kiểm tra CN 8

đề thi Công nghệ 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 39       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
mu2v0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
10/13/2017 8:52:27 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
39
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯờNG THCS HảI BAKIểM TRA CHấT LƯợNG HọC Kì ii Họ và tên....................................môn: công nghệ 8 Lớp ..... Ngày kiểm tra..........,ngày trả bài...... ĐIÊM ( CHữ ) LƠI PHÊ CủA GIáO VIÊN ,xem chi tiết và tải về Đề thi kiểm tra CN 8, Đề Thi Công Nghệ 8 , Đề thi kiểm tra CN 8, doc, 1 trang, 0.07 M, Công nghệ 8 chia sẽ bởi Nghĩa Trần Ngọc đã có 39 download

 
LINK DOWNLOAD

kiem-tra-CN-8.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TRƯờNG THCS HảI BA KIểM TRA CHấT LƯợNG HọC Kì ii
Họ và tên.................................... môn: công nghệ 8
Lớp ..... Ngày kiểm tra..........,ngày trả bài......
ĐIÊM ( CHữ )
LƠI PHÊ CủA GIáO VIÊN

I. Phần trắc nghiệm:
Câu 1 (2điểm): Điền từ (cụm từ) thích hợp vào chỗ trống:
Để giảm bớt hao phí điện năng trên đường dây tải điện, người ta sử dụng các đường dây điện có................................. để truyền tải điện từ nơi sản xuất đến nơi sử dụng.
Máy biến áp1pha là thiết bịdùng để biến đổi điện áp của dòng điện................một pha.
Đồ dùng điện trong nhà bao gồm nhóm................,.....................và............................
Câu 2 ( 1.5 điểm): Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.
Thiết bị điện nào dưới đây bảo vệ mạch điện và đồ dùng điện khỏi các sự cố ngắn mạch và quá tải.
A. Cầu dao. C. Aptomat
B. Nút ấn D. Công tắc
Hãy lựa chọn các bóng đèn có giá trị định mức sau, để lắp vào mạng điện trong nhà.
A.127V - 100W C. 110V – 75W
B. 220V – 60W D. 100V – 45W.
Một chiếc quạt điện có số liệu kĩ thuật 220V – 80W, làm việc mỗi ngày là 3 giờ. Điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày) của chiếc quạt này là bao nhiêu ?
7,2KWh C. 720 Wh
72 KWh D. 0,72 KWh
4. Hoàn thành bảng kí hiệu quy ước sau ( 1,5 điểm):
Tên gọi
kí hiệu khi vẻ vào mạch điện

Đèn sợi đốt


Quạt trần


Đường dây pha,
dây trung hòa


Đèn huỳnh quang


Cầu chì điện


 II. Phần tự luận.
Câu 1 ( 3điểm): Một máy biến áp một pha có N1= 550 vòng. Dây sơ cấp đấu với nguồn điện áp 220V. Có điện áp ra U2 = 36V.
Hãy tính số vòng dây quấn thứ cấp ?
Máy biến áp là máy tăng áp hay giảm áp ? Tại sao?
Khi điện áp sơ cấp giảm xuống U1 = 110V, để giữ U2 = 36V không đổi, số vòng dây N2 không đổi thì phải điều chỉnh N1 bằng bao nhiêu ?
Câu 2(2điểm):Em hãy vẽ sơ đồ mạch điện bộ đèn ống huỳnh quang và nêu cấu tạo cấu nó ?
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TRƯờNG THCS HảI BA KIểM TRA CHấT LƯợNG HọC Kì ii
Họ và tên.................................... môn: công nghệ 8
Lớp ..... Ngày kiểm tra..........,ngày trả bài......
ĐIÊM ( CHữ )
LƠI PHÊ CủA GIáO VIÊN

I. Phần trắc nghiệm (Đề số 2)
Câu 1 (2điểm): Điền từ (cụm từ) thích hợp vào chỗ trống:
1. Để giảm bớt hao phí điện năng trên đường dây tải điện, người ta sử dụng các đường dây điện có hiệu.............................. để truyền tải điện từ nơi sản xuất đến nơi sử dụng.
Máy biến áp1pha là thiết bịdùng để biến đổi điện áp của ................................một pha.
Đồ dùng điện trong nhà bao

 


TR¦êNG THCS H¶I BA   KIÓM  TRA CHÊT L¦îNG HäC K× ii

Hä vµ tªn....................................  m«n: c«ng nghÖ 8

Líp .....                                                            Ngµy kiÓm tra..........,ngµy tr¶ bµi......

§I£M ( CH÷ )

 

 

L¥I PH£ CñA GI¸O VI£N

I. PhÇn tr¾c nghiÖm:

C©u 1 (2®iÓm): §iÒn tõ (côm tõ) thÝch hîp vµo chç trèng:

 1. §Ó gi¶m bít hao phÝ ®iÖn n¨ng trªn ®­êng d©y t¶i ®iÖn, ng­êi ta sö dông c¸c ®­êng d©y ®iÖn cã................................. ®Ó truyÒn t¶i ®iÖn tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i sö dông.
 2. M¸y biÕn ¸p1pha lµ thiÕt bÞdïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p cña dßng ®iÖn................mét pha.
 3. §å dïng ®iÖn trong nhµ bao gåm nhãm................,.....................vµ............................

C©u 2 ( 1.5 ®iÓm): H·y khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­­íc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng.

 1. ThiÕt bÞ ®iÖn nµo d­íi ®©y b¶o vÖ m¹ch ®iÖn vµ ®å dïng ®iÖn khái c¸c sù cè ng¾n m¹ch vµ qu¸ t¶i.

A. CÇu dao.     C. Aptomat

B. Nót Ên      D. C«ng t¾c

 1. H·y lùa chän c¸c bãng ®Ìn cã gi¸ trÞ ®Þnh møc sau, ®Ó l¾p vµo m¹ng ®iÖn trong nhµ.

          A.127V - 100W              C. 110V 75W

              B. 220V 60W             D.  100V 45W.

 1. Mét chiÕc qu¹t ®iÖn cã sè liÖu kÜ thuËt 220V 80W, lµm viÖc mçi ngµy lµ 3 giê. §iÖn n¨ng tiªu thô trong mét th¸ng (30 ngµy) cña chiÕc qu¹t nµy lµ bao nhiªu ?
  1. 7,2KWh     C. 720 Wh
  2. 72 KWh             D. 0,72 KWh

     4. Hoµn thµnh b¶ng kÝ hiÖu quy ­íc sau ( 1,5 ®iÓm):

Tªn gäi

kÝ hiÖu khi vÎ vµo  m¹ch ®iÖn

§Ìn sîi ®èt

 

Qu¹t trÇn

 

§­êng d©y pha,

d©y trung hßa

 

§Ìn huúnh quang

 

CÇu ch× ®iÖn

 

II. PhÇn tù  luËn.

1

 


C©u 1 ( 3®iÓm): Mét m¸y biÕn ¸p mét pha cã N­1= 550 vßng. D©y s¬ cÊp ®Êu víi nguån ®iÖn ¸p 220V. Cã ®iÖn ¸p ra U2 = 36V.

 1. H·y tÝnh sè vßng d©y quÊn thø cÊp ?
 2. M¸y biÕn ¸p lµ m¸y t¨ng ¸p hay gi¶m ¸p ? T¹i sao?
 3. Khi ®iÖn ¸p s¬ cÊp gi¶m xuèng U1 = 110V, ®Ó gi÷ U2 = 36V kh«ng ®æi, sè vßng d©y N2 kh«ng ®æi th× ph¶i ®iÒu chØnh N1 b»ng bao nhiªu ?

C©u 2(2®iÓm):Em h·y vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn bé ®Ìn èng huúnh quang vµ nªu cÊu t¹o cÊu nã ?

Bµi lµm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1

 


TR¦êNG THCS H¶I BA   KIÓM  TRA CHÊT L¦îNG HäC K× ii

Hä vµ tªn....................................  m«n: c«ng nghÖ 8

Líp .....                                                            Ngµy kiÓm tra..........,ngµy tr¶ bµi......

§I£M ( CH÷ )

 

 

L¥I PH£ CñA GI¸O VI£N

I. PhÇn tr¾c nghiÖm (§Ò sè 2)

C©u 1 (2®iÓm): §iÒn tõ (côm tõ) thÝch hîp vµo chç trèng:

1. §Ó gi¶m bít hao phÝ ®iÖn n¨ng trªn ®­êng d©y t¶i ®iÖn, ng­êi ta sö dông c¸c ®­êng d©y ®iÖn cã hiÖu.............................. ®Ó truyÒn t¶i ®iÖn tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i sö dông.

 1. M¸y biÕn ¸p1pha lµ thiÕt bÞdïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p cña ................................mét pha.
 2. §å dïng ®iÖn trong nhµ bao gåm nhãm................,.....................vµ............................

C©u 2 ( 1.5 ®iÓm): H·y khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­­íc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng.

 1. ThiÕt bÞ ®iÖn nµo d­íi ®©y b¶o vÖ m¹ch ®iÖn vµ ®å dïng ®iÖn khái c¸c sù cè ng¾n m¹ch vµ qu¸ t¶i.

A. CÇu dao.     C. PhÝch ®iÖn

B. CÇu ch×      D. C«ng t¾c

 1. H·y lùa chän c¸c bãng ®Ìn cã gi¸ trÞ ®Þnh møc sau, ®Ó l¾p vµo m¹ng ®iÖn trong nhµ.

          A.127V - 100W              C. 220W - 100V

               B. 210V - 60W              D. 100W -  220V

 1. Mét chiÕc qu¹t ®iÖn cã sè liÖu kÜ thuËt 220V – 65W, lµm viÖc mçi ngµy lµ 4 giê. §iÖn n¨ng tiªu thô trong mét th¸ng (30 ngµy) cña chiÕc qu¹t nµy lµ bao nhiªu ?
  1. 78 KWh     C. 7800 Wh
  2. 7,8 Wh             D. 7,8 KWh

     4. Hoµn thµnh b¶ng kÝ hiÖu quy ­íc sau ( 1,5 ®iÓm):

Tªn gäi

kÝ hiÖu khi vÎ vµo  m¹ch ®iÖn

C«ng t¨c hai cùc

 

ChÊn l­u

 

§­êng d©y pha,

d©y trung hßa

 

Chu«ng ®iÖn

 

æ c¾m ®iÖn

 

 

1

 


II. PhÇn tù  luËn.

C©u 1 ( 3®iÓm): Mét m¸y biÕn ¸p mét pha cã N­1= 1100 vßng. D©y s¬ cÊp ®Êu víi nguån ®iÖn ¸p 220V. Cã ®iÖn ¸p ra U2 = 12V.

a.H·y tÝnh sè vßng d©y quÊn thø cÊp ?

b.M¸y biÕn ¸p lµ m¸y t¨ng ¸p hay gi¶m ¸p ? T¹i sao?

c.Khi ®iÖn ¸p s¬ cÊp gi¶m xuèng U1 = 110V, ®Ó gi÷ U2 = 12V kh«ng ®æi, sè vßng d©y N2 kh«ng ®æi th× ph¶i ®iÒu chØnh N1 b»ng bao nhiªu ?

C©u 2(2®iÓm):Em h·y vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn bé ®Ìn èng huúnh quang vµ nªu cÊu t¹o cÊu nã ?

Bµi lµm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

 


§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm (§Ò sè 1)

I. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan

C©u 1 (2 ®iÓm): Häc sinh ®iÒn ®óng mçi tõ cho 0.5 ®iÓm.

 1. ®iÖn ¸p cao   3. ®iÖn c¬, ®iÖn nhiÖt vµ ®iÖn quang( 1®iÓm)
 2. Xoay chiÒu

C©u 2 ( 1.5 ®iÓm): Häc sinh chän ®óng mçi ®¸p ¸n cho 0.5 ®iÓm

 1. §¸p ¸n C   2.  §¸p ¸n A              3. §¸p ¸n B

C©u 3 (1.5 ®iÓm): VÏ ®óng mçi kÝ hiÖu cho 0.3 ®iÓm

II. PhÇn tù  luËn.

C©u 1 ( 3®iÓm): Häc sinh tr¶ lêi ®­îc mçi ý cho 1 ®iÓm.

 1. Tõ tØ sè Vßng.
 2. M¸y biÕn ¸p lµ m¸y gi¶m ¸p v× cã U2 < U1 (hoÆc N2 < N1)
 3. N1 = = Vßng

C©u 2 (2®): - Häc sinh vÏ ®óng s¬ ®å m¹ch ®iÖn -1®iÓm.

       - Häc sinh nªu ®­­îc cÊu t¹o             -1®iÓm

 

 

§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm (§Ò sè 2)

I. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan

C©u 1 (2 ®iÓm): Häc sinh ®iÒn ®óng mçi tõ cho 0.5 ®iÓm.

1. ®iÖn thÕ cao   3. ®iÖn c¬, ®iÖn nhiÖt vµ ®iÖn quang( 1®iÓm)

2. dßng ®iÖn xoay chiÒu

C©u 2 ( 1.5 ®iÓm): Häc sinh chän ®óng mçi ®¸p ¸n cho 0.5 ®iÓm

1.§¸p ¸n B   2.  §¸p ¸n D               3. §¸p ¸n C

C©u 3 (1.5 ®iÓm): VÏ ®óng mçi kÝ hiÖu cho 0.3 ®iÓm

II. PhÇn tù  luËn.

C©u 1 ( 3®iÓm): Häc sinh tr¶ lêi ®­îc mçi ý cho 1 ®iÓm.

a. Tõ tØ sè : U1/ U2= N1 / N2 , nªn  N2 = U2 x N1/U1= 60 (vßng)

b.  M¸y biÕn ¸p lµ m¸y gi¶m ¸p v× cã k< 1 hay U2 < U1 (hoÆc N2 < N1)

c.   N1 = = 550 (Vßng)

C©u 2 ( 2®iÓm): T­¬ng tù trªn 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về kiểm tra CN 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU