kiểm tra 1 tiết đại số 8 chương 2 đề thi Toán học

Đăng ngày 12/23/2011 11:53:34 AM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 10 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (ĐẠI SỐ 8)

Nội dung
Các mức độ nhận biết
CộngNhận biết

Thông hiểu
Vận dụng

 Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1.Nhân đa thức

Biết nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. (TL)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

20%2

20%

2.Các hằng đẳng thức đáng nhớ

Nhận dang được các hằng đẳng thức (TN)
Biết áp dung các hằng đẳng thức đã học vào việc tính nhanh ( TL)
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
2
2
20%


4

30%

3.Phân tích đa thức thành nhân tử

Biết phân tích đa thức thành nhân tử bằng đặt nhân tử chung. (TL)
Biết tính giá trị của biểu thức (TN)

Dùng phương pháp tách hạng tử để phân tích đa thức thành nhân tử


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1
10%
1
0,5
5%

1
1
10%
3
2,5đ
25%

4.Chia đa thức

Biết điều kiện để một đơn thức, đa thức chia hết cho đơn thức (TN)
Thực hiện phép chia đa thức đơn giản
Vận dụng được quy tắc chia hai đa thức để tính giá trị của biểu thứcSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
1
0,5
5%
1


4
2,5đ
25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
7
5,0đ
50%
4
3,0đ
30%
2
2,0
20%
13
10đ
100%


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm)
Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau :
Câu 1: Kết quả khai triển của (x + y)2 là:
a. x2 + xy + y2 b. x2 – 2xy + y2 c. x2 + 2xy + y2 d. x2 - xy + y2
Câu 2: Kết quả của phép tính (x + 2)(x – 2) là:
a. x2 + 2 b. x2 – 2 c. x2 + 4 d. x2 – 4
Câu 3 : Đơn thức 9x2y3 chia hết cho đơn thức nào sau đây:
a. 3x3y b. 4xy2 c. 3xy2 d. 3xyz
Câu 4: Kết quả của phép chia đa thức (x2 + 2x + 4) cho đa thức (x+ 2) là
a. x + 1 b. x + 2 c. x + 3 d. x +4
Câu 5: Đa thức 15xy2 + 17xy3 + 18y2 chia hết cho đơn thức nào?
a. 6y2 b. 6xy c. 6x2 d. 6xy2
Câu 6: Giá trị của biểu thức 18.7,25 + 18.2,75 là:
a. 18 b. 180 c. 1800 d. 1810

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7.0 điểm)
Câu 7 : (2 điểm) Tính nhanh:
a) 1012 b) 47.53 Câu 8: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a) x.( 3y -5 ) b) (x + 2).(3x+5)
Câu 9 : (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) xy + 6x b) x2 + 5x + 6
Câu 10: (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức: P = 10x3y2 : 5xy2 tại x = 1 và y = 2011

Sponsor Documents