Kiểm tra 1 tiết

đề thi Sinh học Sinh học 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-11-27 19:47:33 Tác giả Thảo Võ Thị Thu loại .docx kích thước 0.04 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Trường THPT Khai Trí KIỂM TRA 1 TIẾT ĐIỂM Họ và tên: ……………………………….... SINH HỌC 10 - HKI Lớp: ………………………………………. Mã đề: 101 I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Chọn phương án đúng nhất: Câu 1: Liên kết được hình thành giữa axit amin này với axit amin khác để tạo nên cấu trúc bậc 1 của prôtêin được gọi là liên kết gì? A. Peptit B. Hiđro C. Cộng hóa trị D. Photphodieste Câu 2: Tế bào nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, tự dưỡng là những đặc điểm của giới: A. Tảo B. Nấm C. Thực vật D. Nguyên sinh Câu 3: Khi hàm lượn

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Trường THPT Khai Trí
KIỂM TRA 1 TIẾT
 
ĐIỂM
Họ và tên: ………………………………....
SINH HỌC 10 - HKI
 
 
Lớp: ……………………………………….
Mã đề: 101
 
I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Chọn phương án đúng nhất:
Câu 1: Liên kết được hình thành giữa axit amin này với axit amin khác để tạo nên cấu trúc bậc 1 của prôtêin được gọi là liên kết gì?
A. Peptit            B. Hiđro                                                  C. Cộng hóa trị                                    D. Photphodieste
Câu 2: "Tế bào nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, tự dưỡng" là những đặc điểm của giới:
A. Tảo           B. Nấm                                                  C. Thực vật                                   D. Nguyên sinh
Câu 3: Khi hàm lượng colesteron trong máu vượt quá mức cho phép, người ta dễ bị các bệnh về tim mạch. Colesteron được tổng hợp ở:
A. Lizôxôm   B. Lưới nội chất trơn C. Lưới nội chất hạt  D. Nhân
Câu 4: Cacbohydrat có vai trò gì trong cơ thể người?
A. Năng lượng dự trữ     B. Cấu tạo tóc và móng tay 
C. Cấu tạo màng sinh chất         D. Mang thông tin di truyền
Câu 5: Cấu trúc nào sau đây ở tế bào nhân thực không có màng bao bọc?
A. Không bào  B. Lizôxôm   C. Nhân   D. Ribôxôm
Câu 6: Tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào " lạ " là nhờ:
A. Glicôprôtêin  B. Prôtêin thụ thể.  C. Glicôlipit   D. Colestêrôn
Câu 7: Cho các trình tự nu sau, trình tự nào không thể là trình tự của ADN?
A. GGGXATXA        B. AGGXUAGX                    C. XXAGAXTA                      D. TGXATAXT
Câu 8: Câu nào sau đây không đúng với vai trò của nước trong tế bào?
A. Nước tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất. B. Nước là thành phần cấu trúc của tế bào.
C. Nước cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động. D. Nước trong tế bào luôn được đổi mới.
Câu 9: Cấu trúc nào có cả ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực:
A. Vùng nhân          B. Vỏ nhầy                                    C. Ribôxôm                                       D. Lizôxôm
Câu 10: Điều nào sau đây là đúng với học thuyết tế bào?
A. Tất cả tế bào đều có khả năng quang hợp.        B. Tất cả tế bào đều có nhân hoàn chỉnh.C. Tất cả cơ thể sống đều có cấu tạo từ tế bào.      D. Tất cả đều đúng
Câu 11: Trong các loại cacbohydrat sau, loại nào thuộc nhóm đường đa:
A. Saccarôzơ      B. Fructôzơ                                   C. Galactôzơ                                    D. Xenlulôzơ
Câu 12: Kích thước nhỏ đem lại cho vi khuẩn lợi thế:
A. Sinh sản nhanh.        B. Bảo vệ cơ thể tốt hơn.              C. Thích nghi nhanh                    D. Cả A, B và C
Câu 13: Ở tế bào thực vật và tế bào nấm, bên ngoài màng sinh chất còn có
A. Chất nền ngoại bào B. Lông và roi  C. Thành tế bào  D. Vỏ nhầy
Câu 14: Trong các đại phân tử sau, đại phân tử nào không cấu tạo theo nguyên tắc đa phân?
A. Lipit            B. Tinh bột                                     C. mARN                                     D. Prôtêin
Câu 15: Nguyên tố vi lượng đóng vai trò quan trọng trong việc cấu tạo nên hồng cầu ở người là:
A. Zn             B. Fe                                                    C. I                                                    D. Cu
Câu 16: Thế giới sinh vật được phân loại thành các nhóm theo trình tự lớn dần là: 
A. giới - ngành - lớp - bộ - họ - chi - loài.   B. loài - bộ - họ - chi - lớp - ngành - giới.
C. loài - chi- họ -  bộ -  lớp - ngành - giới.  D. loài -  chi - bộ - họ - lớp - ngành - giới.
Câu 17: Lưới nội chất trơn có nhiệm vụ

A. Tổng hợp prôtêin. B. Chuyển hoá đường. C. Cung cấp năng lượng. D. Cả A, B và C.
Câu 18: Đường đi của Prôtêin từ khi được hình thành cho đến khi được đưa ra khỏi tế bào sẽ đi qua các cấu trúc theo trình tự như sau:
A. Bộ máy Gôngi → Túi tiết → Lưới nội chất hạt → Màng sinh chấtB. Lưới nội chất trơn → Túi tiết → Bộ máy Gôngi → Màng sinh chất C. Lưới nội chất hạt → Lưới nội chất trơn → Bộ máy Gôngi → Màng sinh chất.D. Lưới nội chất hạt → Túi tiết → Bộ máy Gôngi → Màng sinh chất
Câu 19: Cho các đặc điểm sau, đặc điểm nào không thuộc nhóm nguyên tố vi lượng?
A. Thành phần chính cấu tạo nên các đại phân tử trong tế bào.B. Một số là thành phần không thể thiếu trong các enzim.C. Nếu thiếu chúng cơ thể không sinh trưởng và phát triển bình thường.D. Chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,01% khối lượng cơ thể sống.
Câu 20. Các chất tan được vận chuyển qua màng tế bào dựa vào sự chênh lệch nồng độ được gọi là
A. Thẩm thấu.  B. Ẩm bào.   C. Thực bào.   D. Khuếch tán.
II. TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 1: Phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực
Câu 2: Một gen có tổng số nuclêôtit là 3000, trong đó số nuclêôtit A chiếm 20%.
a. Tính số nuclêôtit từng loại của gen. b. Tính số liên kết hidro của gen.
TRẢ LỜI
I. TRẮC NGHIỆM
 
II. TỰ LUẬN
1
 
 
....................................................................................................................
2
 
 
....................................................................................................................
3
 
 
....................................................................................................................
4
 
 
....................................................................................................................
5
 
 
....................................................................................................................
6
 
 
....................................................................................................................
7
 
 
....................................................................................................................
8
 
 
....................................................................................................................
9
 
 
....................................................................................................................
10
 
 
....................................................................................................................
11
 
 
....................................................................................................................
12
 
 
....................................................................................................................
13
 
 
....................................................................................................................
14
 
 
....................................................................................................................
15
 
 
....................................................................................................................
16
 
 
....................................................................................................................
17
 
 
....................................................................................................................
18
 
 
....................................................................................................................
19
 
 
....................................................................................................................
20
 
 
....................................................................................................................
 
 
 
....................................................................................................................

 
 
 
....................................................................................................................
Trường THPT Khai Trí
KIỂM TRA 1 TIẾT
 
ĐIỂM
Họ và tên: ………………………………....
SINH HỌC 10 - HKI
 
 
Lớp: ……………………………………….
Mã đề: 102
 
I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Chọn phương án đúng nhất:
Câu 1: Nguyên tố vi lượng đóng vai trò quan trọng trong việc cấu tạo nên hồng cầu ở người là:
A. Zn             B. Fe                                                    C. I                                                    D. Cu
Câu 2: Các đơn phân chủ yếu cấu tạo nên các loại cacbohyđrat là
A. glucôzơ, fructôzơ, lactôzơ.    B. glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ.
C. glucôzơ, galactôzơ, saccarôzơ.    D. fructôzơ, saccarôzơ, galactôzơ.
Câu 3: Nếu môi trường bên ngoài có nồng độ của các chất tan lớn hơn nồng độ của các chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường
A. Ưu trương.  B. Đẳng trương.  C. Nhược trương.  D. A và C đúng
Câu 4: Trong tế bào, các bào quan có 2 lớp màng bao bọc bao gồm
A. nhân, ribôxôm, lizôxôm.    B. nhân, ti thể, lục lạp
C. ribôxôm, ti thể, lục lạp .    D. lizôxôm, ti thể, nhân
Câu 5: Kích thước nhỏ đem lại cho vi khuẩn lợi thế:
A. Sinh sản nhanh.        B. Bảo vệ cơ thể tốt hơn.              C. Thích nghi nhanh                    D. Cả A, B và C
Câu 6: Liên kết được hình thành giữa axit amin này với axit amin khác để tạo nên cấu trúc bậc 1 của prôtêin được gọi là liên kết gì?
A. Peptit            B. Hiđro                                                  C. Cộng hóa trị                                    D. Photphodieste
Câu 7: Trong các loại cacbohydrat sau, loại nào thuộc nhóm đường đa:
A. Saccarôzơ      B. Fructôzơ                                   C. Galactôzơ                                    D. Xenlulôzơ
Câu 8: Những thành phần không có ở tế bào động vật là
A. Lizôxôm, lục lạp.      B. Thành tế bào, không bào. 
C. Thành tế bào, lục lạp.     D. Lizôxôm, không bào.
Câu 9: Đường đi của Prôtêin từ khi được hình thành cho đến khi được đưa ra khỏi tế bào sẽ đi qua các cấu trúc theo trình tự như sau:
A. Bộ máy Gôngi → Túi tiết → Lưới nội chất hạt → Màng sinh chấtB. Lưới nội chất trơn → Túi tiết → Bộ máy Gôngi → Màng sinh chất C. Lưới nội chất hạt → Lưới nội chất trơn → Bộ máy Gôngi → Màng sinh chất.D. Lưới nội chất hạt → Túi tiết → Bộ máy Gôngi → Màng sinh chất
Câu 10: Thế giới sinh vật được phân loại thành các nhóm theo trình tự lớn dần là: 
A. giới - ngành - lớp - bộ - họ - chi - loài.   B. loài - bộ - họ - chi - lớp - ngành - giới.
C. loài - chi- họ -  bộ -  lớp - ngành - giới.  D. loài -  chi - bộ - họ - lớp - ngành - giới.
Câu 11: Khi hàm lượng colesteron trong máu vượt quá mức cho phép, người ta dễ bị các bệnh về tim mạch. Colesteron được tổng hợp ở:
A. Lizôxôm   B. Lưới nội chất trơn C. Lưới nội chất hạt  D. Nhân
Câu 12: Grana là cấu trúc có trong bào quan
A. Ti thể.   B. Nhân.    C. Lục lạp.   D. Lizôxôm.
Câu 13: Thành phần nào cấu tạo nên 1 nuclêôtit?
A. 1 nhóm photphat, 1 đường pentôzơ, 4 bazơ nitơ   B. 1 glyxerol, 1 nhóm photphat, 2 axit béo.C. 1 nhóm photphat, 1 đường pentôzơ, 1 bazơ nitơ       D. 1 glyxerol, 1 nhóm amino, 1 bazơ nitơ
Câu 14: Trong các đại phân tử sau, đại phân tử nào không cấu tạo theo nguyên tắc đa phân?


Nguồn:Thảo Võ Thị Thu

 
 
 
LINK DOWNLOAD

docx.pngKT1T__S10___HKI.docx[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
q4i80q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-11-27 19:47:33
Loại file
docx
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi Kiểm tra 1 tiết

đề thi có liên quan

 • kiểm tra 1 tiết
  Âm nhạc 6
  kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2013

  Xem: 0

 • kiểm tra 1 tiết
  Vật lý 8
  kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2013

  Xem: 0

 • kiểm tra 1 tiết
  Toán học
  kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2013

  Xem: 0

 • kiem tra 1 tiet
  Tin học 6
  kiem tra 1 tiet

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2009

  Xem: 2

 • kiểm tra 1 tiết
  Vật lý 8
  kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2016

  Xem: 1

 • kiểm tra 1 tiết
  GDCD - GDNGLL 7
  kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GDCD - GDNGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2015

  Xem: 0

 • Kiêm tra 1 tiet
  Toán học 8
  Kiêm tra 1 tiet

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2013

  Xem: 0

 • Kiem tra 1 tiet
  Địa lý 7
  Kiem tra 1 tiet

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2012

  Xem: 0

 • kiểm tra 1 tiết
  Đề ktra 1 tiết
  kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề ktra 1 tiết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2010

  Xem: 0

 • Kiêm tra 1 tiet
  Toán học 8
  Kiêm tra 1 tiet

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2013

  Xem: 0