Trường THPT Khai Trí

KIỂM TRA 1 TIẾT

 

ĐIỂM

Họ và tên: ………………………………....

CÔNG NGHỆ 10 - HKI

 

 

Lớp: ……………………………………….

Mã đề: 101

 

Bảng trả lời (mỗi câu 0,25đ) Đánh dấu “X” vào đáp án đúng nhất

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C