PHềNG GD & AN KHấ HềA NAM
TH Vế -do – phỳc

BIấN GIAO SINH CAM SINH : 2021-2022

gian: lỳc thỏng 2021
: phũng 18 – 5.4

1. ễng (): Quang
3. ễng (): Anh 4
4. ễng (): Giang 5
5. ễng (): GV phõn cụng
6. ễng (): Dung GVCN giao
DUNG
I. giao sinh
Ban Giỏm giao giỏo sinh 4.4 2020 -2021 cho giỏo viờn 5.4 2021-2022 cỏc dung sau:
1. giỏo :
* , : HTT: 10, : 46%; HT: 28, : 32.4%; HT: 1, : 2.6%
* : , :
T: 31, : 79.5%; Đ: 8, : 20.5%; CCG: 0, : 0
*: tỏc
T: 39, : 100%; Đ: 0 : 0; CCG: 0, : 0
* : , đề:
T: 31, : 79.5%; Đ: 8, : 20.5%; CCG: 0, : 0
* : , :
T: 32, : 82.1; Đ: 7, : 17.9; CCG: 0, : 0
* : tin, trỏch :
T: 32, : 82.1; Đ: 7, : 17.9; CCG: 0, : 0
* : Trung , .
T: 39, : 100%; Đ: 0, : 0; CCG: 0, : 0
* : , yờu .
T: 39, : 100%; Đ: 0 : 0; CCG: 0, : 0
2. sinh khen :
- : 10 em
- tớch 1 mụn: 11 em
- Cỏc phong thi :
- tớch :
3. sinh , sung :
- : : 1 : 2.6%
- : : 0
- : : 0

II. Cam , kớ :
2020-2021, Giỏo viờn 5.4 kớ tiờu giỏo cho 5.4 2021-2022 sau:
1. giỏo :
- , :
HTTHT: : HT:
* : , :
T: : Đ: : CCG: : ………
*: tỏc
T: : Đ: : CCG: : ………
* : , đề;
T: : Đ: : CCG: : ………
* : , .
T: : Đ: : CCG: : ………
* : tin, trỏch ;
T: : Đ: : CCG: : ………
* : Trung , .
-T: : Đ: : CCG: : ………
* : , yờu .
- T: : Đ:
nguon VI OLET