vµ ®i tõ B vÒ A víi vËn tèc trung b×nh Ýt h¬n lóc ®i lµ 5 km/h. Thêi gian vÒ nhiÒu h¬n thêi gian ®i lµ  24 phót.

TÝnh qu¶ng ®­êng AB ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr­êng THCS Th¹ch Kim

Hä vµ tªn:                                                                             KiÓm tra 1 tiÕt

Líp 8                                                                                 M«n: §¹i sè (§Ò 2)

 

§iÓm

 

 

 

 

 

Lêi nhËn xÐt cña GV

 

 

 

§Ò ra :

I. Tr¾c nghiÖm (3®):

Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

C©u 1: TËp nghiÖm cña Ph­¬ng tr×nh  x2 – 3x + 2 lµ:

A. S =                   B. S =                  CS =           D. S = 

C©u 2: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng tr×nh lµ:

A.   y 0 vµ y 2                                        C.    y 0 vµ  y -2     

B .  y 0 hoÆc x - 2                                  D.   Víi mäi y R

C©u 3: Hai ph­¬ng tr×nh nµo lµ t­¬ng ®­¬ng:

A. x + 1 = 0 vµ                             By = 1  vµ  y2 – 1 – y(y – 1) = 0

C. 2y = 6 vµ  = 0                                           D.  x = 4 vµ (x – 4)(x + 2) = 0

C©u 4: Tæng hai sè b»ng 20, sè lín gÊp 1,5 lÇn sè bÐ. Sè bÐ lµ :

A.  6                    B.  12                      C.   8                    D. Mét sè kh¸c

II. Gi¶i c¸c bµi tËp sau:

C©u 5(4,5®): Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh

a)                            b)

C©u 6 (2,5®):

Mét xe m¸y ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc trung b×nh 40 km/h vµ ®i tõ B vÒ A víi vËn tèc trung b×nh nhá h¬n lóc ®i 10 km/h. Tæng thêi gian ®i vµ vÒ lµ 9 giê 20 phót.

TÝnh qu¶ng ®­êng AB

 

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Kiểm tr đại số chương 3, Toán học 8. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc thư viện Kiểm tr đại số chương 3 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Kiểm tr đại số chương 3 thuộc thể loại Toán học 8 được chia sẽ bởi thành viên Đồng Trần Văn tới các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào mục Toán học 8 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Trường THCS Thạch Kim Họ và tên: Kiểm tra 1 tiết Lớp 8 Môn: Đại số (Đề 1) Điểm Lời nhận xét của GV  Đề ra I, bên cạnh đó Trắc nghiệm (3đ): Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Câu 1: Tập nghiệm của Phương trình x2 + x – 2 là: A, bên cạnh đó S =  B, kế tiếp là S =  C, bên cạnh đó  D, bên cạnh đó S =  Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình  là: A,còn cho biết thêm x  0 và x  https://nslide.com/de-thi/kiem-tr-dai-so-chuong-3.6rgqwq.html