KT 1 tiết Hóa 8 bài số 1 đề thi Hóa học 8

  Đánh giá    Viết đánh giá
 383       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
w1ruuq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
9/21/2009 10:35:31 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
383

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Họ và tên:..................................................
Lớp: 8
Kiểm tra một tiết
Môn: Hóa học 8


Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)
Dùng bút chì tô đậm vào ô tròn đứng trước đáp án đúng trong các câu sau
Câu1 : Đơn chất là những chất do …
 A) Một nguyên tử tạo nên.
 B) Một nguyên tố hoá học tạo nên.

 C) Một chất tạo nên.
 D) Hai nguyên tố hoá học trở lên tạo nên.

Câu2: Khẳng định sau gồm hai ý: “Nước cất là đơn chất, vì nước cất là chất không có lẫn chất nào khác”
 A) ý 1 đúng, ý 2 sai.
 B) Cả hai ý đều đúng và ý 2 giải thích cho ý 1.

 C) ý 1 sai, ý 2 đúng.
 D) Cả hai ý đều đúng nhưng ý 2 không giải
thích cho ý 1.

Câu3: Trong một nguyên tử thì:
 A) Số p = số e
 B) Số n = số e
 C) Số p = số n
 D) Số n + số p = số e

Câu 4: Cách viết nào sau đây chỉ 3 phân tử hiđro:
 A) 3H
 B) 6H
 C) 3H2O
 D) 3H2

Câu 5: Axit Sunfuric H2SO4 có phân tử khối là:
 A) 98 đ.v.C
 B) 100 đ.v.C
 C) 49 đ.v.C
 D) 194 đ.v.C

Câu 6: Số hạt nào sau đây đặc trưng cho nguyên tố hóa học:
 A) Số p và số n
 B) Số n
 C) Số p
 D) Số e

Câu 7: Hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức sau đây:
 A) Mn2O4
 B) Al(OH)2
 C) NaCl2
 D) Ca3(PO4)2

Câu 8: Hãy chọn công thức hoá học phù hợp với hoá trị II của Nitơ trong số các công thức cho sau đây:
 A) N2O3
 B) NO
 C) N2O5
 D) NO2

Phần II: Tự luận (6 điểm)
Câu 1: Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử O và nặng hơn nguyên tử Canxi 2 lần.
Tính phân tử khối của hợp chất.
Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố.
Câu 2: Nguyên tử nguyên tố A nặng gấp 4 lần nguyên tử nguyên tố B và nặng hơn nguyên tử Kẽm 43 đ.v.C
Tính nguyên tử khối của A và B.
Cho biết A, B thuộc các nguyên tố hóa học nào? Viết kí hiệu của các nguyên tố hóa học đó?
Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất gồm B và nhóm nguyên tử OH?
Bài làm

Hä vµ tªn:..................................................

Líp: 8

KiÓm tra mét tiÕt

M«n: Hãa häc 8

 

 

 

 

PhÇn I: Tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm)

      Dïng bót ch× t« ®Ëm vµo « trßn ®øng tr­­íc ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau

C©u1 : §¬n chÊt lµ nh÷ng chÊt do …

A) Mét nguyªn tö t¹o nªn.

B) Mét nguyªn tè ho¸ häc t¹o nªn.

C) Mét chÊt t¹o nªn.

D) Hai nguyªn tè ho¸ häc trë lªn t¹o nªn.

C©u2: Kh¼ng ®Þnh sau gåm hai ý: “N­­­­íc cÊt lµ ®¬n chÊt, v× n­­íc cÊt lµ chÊt kh«ng cã lÉn chÊt nµo kh¸c”

A) ý 1 ®óng, ý 2 sai.

B) C¶ hai ý ®Òu ®óng vµ ý 2 gi¶i thÝch cho ý 1.

C) ý 1 sai, ý 2 ®óng.

D) C¶ hai ý ®Òu ®óng nh­­ng ý 2 kh«ng gi¶i

thÝch cho ý 1.

C©u3: Trong mét nguyªn tö th×:

A) Sè p = sè e

B) Sè n = sè e

C) Sè p = sè n

D) Sè n + sè p = sè e

C©u 4: C¸ch viÕt nµo sau ®©y chØ 3 ph©n tö hi®ro:

A) 3H

B) 6H

C) 3H2O

D) 3H2

C©u 5: Axit Sunfuric H2SO4 cã ph©n tö khèi lµ:

A) 98 ®.v.C

B) 100 ®.v.C

C) 49 ®.v.C

D) 194 ®.v.C

C©u 6: Sè h¹t nµo sau ®©y ®Æc tr­­ng cho nguyªn tè hãa häc:

A) Sè p vµ sè n

B) Sè n

C) Sè p

D) Sè e

C©u 7: H·y chän c«ng thøc ho¸ häc ®óng trong sè c¸c c«ng thøc sau ®©y:

A) Mn2O4

B) Al(OH)2

C) NaCl2

D) Ca3(PO4)2

C©u 8: H·y chän c«ng thøc ho¸ häc phï hîp víi ho¸ trÞ II cña Nit¬ trong sè c¸c c«ng thøc cho sau ®©y:

A) N2O3

B) NO

C) N2O5

D) NO2

PhÇn II: Tù luËn (6 ®iÓm)

C©u 1: Mét hîp chÊt cã ph©n tö gåm 1 nguyªn tö nguyªn tè X liªn kÕt víi 3 nguyªn tö O vµ nÆng h¬n nguyªn tö Canxi 2 lÇn.

a)     TÝnh ph©n tö khèi cña hîp chÊt.

b)    TÝnh nguyªn tö khèi cña X, cho biÕt tªn vµ kÝ hiÖu cña nguyªn tè.

C©u 2: Nguyªn tö nguyªn tè A nÆng gÊp 4 lÇn nguyªn tö nguyªn tè B vµ nÆng h¬n nguyªn tö KÏm 43 ®.v.C

a)     TÝnh nguyªn tö khèi cña A vµ B.

b)    Cho biÕt A, B thuéc c¸c nguyªn tè hãa häc nµo? ViÕt kÝ hiÖu cña c¸c nguyªn tè hãa häc ®ã?

c)     LËp c«ng thøc hãa häc vµ tÝnh ph©n tö khèi cña hîp chÊt gåm B vµ nhãm nguyªn tö OH?

Bµi lµm

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

KT-1-tiet-Hoa-8-bai-so-1.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)