Trường: THCS……………………………………………………

Tên: ……………………………………………………………………..

Lớp: 7 - …………….

KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II

MÔN: GDCD – 7

Thời gian: 45 phút

Điểm:

 

 

Lời phê của giáo viên:

Đề bài:

Câu 1:(3đ) Thế nào sống làm việc kế hoạch? Em hãy lập một bản kế hoạch làm việc một tuần cho em.                                                                                                                                                                Câu 2:(2đ) Trình bày các quyền được bảo vệ; quyền được chăm sóc, quyền được giáo dục trẻ em.                                                                                                                                                                               Câu 3:(2đ) Hãy kể một số nguyên nhân do con người gây ra dẫn đến hiện tượng lụt? Trình bày một số biện pháp để bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên.                                                                                                                                Câu 4:(3đ)                                                                                                                                                                                a)Thế nào di sản văn hóa? mấy loại di sản văn hóa, cho dụ?                                                                             b)Kể tên 4 di sản văn hóa của nước ta được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới.

Bài làm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II MÔN GDCD LỚP 7

Câu

Đáp án

Số điểm

 

 

 

1.

(3đ)

(17 phút)

-Sống làm việc kế hoạch biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp để mọi việc được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, chất lượng .

-Lập được một bản kế hoạch .

-Hợp .

-Đảm bảo cân đối các nhiệm vụ.

(Nếu chưa sạch sẽ trừ 0.25đ)

0.75đ

0.75đ

0.5đ

 

 

 

 

2.

(2đ)

(8 phút)

*Quyền được bảo vệ:

-Quyền được khai sinh quốc tịch.

-Quyền được Nhà nước hội tôn trọng bảo vệ tính mạng, thân thể, danh dự, nhân phẩm.

 

0.5đ

*Quyền được chăm sóc:

- Trẻ em được chăm sóc, nuôi dạy, được bảo vệ sức khoẻ.

- Được sống chung với cha mẹ hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.

-Trẻ em tàn tật, khuyết tật được nhà nước hội giúp đỡ phục hồi chức năng.

-Trẻ em không nơi nương tựa được nhà nước hội tổ chức chăm sóc nuôi dạy.

 

 

 

 

 

*Quyền được giáo dục:

-Trẻ em quyền được học tập, được dạy dỗ.

-Được vui chơi giải trí, tham gia hoạt động văn hoá thể thao.

 

0.5đ

3.

(2đ)

(8 phút)

HS kể ít nhất 2 nguyên nhân do con người gây ra dẫn đến hiện tượng lụt. (Không giống nhau)

 

HS trình bày ít nhất 4 biện pháp để bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên. (Các biện pháp không được giống nhau hoặc ý nghĩa như nhau)                                                                                                                               

4.

(3đ)

(12 phút)

- DSVH là sản phẩm vật chất và tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

-Có 2 loại DSVH là DSVH vật thể và DSVH phi vật thể.

-HS cho dụ về DSVH vật thể DSVH phi vật thể mỗi loại cho ít nhất 2 dụ.

1đ

 

0.5đ

0.5đ

b) HS k tên 4 di sản văn hóa của nước ta được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới.(Kể ngoài nước không tính điểm)