Đề Thi Toán Học:Kiểm Tra 1 Tiết Hình 7 Kì I Hot

đề thi Toán học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
wcvhxq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2011-10-22 20:09:05
Loại file
doc
Dung lượng
0.19 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

kiÓm tra ch’­¬ng i H×nh häc 7 I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - KiÓm tra sù hiÓu bµi cña häc sinh. 2. KÜ n¨ng: - BiÕt diÔn ®¹t c¸c tÝnh chÊt (®Þnh lÝ) th«ng qua h×nh vÏ. - BiÕt vÏ h×nh theo tr×nh tù b»ng l

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

kiÓm tra ch’­¬ng i
H×nh häc 7
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- KiÓm tra sù hiÓu bµi cña häc sinh.
2. KÜ n¨ng:
- BiÕt diÔn ®¹t c¸c tÝnh chÊt (®Þnh lÝ) th«ng qua h×nh vÏ.
- BiÕt vÏ h×nh theo tr×nh tù b»ng lêi.
- BiÕt vËn dông c¸c ®Þnh lÝ ®Ó suy luËn, tÝnh to¸n sè ®o c¸c gãc.
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc tÝnh tù gi¸c, nghiªm tóc trong thi cö.
II. H×nh thøc kiÓm tra:
Tr¾c nghiÖm: 2 - Tù luËn:8
III. Khung ma trËn ®Ò kiÓm tra:
MA TRËN §Ò
 
           CÊp ®é
 
Tªn
chñ ®Ò
 
NhËn biÕt
(CÊp ®é 1)
 
Th«ng hiÓu
(CÊp ®é 2)
VËn dông
Céng
CÊp ®é thÊp
(CÊp ®é 3)
CÊp ®é cao
(CÊp ®é 4)
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
 
Hai gãc ®èi ®Ønh
Hai ®­êng th¼ng song song
- NhËn biÕt ®­îc hai gãc ®èi ®Ønh
- NhËn biÕt hai    ®­êng th¼ng song song
 
VËn dông tÝnh chÊt hai ®èi ®Ønh ®Ó tÝnh to¸n
NhËn biÕt hai    ®­êng th¼ng song song
VËn dông tÝnh chÊt hai ®­êng th¼ng song song ®Ó tÝnh tèn
 
Sè c©u
Sè ®iÓm     
tØ lÖ %
3
0.75®
7,5%
 
2
0.5®
5%
 
 
1

30%
 
1

10%
 
7
5,25®
52,5%
Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc
-§­êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng
NhËn biÕt hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc
 
BiÕt c¸ch vÏ ®­êng trung trùc cña 1 ®o¹n th¼ng
 
 
Sè c©u
Sè ®iÓm      
tØ lÖ %
1
0.25®
2,5%
 
 
 
 
1

20%
 
 
2
2,25®
22,5%
Tiªn ®Ò ¥clit
 
VËn dông tiªn ®Ò ¥clit
 
 
 
Sè c©u
Sè ®iÓm      
tØ lÖ %
2
0.5®
5%
 
 
 
 
 
 
 
2
0.5®
5%
§Þnh lÝ
 
NhËn biÕt ®Þnh lÝ biÕt viÕt GT  , KL th¬ng qua h×nh vÏ
 
 
 
 
Sè c©u
Sè ®iÓm      
tØ lÖ %
 
 
 
2

20%
 
 
 
 
2

20%
 
TæNG CéNG   
Tæng sè c©u
Tæng sè ®iÓm     
TØ lÖ %
 
    6
    1,5®
    15%
 
 
  2
  0,5®
  5%
 
2

20%
 
 
2

50%
 
 
1

10%
 
13
10®
100%
 
IV. §Ò kiÓm tra vµ h­íng dÈn chÊm:
 
 
I/ PhÇn  tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (2®)
           Em h·y khoanh trßn vµo tr­íc ®¸p ¸n ®óng:
1. §­êng th¼ng xy lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB khi :
A.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB.
B.  §­êng th¼ng xy ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
C.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.
2. Hai gãc ®èi ®Ønh th×:
         A.  B»ng nhau           B.  Bï nhau           C. Phô nhau             D. Kh¸c nhau.
3. NÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b, ®­êng th¼ng b l¹i vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th×
A.  §­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c
B.  §­êng th¼ng a c¾t ®­êng th¼ng c
C.  §­êng th¼ng a song song víi ®­êng th¼ng c
4. NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song.
A.     CÆp gãc ®ång vÞ bï nhau .
B.     CÆp gãc trong cïng phÝa b»ng nhau.
C.     CÆp gãc so le trong b»ng nhau.
5. Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø ba th×.
       A.      Chóng c¾t nhau             B. Chóng trïng nhau   C. Chóng song song.
6. Ba ®­êng th¼ng a, b, c cïng ®i qua ®iÓm O (nh­ h×nh vÏ) khi ®ã ta cã:
A. Ba cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                     a            b
B.  Bèn cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                      O
C.  N¨m cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                                           c
D.  S¸u cÆp gãc ®èi ®Ønh
7. Gãc t¹o bìi hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï lµ.          
      A.  Gãc tï               B. Gãc bÑt
      C.  Gãc vu«ng              D. Phô nhau
8. Cho 3 ®­êng th¼ng a, b, c ph©n biÖt. BiÕt a c  vµ b c , suy ra
      A.  a trïng víi b             B. a vµ b c¾t nhau
      C.  a // b                          D. a b 
II/ Tù luËn. (8®)
Bµi 1 :  Cho ®o¹n th¼ng MN dµi 26mm. H·y vÏ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy vµ nãi râ c¸ch vÏ.
Bµi 2 :  H·y vÏ h×nh, ghi gi¶ thiÕt vµ kÕt luËn cña ®Þnh lÝ sau :
    “NÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× chóng song song víi nhau”.
Bµi 3 : VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi sau :
-          VÏ gãc AOB cã sè ®o b»ng 500. LÊy ®iÓm C bÊt k× n»m trong gãc AOB.
-          VÏ qua C ®­êng th¼ng m vu«ng gãc víi OB, vµ ®­êng th¼ng n song song víi OA.
Bµi 4 : Cho h×nh vÏ, biÕt a//b , ¢=300, =1300.  H·y tÝnh sè ®o x cña gãc B.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I/ PhÇn  tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (2®)
           Em h·y khoanh trßn vµo tr­íc ®¸p ¸n ®óng:
1. §­êng th¼ng xy lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB khi :
A.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB.
B.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.
C.  §­êng th¼ng xy ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
 
2. Hai gãc ®èi ®Ønh th×:
         A.  Bï nhau           B.  B»ng nhau           C. Phô nhau             D. Kh¸c nhau.
3. NÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b, ®­êng th¼ng b l¹i vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th×
A.  §­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c
B.  §­êng th¼ng a c¾t ®­êng th¼ng c
C.  §­êng th¼ng a song song víi ®­êng th¼ng c
D.  §­êng th¼ng a th¼ng gãc víi ®­êng th¼ng c
4. NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song.
A.     CÆp gãc ®ång vÞ bï nhau .
B.     CÆp gãc trong cïng phÝa b»ng nhau.
C.     CÆp gãc so le trong b»ng nhau.
5. Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø ba th×.
       A.      Chóng c¾t nhau             B. Chóng trïng nhau   C. Chóng song song.
6. Ba ®­êng th¼ng a, b, c cïng ®i qua ®iÓm O (nh­ h×nh vÏ) khi ®ã ta cã:
A. Ba cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                     a            b
B.  Bèn cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                      O
C.  N¨m cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                                           c
D.  S¸u cÆp gãc ®èi ®Ønh
7. Gãc t¹o bìi hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï lµ.          
      A.  Gãc vu«ng               B. Gãc bÑt
      C.  Gãc tï              D. Phô nhau
8. Cho 3 ®­êng th¼ng a, b, c ph©n biÖt. BiÕt a c  vµ b c , suy ra
      A.  a trïng víi b             B. a vµ b c¾t nhau
      C.  a // b                          D. a b 
II/ Tù luËn. (8®)
Bµi 1 :  Cho ®o¹n th¼ng PQ dµi 20mm. H·y vÏ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy vµ nãi râ c¸ch vÏ.
Bµi 2 :  H·y vÏ h×nh, ghi gi¶ thiÕt vµ kÕt luËn cña ®Þnh lÝ sau :
    “NÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× chóng song song víi nhau”.
Bµi 3 : VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi sau :
- VÏ gãc MON cã sè ®o b»ng 500. LÊy ®iÓm K bÊt k× n»m trong gãc MON.
- VÏ qua K ®­êng th¼ng m vu«ng gãc víi OM, vµ ®­êng th¼ng n song song víi ON.
Bµi 4 : Cho h×nh vÏ, biÕt a//b , ¢=350, =1400.  H·y tÝnh sè ®o x cña gãc B.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I/ PhÇn  tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (2®)
           Em h·y khoanh trßn vµo tr­íc ®¸p ¸n ®óng:
1. §­êng th¼ng xy lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB khi :
A.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB.
B.  §­êng th¼ng xy ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
C.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.
2. Hai gãc ®èi ®Ønh th×:
         A.  B»ng nhau           B.  Bï nhau           C. Phô nhau             D. Kh¸c nhau.
3. NÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b, ®­êng th¼ng b l¹i vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th×
A.  §­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c
B.  §­êng th¼ng a c¾t ®­êng th¼ng c
C.  §­êng th¼ng a song song víi ®­êng th¼ng c
D.  §­êng th¼ng a th¼ng gãc víi ®­êng th¼ng c
4. NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song.
A.     CÆp gãc ®ång vÞ bï nhau .
B.     CÆp gãc trong cïng phÝa b»ng nhau.
C.     CÆp gãc so le trong b»ng nhau.
5. Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø ba th×.
       A.      Chóng c¾t nhau             B. Chóng trïng nhau   C. Chóng song song.
6. Ba ®­êng th¼ng a, b, c cïng ®i qua ®iÓm O (nh­ h×nh vÏ) khi ®ã ta cã:
A. Ba cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                     a            b
B.  Bèn cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                      O
C.  N¨m cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                                           c
D.  S¸u cÆp gãc ®èi ®Ønh
7. Gãc t¹o bìi hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï lµ.          
      A.  Gãc tï               B. Gãc bÑt
      C.  Gãc vu«ng              D. Phô nhau
8. Cho 3 ®­êng th¼ng a, b, c ph©n biÖt. BiÕt a c  vµ b c , suy ra
      A.  a trïng víi b             B. a vµ b c¾t nhau
      C.  a // b                          D. a b 
II/ Tù luËn. (8®)
Bµi 1 :  Cho ®o¹n th¼ng AB dµi 18mm. H·y vÏ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy vµ nãi râ c¸ch vÏ.
Bµi 2 :  H·y vÏ h×nh, ghi gi¶ thiÕt vµ kÕt luËn cña ®Þnh lÝ sau :
    “NÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× chóng song song víi nhau”.
Bµi 3 : VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi sau :
-          VÏ gãc COD cã sè ®o b»ng 500. LÊy ®iÓm I bÊt k× n»m trong gãc COD.
-          VÏ qua I ®­êng th¼ng m vu«ng gãc víi OC, vµ ®­êng th¼ng n song song víi OD.
Bµi 4 : Cho h×nh vÏ, biÕt a//b , ¢=400, =1200.  H·y tÝnh sè ®o x cña gãc B.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I/ PhÇn  tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (2®)
           Em h·y khoanh trßn vµo tr­íc ®¸p ¸n ®óng:
1. §­êng th¼ng xy lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB khi :
A.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB.
B.  §­êng th¼ng xy ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
C.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.
2. Hai gãc ®èi ®Ønh th×:
         A.  B»ng nhau           B.  Bï nhau           C. Phô nhau             D. Kh¸c nhau.
3. NÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b, ®­êng th¼ng b l¹i vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th×
A.  §­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c
B.  §­êng th¼ng a c¾t ®­êng th¼ng c
C.  §­êng th¼ng a song song víi ®­êng th¼ng c
D.  §­êng th¼ng a th¼ng gãc víi ®­êng th¼ng c
4. NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song.
A.     CÆp gãc ®ång vÞ bï nhau .
B.     CÆp gãc trong cïng phÝa b»ng nhau.
C.     CÆp gãc so le trong b»ng nhau.
5. Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø ba th×.
       A.      Chóng c¾t nhau             B. Chóng trïng nhau   C. Chóng song song.
6. Ba ®­êng th¼ng a, b, c cïng ®i qua ®iÓm O (nh­ h×nh vÏ) khi ®ã ta cã:
A. Ba cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                     a            b
B.  Bèn cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                      O
C.  N¨m cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                                           c
D.  S¸u cÆp gãc ®èi ®Ønh
7. Gãc t¹o bìi hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï lµ.          
      A.  Gãc tï               B. Gãc bÑt
      C.  Gãc vu«ng              D. Phô nhau
8. Cho 3 ®­êng th¼ng a, b, c ph©n biÖt. BiÕt a c  vµ b c , suy ra
      A.  a trïng víi b             B. a vµ b c¾t nhau
      C.  a // b                          D. a b 
II/ Tù luËn. (8®)
Bµi 1 :  Cho ®o¹n th¼ng CD dµi 22mm. H·y vÏ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy vµ nãi râ c¸ch vÏ.
Bµi 2 :  H·y vÏ h×nh, ghi gi¶ thiÕt vµ kÕt luËn cña ®Þnh lÝ sau :
    “NÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× chóng song song víi nhau”.
Bµi 3 : VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi sau :
-          VÏ gãc AOB cã sè ®o b»ng 500. LÊy ®iÓm P bÊt k× n»m trong gãc AOB.
-          VÏ qua P ®­êng th¼ng m vu«ng gãc víi OA, vµ ®­êng th¼ng n song song víi OB.
Bµi 4 : Cho h×nh vÏ, biÕt a//b , ¢=300, =1400.  H·y tÝnh sè ®o x cña gãc B.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm
I/  (2 ®iÓm)    Mçi c©u 0,25®.
1
2
3
4
5
6
7
8
C
A
C
C
C
D
C
C

 
II/ (8 ®iÓm)
 
Bµi 1 :  (2®)      (H×nh vÏ: 0,5®)
C¸ch vÏ :    - VÏ ®o¹n th¼ng MN = 26mm.  (0,5®)
     - Trªn ®o¹n th¼ng MN x¸c ®Þnh trung ®iÓm O sao cho
        OM = ON = 13mm. (0,5®)
     - Qua O kÎ ®­êng th¼ng d vu«ng gãc víi MN, ta ®­îc d lµ ®­êng
       trung trùc cña ®o¹n th¼ng MN. (0,5®)
Bµi 2 :  (1,5®)   (H×nh vÏ: 0,5®)
 
GT :     ac , bc       (0,5®)
KL  :    a//b                   (0,5®)
 
 
 
Bµi 3 :(1,5®)
 
(§óng mçi ý:0,5®)
 
 
 
Bµi 4 :(3®)
 
 
 
 
 
 
 
 
-          Qua B kÎ ®­êng th¼ng c//a, mµ a//b c//b. (0,5®)
V× c//a = ¢= 300 (v× so le trong). (0,5®)
V× c//b + = 1800 (v× hai gãc trong cïng phÝa).(0,5®)
                          = 1800 -= 1800 - 1300 = 500.(0,5®)
VËy sè ®o x cña gãc B lµ: =+= 300 +500= 800. (1®)
__________ _________ 
 
V. KÕt qu¶ kiÓm tra vµ rót kinh nghiÖm:
1. KÕt qu¶ kiÓm tra:
 
Líp
0-
3-
5-
6,5-
8-10
7A
 
 
 
 
 
7B
 
 
 
 
 
7C
 
 
 
 
 
2. Rót kinh nghiÖm:
…………………………………………………………………………………………………………..
__________ _________

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Kiểm tra 1 tiết Hình 7 kì I HOT
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngkiOm_tra_ch.doc[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự