Đề Thi Đại Số:Kiểm Tra 1 Tiết Chương 2

đề thi Toán học Toán học 10 Đại số 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
4u2v0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-10-13 09:14:18
Loại file
docx
Dung lượng
0.21 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngµy so¹n : 12 /10/2017 TiÕt 18 : KiÓm tra viÕt ch­¬ng II I.Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp vµ tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh trong ch­¬ng, tõ ®ã cã ph­¬ng ¸n thÝch hîp cho ch­¬ng

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Ngµy so¹n : 12 /10/2017
TiÕt 18 : KiÓm tra viÕt ch­¬ng II
I.Môc tiªu :
 1. KiÕn thøc : §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp vµ tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh trong ch­¬ng, tõ ®ã cã ph­¬ng ¸n thÝch hîp cho ch­¬ng häc sau
 Häc sinh tù ®¸nh gi¸ ®­îc kÕt qu¶ häc tËp cña minh trong ch­¬ng
 2. KÜ n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng gi¶i bµi to¸n hµm sè trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, rÌn kü n¨ng vÏ h×nh, ãc t­ duy l«gÝc th«ng qua bµi to¸n tæng hîp.
 3. Thái độ:Học sinh tích cực học tập, cẩn thận, chính xác khi vẽ đồ thị hàm số.
II. ChuÈn bÞ
Th­íc kÎ, compa, m¸y tÝnh bá tói …
III.TiÕn tr×nh lªn líp
 1. Tæ chøc
Thứ
Ngày dạy
Tiết
Lớp
Sĩ số
Học sinh vắng
 
 
 
10
 
 
 
 
 
10
 
 
2. KiÓm tra
 3. Bµi míi
I. Ma trËn nhËn thøc:
Chñ ®Ò cÇn ®¸nh gi¸
TÇm quan träng cña KTKN
Träng sè
Tæng ®iÓm
Theo thang ®iÓm 10
Hµm sè
27
1
27
1.2
Hµm sè y = ax + b
18
2
36
1.6
Hµm sè bËc hai
55
3
165
7.2
Tæng:
100
 
228
10
II.  Ma trËn ®Ò kiÓm tra:
Møc ®é
 
Chñ ®Ò
NhËn biÕt
Th«ng hiÓu
VËn dông
VËn dông cao
Tæng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
 
Hµm sè
3
1,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1,2
Hµm sè y = ax + b
2
0,8
 
 
2
0,8
 
 
 
 
 
 
 
4
1,6
Hµm sè bËc hai
2
0,8
 
 
1
0,4
2
5
 
1
1
 
 
 
6
7,2
Tæng:
7
2,8
 
 
3
1,2
2
5
 
1
1
 
 
 
13
10
III. M« t¶:
A. Phần trắc nghiệm (Mçi c©u ®­îc 0,4 ®iÓm)
C©u 1. NhËn biÕt hµm ch½n, hµm lÎ.
C©u 2: NhËn biÕt hµm ®ång biÕn hay nghÞch biÕn trªn kho¶ng K cña hµm y = ax + b .
C©u 3: NhËn biÕt ®­îc ®iÓm thuéc ®å thÞ.
C©u 4: HiÓu c¸ch t×m TX§ cña hµm sè.
C©u 5: HiÓu ®å thÞ hµm sè y = ax + b.
C©u 6: NhËn biÕt chiÒu biÕn thiªn cña hµm bËc hai

C©u 7: HiÓu c¸ch viÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm vµ song song víi mét ®­êng th¼ng cho tr­íc.
C©u 8: HiÓu c¸ch viÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua 2 ®iÓm
C©u 9: NhËn biÕt täa ®é ®Ønh cña Parabol.
C©u 10: HiÓu c¸ch viÕt ph­¬ng tr×nh cña Parabol.
B. Phần tự luận (6 điểm)
C©u 11: Cho ph­¬ng tr×nh cña mét Parabol.
a) (3®iÓm) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ VÏ (P)
b) (1 ®iÓm) T×m Min – Max cña hµm sè trªn ®o¹n.
C©u 12 (2 ®iÓm). ViÕt ph­¬ng tr×nh Parabol (P) biÕt ®Ønh vµ ®i qua mét ®iÓm
 
ĐỀ BÀI
Mã đề 153
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). Hãy chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Đ­ường thẳng đi qua điểm M(5;-1) và song song với trục hoành có phư­ơng trình:
A. B.  C.  D.
Câu 2: Cho (P): . Tìm câu đúng:
A.Hàm số nghịch biến trên  B. Hàm số đồng biến trên
C. Hàm số đồng biến trên  D. Hàm số nghịch biến trên
Câu 3: Hàm số là hàm số:
A. Không chẵn không lẻ B. Lẻ C. Vừa chẵn vừa lẻ D. Chẵn
Câu 4: Cho hàm số , điểm nào thuộc đồ thị hàm số:
A.  B.  C. D.
Câu 5: Đ­ường thẳng đi qua hai điểm A(1;0) và B(0;-4) có phư­ơng trình là:
A.  B.  C.  D.
Câu 6: Tập xác định của hàm số là:
A.  B. C.  D.
Câu 7: Đư­ờng thẳng nào sau đây song song với trục hoành:
A.  B. C.  D.
Câu 8: Đỉnh của parabol có tọa độ là:
A.  B.  C. D.
Câu 9: Khẳng định nào về hàm số là sai:
A. Cắt Oy tại  B.Nghịch biến R C. Cắt Ox tại  D. Đồng biến trên R
Câu 10: Parapbol đi qua hai điểm và có phương trình là:
A.  B.  C.  D.
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 11. (4 điểm) Cho hàm số có đồ thị là parabol (P).
 a) Lập bảng biến thiên và vẽ parabol (P).
 b) Tìm GTLN và GTNN của hàm số  trên
Câu 12.(2 điểm) Xác định parabol , biết parabol có đỉnh I(3;-1) và đi qua A(0;8).

Mã đề 235
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). Hãy chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Hàm số là hàm số:
A.Chẵn B. Lẻ C. Vừa chẵn vừa lẻ D. Không chẵn không lẻ
Câu 2: Đỉnh của parabol có tọa độ là:
A. B.  C.  D.
Câu 3: Đ­ường thẳng đi qua điểm M(5;-1) và song song với trục hoành có phư­ơng trình:
A.  B.  C. D.
Câu 4: Khẳng định nào về hàm số là sai:
A. Cắt Oy tại  B. Đồng biến trên R C. Cắt Ox tại  D.Nghịch biến R
Câu 5: Cho (P): . Tìm câu đúng:
A. Hàm số đồng biến trên  B. Hàm số đồng biến trên
C. Hàm số nghịch biến trên  D.Hàm số nghịch biến trên
Câu 6: Đư­ờng thẳng nào sau đây song song với trục hoành:
A.  B. C.  D.
Câu 7: Parapbol đi qua hai điểm và có phương trình là:
A.  B.  C.  D.
Câu 8: Cho hàm số , điểm nào thuộc đồ thị hàm số:
A.  B.  C. D.
Câu 9: Đ­ường thẳng đi qua hai điểm A(1;0) và B(0;-4) có phư­ơng trình là:
A. B.  C.  D.
Câu 10: Tập xác định của hàm số là:
A.  B. C.  D.
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 11.(4 điểm) Cho hàm số có đồ thị là parabol (P).
 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ parabol (P).
 b) Tìm GTLN và GTNN của hàm số trên
Câu 12.(2 điểm) Xác định parabol , biết parabol có đỉnh I(1;4) và đi qua A(0;3).

ĐÁP ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
ĐỀ 153
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
A
A
D
C
B
B
B
C
B
D
ĐỀ 235
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
A
A
C
D
D
B
D
C
A
B
 
II. PHẦN TỰ LUẬN
Đề 153
Câu
Nội dung
Thang điểm
11
 
4.0
a) TX§: D = R
BBT
x
-                      1                        + 
y
                           4                                                                                     
 
-                                            - 

1.0
 
§Ønh I(1;4)
Trôc ®èi xøng x = 1
1.0
Hàm số đồng biến trên
Hàm số nghịch biến trên
 
1.0
b) Min y = 0 khi x = -1
     Max y = 4 khi x = 1
1.0
12
 
 

 
1.0

1.0
 
 

Đề 235
Câu
Nội dung
Thang điểm
11
 
4.0
a) TX§: D = R
BBT
x
-                          3                      + 
y
  +                                           + 
 
                        -   -1

1.0
 
§Ønh I(3;-1)
Trôc ®èi xøng x = 3
1.0
Hàm số đồng biến trên
Hàm số nghịch biến trên
 
1.0
b) Min y = -1 Khi x = 3
    Max y = 15 khi x = -1
1.0
12
 
2.0

 
1.0

1.0
4. Cñng cè
 Gi¸o viªn thu bµi
 NhËn xÐt giê kiÓm tra
5. H­íng dÉn vÒ nhµ
 Lµm l¹i bµi kiÓm tra
 §äc tr­íc bµi : §¹i c­¬ng vÒ ph­¬ng tr×nh.
 

 

 
 
 
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Kiểm tra 1 tiết chương 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngDe_45_DS_10C2doc.docx[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • kiem tra 1 tiet chuong 2
  Vật lý 12
  kiem tra 1 tiet chuong 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2011

  Xem: 0

 • Kiem tra 1 tiet chuong 2
  Toán 10
  Kiem tra 1 tiet chuong 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2009

  Xem: 114

 • kiem tra 1 tiết chương 2
  ĐS-GT 11
  kiem tra 1 tiết chương 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi ĐS-GT 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2015

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết chương 2
  Toán 12
  Kiểm tra 1 tiết chương 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2011

  Xem: 2

 • Kiểm tra 1 tiết chương 2
  Hóa học 8
  Kiểm tra 1 tiết chương 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2018

  Xem: 0

 • KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2
  Hóa học
  KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2012

  Xem: 0

 • KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2
  Hóa học 10
  KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2013

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết chương 2
  ĐS-GT 11
  Kiểm tra 1 tiết chương 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi ĐS-GT 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2018

  Xem: 0

 • Kiem tra 1 tiet chuong 2
  Hóa học 11
  Kiem tra 1 tiet chuong 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2016

  Xem: 2

 • KIEM TRA 1 TIET CHƯƠNG 2
  Đại số 8
  KIEM TRA 1 TIET CHƯƠNG 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2017

  Xem: 1