Đề Thi Công Nghệ 8:Kiểm Tra Cn 8

đề thi Công nghệ Công nghệ 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
mu2v0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-10-13 08:52:27
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TR¦êNG THCS H¶I BA KIÓM TRA CHÊT L¦îNG HäC K× ii Hä vµ tªn.................................... m«n: c«ng nghÖ 8 Líp ..... Ngµy kiÓm tra..........,ngµy tr¶ bµi...... §I£M ( CH÷ ) L¥I PH£ CñA GI¸O VI£N

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TR¦êNG THCS H¶I BA   KIÓM  TRA CHÊT L¦îNG HäC K× ii
Hä vµ tªn....................................  m«n: c«ng nghÖ 8
Líp .....                                                            Ngµy kiÓm tra..........,ngµy tr¶ bµi......
§I£M ( CH÷ )
 
 
L¥I PH£ CñA GI¸O VI£N
I. PhÇn tr¾c nghiÖm:
C©u 1 (2®iÓm): §iÒn tõ (côm tõ) thÝch hîp vµo chç trèng:
§Ó gi¶m bít hao phÝ ®iÖn n¨ng trªn ®­êng d©y t¶i ®iÖn, ng­êi ta sö dông c¸c ®­êng d©y ®iÖn cã................................. ®Ó truyÒn t¶i ®iÖn tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i sö dông.
M¸y biÕn ¸p1pha lµ thiÕt bÞdïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p cña dßng ®iÖn................mét pha.
§å dïng ®iÖn trong nhµ bao gåm nhãm................,.....................vµ............................
C©u 2 ( 1.5 ®iÓm): H·y khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­­íc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng.
ThiÕt bÞ ®iÖn nµo d­íi ®©y b¶o vÖ m¹ch ®iÖn vµ ®å dïng ®iÖn khái c¸c sù cè ng¾n m¹ch vµ qu¸ t¶i.
A. CÇu dao.     C. Aptomat B. Nót Ên      D. C«ng t¾c
H·y lùa chän c¸c bãng ®Ìn cã gi¸ trÞ ®Þnh møc sau, ®Ó l¾p vµo m¹ng ®iÖn trong nhµ.
          A.127V - 100W              C. 110V – 75W
              B. 220V – 60W             D.  100V – 45W.
Mét chiÕc qu¹t ®iÖn cã sè liÖu kÜ thuËt 220V – 80W, lµm viÖc mçi ngµy lµ 3 giê. §iÖn n¨ng tiªu thô trong mét th¸ng (30 ngµy) cña chiÕc qu¹t nµy lµ bao nhiªu ? 7,2KWh     C. 720 Wh
72 KWh             D. 0,72 KWh

     4. Hoµn thµnh b¶ng kÝ hiÖu quy ­íc sau ( 1,5 ®iÓm):
Tªn gäi
kÝ hiÖu khi vÎ vµo  m¹ch ®iÖn
§Ìn sîi ®èt
 
Qu¹t trÇn
 
§­êng d©y pha,
d©y trung hßa
 
§Ìn huúnh quang
 
CÇu ch× ®iÖn
 
II. PhÇn tù  luËn.
1

 


C©u 1 ( 3®iÓm): Mét m¸y biÕn ¸p mét pha cã N­1= 550 vßng. D©y s¬ cÊp ®Êu víi nguån ®iÖn ¸p 220V. Cã ®iÖn ¸p ra U2 = 36V.
H·y tÝnh sè vßng d©y quÊn thø cÊp ?
M¸y biÕn ¸p lµ m¸y t¨ng ¸p hay gi¶m ¸p ? T¹i sao?
Khi ®iÖn ¸p s¬ cÊp gi¶m xuèng U1 = 110V, ®Ó gi÷ U2 = 36V kh«ng ®æi, sè vßng d©y N2 kh«ng ®æi th× ph¶i ®iÒu chØnh N1 b»ng bao nhiªu ?
C©u 2(2®iÓm):Em h·y vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn bé ®Ìn èng huúnh quang vµ nªu cÊu t¹o cÊu nã ?
Bµi lµm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1

 


TR¦êNG THCS H¶I BA   KIÓM  TRA CHÊT L¦îNG HäC K× ii
Hä vµ tªn....................................  m«n: c«ng nghÖ 8
Líp .....                                                            Ngµy kiÓm tra..........,ngµy tr¶ bµi......
§I£M ( CH÷ )
 
 
L¥I PH£ CñA GI¸O VI£N
I. PhÇn tr¾c nghiÖm (§Ò sè 2)
C©u 1 (2®iÓm): §iÒn tõ (côm tõ) thÝch hîp vµo chç trèng:
1. §Ó gi¶m bít hao phÝ ®iÖn n¨ng trªn ®­êng d©y t¶i ®iÖn, ng­êi ta sö dông c¸c ®­êng d©y ®iÖn cã hiÖu.............................. ®Ó truyÒn t¶i ®iÖn tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i sö dông.
M¸y biÕn ¸p1pha lµ thiÕt bÞdïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p cña ................................mét pha.
§å dïng ®iÖn trong nhµ bao gåm nhãm................,.....................vµ............................
C©u 2 ( 1.5 ®iÓm): H·y khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­­íc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng.
ThiÕt bÞ ®iÖn nµo d­íi ®©y b¶o vÖ m¹ch ®iÖn vµ ®å dïng ®iÖn khái c¸c sù cè ng¾n m¹ch vµ qu¸ t¶i.
A. CÇu dao.     C. PhÝch ®iÖn
B. CÇu ch×      D. C«ng t¾c
H·y lùa chän c¸c bãng ®Ìn cã gi¸ trÞ ®Þnh møc sau, ®Ó l¾p vµo m¹ng ®iÖn trong nhµ.
          A.127V - 100W              C. 220W - 100V
               B. 210V - 60W              D. 100W -  220V
Mét chiÕc qu¹t ®iÖn cã sè liÖu kÜ thuËt 220V – 65W, lµm viÖc mçi ngµy lµ 4 giê. §iÖn n¨ng tiªu thô trong mét th¸ng (30 ngµy) cña chiÕc qu¹t nµy lµ bao nhiªu ? 78 KWh     C. 7800 Wh
7,8 Wh             D. 7,8 KWh

     4. Hoµn thµnh b¶ng kÝ hiÖu quy ­íc sau ( 1,5 ®iÓm):
Tªn gäi
kÝ hiÖu khi vÎ vµo  m¹ch ®iÖn
C«ng t¨c hai cùc
 
ChÊn l­u
 
§­êng d©y pha,
d©y trung hßa
 
Chu«ng ®iÖn
 
æ c¾m ®iÖn
 
 
1

 


II. PhÇn tù  luËn.
C©u 1 ( 3®iÓm): Mét m¸y biÕn ¸p mét pha cã N­1= 1100 vßng. D©y s¬ cÊp ®Êu víi nguån ®iÖn ¸p 220V. Cã ®iÖn ¸p ra U2 = 12V.
a.H·y tÝnh sè vßng d©y quÊn thø cÊp ?
b.M¸y biÕn ¸p lµ m¸y t¨ng ¸p hay gi¶m ¸p ? T¹i sao?
c.Khi ®iÖn ¸p s¬ cÊp gi¶m xuèng U1 = 110V, ®Ó gi÷ U2 = 12V kh«ng ®æi, sè vßng d©y N2 kh«ng ®æi th× ph¶i ®iÒu chØnh N1 b»ng bao nhiªu ?
C©u 2(2®iÓm):Em h·y vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn bé ®Ìn èng huúnh quang vµ nªu cÊu t¹o cÊu nã ?
Bµi lµm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1

 


§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm (§Ò sè 1)
I. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan
C©u 1 (2 ®iÓm): Häc sinh ®iÒn ®óng mçi tõ cho 0.5 ®iÓm.
®iÖn ¸p cao   3. ®iÖn c¬, ®iÖn nhiÖt vµ ®iÖn quang( 1®iÓm)
Xoay chiÒu
C©u 2 ( 1.5 ®iÓm): Häc sinh chän ®óng mçi ®¸p ¸n cho 0.5 ®iÓm
§¸p ¸n C   2.  §¸p ¸n A              3. §¸p ¸n B
C©u 3 (1.5 ®iÓm): VÏ ®óng mçi kÝ hiÖu cho 0.3 ®iÓm
II. PhÇn tù  luËn.
C©u 1 ( 3®iÓm): Häc sinh tr¶ lêi ®­îc mçi ý cho 1 ®iÓm.
Tõ tØ sè Vßng.
M¸y biÕn ¸p lµ m¸y gi¶m ¸p v× cã U2 1 (hoÆc N2 1)
N1 = = Vßng
C©u 2 (2®): - Häc sinh vÏ ®óng s¬ ®å m¹ch ®iÖn -1®iÓm.
       - Häc sinh nªu ®­­îc cÊu t¹o             -1®iÓm
 
 
§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm (§Ò sè 2)
I. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan
C©u 1 (2 ®iÓm): Häc sinh ®iÒn ®óng mçi tõ cho 0.5 ®iÓm.
1. ®iÖn thÕ cao   3. ®iÖn c¬, ®iÖn nhiÖt vµ ®iÖn quang( 1®iÓm)
2. dßng ®iÖn xoay chiÒu
C©u 2 ( 1.5 ®iÓm): Häc sinh chän ®óng mçi ®¸p ¸n cho 0.5 ®iÓm
1.§¸p ¸n B   2.  §¸p ¸n D               3. §¸p ¸n C
C©u 3 (1.5 ®iÓm): VÏ ®óng mçi kÝ hiÖu cho 0.3 ®iÓm
II. PhÇn tù  luËn.
C©u 1 ( 3®iÓm): Häc sinh tr¶ lêi ®­îc mçi ý cho 1 ®iÓm.
a. Tõ tØ sè : U1/ U2= N1 / N2 , nªn  N2 = U2 x N1/U1= 60 (vßng)
b.  M¸y biÕn ¸p lµ m¸y gi¶m ¸p v× cã k U2 1 (hoÆc N2 1)
c.   N1 = = 550 (Vßng)
C©u 2 ( 2®iÓm): T­¬ng tù trªn 
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi kiểm tra CN 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_KIEM_TRA_HOC_KI_II_CN8_1516.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • Kiểm tra CN 8
  Công nghệ 8
  Kiểm tra CN 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/12/2012

  Xem: 8

 • kiem tra cn 8
  Ngữ văn
  kiem tra cn 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2011

  Xem: 6

 • kiểm tra CN 8
  Công nghệ 8
  kiểm tra CN 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2017

  Xem: 0

 • Kiểm tra CN 8
  Ngữ văn
  Kiểm tra CN 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2009

  Xem: 6

 • KIỂM TRA CN 8 TUẦN 8
  Công nghệ 8
  KIỂM TRA CN 8 TUẦN 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2011

  Xem: 12

 • kiem tra hk cn 8
  Công nghệ 8
  kiem tra hk cn 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2010

  Xem: 100

 • Kiểm tra 1 tiết CN 8
  Công nghệ 8
  Kiểm tra 1 tiết CN 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2012

  Xem: 0

 • Kiem tra thuc hanh CN 8
  Công nghệ 8
  Kiem tra thuc hanh CN 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2013

  Xem: 0

 • Đề Kiểm tra HKI CN 8
  Công nghệ
  Đề Kiểm tra HKI CN 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2012

  Xem: 6

 • đề kiểm tra cn 8
  Công nghệ 7
  đề kiểm tra cn 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2013

  Xem: 7

đề thi TIẾP THEO

đề thi MỚI ĐĂNG

đề thi XEM NHIỀU