Đề Thi Toán Học 8:Kiểm Tr Đại Số Chương 3

đề thi Toán học Toán học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
6rgqwq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2011-03-09 01:20:43
Loại file
doc
Dung lượng
0.12 M
Trang
1
Lần xem
4
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tr­êng THCS Th¹ch Kim Hä vµ tªn: KiÓm tra 1 tiÕt Líp 8 M«n: §¹i sè (§Ò 1) §iÓm Lêi nhËn xÐt cña GV §Ò ra I. Tr¾c nghiÖm (3®): Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng C©u 1: TËp nghiÖm cña Ph­¬

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tr­êng THCS Th¹ch Kim
Hä vµ tªn:                                                                             KiÓm tra 1 tiÕt
Líp 8                                                                                 M«n: §¹i sè (§Ò 1)
 
§iÓm
 
 
 
 
 
Lêi nhËn xÐt cña GV
 
 
§Ò ra
I. Tr¾c nghiÖm (3®):
Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
C©u 1: TËp nghiÖm cña Ph­¬ng tr×nh  x2 + x – 2 lµ:
A. S =                   B. S =                    C.            D. S = 
C©u 2: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng tr×nh lµ:
A. x 0 vµ  x 2                                           B. x 0 hoÆc  x 1  
C. x 0 vµ  x 1                                           D. Víi mäi x R
C©u 3: Hai ph­¬ng tr×nh nµo lµ t­¬ng ®­¬ng:
A. y – 1 = 0 vµ                        B.  2x – 1 = 0  vµ   x2 – 1 – x(x – 2) = 0
C. 3x = 6 vµ  = 0                                     D.  y = 5 vµ (y – 5)(y + 6) = 0
C©u 4: Tæng hai sè b»ng 15, sè lín gÊp 1,5 lÇn sè bÐ. Sè lín lµ :
A.  6                    B.  9                   C.   12                    D. Mét sè kh¸c
II. Gi¶i c¸c bµi tËp sau:
C©u 4 (4,5®) : Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau :
a)                                  b) 
C©u 5 (2,5®):
Mét ¤ t« ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc trung b×nh 60 km/h vµ ®i tõ B vÒ A víi vËn tèc trung b×nh 55 km/h. Thêi gian vÒ nhiÒu h¬n thêi gian ®i lµ  24 phót.
TÝnh qu¶ng ®­êng AB ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr­êng THCS Th¹ch Kim
Hä vµ tªn:                                                                             KiÓm tra 1 tiÕt
Líp 8                                                                                 M«n: §¹i sè (§Ò 2)
 
§iÓm
 
 
 
 
 
Lêi nhËn xÐt cña GV
 
 
 
§Ò ra :
I. Tr¾c nghiÖm (3®):
Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
C©u 1: TËp nghiÖm cña Ph­¬ng tr×nh  x2 – 3x + 2 lµ:
A. S =                   B. S =                    C.            D. S = 
C©u 2: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng tr×nh lµ:
A.  y 0 vµ y 2                                        B.    y 0 vµ  y -2     
C.  y 0 hoÆc x - 2                                  D.   Víi mäi y R
C©u 3: Hai ph­¬ng tr×nh nµo lµ t­¬ng ®­¬ng:
A. x + 1 = 0 vµ                             C.  y = 1  vµ  y2 – 1 – y(y – 1) = 0
B. 2y = 6 vµ  = 0                                           D.  x = 4 vµ (x – 4)(x + 2) = 0
C©u 4: Tæng hai sè b»ng 20, sè lín gÊp 1,5 lÇn sè bÐ. Sè bÐ lµ :
A.  6                    B.  8                      C.   12                    D. Mét sè kh¸c
II. Gi¶i c¸c bµi tËp sau:
C©u 5(4,5®): Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh
a)                            b)
C©u 6 (2,5®):
Mét xe m¸y ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc trung b×nh 40 km/h vµ ®i tõ B vÒ A víi vËn tèc trung b×nh 30 km/h. Tæng thêi gian ®i vµ vÒ lµ 9 giê 20 phót. TÝnh qu¶ng ®­êng AB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr­êng THCS Th¹ch Kim
Hä vµ tªn:                                                                             KiÓm tra 1 tiÕt
Líp 8                                                                                 M«n: §¹i sè (§Ò 1)
 
§iÓm
 
 
 
 
 
Lêi nhËn xÐt cña GV
 
 
§Ò ra
I. Tr¾c nghiÖm (3®):
Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
C©u 1: TËp nghiÖm cña Ph­¬ng tr×nh  x2 + x – 2 lµ:
A. S =                   B. S =                    C.            D. S = 
C©u 2: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng tr×nh   lµ:
A.   x 0 vµ  x 2                                          B. x 0 vµ  x 1   
C.   x 0  hoÆc  x 1                                     D. Víi mäi x R
C©u 3: Hai ph­¬ng tr×nh nµo lµ t­¬ng ®­¬ng:
A. y – 1 = 0 vµ                        C.  2x – 1 = 0  vµ   x2 – 1 – x(x – 2) = 0
B. 3x = 6 vµ  = 0                                     D.  y = 5 vµ (y – 5)(y + 6) = 0
C©u 4: Tæng hai sè b»ng 15, sè lín gÊp 1,5 lÇn sè bÐ. Sè lín lµ :
A.  6                    B.  12                   C.   9                    D. Mét sè kh¸c
II. Gi¶i c¸c bµi tËp sau:
C©u 4 (4®) : Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau :
a)                                  b) 
C©u 5 (3®):
Mét ¤ t« ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc trung b×nh 60 km/h vµ ®i tõ B vÒ A víi vËn tèc trung b×nh Ýt h¬n lóc ®i lµ 5 km/h. Thêi gian vÒ nhiÒu h¬n thêi gian ®i lµ  24 phót.
TÝnh qu¶ng ®­êng AB ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr­êng THCS Th¹ch Kim
Hä vµ tªn:                                                                             KiÓm tra 1 tiÕt
Líp 8                                                                                 M«n: §¹i sè (§Ò 2)
 
§iÓm
 
 
 
 
 
Lêi nhËn xÐt cña GV
 
 
 
§Ò ra :
I. Tr¾c nghiÖm (3®):
Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
C©u 1: TËp nghiÖm cña Ph­¬ng tr×nh  x2 – 3x + 2 lµ:
A. S =                   B. S =                  C.  S =           D. S = 
C©u 2: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng tr×nh lµ:
A.   y 0 vµ y 2                                        C.    y 0 vµ  y -2     
B .  y 0 hoÆc x - 2                                  D.   Víi mäi y R
C©u 3: Hai ph­¬ng tr×nh nµo lµ t­¬ng ®­¬ng:
A. x + 1 = 0 vµ                             B.  y = 1  vµ  y2 – 1 – y(y – 1) = 0
C. 2y = 6 vµ  = 0                                           D.  x = 4 vµ (x – 4)(x + 2) = 0
C©u 4: Tæng hai sè b»ng 20, sè lín gÊp 1,5 lÇn sè bÐ. Sè bÐ lµ :
A.  6                    B.  12                      C.   8                    D. Mét sè kh¸c
II. Gi¶i c¸c bµi tËp sau:
C©u 5(4,5®): Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh
a)                            b)
C©u 6 (2,5®):
Mét xe m¸y ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc trung b×nh 40 km/h vµ ®i tõ B vÒ A víi vËn tèc trung b×nh nhá h¬n lóc ®i 10 km/h. Tæng thêi gian ®i vµ vÒ lµ 9 giê 20 phót.
TÝnh qu¶ng ®­êng AB
 
 
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Kiểm tr đại số chương 3
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTr.doc[0.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự