KT 1 tiết Hóa 8 bài số 1 đề thi Hóa học 8

Đăng ngày 9/21/2009 10:35:31 PM | Thể loại: Hóa học 8 | Lần tải: 383 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Họ và tên:..................................................
Lớp: 8
Kiểm tra một tiết
Môn: Hóa học 8

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)
Dùng bút chì tô đậm vào ô tròn đứng trước đáp án đúng trong các câu sau
Câu1 : Đơn chất là những chất do …
 A) Một nguyên tử tạo nên.
 B) Một nguyên tố hoá học tạo nên.

 C) Một chất tạo nên.
 D) Hai nguyên tố hoá học trở lên tạo nên.

Câu2: Khẳng định sau gồm hai ý: “Nước cất là đơn chất, vì nước cất là chất không có lẫn chất nào khác”
 A) ý 1 đúng, ý 2 sai.
 B) Cả hai ý đều đúng và ý 2 giải thích cho ý 1.

 C) ý 1 sai, ý 2 đúng.
 D) Cả hai ý đều đúng nhưng ý 2 không giải
thích cho ý 1.

Câu3: Trong một nguyên tử thì:
 A) Số p = số e
 B) Số n = số e
 C) Số p = số n
 D) Số n + số p = số e

Câu 4: Cách viết nào sau đây chỉ 3 phân tử hiđro:
 A) 3H
 B) 6H
 C) 3H2O
 D) 3H2

Câu 5: Axit Sunfuric H2SO4 có phân tử khối là:
 A) 98 đ.v.C
 B) 100 đ.v.C
 C) 49 đ.v.C
 D) 194 đ.v.C

Câu 6: Số hạt nào sau đây đặc trưng cho nguyên tố hóa học:
 A) Số p và số n
 B) Số n
 C) Số p
 D) Số e

Câu 7: Hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức sau đây:
 A) Mn2O4
 B) Al(OH)2
 C) NaCl2
 D) Ca3(PO4)2

Câu 8: Hãy chọn công thức hoá học phù hợp với hoá trị II của Nitơ trong số các công thức cho sau đây:
 A) N2O3
 B) NO
 C) N2O5
 D) NO2

Phần II: Tự luận (6 điểm)
Câu 1: Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử O và nặng hơn nguyên tử Canxi 2 lần.
Tính phân tử khối của hợp chất.
Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố.
Câu 2: Nguyên tử nguyên tố A nặng gấp 4 lần nguyên tử nguyên tố B và nặng hơn nguyên tử Kẽm 43 đ.v.C
Tính nguyên tử khối của A và B.
Cho biết A, B thuộc các nguyên tố hóa học nào? Viết kí hiệu của các nguyên tố hóa học đó?
Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất gồm B và nhóm nguyên tử OH?
Bài làmSponsor Documents