Kiểm tr đại số chương 3

đề thi Toán học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4       31      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
6rgqwq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
3/9/2011 1:20:43 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.12 M
Lần xem
31
Lần tải
4
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường THCS Thạch Kim Họ và tên: Kiểm tra 1 tiết Lớp 8 Môn: Đại số (Đề 1) Điểm Lời nhận xét của GV Đề ra I. Trắc nghiệm (3đ): Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Câu 1: Tập nghiệm của ,xem chi tiết và tải về Đề thi Kiểm tr đại số chương 3, Đề Thi Toán Học 8 , Đề thi Kiểm tr đại số chương 3, doc, 1 trang, 0.12 M, Toán học 8 chia sẽ bởi Đồng Trần Văn đã có 4 download

 
LINK DOWNLOAD

Kiem-tr-dai-so-chuong-3.doc[0.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Trường THCS Thạch Kim
Họ và tên: Kiểm tra 1 tiết
Lớp 8 Môn: Đại số (Đề 1)
Điểm
Lời nhận xét của GV

Đề ra
I. Trắc nghiệm (3đ):
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Tập nghiệm của Phương trình x2 + x – 2 là:
A. S = B. S = C. D. S = 
Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình là:
A. x 0 và x 2 B. x 0 hoặc x 1
C. x 0 và x 1 D. Với mọi x R
Câu 3: Hai phương trình nào là tương đương:
A. y – 1 = 0 và B. 2x – 1 = 0 và x2 – 1 – x(x – 2) = 0
C. 3x = 6 và = 0 D. y = 5 và (y – 5)(y + 6) = 0
Câu 4: Tổng hai số bằng 15, số lớn gấp 1,5 lần số bé. Số lớn là :
A. 6 B. 9 C. 12 D. Một số khác
II. Giải các bài tập sau:
Câu 4 (4,5đ) : Giải các phương trình sau :
a) b) 
Câu 5 (2,5đ):
Một Ô tô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 60 km/h và đi từ B về A với vận tốc trung bình 55 km/h. Thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 24 phút.
Tính quảng đường AB ?
Trường THCS Thạch Kim
Họ và tên: Kiểm tra 1 tiết
Lớp 8 Môn: Đại số (Đề 2)
Điểm
Lời nhận xét của GV


Đề ra :
I. Trắc nghiệm (3đ):
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Tập nghiệm của Phương trình x2 – 3x + 2 là:
A. S = B. S = C. D. S = 
Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình là:
A. y 0 và y 2 B. y 0 và y -2
C. y 0 hoặc x - 2 D. Với mọi y R
Câu 3: Hai phương trình nào là tương đương:
A. x + 1 = 0 và C. y = 1 và y2 – 1 – y(y – 1) = 0
B. 2y = 6 và = 0 D. x = 4 và (x – 4)(x + 2) = 0
Câu 4: Tổng hai số bằng 20, số lớn gấp 1,5 lần số bé. Số bé là :
A. 6 B. 8 C. 12 D. Một số khác
II. Giải các bài tập sau:
Câu 5(4,5đ): Giải các phương trình
a) b) 
Câu 6 (2,5đ):
Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc trung bình 40 km/h và đi từ B về A với vận tốc trung bình 30 km/h. Tổng thời gian đi và về là 9 giờ 20 phút. Tính quảng đường AB
Trường THCS Thạch Kim
Họ và tên: Kiểm tra 1 tiết
Lớp 8 Môn: Đại số (Đề 1)
Điểm
Lời nhận xét của GV

Đề ra
I. Trắc nghiệm (3đ):
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Tập nghiệm của Phương trình x2 + x – 2 là:
A. S = B. S = C. D. S = 

Tr­êng THCS Th¹ch Kim

Hä vµ tªn:                                                                             KiÓm tra 1 tiÕt

Líp 8                                                                                 M«n: §¹i sè (§Ò 1)

 

§iÓm

 

 

 

 

 

Lêi nhËn xÐt cña GV

 

 

§Ò ra

I. Tr¾c nghiÖm (3®):

Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

C©u 1: TËp nghiÖm cña Ph­¬ng tr×nh  x2 + x – 2 lµ:

A. S =                   B. S =                    C.            D. S = 

C©u 2: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng tr×nh lµ:

A. x 0 vµ  x 2                                           B. x 0 hoÆc  x 1  

C. x 0 vµ  x 1                                           D. Víi mäi x R

C©u 3: Hai ph­¬ng tr×nh nµo lµ t­¬ng ®­¬ng:

A. y – 1 = 0 vµ                        B.  2x – 1 = 0  vµ   x2 – 1 – x(x – 2) = 0

C. 3x = 6 vµ  = 0                                     D.  y = 5 vµ (y – 5)(y + 6) = 0

C©u 4: Tæng hai sè b»ng 15, sè lín gÊp 1,5 lÇn sè bÐ. Sè lín lµ :

A.  6                    B.  9                   C.   12                    D. Mét sè kh¸c

II. Gi¶i c¸c bµi tËp sau:

C©u 4 (4,5®) : Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau :

a)                                  b) 

C©u 5 (2,5®):

Mét ¤ t« ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc trung b×nh 60 km/h vµ ®i tõ B vÒ A víi vËn tèc trung b×nh 55 km/h. Thêi gian vÒ nhiÒu h¬n thêi gian ®i lµ  24 phót.

TÝnh qu¶ng ®­êng AB ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr­êng THCS Th¹ch Kim

Hä vµ tªn:                                                                             KiÓm tra 1 tiÕt

Líp 8                                                                                 M«n: §¹i sè (§Ò 2)

 

§iÓm

 

 

 

 

 

Lêi nhËn xÐt cña GV

 

 

 

§Ò ra :

I. Tr¾c nghiÖm (3®):

Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

C©u 1: TËp nghiÖm cña Ph­¬ng tr×nh  x2 – 3x + 2 lµ:

A. S =                   B. S =                    C.            D. S = 

C©u 2: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng tr×nh lµ:

A.  y 0 vµ y 2                                        B.    y 0 vµ  y -2     

C.  y 0 hoÆc x - 2                                  D.   Víi mäi y R

C©u 3: Hai ph­¬ng tr×nh nµo lµ t­¬ng ®­¬ng:

A. x + 1 = 0 vµ                             C.  y = 1  vµ  y2 – 1 – y(y – 1) = 0

B. 2y = 6 vµ  = 0                                           D.  x = 4 vµ (x – 4)(x + 2) = 0

C©u 4: Tæng hai sè b»ng 20, sè lín gÊp 1,5 lÇn sè bÐ. Sè bÐ lµ :

A.  6                    B.  8                      C.   12                    D. Mét sè kh¸c

II. Gi¶i c¸c bµi tËp sau:

C©u 5(4,5®): Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh

a)                            b)

C©u 6 (2,5®):

Mét xe m¸y ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc trung b×nh 40 km/h vµ ®i tõ B vÒ A víi vËn tèc trung b×nh 30 km/h. Tæng thêi gian ®i vµ vÒ lµ 9 giê 20 phót. TÝnh qu¶ng ®­êng AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr­êng THCS Th¹ch Kim

Hä vµ tªn:                                                                             KiÓm tra 1 tiÕt

Líp 8                                                                                 M«n: §¹i sè (§Ò 1)

 

§iÓm

 

 

 

 

 

Lêi nhËn xÐt cña GV

 

 

§Ò ra

I. Tr¾c nghiÖm (3®):

Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

C©u 1: TËp nghiÖm cña Ph­¬ng tr×nh  x2 + x – 2 lµ:

A. S =                   B. S =                    C.            D. S = 

C©u 2: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng tr×nh   lµ:

A.   x 0 vµ  x 2                                          B. x 0 vµ  x 1   

C.   x 0  hoÆc  x 1                                     D. Víi mäi x R

C©u 3: Hai ph­¬ng tr×nh nµo lµ t­¬ng ®­¬ng:

A. y – 1 = 0 vµ                        C2x – 1 = 0  vµ   x2 – 1 – x(x – 2) = 0

B. 3x = 6 vµ  = 0                                     D.  y = 5 vµ (y – 5)(y + 6) = 0

C©u 4: Tæng hai sè b»ng 15, sè lín gÊp 1,5 lÇn sè bÐ. Sè lín lµ :

A.  6                    B.  12                   C.   9                    D. Mét sè kh¸c

II. Gi¶i c¸c bµi tËp sau:

C©u 4 (4®) : Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau :

a)                                  b) 

C©u 5 (3®):

Mét ¤ t« ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc trung b×nh 60 km/h vµ ®i tõ B vÒ A víi vËn tèc trung b×nh Ýt h¬n lóc ®i lµ 5 km/h. Thêi gian vÒ nhiÒu h¬n thêi gian ®i lµ  24 phót.

TÝnh qu¶ng ®­êng AB ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr­êng THCS Th¹ch Kim

Hä vµ tªn:                                                                             KiÓm tra 1 tiÕt

Líp 8                                                                                 M«n: §¹i sè (§Ò 2)

 

§iÓm

 

 

 

 

 

Lêi nhËn xÐt cña GV

 

 

 

§Ò ra :

I. Tr¾c nghiÖm (3®):

Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

C©u 1: TËp nghiÖm cña Ph­¬ng tr×nh  x2 – 3x + 2 lµ:

A. S =                   B. S =                  CS =           D. S = 

C©u 2: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng tr×nh lµ:

A.   y 0 vµ y 2                                        C.    y 0 vµ  y -2     

B .  y 0 hoÆc x - 2                                  D.   Víi mäi y R

C©u 3: Hai ph­¬ng tr×nh nµo lµ t­¬ng ®­¬ng:

A. x + 1 = 0 vµ                             By = 1  vµ  y2 – 1 – y(y – 1) = 0

C. 2y = 6 vµ  = 0                                           D.  x = 4 vµ (x – 4)(x + 2) = 0

C©u 4: Tæng hai sè b»ng 20, sè lín gÊp 1,5 lÇn sè bÐ. Sè bÐ lµ :

A.  6                    B.  12                      C.   8                    D. Mét sè kh¸c

II. Gi¶i c¸c bµi tËp sau:

C©u 5(4,5®): Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh

a)                            b)

C©u 6 (2,5®):

Mét xe m¸y ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc trung b×nh 40 km/h vµ ®i tõ B vÒ A víi vËn tèc trung b×nh nhá h¬n lóc ®i 10 km/h. Tæng thêi gian ®i vµ vÒ lµ 9 giê 20 phót.

TÝnh qu¶ng ®­êng AB

 

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Kiểm tr đại số chương 3
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự