kiem tra vật lý 11 (linh Đặng thị thùy)

Đăng ngày 8/7/2017 7:26:30 PM | Thể loại: Vật lý 11 | Chia sẽ bởi: linh Đặng thị thùy | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 2 | Kích thước: 0.40 M | Loại file: pdf
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG  
TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT  
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG II  
MÔN: VẬT LÍ LỚP 11  
Mã đề: 001  
Ngày kiểm tra 18/11/2016  
Họ và tên học sinh:…………………………………………….……….…Lớp: 11 A………..  
Nội dung đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm (đề thi có 02 trang)  
Câu 1: Sau khi nối nguồn điện với mạch ngòai, hiệu điện thế giữa 2 cực bộ nguồn là U = 12V. Cho biết điện trở của  
mạch ngòai là R = 6 , suất điện động E = 15V. Tính điện trở trong của bộ nguồn.  
A. r = 2 B. r = 1,5 C. r = 2,5  
.
.
D. r = 1 .  
Câu 2: Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E  điện trở trong r thì suất điện động và  
điện trở trong của bộ nguồn là:  
A. E  nr.  
Câu 3: Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất 1000 W, trong 1 giờ nó tiêu thụ một năng lượng :  
A. 1KWh. B. 1000W. C. 1000J. D. 360000J.  
Câu 4: Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua có cường độ là 1,6 mA chạy qua. Trong một  
0s số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là:  
B. nE  nr.  
C. nE  r/n.  
D. E  r/n.  
1
1
9
17  
20  
18  
D. 10 electron.  
A. 10 electron.  
B. 10 electron.  
C. 10 electron.  
Câu 5: Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi:  
A. Sử dụng nguồn điện có suất điện động lớn.  
C. Nối 2 cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở nhỏ.  
Câu 6: Đại lượng nào sau đây không  đơn vị là vôn ?  
B. Sử dụng các dây ngắn để mắc mạch điện.  
D. Không mắc cầu chì cho mạch.  
A. điện thế .  
B. thế năng.  
C. suất điện động .  
D. hiệu điện thế .  
Câu 7: Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, thì cường độ dòng điện trong mạch:  
A. không đổi so với trước.  
C. tăng rất lớn.  
B. giảm về 0.  
D. tăng giảm liên tục.  
Câu 8: Muốn ghép 3 pin giống nhau mỗi pin có suất điện động 3 V thành bộ nguồn 6 V thì  
A. ghép 3 pin song song. C. phải ghép 2 pin nối tiếp và song song với pin còn lại.  
B. ghép 3 pin nối tiếp. D. phải ghép 2 pin song song và nối tiếp với pin còn lại.  
Câu 9:  48 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động là E=2V, điện trở trong là r =6  
cung cấp điện  
cho bóng đèn 12V-6W. Để đèn sáng bình thường thì phải ghép bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm n dãy, mỗi dãy  
gồm m nguồn. Số dãy và số nguồn trong một dãy là:  
A. 16 dãy; 3 nguồn.  
Câu 10: Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây :  
A. Công tơ điện. B. Nhiệt kế. C. Ampe kế.  
B. 6 dãy; 8 nguồn.  
.C. 8 dãy; 6 nguồn.  
D. 3 dãy; 16 nguồn.  
D. Vôn Kế.  
Câu 11: Cho một mạch điện gồm một pin 1,5 V có điện trở trong 0,5 Ω nối với mạch ngoài là một điện trở 2,5 Ω.  
Hiệu điện thế mạch ngoài là:  
A. 1 V.  
B. 1,25 V.  
C. 0,5 V.  
D. 1,35 V.  
Câu 12: Công thức tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch là :  
A. P=EIt.  
B. P= UIt  
.C. P= UI.  
D. P=EI.  
Câu 13: Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch:  
2
UN  
U
U
E
A. I =  
.
B. I =  
.
C. I =  
.
D. I =  
.
R  r  
E
R
R
N
Câu 14: Chọn câu trả lời ĐÚNG. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho KHẢ NĂNG :  
A. Thực hiện công của nguồn điện.  
C. Tích điện cho hai cực của nó.  
B. Tác dụng lực của nguồn điện  
D. Dự trữ điện tích của nguồn điện.  
Câu 15: Nếu mắc điện trở 16  với một bộ pin thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 A. Nếu mắc điện trở 8  
vào bộ pin đó thì cường độ bằng 1,8 A. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ pin:  
A. E=3V;r =2  
.
B. E=24V; r =2  
.
C. E=18V; r =2  
.
D. E=16V; r =1 .  
Câu 16: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (), mạch ngoài có điện trở R. Công suất  
tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất là:  
A. 4,5W.  
Câu 17: Dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là :  
A. Ampe kế. B. Tóc kế.  
B. 6,5W.  
C. 7,5W.  
D. 5,5W.  
C. Vôn Kế.  
D. Công tơ điện.  
Câu 18: Ghép 3 pin giống nhau nối tiếp mỗi pin có suất điện độ 2,5 V và điện trở trong 1 Ω. Suất điện động và  
điện trở trong của bộ pin là  
A. 7,5 V và 3 Ω.  
B. 2,5 V và 3 Ω.  
C. 2,5 V và 1/3 Ω.  
D. 7,5V và 1/3 Ω.  
Mạch ngoài có 2  
Câu 19: Một mạch điên gồm 2 nguồn giống nhau ghép song song, mỗi nguồn có E=6V, r =2  
bóng đèn 3V- 0,75W mắc nối tiếp.Công suất của mỗi bóng đèn lúc này là:  
A. 0,75W.  
Câu 20: Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài cho bởi biểu thức nào sau đây?  
A. UN = E + I.r. B. UN = Ir. C. UN =E  I.r.  
B. 0,5W.  
C. 0,69W.  
D. 1,5W.  
D. UN = I(RN + r).  
Câu 21: Một nguồn điện có suất điện động 20V. Để chuyển một điện lượng 10mC qua nguồn thì lực lạ phải sinh một  
công là :  
A. 0,2 J.  
B. 2 J.  
C. 0,5 J.  
D. 200 J.  
Câu 22: Điều kiện để có dòng điện là  
A. có hiệu điện thế và điện tích tự do.  
C.  hiệu điện thế.  
B.  điện tích tự do.  
D.  nguồn điện.  
Câu 23: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện  
9V,r=1  
 điện trở mạch ngoài R=9 nối tiếp. Hiệu suất của  
nguồn điện là:  
A. H=75%.  
B. H=90%.  
C. H=87%. D. H=85%.  
Câu 24:  m nguồn điện giống nhau E, r ghép song song thì bộ nguồn có giá trị là:  
r
r
A. Eb = mE; rb = mr.  
B. Eb = mE; rb =  
.
C. Eb = E; rb = mr.  
.
D. Eb = E; rb =  
.
m
m
Câu 25: Chọn câu trả lời ĐÚNG. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngòai là điện trở thì hiệu điện thế  
mạch ngòai liên hệ với cường độ dòng điện :  
A. Tỉ lệ nghịch  
B. Giảm khi I tăng.  
C. Tăng khi I tăng .  
D. Tỉ lệ thuận.  
Câu 26: Một bóng đèn ghi 6V-3W mắc vào nguồn có suất điện động 7,5V thì đèn sáng bình thường, điện trở trong  
của nguồn là:  
A. 1,5().  
Câu 27: Công Suất được đo bằng đơn vị nào sau đây :  
A. Kilôoátgiờ(KWh). B. Jun (J).  
B. 0,5().  
C. 2().  
D. 3().  
C. Culông(C).  
D. Oát (W).  
Câu 28: Trong một đoạn mạch có điện trở thuần không đổi, nếu muốn tăng công suất tỏa nhiệt lên 4 lần thì phải  
A. giảm hiệu điện thế 4 lần.  
C. tăng hiệu điện thế 4 lần.  
B. giảm cường độ dòng điện 2 lần.  
D. tăng cường độ dòng điện 2 lần.  
Câu 29: Công của nguồn điện là công của  
A. lực lạ trong nguồn.  
B. lực điện trong nguồn..  
C. lực dịch chuyển nguồn điện từ vị trí này đến vị trí khác.  
D. lực cơ học mà dòng điện đó có thể sinh ra.  
Câu 30: Hai acquy có suất điện động là      ,điện trở trong là r1  r2 . Acquy thứ nhất có thể cung cấp công  
1
2
0
suất mạch ngoài cực đại là P1max=20W.Acquy thứ hai có thể cung cấp công suất mạch ngoài cực đại là P2max=25 W.  
Hai acquy ghép song song thì công suất mạch ngoài cực đại là:  
A. Pmax= 44,44W.  
B. Pmax= 34,29W.  
C. Pmax=35W.  
D. Pmax=45W.  
-
------------Hết---------------  
Mã đề: 001  
Đáp án : 001  
Trang: 2  
1
. B  
2. B  
3. A  
4. B  
5. C  
6. B  
7. C  
8. D  
9
2
. B  
10. C  
25. B  
11. B  
26. D  
12. C  
27. D  
13. D  
28. D  
14. A  
29. A  
15. C  
30. D  
1
6. A  
17. D  
18. A  
19. C  
20. C  
21. A  
22. A  
23. B  
4. D  
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf

đề thi kiem tra vật lý 11, Vật lý 11. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới cộng đồng thư viện kiem tra vật lý 11 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , đề thi kiem tra vật lý 11 thuộc danh mục Vật lý 11 được giới thiệu bởi thành viên linh Đặng thị thùy tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Vật lý 11 , có tổng cộng 2 trang, thuộc định dạng .pdf, cùng thể loại còn có Đề thi Vật lí » Vật lí 11 » ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu https://nslide.com/de-thi/kiem-tra-vat-ly-11.c91u0q.html