kiểm tra CN 8

Đăng ngày 10/13/2017 8:52:27 AM | Thể loại: Công nghệ 8 | Chia sẽ bởi: Nghĩa Trần Ngọc | Lần tải: 39 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc

 


TR¦êNG THCS H¶I BA   KIÓM  TRA CHÊT L¦îNG HäC K× ii

Hä vµ tªn....................................  m«n: c«ng nghÖ 8

Líp .....                                                            Ngµy kiÓm tra..........,ngµy tr¶ bµi......

§I£M ( CH÷ )

 

 

L¥I PH£ CñA GI¸O VI£N

I. PhÇn tr¾c nghiÖm:

C©u 1 (2®iÓm): §iÒn tõ (côm tõ) thÝch hîp vµo chç trèng:

 1. §Ó gi¶m bít hao phÝ ®iÖn n¨ng trªn ®­êng d©y t¶i ®iÖn, ng­êi ta sö dông c¸c ®­êng d©y ®iÖn cã................................. ®Ó truyÒn t¶i ®iÖn tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i sö dông.
 2. M¸y biÕn ¸p1pha lµ thiÕt bÞdïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p cña dßng ®iÖn................mét pha.
 3. §å dïng ®iÖn trong nhµ bao gåm nhãm................,.....................vµ............................

C©u 2 ( 1.5 ®iÓm): H·y khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­­íc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng.

 1. ThiÕt bÞ ®iÖn nµo d­íi ®©y b¶o vÖ m¹ch ®iÖn vµ ®å dïng ®iÖn khái c¸c sù cè ng¾n m¹ch vµ qu¸ t¶i.

A. CÇu dao.     C. Aptomat

B. Nót Ên      D. C«ng t¾c

 1. H·y lùa chän c¸c bãng ®Ìn cã gi¸ trÞ ®Þnh møc sau, ®Ó l¾p vµo m¹ng ®iÖn trong nhµ.

          A.127V - 100W              C. 110V 75W

              B. 220V 60W             D.  100V 45W.

 1. Mét chiÕc qu¹t ®iÖn cã sè liÖu kÜ thuËt 220V 80W, lµm viÖc mçi ngµy lµ 3 giê. §iÖn n¨ng tiªu thô trong mét th¸ng (30 ngµy) cña chiÕc qu¹t nµy lµ bao nhiªu ?
  1. 7,2KWh     C. 720 Wh
  2. 72 KWh             D. 0,72 KWh

     4. Hoµn thµnh b¶ng kÝ hiÖu quy ­íc sau ( 1,5 ®iÓm):

Tªn gäi

kÝ hiÖu khi vÎ vµo  m¹ch ®iÖn

§Ìn sîi ®èt

 

Qu¹t trÇn

 

§­êng d©y pha,

d©y trung hßa

 

§Ìn huúnh quang

 

CÇu ch× ®iÖn

 

II. PhÇn tù  luËn.

1

 


C©u 1 ( 3®iÓm): Mét m¸y biÕn ¸p mét pha cã N­1= 550 vßng. D©y s¬ cÊp ®Êu víi nguån ®iÖn ¸p 220V. Cã ®iÖn ¸p ra U2 = 36V.

 1. H·y tÝnh sè vßng d©y quÊn thø cÊp ?
 2. M¸y biÕn ¸p lµ m¸y t¨ng ¸p hay gi¶m ¸p ? T¹i sao?
 3. Khi ®iÖn ¸p s¬ cÊp gi¶m xuèng U1 = 110V, ®Ó gi÷ U2 = 36V kh«ng ®æi, sè vßng d©y N2 kh«ng ®æi th× ph¶i ®iÒu chØnh N1 b»ng bao nhiªu ?

C©u 2(2®iÓm):Em h·y vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn bé ®Ìn èng huúnh quang vµ nªu cÊu t¹o cÊu nã ?

Bµi lµm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1

 


TR¦êNG THCS H¶I BA   KIÓM  TRA CHÊT L¦îNG HäC K× ii

Hä vµ tªn....................................  m«n: c«ng nghÖ 8

Líp .....                                                            Ngµy kiÓm tra..........,ngµy tr¶ bµi......

§I£M ( CH÷ )

 

 

L¥I PH£ CñA GI¸O VI£N

I. PhÇn tr¾c nghiÖm (§Ò sè 2)

C©u 1 (2®iÓm): §iÒn tõ (côm tõ) thÝch hîp vµo chç trèng:

1. §Ó gi¶m bít hao phÝ ®iÖn n¨ng trªn ®­êng d©y t¶i ®iÖn, ng­êi ta sö dông c¸c ®­êng d©y ®iÖn cã hiÖu.............................. ®Ó truyÒn t¶i ®iÖn tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i sö dông.

 1. M¸y biÕn ¸p1pha lµ thiÕt bÞdïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p cña ................................mét pha.
 2. §å dïng ®iÖn trong nhµ bao gåm nhãm................,.....................vµ............................

C©u 2 ( 1.5 ®iÓm): H·y khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­­íc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng.

 1. ThiÕt bÞ ®iÖn nµo d­íi ®©y b¶o vÖ m¹ch ®iÖn vµ ®å dïng ®iÖn khái c¸c sù cè ng¾n m¹ch vµ qu¸ t¶i.

A. CÇu dao.     C. PhÝch ®iÖn

B. CÇu ch×      D. C«ng t¾c

 1. H·y lùa chän c¸c bãng ®Ìn cã gi¸ trÞ ®Þnh møc sau, ®Ó l¾p vµo m¹ng ®iÖn trong nhµ.

          A.127V - 100W              C. 220W - 100V

               B. 210V - 60W              D. 100W -  220V

 1. Mét chiÕc qu¹t ®iÖn cã sè liÖu kÜ thuËt 220V – 65W, lµm viÖc mçi ngµy lµ 4 giê. §iÖn n¨ng tiªu thô trong mét th¸ng (30 ngµy) cña chiÕc qu¹t nµy lµ bao nhiªu ?
  1. 78 KWh     C. 7800 Wh
  2. 7,8 Wh             D. 7,8 KWh

     4. Hoµn thµnh b¶ng kÝ hiÖu quy ­íc sau ( 1,5 ®iÓm):

Tªn gäi

kÝ hiÖu khi vÎ vµo  m¹ch ®iÖn

C«ng t¨c hai cùc

 

ChÊn l­u

 

§­êng d©y pha,

d©y trung hßa

 

Chu«ng ®iÖn

 

æ c¾m ®iÖn

 

 

1

 


II. PhÇn tù  luËn.

C©u 1 ( 3®iÓm): Mét m¸y biÕn ¸p mét pha cã N­1= 1100 vßng. D©y s¬ cÊp ®Êu víi nguån ®iÖn ¸p 220V. Cã ®iÖn ¸p ra U2 = 12V.

a.H·y tÝnh sè vßng d©y quÊn thø cÊp ?

b.M¸y biÕn ¸p lµ m¸y t¨ng ¸p hay gi¶m ¸p ? T¹i sao?

c.Khi ®iÖn ¸p s¬ cÊp gi¶m xuèng U1 = 110V, ®Ó gi÷ U2 = 12V kh«ng ®æi, sè vßng d©y N2 kh«ng ®æi th× ph¶i ®iÒu chØnh N1 b»ng bao nhiªu ?

C©u 2(2®iÓm):Em h·y vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn bé ®Ìn èng huúnh quang vµ nªu cÊu t¹o cÊu nã ?

Bµi lµm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

 


§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm (§Ò sè 1)

I. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan

C©u 1 (2 ®iÓm): Häc sinh ®iÒn ®óng mçi tõ cho 0.5 ®iÓm.

 1. ®iÖn ¸p cao   3. ®iÖn c¬, ®iÖn nhiÖt vµ ®iÖn quang( 1®iÓm)
 2. Xoay chiÒu

C©u 2 ( 1.5 ®iÓm): Häc sinh chän ®óng mçi ®¸p ¸n cho 0.5 ®iÓm

 1. §¸p ¸n C   2.  §¸p ¸n A              3. §¸p ¸n B

C©u 3 (1.5 ®iÓm): VÏ ®óng mçi kÝ hiÖu cho 0.3 ®iÓm

II. PhÇn tù  luËn.

C©u 1 ( 3®iÓm): Häc sinh tr¶ lêi ®­îc mçi ý cho 1 ®iÓm.

 1. Tõ tØ sè Vßng.
 2. M¸y biÕn ¸p lµ m¸y gi¶m ¸p v× cã U2 < U1 (hoÆc N2 < N1)
 3. N1 = = Vßng

C©u 2 (2®): - Häc sinh vÏ ®óng s¬ ®å m¹ch ®iÖn -1®iÓm.

       - Häc sinh nªu ®­­îc cÊu t¹o             -1®iÓm

 

 

§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm (§Ò sè 2)

I. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan

C©u 1 (2 ®iÓm): Häc sinh ®iÒn ®óng mçi tõ cho 0.5 ®iÓm.

1. ®iÖn thÕ cao   3. ®iÖn c¬, ®iÖn nhiÖt vµ ®iÖn quang( 1®iÓm)

2. dßng ®iÖn xoay chiÒu

C©u 2 ( 1.5 ®iÓm): Häc sinh chän ®óng mçi ®¸p ¸n cho 0.5 ®iÓm

1.§¸p ¸n B   2.  §¸p ¸n D               3. §¸p ¸n C

C©u 3 (1.5 ®iÓm): VÏ ®óng mçi kÝ hiÖu cho 0.3 ®iÓm

II. PhÇn tù  luËn.

C©u 1 ( 3®iÓm): Häc sinh tr¶ lêi ®­îc mçi ý cho 1 ®iÓm.

a. Tõ tØ sè : U1/ U2= N1 / N2 , nªn  N2 = U2 x N1/U1= 60 (vßng)

b.  M¸y biÕn ¸p lµ m¸y gi¶m ¸p v× cã k< 1 hay U2 < U1 (hoÆc N2 < N1)

c.   N1 = = 550 (Vßng)

C©u 2 ( 2®iÓm): T­¬ng tù trªn 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi kiểm tra CN 8, Công nghệ 8. . nslide chia sẽ tới mọi người thư viện kiểm tra CN 8 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , đề thi kiểm tra CN 8 thuộc thể loại Công nghệ 8 được chia sẽ bởi user Nghĩa Trần Ngọc tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã đưa vào mục Công nghệ 8 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Công nghệ Công nghệ 8 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo TRƯờNG THCS HảI BA KIểM TRA CHấT LƯợNG HọC Kì ii Họ và tên,còn cho biết thêm môn: công nghệ 8 Lớp , nói thêm Ngày kiểm tra, nói thêm ,ngày trả bài, ngoài ra ĐIÊM ( CHữ ) LƠI PHÊ CủA GIáO VIÊN I, bên cạnh đó Phần trắc nghiệm: Câu 1 (2điểm): Điền từ (cụm từ) phù hợp vào chỗ trống: Để giảm bớt tiêu hao điện năng trên đường dây tải điện, người ta sử dụng những đường dây điện có, kế tiếp là để truyền tải điện từ nơi sản xuất tới nơi sử dụng, tiếp theo là Máy biến áp1pha là thiết bịdùng để biến https://nslide.com/de-thi/kiem-tra-cn-8.mu2v0q.html