Kiểm tra 1 tiết chương 2

Đăng ngày 10/13/2017 9:14:18 AM | Thể loại: Đại số | Chia sẽ bởi: Vũ Sáu | Lần tải: 713 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.21 M | Loại file: docx

 


Ngµy so¹n : 12 /10/2017

TiÕt 18 : KiÓm tra viÕt ch­¬ng II

I.Môc tiªu :

 1. KiÕn thøc : §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp vµ tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh trong ch­¬ng, tõ ®ã cã ph­¬ng ¸n thÝch hîp cho ch­¬ng häc sau

 Häc sinh tù ®¸nh gi¸ ®­îc kÕt qu¶ häc tËp cña minh trong ch­¬ng

 2. KÜ n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng gi¶i bµi to¸n hµm sè trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, rÌn kü n¨ng vÏ h×nh, ãc t­ duy l«gÝc th«ng qua bµi to¸n tæng hîp.

 3. Thái độ:Hc sinh tích cc hc tp, cn thn, chính xác khi v đồ th hàm s.

II. ChuÈn bÞ

Th­íc kÎ, compa, m¸y tÝnh bá tói

III.TiÕn tr×nh lªn líp

 1. Tæ chøc

Th

Ngày dy

Tiết

Lp

Sĩ s

Hc sinh vng

 

 

 

10

 

 

 

 

 

10

 

 

2. KiÓm tra

 3. Bµi míi

I. Ma trËn nhËn thøc:

Chñ ®Ò cÇn ®¸nh gi¸

TÇm quan träng cña KTKN

Träng sè

Tæng ®iÓm

Theo thang ®iÓm 10

Hµm sè

27

1

27

1.2

Hµm sè y = ax + b

18

2

36

1.6

Hµm sè bËc hai

55

3

165

7.2

Tæng:

100

 

228

10

II.  Ma trËn ®Ò kiÓm tra:

Møc ®é

 

Chñ ®Ò

NhËn biÕt

Th«ng hiÓu

VËn dông

VËn dông cao

Tæng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

Hµm sè

3

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1,2

Hµm sè y = ax + b

2

0,8

 

 

2

0,8

 

 

 

 

 

 

 

4

1,6

Hµm sè bËc hai

2

0,8

 

 

1

0,4

2

5

 

1

1

 

 

 

6

7,2

Tæng:

7

2,8

 

 

3

1,2

2

5

 

1

1

 

 

 

13

10

III. M« t¶:

A. Phần trắc nghiệm (Mçi c©u ®­îc 0,4 ®iÓm)

C©u 1. NhËn biÕt hµm ch½n, hµm lÎ.

C©u 2: NhËn biÕt hµm ®ång biÕn hay nghÞch biÕn trªn kho¶ng K cña hµm y = ax + b .

C©u 3: NhËn biÕt ®­îc ®iÓm thuéc ®å thÞ.

C©u 4: HiÓu c¸ch t×m TX§ cña hµm sè.

C©u 5: HiÓu ®å thÞ hµm sè y = ax + b.

C©u 6: NhËn biÕt chiÒu biÕn thiªn cña hµm bËc hai


C©u 7: HiÓu c¸ch viÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm vµ song song víi mét ®­êng th¼ng cho tr­íc.

C©u 8: HiÓu c¸ch viÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua 2 ®iÓm

C©u 9: NhËn biÕt täa ®é ®Ønh cña Parabol.

C©u 10: HiÓu c¸ch viÕt ph­¬ng tr×nh cña Parabol.

B. Phần tự luận (6 đim)

C©u 11: Cho ph­¬ng tr×nh cña mét Parabol.

a) (3®iÓm) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ VÏ (P)

b) (1 ®iÓm) T×m Min Max cña hµm sè trªn ®o¹n.

C©u 12 (2 ®iÓm). ViÕt ph­¬ng tr×nh Parabol (P) biÕt ®Ønh vµ ®i qua mét ®iÓm

 

ĐỀ BÀI

Mã đề 153

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). Hãy chọn đáp án đúng nhất

Câu 1: Đ­ường thẳng đi qua điểm M(5;-1) và song song với trục hoành có phư­ơng trình:

A. B.  C.  D.

Câu 2: Cho (P): . Tìm câu đúng:

A.Hàm số nghịch biến trên  B. Hàm số đồng biến trên

C. Hàm số đồng biến trên  D. Hàm số nghịch biến trên

Câu 3: Hàm số là hàm số:

A. Không chẵn không lẻ B. L C. Vừa chẵn vừa lẻ D. Chẵn

Câu 4: Cho hàm số , điểm nào thuộc đồ thị hàm số:

A.  B.  C. D.

Câu 5: Đ­ường thẳng đi qua hai điểm A(1;0) và B(0;-4) có phư­ơng trình là:

A.  B.  C.  D.

Câu 6: Tập xác định của hàm số là:

A.  B. C.  D.

Câu 7: Đư­ờng thẳng nào sau đây song song với trục hoành:

A.  B. C.  D.

Câu 8: Đỉnh của parabol có tọa độ là:

A.  B.  C. D.

Câu 9: Khẳng định nào về hàm số sai:

A. Cắt Oy tại  B.Nghịch biến R C. Cắt Ox tại  D. Đồng biến trên R

Câu 10: Parapbol đi qua hai điểm có phương trình là:

A.  B.  C.  D.

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 11. (4 điểm) Cho hàm số có đồ thị là parabol (P).

 a) Lập bảng biến thiên và vẽ parabol (P).

 b) Tìm GTLN và GTNN của hàm số  trên

Câu 12.(2 điểm) Xác định parabol , biết parabol có đỉnh I(3;-1) và đi qua A(0;8).


Mã đề 235

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). Hãy chọn đáp án đúng nhất

Câu 1: Hàm số là hàm số:

A.Chẵn B. Lẻ C. Vừa chẵn vừa lẻ D. Không chẵn không lẻ

Câu 2: Đỉnh của parabol có tọa độ là:

A. B.  C.  D.

Câu 3: Đ­ường thẳng đi qua điểm M(5;-1) và song song với trục hoành có phư­ơng trình:

A.  B.  C. D.

Câu 4: Khẳng định nào về hàm số sai:

A. Cắt Oy tại  B. Đồng biến trên R C. Cắt Ox tại  D.Nghịch biến R

Câu 5: Cho (P): . Tìm câu đúng:

A. Hàm số đồng biến trên  B. Hàm số đồng biến trên

C. Hàm số nghịch biến trên  D.Hàm số nghịch biến trên

Câu 6: Đư­ờng thẳng nào sau đây song song với trục hoành:

A.  B. C.  D.

Câu 7: Parapbol đi qua hai điểm có phương trình là:

A.  B.  C.  D.

Câu 8: Cho hàm số , điểm nào thuộc đồ thị hàm số:

A.  B.  C. D.

Câu 9: Đ­ường thẳng đi qua hai điểm A(1;0) và B(0;-4) có phư­ơng trình là:

A. B.  C.  D.

Câu 10: Tập xác định của hàm số là:

A.  B. C.  D.

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 11.(4 điểm) Cho hàm số có đồ thị là parabol (P).

 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ parabol (P).

 b) Tìm GTLN và GTNN của hàm số trên

Câu 12.(2 điểm) Xác định parabol , biết parabol có đỉnh I(1;4) và đi qua A(0;3).


ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

ĐỀ 153

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

A

D

C

B

B

B

C

B

D

ĐỀ 235

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

A

C

D

D

B

D

C

A

B

 

II. PHẦN TỰ LUẬN

Đề 153

Câu

Nội dung

Thang điểm

11

 

4.0

a) TX§: D = R

BBT

x

-                      1                        +

y

                           4                                                                                     

 

-                                            -

1.0

 

§Ønh I(1;4)

Trôc ®èi xøng x = 1

1.0

Hàm số đồng biến trên

Hàm số nghịch biến trên

 

1.0

b) Min y = 0 khi x = -1

     Max y = 4 khi x = 1

1.0

12

 

 

 

1.0

1.0

 

 


Đề 235

Câu

Nội dung

Thang điểm

11

 

4.0

a) TX§: D = R

BBT

x

-                          3                      +

y

  +                                           +

 

                        -   -1

1.0

 

§Ønh I(3;-1)

Trôc ®èi xøng x = 3

1.0

Hàm số đồng biến trên

Hàm số nghịch biến trên

 

1.0

b) Min y = -1 Khi x = 3

    Max y = 15 khi x = -1

1.0

12

 

2.0

 

1.0

1.0

4. Cñng cè

 Gi¸o viªn thu bµi

 NhËn xÐt giê kiÓm tra

5. H­íng dÉn vÒ nhµ

 Lµm l¹i bµi kiÓm tra

 §äc tr­íc bµi : §¹i c­¬ng vÒ ph­¬ng tr×nh.

 


 


 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi Kiểm tra 1 tiết chương 2, Đại số. . nslide.com giới thiệu tới các bạn đề thi Kiểm tra 1 tiết chương 2 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu Kiểm tra 1 tiết chương 2 thuộc thể loại Đại số được chia sẽ bởi bạn Vũ Sáu đến thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề Đại số , có 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán học 10 Đại số 10 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Ngày biên soạn : 12 /10/2017 Tiết 18 : Kiểm tra viết chương II I, nói thêm là Mục tiêu : 1, nói thêm là Kiến thức : Đánh giá kết quả học tập và thu nạp kiến thức của học sinh trong chương, từ ấy có phương án phù hợp cho chương học sau Học sinh tự đánh giá được kết quả học tập của minh trong chương 2, tiếp theo là Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng giải bài toán hàm số trong một thời gian khăng khăng, rèn kỹ năng vẽ hình, óc tư duy lôgíc chuẩn y bài toán tổng hợp, bên cạnh đó 3, thêm https://nslide.com/de-thi/kiem-tra-1-tiet-chuong-2.4u2v0q.html