Kiểm tra 1 tiết Hình 7 kì I HOT

Đăng ngày 10/22/2011 8:09:05 PM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: Phương Lê Anh | Lần tải: 7 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 0.19 M | Loại file: doc

kiÓm tra ch­¬ng i

H×nh häc 7

I. Môc tiªu:

1. KiÕn thøc:

- KiÓm tra sù hiÓu bµi cña häc sinh.

2. KÜ n¨ng:

- BiÕt diÔn ®¹t c¸c tÝnh chÊt (®Þnh lÝ) th«ng qua h×nh vÏ.

- BiÕt vÏ h×nh theo tr×nh tù b»ng lêi.

- BiÕt vËn dông c¸c ®Þnh lÝ ®Ó suy luËn, tÝnh to¸n sè ®o c¸c gãc.

3. Th¸i ®é:

- Gi¸o dôc tÝnh tù gi¸c, nghiªm tóc trong thi cö.

II. H×nh thøc kiÓm tra:

Tr¾c nghiÖm: 2 - Tù luËn:8

III. Khung ma trËn ®Ò kiÓm tra:

MA TRËN §Ò

 

           CÊp ®é

 

Tªn

chñ ®Ò

 

NhËn biÕt

(CÊp ®é 1)

 

Th«ng hiÓu

(CÊp ®é 2)

VËn dông

Céng

CÊp ®é thÊp

(CÊp ®é 3)

CÊp ®é cao

(CÊp ®é 4)

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

 

Hai gãc ®èi ®Ønh

Hai ®­êng th¼ng song song

- NhËn biÕt ®­îc hai gãc ®èi ®Ønh

- NhËn biÕt hai    ®­êng th¼ng song song

 

VËn dông tÝnh chÊt hai ®èi ®Ønh ®Ó tÝnh to¸n

NhËn biÕt hai    ®­êng th¼ng song song

VËn dông tÝnh chÊt hai ®­êng th¼ng song song ®Ó tÝnh tèn

 

Sè c©u

Sè ®iÓm     

tØ lÖ %

3

0.75®

7,5%

 

2

0.5®

5%

 

 

1

3®

30%

 

1

1®

10%

 

7

5,25®

52,5%

Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc

-§­êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng

NhËn biÕt hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc

 

BiÕt c¸ch vÏ ®­êng trung trùc cña 1 ®o¹n th¼ng

 

 

Sè c©u

Sè ®iÓm      

tØ lÖ %

1

0.25®

2,5%

 

 

 

 

1

2®

20%

 

 

2

2,25®

22,5%

Tiªn ®Ò ¥clit

 

VËn dông tiªn ®Ò ¥clit

 

 

 

Sè c©u

Sè ®iÓm      

tØ lÖ %

2

0.5®

5%

 

 

 

 

 

 

 

2

0.5®

5%

§Þnh lÝ

 

NhËn biÕt ®Þnh lÝ biÕt viÕt GT  , KL th¬ng qua h×nh vÏ

 

 

 

 

Sè c©u

Sè ®iÓm      

tØ lÖ %

 

 

 

2

2®

20%

 

 

 

 

2

2®

20%

 

TæNG CéNG   

Tæng sè c©u

Tæng sè ®iÓm     

TØ lÖ %

 

    6

    1,5®

    15%

 

 

  2

  0,5®

  5%

 

2

2®

20%

 

 

2

5®

50%

 

 

1

1®

10%

 

13

10®

100%

 

IV. §Ò kiÓm tra vµ h­íng dÈn chÊm:

 

 

I/ PhÇn  tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (2®)

           Em h·y khoanh trßn vµo tr­íc ®¸p ¸n ®óng:

1. §­êng th¼ng xy lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB khi :

A.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB.

B.  §­êng th¼ng xy ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.

C.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.

2. Hai gãc ®èi ®Ønh th×:

         A.  B»ng nhau           B.  Bï nhau           C. Phô nhau             D. Kh¸c nhau.

3. NÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b, ®­êng th¼ng b l¹i vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th×

A.  §­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c

B.  §­êng th¼ng a c¾t ®­êng th¼ng c

C.  §­êng th¼ng a song song víi ®­êng th¼ng c

4. NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song.

A.     CÆp gãc ®ång vÞ bï nhau .

B.     CÆp gãc trong cïng phÝa b»ng nhau.

C.     CÆp gãc so le trong b»ng nhau.

5. Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø ba th×.

       A.      Chóng c¾t nhau             B. Chóng trïng nhau   C. Chóng song song.

6. Ba ®­êng th¼ng a, b, c cïng ®i qua ®iÓm O (nh­ h×nh vÏ) khi ®ã ta cã:

A. Ba cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                     a            b

B.  Bèn cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                      O

C.  N¨m cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                                           c

D.  S¸u cÆp gãc ®èi ®Ønh

7. Gãc t¹o bìi hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï lµ.          

      A.  Gãc tï               B. Gãc bÑt

      C.  Gãc vu«ng              D. Phô nhau

8. Cho 3 ®­êng th¼ng a, b, c ph©n biÖt. BiÕt a c  vµ b c , suy ra

      A.  a trïng víi b             B. a vµ b c¾t nhau

      C.  a // b                          D. a

II/ Tù luËn. (8®)

Bµi 1 :  Cho ®o¹n th¼ng MN dµi 26mm. H·y vÏ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy vµ nãi râ c¸ch vÏ.

Bµi 2 :  H·y vÏ h×nh, ghi gi thiÕt vµ kÕt luËn cña ®Þnh lÝ sau :

    “NÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× chóng song song víi nhau”.

Bµi 3 : VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi sau :

-          VÏ gãc AOB cã sè ®o b»ng 500. LÊy ®iÓm C bÊt k× n»m trong gãc AOB.

-          VÏ qua C ®­êng th¼ng m vu«ng gãc víi OB, vµ ®­êng th¼ng n song song víi OA.

Bµi 4 : Cho h×nh vÏ, biÕt a//b , ¢=300, =1300.  H·y tÝnh sè ®o x cña gãc B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/ PhÇn  tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (2®)

           Em h·y khoanh trßn vµo tr­íc ®¸p ¸n ®óng:

1. §­êng th¼ng xy lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB khi :

A.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB.

B.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.

C.  §­êng th¼ng xy ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.

 

2. Hai gãc ®èi ®Ønh th×:

         A.  Bï nhau           B.  B»ng nhau           C. Phô nhau             D. Kh¸c nhau.

3. NÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b, ®­êng th¼ng b l¹i vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th×

A.  §­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c

B.  §­êng th¼ng a c¾t ®­êng th¼ng c

C.  §­êng th¼ng a song song víi ®­êng th¼ng c

D.  §­êng th¼ng a th¼ng gãc víi ®­êng th¼ng c

4. NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song.

A.     CÆp gãc ®ång vÞ bï nhau .

B.     CÆp gãc trong cïng phÝa b»ng nhau.

C.     CÆp gãc so le trong b»ng nhau.

5. Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø ba th×.

       A.      Chóng c¾t nhau             B. Chóng trïng nhau   C. Chóng song song.

6. Ba ®­êng th¼ng a, b, c cïng ®i qua ®iÓm O (nh­ h×nh vÏ) khi ®ã ta cã:

A. Ba cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                     a            b

B.  Bèn cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                      O

C.  N¨m cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                                           c

D.  S¸u cÆp gãc ®èi ®Ønh

7. Gãc t¹o bìi hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï lµ.          

      A.  Gãc vu«ng               B. Gãc bÑt

      C.  Gãc tï              D. Phô nhau

8. Cho 3 ®­êng th¼ng a, b, c ph©n biÖt. BiÕt a c  vµ b c , suy ra

      A.  a trïng víi b             B. a vµ b c¾t nhau

      C.  a // b                          D. a

II/ Tù luËn. (8®)

Bµi 1 :  Cho ®o¹n th¼ng PQ dµi 20mm. H·y vÏ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy vµ nãi râ c¸ch vÏ.

Bµi 2 :  H·y vÏ h×nh, ghi gi thiÕt vµ kÕt luËn cña ®Þnh lÝ sau :

    “NÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× chóng song song víi nhau”.

Bµi 3 : VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi sau :

- VÏ gãc MON cã sè ®o b»ng 500. LÊy ®iÓm K bÊt k× n»m trong gãc MON.

- VÏ qua K ®­êng th¼ng m vu«ng gãc víi OM, vµ ®­êng th¼ng n song song víi ON.

Bµi 4 : Cho h×nh vÏ, biÕt a//b , ¢=350, =1400.  H·y tÝnh sè ®o x cña gãc B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/ PhÇn  tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (2®)

           Em h·y khoanh trßn vµo tr­íc ®¸p ¸n ®óng:

1. §­êng th¼ng xy lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB khi :

A.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB.

B.  §­êng th¼ng xy ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.

C.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.

2. Hai gãc ®èi ®Ønh th×:

         A.  B»ng nhau           B.  Bï nhau           C. Phô nhau             D. Kh¸c nhau.

3. NÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b, ®­êng th¼ng b l¹i vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th×

A.  §­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c

B.  §­êng th¼ng a c¾t ®­êng th¼ng c

C.  §­êng th¼ng a song song víi ®­êng th¼ng c

D.  §­êng th¼ng a th¼ng gãc víi ®­êng th¼ng c

4. NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song.

A.     CÆp gãc ®ång vÞ bï nhau .

B.     CÆp gãc trong cïng phÝa b»ng nhau.

C.     CÆp gãc so le trong b»ng nhau.

5. Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø ba th×.

       A.      Chóng c¾t nhau             B. Chóng trïng nhau   C. Chóng song song.

6. Ba ®­êng th¼ng a, b, c cïng ®i qua ®iÓm O (nh­ h×nh vÏ) khi ®ã ta cã:

A. Ba cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                     a            b

B.  Bèn cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                      O

C.  N¨m cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                                           c

D.  S¸u cÆp gãc ®èi ®Ønh

7. Gãc t¹o bìi hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï lµ.          

      A.  Gãc tï               B. Gãc bÑt

      C.  Gãc vu«ng              D. Phô nhau

8. Cho 3 ®­êng th¼ng a, b, c ph©n biÖt. BiÕt a c  vµ b c , suy ra

      A.  a trïng víi b             B. a vµ b c¾t nhau

      C.  a // b                          D. a

II/ Tù luËn. (8®)

Bµi 1 :  Cho ®o¹n th¼ng AB dµi 18mm. H·y vÏ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy vµ nãi râ c¸ch vÏ.

Bµi 2 :  H·y vÏ h×nh, ghi gi thiÕt vµ kÕt luËn cña ®Þnh lÝ sau :

    “NÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× chóng song song víi nhau”.

Bµi 3 : VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi sau :

-          VÏ gãc COD cã sè ®o b»ng 500. LÊy ®iÓm I bÊt k× n»m trong gãc COD.

-          VÏ qua I ®­êng th¼ng m vu«ng gãc víi OC, vµ ®­êng th¼ng n song song víi OD.

Bµi 4 : Cho h×nh vÏ, biÕt a//b , ¢=400, =1200.  H·y tÝnh sè ®o x cña gãc B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/ PhÇn  tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (2®)

           Em h·y khoanh trßn vµo tr­íc ®¸p ¸n ®óng:

1. §­êng th¼ng xy lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB khi :

A.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB.

B.  §­êng th¼ng xy ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.

C.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.

2. Hai gãc ®èi ®Ønh th×:

         A.  B»ng nhau           B.  Bï nhau           C. Phô nhau             D. Kh¸c nhau.

3. NÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b, ®­êng th¼ng b l¹i vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th×

A.  §­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c

B.  §­êng th¼ng a c¾t ®­êng th¼ng c

C.  §­êng th¼ng a song song víi ®­êng th¼ng c

D.  §­êng th¼ng a th¼ng gãc víi ®­êng th¼ng c

4. NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song.

A.     CÆp gãc ®ång vÞ bï nhau .

B.     CÆp gãc trong cïng phÝa b»ng nhau.

C.     CÆp gãc so le trong b»ng nhau.

5. Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø ba th×.

       A.      Chóng c¾t nhau             B. Chóng trïng nhau   C. Chóng song song.

6. Ba ®­êng th¼ng a, b, c cïng ®i qua ®iÓm O (nh­ h×nh vÏ) khi ®ã ta cã:

A. Ba cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                     a            b

B.  Bèn cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                      O

C.  N¨m cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                                           c

D.  S¸u cÆp gãc ®èi ®Ønh

7. Gãc t¹o bìi hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï lµ.          

      A.  Gãc tï               B. Gãc bÑt

      C.  Gãc vu«ng              D. Phô nhau

8. Cho 3 ®­êng th¼ng a, b, c ph©n biÖt. BiÕt a c  vµ b c , suy ra

      A.  a trïng víi b             B. a vµ b c¾t nhau

      C.  a // b                          D. a

II/ Tù luËn. (8®)

Bµi 1 :  Cho ®o¹n th¼ng CD dµi 22mm. H·y vÏ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy vµ nãi râ c¸ch vÏ.

Bµi 2 :  H·y vÏ h×nh, ghi gi thiÕt vµ kÕt luËn cña ®Þnh lÝ sau :

    “NÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× chóng song song víi nhau”.

Bµi 3 : VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi sau :

-          VÏ gãc AOB cã sè ®o b»ng 500. LÊy ®iÓm P bÊt k× n»m trong gãc AOB.

-          VÏ qua P ®­êng th¼ng m vu«ng gãc víi OA, vµ ®­êng th¼ng n song song víi OB.

Bµi 4 : Cho h×nh vÏ, biÕt a//b , ¢=300, =1400.  H·y tÝnh sè ®o x cña gãc B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm

I/  (2 ®iÓm)    Mçi c©u 0,25®.

1

2

3

4

5

6

7

8

C

A

C

C

C

D

C

C

 

II/ (8 ®iÓm)

 

Bµi 1 :  (2®)      (H×nh vÏ: 0,5®)

C¸ch vÏ :    - VÏ ®o¹n th¼ng MN = 26mm.  (0,5®)

     - Trªn ®o¹n th¼ng MN x¸c ®Þnh trung ®iÓm O sao cho

        OM = ON = 13mm. (0,5®)

     - Qua O kÎ ®­êng th¼ng d vu«ng gãc víi MN, ta ®­îc d lµ ®­êng

       trung trùc cña ®o¹n th¼ng MN. (0,5®)

Bµi 2 :  (1,5®)   (H×nh vÏ: 0,5®)

 

GT :     ac , bc       (0,5®)

KL  :    a//b                   (0,5®)

 

 

 

Bµi 3 :(1,5®)

 

(§óng mçi ý:0,5®)

 

 

 

Bµi 4 :(3®)

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Qua B kÎ ®­êng th¼ng c//a, mµ a//b c//b. (0,5®)

V× c//a = ¢= 300 (v× so le trong). (0,5®)

V× c//b + = 1800 (v× hai gãc trong cïng phÝa).(0,5®)

                          = 1800 -= 1800 - 1300 = 500.(0,5®)

VËy sè ®o x cña gãc B lµ: =+= 300 +500= 800. (1®)

__________ _________ 

 

V. KÕt qu¶ kiÓm tra vµ rót kinh nghiÖm:

1. KÕt qu¶ kiÓm tra:

 

Líp

0-<3

3-<5

5-<6,5

6,5-<8,0

8-10

7A

 

 

 

 

 

7B

 

 

 

 

 

7C

 

 

 

 

 

2. Rót kinh nghiÖm:

…………………………………………………………………………………………………………..

__________ _________

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Kiểm tra 1 tiết Hình 7 kì I HOT, Toán học. . nslide chia sẽ đến bạn đọc thư viện Kiểm tra 1 tiết Hình 7 kì I HOT .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Kiểm tra 1 tiết Hình 7 kì I HOT trong thể loại Toán học được chia sẽ bởi user Phương Lê Anh tới bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Toán học , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem kiểm tra ương i Hình học 7 I, nói thêm Mục tiêu: 1, kế tiếp là Kiến thức: - Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh, bên cạnh đó 2, thêm nữa Kĩ năng: - Biết miêu tả những thuộc tính (định lí) ưng chuẩn hình vẽ, bên cạnh đó - Biết vẽ hình theo lớp lang bằng lời, bên cạnh đó - Biết áp dụng những định lí để suy luận, tính toán số đo những góc, kế tiếp là 3, nói thêm Thái độ: - Giáo dục tính tự giác, nghiêm trang trong thi cử, nói thêm II, ngoài ra Hình https://nslide.com/de-thi/kiem-tra-1-tiet-hinh-7-ki-i-hot.wcvhxq.html