LIPIT-XÀ PHÒNG CƠ BẢN

Đăng ngày 8/7/2017 10:04:32 PM | Thể loại: Hóa học 12 | Chia sẽ bởi: Minh Nguyễn Đức | Lần tải: 9 | Lần xem: 11 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: docx

 


 

LÝ THUYẾT LIPIT – XÀ PHÒNG 1

Lý thuyết bài tập:

(R-COO)3C3H5(Chất béo)+3 KOH t0 3R-COOK(xà phòng)+C3H5(OH)3(glixerol) (1)

RCOOH (tự do)   +  KOH RCOOK + H2O   (2)

C.Béo  +  KOH  Muối(xà phòng) + C3H5(OH)3(glixerol) + H2O (3)

Cần nắm rõ các khái niệm:

 1. Chỉ số axit: là số mg KOH(2) cần để trung hòa hết axit tự do có trong 1g chất béo
 2. Chỉ số este: là số mg KOH(1) cần để thủy phân hết este béo có trong 1g chất béo
 3. Chỉ số xà phòng = chỉ số axit + chỉ số este
 4. Khối lượng xà phòng thu được khi xà phòng hóa:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho pt (3)

mC.Béo +mKOH = mxà phòng + mglixerol + mH2O

Bài tập

 1. Trung hòa 2,8g chất béo cần 3ml dd KOH 0,1M .Tính chỉ số của chất béo?
 1. 6  B. 0.6  C. 0.06 D. 0,006
 1. Khi xà phòng hóa hoàn toàn 2,52g chất béo trung tính cần dùng 90ml dd KOH 0,1M . Tính chỉ số xà phòng của chất béo trên?
 1. 200 B. 192  C. 190  D. 198
 1. Khi xà phòng hóa hoàn toàn 2,52g chất béo trung tính thu được 0,265g glixerol. Tính chỉ số của chất béo? A. 18              B. 180                            C. 192                            D. 136
 2. Để xà phòng hoàn toàn 100g chất béo có chỉ số axit bằng 7 người ta dùng hết 0,32mol KOH. Khối lượng glirexol thu được là bao nhiêu gam?
 1. 9,4g B. 9,3g  C. 8,487g D. 9,43g
 1. Tính khối lượng KOH cần dùng để trung hòa 4g chất béo có chỉ số axit là 7?
 1. 28mg B. 14mg C. 82mg D. Đáp án khác
 1. Tính khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa axit tự do có trong 5g chất béo với chỉ số axit bằng 7? A. 0,035mg              B.0,035g              C.0,35mg              D.0,35g
 2. Xà phòng hóa 1kg lipit có chỉ số axit là 2,8 người ta cần dùng 350ml ddKOH 1M. Khối lượng glixerol thu được là? A. 9,2g              B. 18,4g              C. 32,2g              D. 16,1g
 3. Một loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin. Xà phòng hóa m gam mỡ trên bằng NaOH thu được 138g glixerol. Giá trị của m là:
 1. 1209 B. 1306,2 C. 1326 D. 1335
 1. Một loại mỡ chứa 70% triolein, 30% tritearin về khối lượng. Tính khối lượng xà phòng thu được khi xà phòng hóa hoàn toàn 100kg chất mỡ đó bằng KOH?
 1. 90,8kg B.68kg  C. 103,16kg  D. 110,5kg
 1. Xà phòng hóa 0,1mol chất hữu cơ X( chứa C,H,O) cần vừa đủ 300ml dd NaOH 1M. Cô cạn dd sau p.ứ thu được 24,6g muối khan.Xác định CTPT của X là?
 1. (HCOO)3C3H5 B. (CH3COO)3C3H5 C. C3H5(COOCH3)3 D. (CH3COO)2C2H4
 1. Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin?

 

 1. 68  B. 84  C. 56  D. Đáp án khác
 1. Đun nóng 20g lipit với dd chứa 10g NaOH.Sau khi kết thúc phản ứng trung hòa 1/10 dd thu được cần dùng 90ml dd HCl 0,2M. Tính chỉ số xà phòng hóa và phân tử khối trung bình của axit béo trong lipit?
 1. 140 và 273 B. 120 và 273  C. 130 và 273  D. Đáp án khác
 1. Cho 0,25mol NaOH vào 20g chất béo trung tính rồi đem đun nóng lên, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được dd có tính bazơ, để trung hòa dd này phải dùng hết 0,18mol HCl. Tính khối lượng NaOH cần dùng để xà phòng hóa 1 tấn chất béo trên?A. 0,14 tấn              B. 1,41 tấn              C. 0,41 tấn              D.Đáp án khác
 2. Để xà phòng hóa 63mg chất béo trung tính cần 10,08g NaOH. Tính chỉ số xà phòng hóa chất béo? A. 200              B. 224                            C. 220                            D. 150
 3. Để trung hòa axit tự do có trong 5,6g chất béo cần 6ml dd NaOH 0,1M. Tính chỉ số axit chất béo nói trên? A. 3,2              B. 4              C. 4,7                            D. 6
 4. Để phản ứng với 100g chất béo có chỉ số axit bằng 7 phải dùng hết 17,92g NaOH. Tính khối lượng muối( xà phòng) thu được là:
 1. 108,265g  B. 100,265g  C. 100g D. 120g
 1. Tính khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa axit tự do có trong 200g chất béo với chỉ số axit bằng 7? A. 5g              B.9g              C.1g              D.15g
 2. Cho 45g Trieste của glixerol với một axit béo tác dụng vừa đủ với 100ml dd NaOH 1,5M được m1 gam xà phòng và m2 gam glixerol. Giá trị m1 và m2 là:
 1. 46=m1; m2=4,6 B. m1=4,6,m2=46,4 C. m1=40,6, m2=13,8  D. tất cả sai
 1. Trung hòa 24g chất béo cần 6ml dd KOH 0,2M .Tính chỉ số của chất béo?
 1. 2.06  B. 2,8  C. 2.6  D. 2,08
 1. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24g chất béo cần vừa đủ 0,06mol NaOH. Cô cạn dd sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là:
 1. 16,68g  B. 18,38g  C. 18,24g  D. 17,80g

ESTE – CHẤT BÉO

 1. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:
 1. Dầu thực vật chỉ chứa este không no.
 2. Xà phòng ( điều chế từ chất béo với NaOH) ở thể rắn còn xà phòng ( điều chế thừ chất béo với KOH) ở thể lỏng.
 3. Dầu thực vật và dầu bôi trơn(dùng cho các động cơ)có cùng chức hóa học.
 4. Dầu thực vật tốt cho sức khõe hơn mỡ động vật.
 1. a,c   B. b, d  C. a, d  D. b, c
 1. thủy phân hoàn toàn 8,8g este đơn chức , mạch hỡ X với 100ml dd KOH 1M( vừa đủ) thu được 4,6g 1 ancol Y. Tên gọi của ancol Y là:
 1. etyl fomiat B. etyl propionate C. etyl axetat  D. propyl axetat
 1. đốt cháy hoàn toàn 3,7g este đơn chức X thu được 3,36l CO2(đktc) và 2,7g nước. CTPT của X là:
 1. C2H4O2  B. C3H6O2  C.C4H8O2  D.C5H10O2
 1. 10.4g hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150g  dd natrihiđroxit 4% . Phần trăm khối lượng  của etyl axetat trong hỗn hợp là:
 1. 22%  B. 42,3% C. 59,7% D. 88%

 

 1. Một este X phát xuất từ ancol A và axit B đơn chức, 0,1 mol X(mX = 8,9g) phản ứng vừa đủ với 0,3lit dd NaOH 0,1M. cho ra ancol B và muối C(mC=9,18g). Xác định CTCT của X:
 1. C3H5(OOCC17H35)3  C. C3H5(OOCC17H31)3 
 2. C3H5(OOCC17H33)3  D. C3H5(OOCC17H29)3
 1. Cho 25,4g este X bay hơi trong một bình kín dung tích 0,6l( lúc đầu là chân không). Khi este bay hơi hết thì áp suất trong bình ở 136,50C là 425,6mmHg. Để  thủy phân 25,4 gam X cần dung o,3 mol NaOH thu được 28,2 gam một muối duy nhất . Xác định CTCT của X, biết X xuất phát từ ancol đa chức.
 1. C3H5(OOCCH3)3  C. C3H5(OOCCH=CH2)3 
 2. C3H5(OOCC2H5)3  D. C2H4(OOCC2H4)3
 1. Trong các phát biểu sau liên quan đến chất tẩy rửa:
 1. Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+
 2. Không dùng xà phòng với nước cứng là vì xà phòng tạo muối với muối Ca2+ và Mg2+
 3. Có thể dùng các chất tẩy rữa tổng hợp như C12H25-C6H4-SO3Na vì muối Ca2+ và Mg2+ của axit C12H25-C6H4-SO3H tan trong H2O.

Chọn phát biểu sai:  A. 1, 2  B. 3 C. Chỉ có 1 D. 2, 3

 1. Sự hiđro hóa chất béo lỏng nhằm mục đích là:
 1. Từ chất béo không no biến thành chất béo no bền hơn( khó bị ôi do phản ứng oxi hóa).
 2. Từ chất béo lỏng (dầu) thành chất rắn no (magarin).
 3. Chất béo có mùi dễ chịu hơn.

Trong 3 mục đích trên, chọn mục đích cơ bản nhất:

 1. Chỉ có 1  B. Chỉ có 2 C. Chỉ có 3 D. 1 và 2.
 1. Thủy phân este X có CTPT C4H8O2 trong dd NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z, trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2=23. Tên của X là:
 1. Etyl axetat B. metyl axetat C. metyl propionat D. propyl fomiat

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi LIPIT-XÀ PHÒNG CƠ BẢN, Hóa học 12. . Chúng tôi chia sẽ đến cộng đồng thư viện LIPIT-XÀ PHÒNG CƠ BẢN .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , đề thi LIPIT-XÀ PHÒNG CƠ BẢN trong chủ đề Hóa học 12 được giới thiệu bởi bạn Minh Nguyễn Đức tới bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại Hóa học 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .docx, cùng danh mục còn có Đề thi Hóa học Hóa học 12 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập LÝ THUYẾT LIPIT – XÀ PHÒNG 1 Lý thuyết bài tập: (R-COO)3C3H5(Chất béo)+3 KOH t0( 3R-COOK(xà phòng)+C3H5(OH)3(glixerol) (1) RCOOH (tự do)+ KOH ( RCOOK+H2O (2) C, ngoài ra Béo + KOH ( Muối(xà phòng)+ C3H5(OH)3(glixerol) + H2O (3) Cần nắm rõ những khái niệm: Chỉ số axit: là số mg KOH(2) cần để trung hòa hết axit tự do có trong 1g chất béo Chỉ số este: là số mg KOH(1) cần để thủy phân hết este béo có trong 1g chất béo Chỉ số xà phòng = chỉ số axit + chỉ số este Khối lượng xà phòng thu được khi xà phòng hóa: Áp dụng định luật bảo toàn khối https://nslide.com/de-thi/lipit-xa-phong-co-ban.fb2u0q.html