Kiểm tra 1 tiết chương 2

đề thi Đại số
  Đánh giá    Viết đánh giá
 713       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
4u2v0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
10/13/2017 9:14:18 AM
Loại file
docx
Dung lượng
0.21 M
Lần xem
1
Lần tải
713
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn : 12 /10/2017 Tiết 18 : Kiểm tra viết chương II I.Mục tiêu : 1. Kiến thức : Đánh giá kết quả học tập và tiếp thu kiến thức của học sinh trong chương, từ đó có phương án thích hợp cho chương ,xem chi tiết và tải về Đề thi Kiểm tra 1 tiết chương 2, Đề Thi Đại Số , Đề thi Kiểm tra 1 tiết chương 2, docx, 1 trang, 0.21 M, Đại số chia sẽ bởi Vũ Sáu đã có 713 download

 
LINK DOWNLOAD

Kiem-tra-1-tiet-chuong-2.docx[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày soạn : 12 /10/2017
Tiết 18 : Kiểm tra viết chương II
I.Mục tiêu :
1. Kiến thức : Đánh giá kết quả học tập và tiếp thu kiến thức của học sinh trong chương, từ đó có phương án thích hợp cho chương học sau
Học sinh tự đánh giá được kết quả học tập của minh trong chương
2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng giải bài toán hàm số trong một thời gian nhất định, rèn kỹ năng vẽ hình, óc tư duy lôgíc thông qua bài toán tổng hợp.
3. Thỏi độ:sinh tớch , , chớnh xỏc khi đồ .
II. Chuẩn bị
Thước kẻ, compa, máy tính bỏ túi …
III.Tiến trình lên lớp
1. Tổ chức
sinh
10


102. Kiểm tra
3. Bài mới
I. Ma trận nhận thức:
Chủ đề cần đánh giá
Tầm quan trọng của KTKN
Trọng số
Tổng điểm
Theo thang điểm 10

Hàm số
27
1
27
1.2

Hàm số y = ax +
18
2
36
1.6

Hàm số bậc hai
55
3
165
7.2

Tổng:
100

228
10

II. Ma trận đề kiểm tra:
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Hàm số
3
1,23
1,2

Hàm số y = ax +
2
0,8

2
0,8

4
1,6

Hàm số bậc hai
2
0,8

1
0,4
2
5

1
1


6
7,2

Tổng:
7
2,8

3
1,2
2
5

1
1


13
10

III. Mô tả:
A. trắc nghiệm (Mỗi câu được 0,4 điểm)
Câu 1. Nhận biết hàm chẵn, hàm lẻ.
Câu 2: Nhận biết hàm đồng biến hay nghịch biến trên khoảng K của hàm y = ax + b .
Câu 3: Nhận biết được điểm thuộc đồ thị.
Câu 4: Hiểu cách tìm TXĐ của hàm số.
Câu 5: Hiểu đồ thị hàm số y = ax + b.
Câu 6: Nhận biết chiều biến thiên của hàm bậc hai
Câu 7: Hiểu cách viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước.
Câu 8: Hiểu cách viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm
Câu 9: Nhận biết tọa độ đỉnh của Parabol.
Câu 10: Hiểu cách viết phương trình của Parabol.
B. Phần tự luận (6 )
Câu 11: Cho phương trình của một Parabol.
a) (3điểm) Khảo sát sự biến thiên và Vẽ (P)
) (1 điểm) Tìm Min – Max của hàm số trên đoạn.
Câu 12 (2 điểm). Viết phương trình Parabol (P) biết đỉnh và đi qua một điểm
ĐỀ BÀI
Mã đề 153

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). Hãy chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Đường thẳng đi qua điểm M(5;-1) và song song với trục hoành có phương trình:
A. B.  C.  D. 
Câu 2: Cho (P): . Tìm câu đúng:
A.Hàm số nghịch biến trên  B. Hàm số đồng biến trên 
C. Hàm

 


Ngµy so¹n : 12 /10/2017

TiÕt 18 : KiÓm tra viÕt ch­¬ng II

I.Môc tiªu :

 1. KiÕn thøc : §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp vµ tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh trong ch­¬ng, tõ ®ã cã ph­¬ng ¸n thÝch hîp cho ch­¬ng häc sau

 Häc sinh tù ®¸nh gi¸ ®­îc kÕt qu¶ häc tËp cña minh trong ch­¬ng

 2. KÜ n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng gi¶i bµi to¸n hµm sè trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, rÌn kü n¨ng vÏ h×nh, ãc t­ duy l«gÝc th«ng qua bµi to¸n tæng hîp.

 3. Thái độ:Hc sinh tích cc hc tp, cn thn, chính xác khi v đồ th hàm s.

II. ChuÈn bÞ

Th­íc kÎ, compa, m¸y tÝnh bá tói

III.TiÕn tr×nh lªn líp

 1. Tæ chøc

Th

Ngày dy

Tiết

Lp

Sĩ s

Hc sinh vng

 

 

 

10

 

 

 

 

 

10

 

 

2. KiÓm tra

 3. Bµi míi

I. Ma trËn nhËn thøc:

Chñ ®Ò cÇn ®¸nh gi¸

TÇm quan träng cña KTKN

Träng sè

Tæng ®iÓm

Theo thang ®iÓm 10

Hµm sè

27

1

27

1.2

Hµm sè y = ax + b

18

2

36

1.6

Hµm sè bËc hai

55

3

165

7.2

Tæng:

100

 

228

10

II.  Ma trËn ®Ò kiÓm tra:

Møc ®é

 

Chñ ®Ò

NhËn biÕt

Th«ng hiÓu

VËn dông

VËn dông cao

Tæng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

Hµm sè

3

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1,2

Hµm sè y = ax + b

2

0,8

 

 

2

0,8

 

 

 

 

 

 

 

4

1,6

Hµm sè bËc hai

2

0,8

 

 

1

0,4

2

5

 

1

1

 

 

 

6

7,2

Tæng:

7

2,8

 

 

3

1,2

2

5

 

1

1

 

 

 

13

10

III. M« t¶:

A. Phần trắc nghiệm (Mçi c©u ®­îc 0,4 ®iÓm)

C©u 1. NhËn biÕt hµm ch½n, hµm lÎ.

C©u 2: NhËn biÕt hµm ®ång biÕn hay nghÞch biÕn trªn kho¶ng K cña hµm y = ax + b .

C©u 3: NhËn biÕt ®­îc ®iÓm thuéc ®å thÞ.

C©u 4: HiÓu c¸ch t×m TX§ cña hµm sè.

C©u 5: HiÓu ®å thÞ hµm sè y = ax + b.

C©u 6: NhËn biÕt chiÒu biÕn thiªn cña hµm bËc hai


C©u 7: HiÓu c¸ch viÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm vµ song song víi mét ®­êng th¼ng cho tr­íc.

C©u 8: HiÓu c¸ch viÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua 2 ®iÓm

C©u 9: NhËn biÕt täa ®é ®Ønh cña Parabol.

C©u 10: HiÓu c¸ch viÕt ph­¬ng tr×nh cña Parabol.

B. Phần tự luận (6 đim)

C©u 11: Cho ph­¬ng tr×nh cña mét Parabol.

a) (3®iÓm) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ VÏ (P)

b) (1 ®iÓm) T×m Min Max cña hµm sè trªn ®o¹n.

C©u 12 (2 ®iÓm). ViÕt ph­¬ng tr×nh Parabol (P) biÕt ®Ønh vµ ®i qua mét ®iÓm

 

ĐỀ BÀI

Mã đề 153

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). Hãy chọn đáp án đúng nhất

Câu 1: Đ­ường thẳng đi qua điểm M(5;-1) và song song với trục hoành có phư­ơng trình:

A. B.  C.  D.

Câu 2: Cho (P): . Tìm câu đúng:

A.Hàm số nghịch biến trên  B. Hàm số đồng biến trên

C. Hàm số đồng biến trên  D. Hàm số nghịch biến trên

Câu 3: Hàm số là hàm số:

A. Không chẵn không lẻ B. L C. Vừa chẵn vừa lẻ D. Chẵn

Câu 4: Cho hàm số , điểm nào thuộc đồ thị hàm số:

A.  B.  C. D.

Câu 5: Đ­ường thẳng đi qua hai điểm A(1;0) và B(0;-4) có phư­ơng trình là:

A.  B.  C.  D.

Câu 6: Tập xác định của hàm số là:

A.  B. C.  D.

Câu 7: Đư­ờng thẳng nào sau đây song song với trục hoành:

A.  B. C.  D.

Câu 8: Đỉnh của parabol có tọa độ là:

A.  B.  C. D.

Câu 9: Khẳng định nào về hàm số sai:

A. Cắt Oy tại  B.Nghịch biến R C. Cắt Ox tại  D. Đồng biến trên R

Câu 10: Parapbol đi qua hai điểm có phương trình là:

A.  B.  C.  D.

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 11. (4 điểm) Cho hàm số có đồ thị là parabol (P).

 a) Lập bảng biến thiên và vẽ parabol (P).

 b) Tìm GTLN và GTNN của hàm số  trên

Câu 12.(2 điểm) Xác định parabol , biết parabol có đỉnh I(3;-1) và đi qua A(0;8).


Mã đề 235

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). Hãy chọn đáp án đúng nhất

Câu 1: Hàm số là hàm số:

A.Chẵn B. Lẻ C. Vừa chẵn vừa lẻ D. Không chẵn không lẻ

Câu 2: Đỉnh của parabol có tọa độ là:

A. B.  C.  D.

Câu 3: Đ­ường thẳng đi qua điểm M(5;-1) và song song với trục hoành có phư­ơng trình:

A.  B.  C. D.

Câu 4: Khẳng định nào về hàm số sai:

A. Cắt Oy tại  B. Đồng biến trên R C. Cắt Ox tại  D.Nghịch biến R

Câu 5: Cho (P): . Tìm câu đúng:

A. Hàm số đồng biến trên  B. Hàm số đồng biến trên

C. Hàm số nghịch biến trên  D.Hàm số nghịch biến trên

Câu 6: Đư­ờng thẳng nào sau đây song song với trục hoành:

A.  B. C.  D.

Câu 7: Parapbol đi qua hai điểm có phương trình là:

A.  B.  C.  D.

Câu 8: Cho hàm số , điểm nào thuộc đồ thị hàm số:

A.  B.  C. D.

Câu 9: Đ­ường thẳng đi qua hai điểm A(1;0) và B(0;-4) có phư­ơng trình là:

A. B.  C.  D.

Câu 10: Tập xác định của hàm số là:

A.  B. C.  D.

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 11.(4 điểm) Cho hàm số có đồ thị là parabol (P).

 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ parabol (P).

 b) Tìm GTLN và GTNN của hàm số trên

Câu 12.(2 điểm) Xác định parabol , biết parabol có đỉnh I(1;4) và đi qua A(0;3).


ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

ĐỀ 153

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

A

D

C

B

B

B

C

B

D

ĐỀ 235

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

A

C

D

D

B

D

C

A

B

 

II. PHẦN TỰ LUẬN

Đề 153

Câu

Nội dung

Thang điểm

11

 

4.0

a) TX§: D = R

BBT

x

-                      1                        +

y

                           4                                                                                     

 

-                                            -

1.0

 

§Ønh I(1;4)

Trôc ®èi xøng x = 1

1.0

Hàm số đồng biến trên

Hàm số nghịch biến trên

 

1.0

b) Min y = 0 khi x = -1

     Max y = 4 khi x = 1

1.0

12

 

 

 

1.0

1.0

 

 


Đề 235

Câu

Nội dung

Thang điểm

11

 

4.0

a) TX§: D = R

BBT

x

-                          3                      +

y

  +                                           +

 

                        -   -1

1.0

 

§Ønh I(3;-1)

Trôc ®èi xøng x = 3

1.0

Hàm số đồng biến trên

Hàm số nghịch biến trên

 

1.0

b) Min y = -1 Khi x = 3

    Max y = 15 khi x = -1

1.0

12

 

2.0

 

1.0

1.0

4. Cñng cè

 Gi¸o viªn thu bµi

 NhËn xÐt giê kiÓm tra

5. H­íng dÉn vÒ nhµ

 Lµm l¹i bµi kiÓm tra

 §äc tr­íc bµi : §¹i c­¬ng vÒ ph­¬ng tr×nh.

 


 


 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Kiểm tra 1 tiết chương 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU