TRƯỜNG THCS NAM TIẾN
Họ và tên học sinh:
Lớp:


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: HOÁ 8 TIẾT PPCT: 19
( Thời gian làm bài: 45 phút)
( Đề thi gồm có: 4 trang )


ĐiểmLời phê của giáo viên


 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Nguyên tử có những loại hạt nào?
A.e, p, n. B. e, p
C. p, n D. n, e
Câu 2:Chất nào sau đây được coi là tinh khiết
A. Nước cất.
B. Nước suối.
C. Nước khoáng.
D. Nước đá từ nhà máy.
Câu 3: Cho CTHH của một số chất: Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, KOH
A. 3 đơn chất và 3 hợp chất B. 5 đơn chất và 1 hợp chất
C. 2 đơn chất và 4 hợp chất D. 1 đơn chất và 5 hợp chất
Câu 4: Công thức hóa học của axit nitric (biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:
A. HNO3; B. H3NO;
C. H2NO3; D. HN3O
Câu 5 : Trong các công thức hóa học sau, công thức hóa học nào sai:
K2O B. BaNO3
C. ZnO D. CuCl2
Câu 6: Dãy chất nào sau đây đều là kim loại
A. Nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc .
B. Vàng, magie, nhôm, clo.
C. Oxi, nito, cacbon, canxi.
D. Sắt, chì, kẽm , thiếc.
Câu 7: Cách viết nào sau đây là sai:
4 nguyên tử natri: 4Na B. 1 nguyên tử nito: N
C.3 nguyên tử Canxi: 3C D. 2 nguyên tử Sắt: 2Fe
Câu 8: Một oxit có công thức là Fe2O3. Hóa trị của Fe trong oxit là:
I B. II C. III D. IV
Câu 9: Dấu hiệu nào giúp ta khẳng định có phản ứng hoá học xảy ra?
A.  Có chất kết tủa (chất không tan)
B.  Có sự thay đổi màu sắc
C.  Có chất khí thoát ra (sủi bọt)
D.Một trong số các dấu hiệu trên  
Câu 10: Trong các thí nghiệm sau, ở thí nghiệm nào xảy ra hiện tượng vật lý?
    A.  Hòa tan muối ăn vào nước.
    B.  Hòa tan đường vào nước.
C. Lấy một lượng thuốc tím (rắn) bỏ vào ống nghiệm rồi đun nóng. Đun tàn đỏ của que đóm vào gần miệng ống nghiệm, thấy que đóm bùng cháy.
    D.  Cả A và B
Câu 11: Nước vôi (canxi hidroxit) quét lên tường sau một thời gian tiếp xúc với khí cacbonic ngoài không khí sẽ hóa rắn là canxi cacbonat và hơi nước. Phương trình chữ của phản ứng là phương trình nào sau đây?
   A.  Nước vôi ( chất rắn
B.  Canxi hidroxit + khí cacbonic ( canxi cacbonat + nước
   C.  Ca(OH)2 + khí cacbonic ( CaCO3 + H2O
D.  Nước vôi +  CO2( CaCO3 + nước
Câu 12 : Nguyên tử lưu huỳnh nặng hơn nguyên tử oxi bao nhiêu lần?
A.1 lần. B.2 lần.
C.3 lần. D.4 lần.
Câu 13. Một oxit có công thức Al2Ox, phân tử khối là 102 đvC. Hóa trị của Al trong công thức là:
A. I
B. II
C. III
D. IV

Câu 14. Biết hóa trị của Ca (II) và PO4 (III). Vậy công thức hóa học đúng là:
A. CaPO4
C. Ca3PO4
B. Ca2PO4
D. Ca3(PO4)2Câu 15. Chọn công thức hóa học đúng trong các công thức hợp chất có phân tử gồm Na và O sau:
A. NaO
B. Na2O
C. Na2O3
D. Na3O2

Câu 16. Cho biết công thức hóa học của X với oxi là XO và công thức hóa học của Y với hiđro là YH3. Vậy công thức hóa học của hợp chất giữa X và Y là:
A. X3Y2
 B. X2Y3
 C. XY
D. XY3

Câu 17. Trong các chất sau, chất nào là hợp chất?
A. Muối ăn
B. Hiđro
C
nguon VI OLET