TRUNG TÂM GDNN- GDTX TIỀN HẢI

Mã đề thi: 123

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
Tên môn: HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................


Câu 41: Trong bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố nào dưới đây có độ âm điện lớn nhất?
A. F B. Li C. Na D. I
Câu 42: Cacbon có 2 đồng vị là 6C12 chiếm 98,89% và 6C13 chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của n guyên tố cacbon là
A. 12,021. B. 12,532. C. 12,011. D. 12,045.
Câu 43: Nguyên tố X, Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 17; 18 X, Y là:
A. Phi kim, khí hiếm B. Kim loại, khí hiếm
C. Phi kim, phi kim D. Phi kim, kim loại
Câu 44: Một nguyên tố có ôxit cao nhất là R2O7. Nguyên tố ấy tạo với hiđrô một chất khí trong đó R chiếm 97,26 % về khối lượng. Nguyên tố đó là:
A. Iốt. B. Clo. C. Ôxi. D. Flo
Câu 45: Hai nguyên tố X, Y đứng kế nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 25. Hai nguyên tố A, B là?
A. Na, Mg B. Mg, Al C. P, S D. N, O
Câu 46: Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:
A. 3 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 47: Khi phản ứng NH3 + O2 → N2 + H2O được cân bằng thì các hệ số của NH3 và O2 là:
A. 2 và 1 B. 3 và 4 C. 1 và 2 D. 4 và 3.
Câu 48: Cho cấu hình electron của Fe(Z = 26): 1s22s22p63s23p63d64s2 . Hỏi Fe thuộc loại nguyên tố gì?
A. Nguyên tố s B. Nguyên tố p C. Nguyên tố f D. Nguyên tố d
Câu 49: Cho Na (Z=11), Mg (Z=12), Al (Z=13). Tính kim loại tăng dần trong dãy nào sau đây ?
A. Na, Al, Mg B. Al , Mg, Na C. Mg, Na, Al D. Al, Na, Mg
Câu 50: Liên kết Ion là liên kết được tạo thành
A. Bởi cặp electron chung giữa 2 nguyên tử kim loại.
B. Bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
C. Bởi cặp electron chung giữa 2 nguyên tử phi kim.
D. Bởi cặp electron chung giữa 1 nguyên tử kim loại và 1 nguyên tử phi kim..
Câu 51: Trong bảng tuần hoàn, nhóm nào sau đây có hóa trị cao nhất với oxi bằng 1 ?
A. Nhóm IIA B. Nhóm IA C. Nhóm IIIA D. Nhóm IVA
Câu 52: Dãy nào dưới đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học?
A.  B.  C.  D. 
Câu 53: Trong nguyên tử nguyên tố X có 3 lớp e, ở lớp thứ 3 có 4 electron. Số proton của nguyên tử đó là
A. 14. B. 12. C. 10. D. 13
Câu 54: Cho 4,8 gam kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với 400 ml dung dịch HCl 1M . R là:
A. Mg . B. Fe C. Al. D. Ca.
Câu 55: Phản ứng Fe+3 + 3e → Fe0 biểu thị quá trình nào sau đây?
A. Quá trình phân huỷ. B. Quá trình khử.
C. Quá trình hoà tan. D. Quá trình ôxi hoá.
Câu 56: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p64s2. Cấu hình electron của ion tạo ra từ X là
A. Đáp án khác B. 1s22s22p63s23p64s2.
C. 1s22s22p63s2. D. 1s22s22p63s23p6.
Câu 57: Kiểu liên kết nào được tạo thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung ?
A. Liên hidro . B. Liên kết cộng hóa trị.
C. Liên kết kim loại. D. Liên kết ion .
Câu 58: Hơp chất có liên kết ion là :
nguon VI OLET