KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9
Câu 1: Khu vực Đông Nam Á hiện nay có bao nhiêu nước?
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
Câu 2: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á (trừ Thái Lan) là thuộc địa của các nước nào?
A. Thuộc địa của Mĩ, Nhật.
B. Thuộc địa của Pháp, Nhật.
C. Thuộc địa của Anh, Pháp, Mĩ.
D. Thuộc địa của các nước thực dân phương Tây.
Câu 3: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa của các nước tư bản phương Tây, trừ nước nào không phải?
A. In-đô-nê-xi-a
B. My-an-ma
C. Thái Lan
D. Ma-lay-xi-a
Câu 4: Nhật đầu hàng đồng minh vào thời gian nào?
A. 8/1945
B. 7/1946
C. 5/1945
D. 8/1846
Câu 5: Tháng 8/1945 khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, nước nào sau đây đã giành chính quyền?
A. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin.
B. Việt Nam, Lào.
C. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam.
D. Việt Nam, Campuchia.
Câu 6: Nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945 là gì?
A. Nhật đầu hàng, các dân tộc ĐNA nổi dậy đấu tranh
B. Các nước ĐNA tiến hành chống xâm lược và lần lượt giành được độc lập
C. Mĩ can thiệp vào ĐNA và mở rộng chiến tranh Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 7: Tình hình Đông Nam Á giữa những năm 50 của thế kỉ XX như thế nào?
A. Chiến tranh ác liệt.
B. Ngày càng phát triển phồn thịnh.
C. Ngày càng trở nên căng thẳng.
D. Ổn định và phát triển.
Câu 8: Vì sao những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình ĐNA ngày càng trở nên căng thẳng?
A. Mĩ, Anh, Nhật thiết lập khối quân sự Đông Nam Á (SEATO).
B. Mĩ thực hiện chiến lược toàn cầu.
C. Mĩ biến Thái Lan thành căn cư quân sự.
D. Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam và mở rộng chiến tranh sang Lào, Cam-pu-chia.
Câu 9: Từ những năm 50 của thế kỉ XX các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại như thế nào?
A. Việt Nam, Lào, Cạm-pu-chia kháng chiến chống Mĩ.
B. Thái Lan, Phi-líp-pin tham gia Khối Quân sự Đông Nam Á (SEATO).
C. In-đô-nê-xi-a, Miến Điện thi hành chính sách hòa bình trung lập.
D. Cả a, b, c đều đúng.
Câu 10: Đế quốc nào là lực lượng thù địch lớn nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Đệ quốc Hà Lan
B. Đế quốc Pháp
C. Đế quốc Mĩ
D. Đế quốc Anh.
Câu 11: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào?
A. Ngày 6 – 8 – 1967.
B. Ngày 8 – 8 – 1967.
C. Ngày 6 – 8 – 1976.
D. Ngày 8 – 8 – 1976.
Câu 12: Các quốc gia Đông Nam Á tham gia sáng lập ASEAN là:
A. Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
B. Thái Lan, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
C. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
D. Thái Lan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
Câu 13: Bước vào những năm 90 của thế kỉ XX, ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác về:
A. kinh tế.
B. văn hóa.
C. chính trị.
D. khoa học – kĩ thuật.
Câu 14: Từ 1979 đến cuối những năm 80 của thế kì XX quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN là gì
nguon VI OLET