Kiểm Tra Định Kì

đề thi Giáo dục Quốc phòng - An ninh Khác (Giáo dục Quốc phòng - An ninh)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       9      0
Ngày đăng 2017-12-31 23:03:20 Tác giả Khương Yến loại .doc kích thước 0.11 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3 Nhóm: TD_QP ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – SỐ 1 Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh Khối 12 TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3 Nhóm: TD_QP Mã đề : B ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn : Giáo dục quốc phòng

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
 
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – SỐ 1
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 12
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : B
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 12
 

Câu 1(2 điểm):  Nêu đặc điểm của nền QPTD, ANND.
Câu2(3 điểm):  Phân tích biên pháp: Tăng cường công tác GDQP_AN?
Câu 3(2 điểm):
 Nêu hệ thống cấp bậc hàm của quân nhân chuyện nghiệp quân đội nhân dân Việt Nam.
Câu 4(3 điểm):
Nêu tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Quân khu, quân đoàn có chức năng, nhiệm vụ gì?
 
HƯỚNG DẪN CHẤM
Đáp án
Điểm
Câu 1(2 điểm):  Gồm có 5 đặc điểm: hs đúng và đủ
(2.0 điểm)
Câu 2(3 điểm):
+ Giáo dục quốc phòng an ninh là bộ phận của giáo dục quốc dân có vai trò quan trọng….
+ Nội dung: Quan triệt quan điểm của chủ nghĩa Mac – LeNin về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc….
+ Đối tượng: Toàn dân
(3.0 điểm)


 
 

Câu 3(2điểm): 
Gồm: 2 cấp. 8 bậc
Chuẩn úy, Thiếu úy, Trung Úy, Thượng Úy, Đại Úy, Thiếu tá, Trung tá, thượng tá
2.0 điểm


 
Câu 4(3 điểm):
+ Nêu tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam?
*Tổ chức: QĐNDVN của nước CHXHCNVN…..
* Thành phần: - Bộ đội chủ lực.
                  - Bộ đội địa phương.
                  - Bộ đội biên phòng.
 
(2.0 điểm)


+ Quân khu, quân đoàn có chức năng, nhiệm vụ gì?
* Quân khu: là đơn vị quân sự theo lãnh thổ…..
* Quân đoàn là đợn vị tác chiến chiến dịch chiến thuật…..
1.0điểm
0.5đ
0.5đ
 
                                                                                                    GV SOẠN
 
 
                                                                                                                        Khương Thị Yến    
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
 
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – SỐ 2
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 12
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : B
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 12
 

Câu 1(2 điểm):  Nêu các tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện xây dựng nền QPTD, ANND.
Câu2(3 điểm):  Phân tích biên pháp: Không ngưng nâng cao chất lượng của các lực lượng vũ trang nòng cốt là quân đội và công an.
Câu 3(2 điểm):
 Nêu hệ thống cấp bậc hàm của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
Câu 4(3 điểm):
Nêu hệ thống tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Quân khu, quân đoàn có chức năng, nhiệm vụ gì?
 
HƯỚNG DẪN CHẤM
Đáp án
Điểm
Câu 1(2 điểm):  Gồm có 6 tư tưởng chỉ đạo của Đảng: hs đúng và đủ
(2.0 điểm)
Câu 2(3 điểm):
+ Thành phần của LLVT nhân dân Việt Nam: Quân đội, công an và Dân quân tự vệ.
+ Phương hướng/: Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại
+ Về chính trị: Chấp hành nghiêm chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
(3.0 điểm)

 

 

Câu 3(2điểm): 
Gồm:3 cấp, 12bậc
Thiếu úy, Trung Úy, Thượng Úy, Đại Úy, Thiếu tá, Trung tá, Thượng tá, Đại tá. Thiếu tướng, Trung tướng, Thượng tướng, ĐẠi tướng
2.0 điểm

 

Câu 4(3 điểm):
+ Nêu hệ thống tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam?
- Bộ quốc phòng
- các cơ quan BQP
- các đơn vị BQP
- bộ và ban chỉ huy quân sự
 
(2.0 điểm)
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
+ Quân khu, quân đoàn có chức năng, nhiệm vụ gì?
* Quân khu: là đơn vị quân sự theo lãnh thổ…..
* Quân đoàn là đợn vị tác chiến chiến dịch chiến thuật…..
1.0điểm
0.5đ
0.5đ
 
                                                                                                    GV SOẠN
 
 
                                                                                                                        Khương Thị Yến    
 
 
 
 
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
 
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – SỐ 3
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 12
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : B
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 12
 

Câu 1(2 điểm):  Nêu mục đích xây dựng nền QPTD, ANND.
Câu2(3 điểm):  Phân tích biên pháp: Không ngưng nâng cao chất lượng của các lực lượng vũ trang nòng cốt là quân đội và công an.
Câu 3(2 điểm):
 Nêu hệ thống cấp bậc hàm của sĩ quan nhiệp vụ công an nhân dân Việt Nam.
Câu 4(3 điểm):
Nêu hệ thống tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam.
Quân chủng, binh chủng của Quân đội nhân dan Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ gì?
 
HƯỚNG DẪN CHẤM
Đáp án
Điểm
Câu 1(2 điểm):  
- Bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
- Bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân……
(2.0 điểm)
Câu 2(3 điểm):
+ Thành phần của LLVT nhân dân Việt Nam: Quân đội, công an và Dân quân tự vệ.
+ Phương hướng: Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại
+ Về chính trị: Chấp hành nghiêm chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
(3.0 điểm)

 

 

Câu 3(2điểm): 
Gồm:3 cấp, 12bậc
Thiếu úy, Trung Úy, Thượng Úy, Đại Úy, Thiếu tá, Trung tá, Thượng tá, Đại tá. Thiếu tướng, Trung tướng, Thượng tướng, ĐẠi tướng
2.0 điểm

 

Câu 4(3 điểm):
+ Nêu hệ thống tổ chức của công an nhân dân Việt Nam?
- Bộ công an
- Công an tỉnh, thành phố trực thược trung ương
- Công an Huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
- công an xã, phường, trị trấn
 
(2.0 điểm)
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
+ Quân chủng, binh chủng có chức năng, nhiệm vụ gì?
* Quân chủng là đợn vị hoạt động ở môi trường địa lí nhất định…..
* Binh chủng  là đợn vị tác chiến độc lập…..
1.0điểm
0.5đ
0.5đ
 
                                                                                                    GV SOẠN
 
 
                                                                                                                        Khương Thị Yến    
 
 
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
 
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – SỐ 1
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 11
 
Câu 1 (2 điểm):  Nghĩa vụ quân sự là gì? Độ tuổi phục vụ nghĩa vụ quân sự và thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự theo Luật NVQS năm 2015?
Câu 2(3điểm):  Phân tích nội dung “Học tập chính trị quân sự và rèn luyện thể lực do trường lớp tổ chức”?
Câu 3(3điểm): 
 Biên giới quốc gia là gì? Các bộ phận cấu thành BGQG?
Câu 4(2điểm):  Nêu các phương pháp cố định Biên giới quốc gia?
 
HƯỚNG DẪN CHẤM
Đáp án
Điểm
Câu 1(2điểm):
- NVQS là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đọi nhân dân Việt Nam.
- Độ tuổi: 18 đến 27 ( tại ngũ); 18-45 ( dự bị)
- Thời gian phục vụ: 24 tháng
 

 
0.5đ
0.5đ
Câu 2(3điểm):  Phân tích nội dung “Học tập chính trị quân sự và rèn luyện thể lực do trường lớp tổ chức”?
- Học xong chương trình GDQP-AN…
- Vận dụng kiến thức đã học….
 
3.0 điểm
 
Câu 3(3 điểm):
- Biên giới quốc gia là gì?
là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định…
- Các bộ phận cấu thành BGQG: BGQG trên đất liền, trên biển, trên không và dưới lòng đất
 
 


Câu 4(2 điểm):
- Thế giới: Ghi vào sổ sách, đặt hệ thống mốc quốc giới, dùng đương phát quang.
- Việt Nam: Ghi vào sổ sách và đặt hệ thống mốc quốc giới
 
 


                                                                                               GV SOẠN
 
 
 
 
Khương Thị Yến    
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
 
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – SỐ 2
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 11
 
Câu 1 (2 điểm):  Nghĩa vụ quân sự là gì? Độ tuổi đăng kí nghĩa vụ quân sự và thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự theo Luật NVQS năm 2015?
Câu 2(3điểm):  Phân tích nội dung “Kiểm tra sức khỏe và khám sức khỏe”?
Câu 3(3điểm): 
 Lãnh thổ quốc gia là gì? Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia?
Câu 4(2điểm):  Nêu các phương pháp cố định Biên giới quốc gia?
 
HƯỚNG DẪN CHẤM
Đáp án
Điểm
Câu 1(2điểm):
- NVQS là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đọi nhân dân Việt Nam.
- Độ tuổi: 17 nam, 18 nữ
- Thời gian phục vụ: 24 tháng
 

 
0.5đ
0.5đ
Câu 2(3điểm):  Phân tích nội dung “Kiểm tra sức khỏe và khám sức khỏe”?
- kiểm tra sức khỏe khi đủ 17 tuổi
- khám sức khỏe cho những công dân chuẩn bị nhập ngũ….
 
3.0 điểm
 
Câu 3(3 điểm):
- Lãnh thổ quốc gia là gì?
Là 1 phần của trái đất bao gồm vùng đất, vùng nước, vùng trời trên vùng đất và vùng nước cũng như lòng đất dưới chúng thược chủ quyền hoàn toàn và riêng biệt của mỗi quốc gia nhất định.
- Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia:
 Vùng đất, vung nước, vùng trời và vùng lòng đất
 
 

 
 
 

Câu 4(2 điểm):
- Thế giới: Ghi vào sổ sách, đặt hệ thống mốc quốc giới, dùng đương phát quang.
- Việt Nam: Ghi vào sổ sách và đặt hệ thống mốc quốc giới
 
 


                                                                                               GV SOẠN
 
 
 
 
Khương Thị Yến    
 
 
 
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
 
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – SỐ 3
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 11
 
Câu 1 (2 điểm):  Nghĩa vụ quân sự là gì? Độ tuổi phục vụ nghĩa vụ quân sự và thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự theo Luật NVQS năm 2015?
Câu 2(3điểm):  Phân tích nội dung “chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ”?
Câu 3(3điểm): 
 Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì? Nêu các nội dung chủ quyền lãnh thổ QG?
Câu 4(2điểm):  Nêu các phương pháp cố định Biên giới quốc gia?
 
HƯỚNG DẪN CHẤM
Đáp án
Điểm
Câu 1(2điểm):
- NVQS là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đọi nhân dân Việt Nam.
- Độ tuổi: 18 đến 27 ( tại ngũ); 18-45 ( dự bị)
- Thời gian phục vụ: 24 tháng
 

 
0.5đ
0.5đ
Câu 2(3điểm):  Phân tích nội dung “ Chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ”?
- Lệnh gọi nhập ngũ được đưa đến tay công dân trước 15 ngày
- Công dân phải tuân thủ nghiêm quy định thời gian, địa địa điểm ghi trong lệnh gọi
- Nếu không đến được theo lệnh gọi phải thông báo kịp thời cho ban chỉ huy quân sự địa phương để giải quyết
 
3.0 điểm
 
Câu 3(3 điểm):
- Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì?
là quyên tuyệt đối hoàn toàn và riêng biệt của QG đối với lãnh thổ và trên lãnh thổ của mình
- Các nội dung của chủ quyền lãnh thổ QG: gồm 7 nd học sinh nêu đầy đủ
 
 


Câu 4(2 điểm):
- Thế giới: Ghi vào sổ sách, đặt hệ thống mốc quốc giới, dùng đương phát quang.
- Việt Nam: Ghi vào sổ sách và đặt hệ thống mốc quốc giới
 
 


                                                                                               GV SOẠN
 
 
 
 
Khương Thị Yến    
 
 
 
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : A
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – SỐ 1
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 10
 
Câu 1(4 điểm):  Tại sao trong lịch sử dân tộc quá trình dựng nước phải đi đôi với quá trình giữ nước và nó đã trở thành một truyền thống, truyền thống đó được thể hiện ntn?
Câu2(3 điểm):  Nêu thời kì phát triển của Công an nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp?
Câu3(3 điểm): Phân tích truyền thống: Gắn bó máu thịt với nhân dân.
 
HƯỚNG DẪN CHẤM
Đáp án
Điểm
Câu 1(4 điểm):
Tại sao trong lịch sử dân tộc quá trình dựng nước phải đi đôi với quá trình giữ nước và nó đã trở thành một truyền thống, truyền thống đó được thể hiện ntn?
học sinh phân tích được:
- Nước ta có nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú…
- Phản anh quy luật tồn tại…….
 
(4 điểm)
Câu 2 (3điểm): 
Nêu quá trình hình thành của Công an nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Thực dân Pháp?
- Năm 1947: Nha công an đươch chẩn chỉnh về tổ chức….
- Năm 1949: tổ chức hội nghị điều tra toàn quốc…..
 
3.0 điểm
 
 
 
Câu 3(3 điểm):
- QĐND Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và phục vụ.
- Với chức năng là đội quân chiến đấu, lao động và sản xuất quân đội ta đã làm nên truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân.
- Thể hiện: 10 lời thề danh dự và 12 điều kĩ luật khi quan hệ với nhân dân.
- Ví dụ: quân đội giups dân thu hoạch mùa màng, chống lũ, dạy chữ….
 
1.0điểm
                                                                                                 GV SOẠN
 
 
 
                                                                                                                        Khương Thị Yến    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
 
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – SỐ 2
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 10
 
Câu 1(4 điểm):  Tại sao trong lịch sử dân tộc quá trình dựng nước phải đi đôi với quá trình giữ nước và nó đã trở thành một truyền thống, truyền thống đó được thể hiện ntn?
Câu2(3 điểm):  Nêu thời kì phát triển của Công an nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ?
Câu3(3 điểm): Phân tích truyền thống: Gắn bó máu thịt với nhân dân.
 
HƯỚNG DẪN CHẤM
Đáp án
Điểm
Câu 1(4 điểm):
Tại sao trong lịch sử dân tộc quá trình dựng nước phải đi đôi với quá trình giữ nước và nó đã trở thành một truyền thống, truyền thống đó được thể hiện ntn?
học sinh phân tích được:
- Nước ta có nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú…
- Phản anh quy luật tồn tại…….
 
(4 điểm)
Câu 2 (3điểm): 
Nêu quá trình hình thành của Công an nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ?
Học sinh phân tích được 5 giai đoạn: đầy đủ
 
3.0 điểm
 
 
Câu 3(3 điểm):
- QĐND Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và phục vụ.
- Với chức năng là đội quân chiến đấu, lao động và sản xuất quân đội ta đã làm nên truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân.
- Thể hiện: 10 lời thề danh dự và 12 điều kĩ luật khi quan hệ với nhân dân.
- Ví dụ: quân đội giups dân thu hoạch mùa màng, chống lũ, dạy chữ….
 
1.0điểm
                                                                                                 GV SOẠN
 
 
 
                                                                                                                        Khương Thị Yến 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
 
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – SỐ 3
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 10
 
Câu 1(4 điểm):  Tại sao trong lịch sử dân tộc quá trình dựng nước phải đi đôi với quá trình giữ nước và nó đã trở thành một truyền thống, truyền thống đó được thể hiện ntn?
Câu2(3 điểm):  Nêu thời kì hình thành Công an nhân dân Việt Nam ?
Câu3(3 điểm): Phân tích truyền thống: Gắn bó máu thịt với nhân dân.
 
HƯỚNG DẪN CHẤM
Đáp án
Điểm
Câu 1(4 điểm):
Tại sao trong lịch sử dân tộc quá trình dựng nước phải đi đôi với quá trình giữ nước và nó đã trở thành một truyền thống, truyền thống đó được thể hiện ntn?
học sinh phân tích được:
- Nước ta có nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú…
- Phản anh quy luật tồn tại…….
 
(4 điểm)
Câu 2 (3điểm): 
Nêu quá trình hình thành của Công an nhân dân Việt Nam:
- Ngày 19.8.1945, công an nhân dân Việt Nam thành lập
Ở Bắc bộ: Sở Liêm Phóng và Sở Cảnh sát
Các tỉnh: Ti Liêm phóng và Ti cảnh sát.
- Nhiệm vụ: Bảo vệ thành quả cách mạng tháng 8, bảo vệ ngày quốc khánh 2.9
 
3.0 điểm
 
 
 
Câu 3(3 điểm):
- QĐND Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và phục vụ.
- Với chức năng là đội quân chiến đấu, lao động và sản xuất quân đội ta đã làm nên truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân.
- Thể hiện: 10 lời thề danh dự và 12 điều kĩ luật khi quan hệ với nhân dân.
- Ví dụ: quân đội giups dân thu hoạch mùa màng, chống lũ, dạy chữ….
 
1.0điểm
                                                                                                 GV SOẠN
 
 
 
                                                                                                                        Khương Thị Yến

Nguồn: Khương Yến

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi kiểm tra định kì
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngktdinhki.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
bm4x0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-31 23:03:20
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
9
đề thi kiểm tra định kì

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • kiểm tra định kì
  Vật lý 11
  kiểm tra định kì

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2010

  Xem: 207

 • Kiểm tra định kì
  Toán học
  Kiểm tra định kì

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2009

  Xem: 4

 • KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
  Tiếng Anh 10
  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2015

  Xem: 0

 • KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
  Tiếng Anh 11
  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2015

  Xem: 0

 • kiểm tra định kì
  Đề thi khác
  kiểm tra định kì

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2017

  Xem: 0

 • Kiem tra dinh ki
  Toán 10
  Kiem tra dinh ki

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2011

  Xem: 11

 • kiểm tra định kì
  Vật lý 11
  kiểm tra định kì

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2010

  Xem: 275

 • Kiểm tra định kì
  Tập đọc 2
  Kiểm tra định kì

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2009

  Xem: 263

 • KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
  Tiếng Anh 11
  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2015

  Xem: 8

 • KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
  Vật lý 11
  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2011

  Xem: 0