KTRA 1 TIẾT- CHƯƠNG 2- ĐẠI SỐ 8(2ĐỀ) đề thi Toán 8

Đăng ngày 12/3/2010 1:16:20 PM | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 76 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

THCS ………………………………….
Lớp:8/ ...
Họ và tên:………………………………………..

KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn: Đại số 8

Điểm:


A/ TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm) (Khoanh tròn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng của các câu sau:)
Câu 1: Rút gọn phân thức: được kết quả.
A. B C. D
Câu 2: Kết quả rút gọn phân thức là:
A. –1 B. 2x C. D. 
Câu 3. Hãy chọn đa thức thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống trong đẳng thức:
A. x2 + 2 B. x – 4 C. x – 2 D. x2 – 2
Câu 4: Phân thức đối của là:
A. B. C. D. 
Câu 5 MTC của hai phân thức: là.
A. 18 x3y2 B. 3x3y2 C. 3xy D. 54x2y2 Câu 6: kết quả là.
A. x – y B. C D.
Câu 7: kết quả là.
A. x -3 B. -2x C. 2x2 D. x + 3
Câu 8 : Kết quả phép tính: là:
A. B. C. D. 
B/TỰ LUẬN: (6.0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm): Rút gọn các phân thức sau:
a) b) 
Bài 2: (3 điểm): Thực hiện phép tính:
a b c
Bài 3: (1,5 điểm): Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức Q với: y = 0,75
Q =

THCS ………………………………….
Lớp:8/ ...
Họ và tên:………………………………………..

KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn: Đại số 8

Điểm:


A/ TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm) (Khoanh tròn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng của các câu sau:)
Câu 1: Kết quả rút gọn phân thức là:
A. –1 B. 2x C. D. 
Câu 2 : Kết quả phép tính: là:
A. B. C. D. Câu 3: Phân thức đối của là:
A. B. C. D. 
Câu 4. Hãy chọn đa thức thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống trong đẳng thức:
A. x2 + 2 B. x – 4 C. x – 2 D. x2 – 2 Câu 5: kết quả là.
A. x – y B. C D.
Câu 6: kết quả là.
A. x -3 B. -2x C. 2x2 D. x + 3
Câu 7: MTC của hai phân thức: là.
A. 3x3y2 B. 3xy C. 54x2y2 D. 18 x3y2
Câu 8: Rút gọn phân thức: được kết quả.
A. B C. D
B/TỰ LUẬN: (6.0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm): Rút gọn các phân thức sau:
a/. b/. 
Bài 2: (3 điểm): Thực hiện phép tính:
a b c
Bài 3: (1,5 điểm): Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức Q với: x = 0,25
Q =

Sponsor Documents