Kiểm tra 1 tiết lần 2 học kỳ II tin học 6 có ma trận Word 2010

Đăng ngày 7/28/2017 12:10:48 AM | Thể loại: Tin học 6 | Chia sẽ bởi: Thủy Phạm Thị | Lần tải: 8 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.09 M | Loại file: doc

 


                Mức độ

Nội dung

Biết

Hiểu

Vận dụng

TỔNG

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Trình bày trang văn bản và in

1.5 đ

(3 Câu)

 

 

1 đ

(2 Câu)

 

 

0.5

(1 Câu)

 

 

 

6 Câu

3 đ

30%

Thêm hình ảnh để minh họa

1.5đ

(3 Câu)

 

1 đ

(2 Câu)

 

(2 Câu)

 

7 Câu

3.5 đ

35%

Trình bày cô đọng bằng bảng

2 đ

(4 Câu)

 

0.5

(1 Câu)

 

1 đ

(2 Câu)

 

7 Câu

3.5đ

(35%)

TỔNG

10 Câu  5đ

 

 

5 Câu

2.5 đ

 

 

5 Câu 2.5 đ

 

 

20 Câu 10 đ

 

MA TRẬN ĐỀ VÀ ĐỀ KIỂM TRA

LẦN 2 HỌ KỲ II TIN HỌC 6


  PHÒNG GD&ĐT DĨ AN                           KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 KÌ II

TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN                        NĂM HỌC 2017-2018

        Môn: TIN HỌC - LỚP: 6 (Lí thuyết)

                                                                                             Thời gian làm bài: 30 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

Họ và tên:

 

Lớp:

 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm):

* Khoanh tròn phương án đúng (A, B, C hoặc D), (Mỗi câu 0.5 điểm):

 

Câu 1: Khi soạn thảo văn bản trong các cách sắp xếp dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất?

A. Trình bày chỉnh sửa gõ văn bản in ấn;

        B. Gõ văn bản chỉnh sửa Trình bày in ấn;

C. Gõ văn bản trình bày chỉnh sửa in ấn;

D. Gõ văn bản trình bày   in ấn  chỉnh sửa.

Câu 2 : Để chèn thêm cột vào bên trái một cột trong bảng trong MS Word 2010, trước hết ta đưa trỏ chuột vào một ô trong cột cần chèn thêm, chọn Table Tools rồi thực hiện:

A. Vào Layout, chọn Insert to the Left;   

        B. Vào Insert, chọn Columns to the Left;

        C. Vào Layout, chọn Insert Left.

Câu 3 : Muốn chèn hình ảnh vào văn bản trong MS Word 2010 phải thực hiện lệnh:

A.Picture   Insert From File;   B. Insert Picture;

C.Insert Shapes;    D. Tất cả đúng.

Câu 4 : Khi muốn hình ảnh nằm bên dưới văn bản ta chọn cách bố trí nào sau đây?

       A. ;        B. ;       C. ;              D. .

 


Câu 5: Để in văn bản trong MS Word 2010 em thực hiện thao tác nào?

A. Vào File, chọn Print;  B. Vào Insert, chọn Print;

        C. Vào File, chọn New;  D. Vào Insert, chọn Picture.

Câu 6: Để tạo bảng trong MS Word 2010, ta dùng nút lệnh nào sau đây?

A. Insert → Table;  B. Insert → Text Box; 

C. Home → Table;  D. File → Table.

Câu 7: Khi in văn bản trong MS Word 2010 thì:

A. Phải in nhiều trang;   B. Chỉ in được một trang;

C. Phải in ra nhiều bản;   D. Có thể in riêng tùy chọn theo trang.

Câu 8:  Đối với cột của bảng trong MS Word 2010 em có thể:

A. Xóa bớt một cột;  B. Chèn thêm một cột; 

C. Cả A và B đúng;  D. Không thể chèn thêm hoặc xóa cột của bảng.

Câu 9: Trong MS Word 2010 để trình bày văn bản theo hướng trang đứng ta chọn Câu lệnh nào?

A. Chọn Page Layout →Orientation → Portrait;

B. Chọn Page Layout →Orientation → Landscape;

C. Chọn Page Layout →Orientation → Margin;

D. Cả 3 đáp án trên đều sai.

Câu 10: Có mấy cách thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản trong MS Word 2010

A. 1; B. 2;  C. 3; D. 4;

Câu 11: Để kẻ đường biên cho bảng em chọn lệnh nào?

A. Border;  B. Shading; 

C.Table Tools;  D. Drow Borders.

Câu 12: Để màu nền cho trang văn bản trong MS Word 2010 chúng ta thực hiện như thế nào?

A. Vào Design → Page Border; B. Vào Design → Page Color; 

C. Insert →Page Borders; D. Insert → Page Color.

Câu 13. Cho các bước chèn hình ảnh vào văn bản trong MS Word 2010:

1/ Nháy nút Insert;

2/ Đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí cần chèn hình ảnh;

3/ Chọn tệp đồ họa (hình ảnh) cần chèn;

4/ Chọn lệnh Insert Picture;

Thứ tự đúng sẽ là:

A. 1, 2, 3, 4;   B. 4, 3, 2, 1;  C 2, 4, 3, 1;   D. 2, 3, 4, 1.

Câu 14. Trong MS Word 2010, đóng khung cho đoạn văn ta dùng nút lệnh :

A.    ; B.  ;  C.   ; D.  .


Câu 15: Nút lệnh có tác dụng

A. Chèn thêm các ảnh đồ họa, hình mẫu có sẵn vào văn bản;

B. Chèn thêm các hình ảnh từ bên ngoài vào văn bản;

C. Chèn số trang cho văn bản;

D. Chèn thêm các biểu đồ vào văn bản.

Câu 16: Nút lệnh có tác dụng

A. Tạo chữ nghệ thuật;   

B. Tạo kí tự hoa có kích thướt lớn ở đầu mỗi đoạn văn bản;

C. Chèn các công thức toán học; D. Chèn các biểu tượng và kí hiệu.

Câu 17. Trong MS Word 2010, nút lệnh  có ý nghĩa gì?

A.   Tạo trang mới;   B. Chọn  hướng giấy;

C. Chọn khổ giấy;   D. Canh chỉnh lề.

Câu 18: Trong MS Word 2010 để chọn kiểu lề trang ta chọn lệnh nào?

A.   File →Margins;    B. Page Layout→Margins;

C. Page Layout→Size;    D. File→Size.

Câu 19: Để xóa hàng em chọn lệnh nào trên lệnh Layout hiện ra?

A.   Delete Columns;    B. Delete Table;

C. Backspace Rows;    D. Delete Rows.

Câu 20: Nút lệnh có tác dụng

A. Tạo bảng;

B. Chèn số trang cho văn bản;

C. Tạo tiêu đề trên cho văn bản;

D. Chèn các ô cho phép người dùng nhập dữ liệu vào và có thể đặt bất cứ đâu trong tài liệu.

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Kiểm tra 1 tiết lần 2 học kỳ II tin học 6 có ma trận Word 2010, Tin học 6. . Chúng tôi giới thiệu tới các bạn thư viện Kiểm tra 1 tiết lần 2 học kỳ II tin học 6 có ma trận Word 2010 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện Kiểm tra 1 tiết lần 2 học kỳ II tin học 6 có ma trận Word 2010 trong chủ đề Tin học 6 được chia sẽ bởi user Thủy Phạm Thị đến cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã đưa vào danh mục Tin học 6 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Tin học Tin học 6 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Mức độ Nội dung Biết Hiểu Vận dụng TỔNG   TN TL TN TL TN TL   Trình bày trang văn bản và in 1, ngoài ra 5 đ (3 Câu)  1 đ (2 Câu)  0, ngoài ra 5 (1 Câu)  6 Câu 3 đ 30%  Thêm hình ảnh để minh họa 1,còn cho biết thêm 5đ (3 Câu)  1 đ (2 Câu)  1đ (2 Câu)  7 Câu 3, https://nslide.com/de-thi/kiem-tra-1-tiet-lan-2-hoc-ky-ii-tin-hoc-6-co-ma-tran-word-2010.pgzu0q.html