SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TPHCM
TRƯỜNG THCS & THPT HAI BÀ TRƯNG
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN TOÁN LỚP 12


ĐỀ : 123
 Cho hàmsố Mệnh đề nàodướiđâyđúng ?
A. Hàmsố nghịch biến trên khoảng (−∞;−2)
B. Hàmsố đồngbiến trênkhoảng (−∞;−2)
C.Hàmsố đồngbiến trênkhoảng (−1;1).
D. Hàmsố nghịch biến trênkhoảng (−1;1).
 Hàmsố đồng biến trên khoảng nào?
A. B.
  Cho hàm số . Chọn phương án đúng trong các phương án sau
A. B. C.
max𝑦
0;2=3 D.
min𝑦
0;2=7
GTLN và GTNN của hàm sô trên đoạn lần lươt là
A. -1 và -3 B. 0 và -2 C. -1 và -2 D. 1 và -2

GTLN và GTNN của hàm số trên đoạn lần lượt là
A. và B. và C. và D. và 
Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào ?

/
A. B. C. D. 
Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào ?

/

A. B. C. D. 
Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào ?
A. B. C. D. 

/
Đồ thị sau đây là của hàm số . Với giá trị nào của m thì phương trình
có ba nghiệm phân biệt. Chọn 1 câu đúng./

A. B. C. D. 
Đồ thị hàm số có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .
A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.
Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Hỏi đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?
A. B. C. D. 
Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Hỏi đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?
A. B. C. D. 
Đồ thị hàm số có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?
A.. B.. C.. D..
Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm với trục hoành bằng :
A. B. C. D. .
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x0 = -1 có phương trình là:
A. B. C. D. .
Cho hàm số đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình là:
A. B. C. D. 
Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số song song với đường thẳng là
A. B. C. D