LIPIT-XÀ PHÒNG CƠ BẢN

đề thi Hóa học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 9       18      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
fb2u0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
8/7/2017 10:04:32 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
18
Lần tải
9
File đã kiểm duyệt an toàn

LÝ THUYẾT LIPIT – XÀ PHÒNG 1 Lý thuyết bài tập: (R-COO)3C3H5(Chất béo)+3 KOH t0( 3R-COOK(xà phòng)+C3H5(OH)3(glixerol) (1) RCOOH (tự do)+ KOH ( RCOOK+H2O (2) C.Béo+ KOH ( Muối(xà phòng)+ C3H5(OH)3(gli,xem chi tiết và tải về Đề thi LIPIT-XÀ PHÒNG CƠ BẢN, Đề Thi Hóa Học 12 , Đề thi LIPIT-XÀ PHÒNG CƠ BẢN, docx, 1 trang, 0.03 M, Hóa học 12 chia sẽ bởi Minh Nguyễn Đức đã có 9 download

 
LINK DOWNLOAD

LIPIT-XA-PHoNG-Co-BAN.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

LÝ THUYẾT LIPIT – XÀ PHÒNG 1
Lý thuyết bài tập:
(R-COO)3C3H5(Chất béo)+3 KOH t0( 3R-COOK(xà phòng)+C3H5(OH)3(glixerol) (1)
RCOOH (tự do) + KOH ( RCOOK + H2O (2)
C.Béo + KOH ( Muối(xà phòng) + C3H5(OH)3(glixerol) + H2O (3)
Cần nắm rõ các khái niệm:
Chỉ số axit: là số mg KOH(2) cần để trung hòa hết axit tự do có trong 1g chất béo
Chỉ số este: là số mg KOH(1) cần để thủy phân hết este béo có trong 1g chất béo
Chỉ số xà phòng = chỉ số axit + chỉ số este
Khối lượng xà phòng thu được khi xà phòng hóa:
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho pt (3)
mC.Béo +mKOH = mxà phòng + mglixerol + mH2O
Bài tập
Trung hòa 2,8g chất béo cần 3ml dd KOH 0,1M .Tính chỉ số của chất béo?
6 B. 0.6 C. 0.06 D. 0,006
Khi xà phòng hóa hoàn toàn 2,52g chất béo trung tính cần dùng 90ml dd KOH 0,1M . Tính chỉ số xà phòng của chất béo trên?
200 B. 192 C. 190 D. 198
Khi xà phòng hóa hoàn toàn 2,52g chất béo trung tính thu được 0,265g glixerol. Tính chỉ số của chất béo? A. 18 B. 180 C. 192 D. 136
Để xà phòng hoàn toàn 100g chất béo có chỉ số axit bằng 7 người ta dùng hết 0,32mol KOH. Khối lượng glirexol thu được là bao nhiêu gam?
9,4g B. 9,3g C. 8,487g D. 9,43g
Tính khối lượng KOH cần dùng để trung hòa 4g chất béo có chỉ số axit là 7?
28mg B. 14mg C. 82mg D. Đáp án khác
Tính khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa axit tự do có trong 5g chất béo với chỉ số axit bằng 7? A. 0,035mg B.0,035g C.0,35mg D.0,35g
Xà phòng hóa 1kg lipit có chỉ số axit là 2,8 người ta cần dùng 350ml ddKOH 1M. Khối lượng glixerol thu được là? A. 9,2g B. 18,4g C. 32,2g D. 16,1g
Một loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin. Xà phòng hóa m gam mỡ trên bằng NaOH thu được 138g glixerol. Giá trị của m là:
1209 B. 1306,2 C. 1326 D. 1335
Một loại mỡ chứa 70% triolein, 30% tritearin về khối lượng. Tính khối lượng xà phòng thu được khi xà phòng hóa hoàn toàn 100kg chất mỡ đó bằng KOH?
90,8kg B.68kg C. 103,16kg D. 110,5kg
Xà phòng hóa 0,1mol chất hữu cơ X( chứa C,H,O) cần vừa đủ 300ml dd NaOH 1M. Cô cạn dd sau p.ứ thu được 24,6g muối khan.Xác định CTPT của X là?
(HCOO)3C3H5 B. (CH3COO)3C3H5 C. C3H5(COOCH3)3 D. (CH3COO)2C2H4
Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin?
68 B. 84 C. 56 D. Đáp án khác
Đun nóng 20g lipit với dd chứa 10g NaOH.Sau khi kết thúc phản ứng trung hòa 1/10 dd thu được cần dùng 90ml dd HCl 0,2M. Tính chỉ số xà phòng hóa và phân tử khối trung bình của axit béo trong lipit?
140 và 273 B. 120 và 273 C. 130 và 273 D. Đáp án khác
Cho 0,25mol NaOH vào 20g chất béo trung tính rồi đem đun nóng lên, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được dd có tính bazơ, để trung hòa dd này phải dùng hết 0,18mol HCl. Tính khối lượng NaOH cần dùng để xà phòng hóa 1 tấn chất béo trên?A. 0,14 tấn B. 1,41 tấn C. 0,41 tấn D.Đáp án khác
Để xà phòng hóa 63mg chất béo trung tính cần 10,08g NaOH. Tính chỉ số xà phòng hóa chất béo? A. 200 B. 224 C. 220 D. 150
Để trung hòa axit tự do có trong 5,6g chất béo cần 6ml dd NaOH 0,1M. Tính chỉ số axit chất béo nói trên?

 


 

LÝ THUYẾT LIPIT – XÀ PHÒNG 1

Lý thuyết bài tập:

(R-COO)3C3H5(Chất béo)+3 KOH t0 3R-COOK(xà phòng)+C3H5(OH)3(glixerol) (1)

RCOOH (tự do)   +  KOH RCOOK + H2O   (2)

C.Béo  +  KOH  Muối(xà phòng) + C3H5(OH)3(glixerol) + H2O (3)

Cần nắm rõ các khái niệm:

 1. Chỉ số axit: là số mg KOH(2) cần để trung hòa hết axit tự do có trong 1g chất béo
 2. Chỉ số este: là số mg KOH(1) cần để thủy phân hết este béo có trong 1g chất béo
 3. Chỉ số xà phòng = chỉ số axit + chỉ số este
 4. Khối lượng xà phòng thu được khi xà phòng hóa:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho pt (3)

mC.Béo +mKOH = mxà phòng + mglixerol + mH2O

Bài tập

 1. Trung hòa 2,8g chất béo cần 3ml dd KOH 0,1M .Tính chỉ số của chất béo?
 1. 6  B. 0.6  C. 0.06 D. 0,006
 1. Khi xà phòng hóa hoàn toàn 2,52g chất béo trung tính cần dùng 90ml dd KOH 0,1M . Tính chỉ số xà phòng của chất béo trên?
 1. 200 B. 192  C. 190  D. 198
 1. Khi xà phòng hóa hoàn toàn 2,52g chất béo trung tính thu được 0,265g glixerol. Tính chỉ số của chất béo? A. 18              B. 180                            C. 192                            D. 136
 2. Để xà phòng hoàn toàn 100g chất béo có chỉ số axit bằng 7 người ta dùng hết 0,32mol KOH. Khối lượng glirexol thu được là bao nhiêu gam?
 1. 9,4g B. 9,3g  C. 8,487g D. 9,43g
 1. Tính khối lượng KOH cần dùng để trung hòa 4g chất béo có chỉ số axit là 7?
 1. 28mg B. 14mg C. 82mg D. Đáp án khác
 1. Tính khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa axit tự do có trong 5g chất béo với chỉ số axit bằng 7? A. 0,035mg              B.0,035g              C.0,35mg              D.0,35g
 2. Xà phòng hóa 1kg lipit có chỉ số axit là 2,8 người ta cần dùng 350ml ddKOH 1M. Khối lượng glixerol thu được là? A. 9,2g              B. 18,4g              C. 32,2g              D. 16,1g
 3. Một loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin. Xà phòng hóa m gam mỡ trên bằng NaOH thu được 138g glixerol. Giá trị của m là:
 1. 1209 B. 1306,2 C. 1326 D. 1335
 1. Một loại mỡ chứa 70% triolein, 30% tritearin về khối lượng. Tính khối lượng xà phòng thu được khi xà phòng hóa hoàn toàn 100kg chất mỡ đó bằng KOH?
 1. 90,8kg B.68kg  C. 103,16kg  D. 110,5kg
 1. Xà phòng hóa 0,1mol chất hữu cơ X( chứa C,H,O) cần vừa đủ 300ml dd NaOH 1M. Cô cạn dd sau p.ứ thu được 24,6g muối khan.Xác định CTPT của X là?
 1. (HCOO)3C3H5 B. (CH3COO)3C3H5 C. C3H5(COOCH3)3 D. (CH3COO)2C2H4
 1. Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin?

 

 1. 68  B. 84  C. 56  D. Đáp án khác
 1. Đun nóng 20g lipit với dd chứa 10g NaOH.Sau khi kết thúc phản ứng trung hòa 1/10 dd thu được cần dùng 90ml dd HCl 0,2M. Tính chỉ số xà phòng hóa và phân tử khối trung bình của axit béo trong lipit?
 1. 140 và 273 B. 120 và 273  C. 130 và 273  D. Đáp án khác
 1. Cho 0,25mol NaOH vào 20g chất béo trung tính rồi đem đun nóng lên, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được dd có tính bazơ, để trung hòa dd này phải dùng hết 0,18mol HCl. Tính khối lượng NaOH cần dùng để xà phòng hóa 1 tấn chất béo trên?A. 0,14 tấn              B. 1,41 tấn              C. 0,41 tấn              D.Đáp án khác
 2. Để xà phòng hóa 63mg chất béo trung tính cần 10,08g NaOH. Tính chỉ số xà phòng hóa chất béo? A. 200              B. 224                            C. 220                            D. 150
 3. Để trung hòa axit tự do có trong 5,6g chất béo cần 6ml dd NaOH 0,1M. Tính chỉ số axit chất béo nói trên? A. 3,2              B. 4              C. 4,7                            D. 6
 4. Để phản ứng với 100g chất béo có chỉ số axit bằng 7 phải dùng hết 17,92g NaOH. Tính khối lượng muối( xà phòng) thu được là:
 1. 108,265g  B. 100,265g  C. 100g D. 120g
 1. Tính khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa axit tự do có trong 200g chất béo với chỉ số axit bằng 7? A. 5g              B.9g              C.1g              D.15g
 2. Cho 45g Trieste của glixerol với một axit béo tác dụng vừa đủ với 100ml dd NaOH 1,5M được m1 gam xà phòng và m2 gam glixerol. Giá trị m1 và m2 là:
 1. 46=m1; m2=4,6 B. m1=4,6,m2=46,4 C. m1=40,6, m2=13,8  D. tất cả sai
 1. Trung hòa 24g chất béo cần 6ml dd KOH 0,2M .Tính chỉ số của chất béo?
 1. 2.06  B. 2,8  C. 2.6  D. 2,08
 1. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24g chất béo cần vừa đủ 0,06mol NaOH. Cô cạn dd sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là:
 1. 16,68g  B. 18,38g  C. 18,24g  D. 17,80g

ESTE – CHẤT BÉO

 1. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:
 1. Dầu thực vật chỉ chứa este không no.
 2. Xà phòng ( điều chế từ chất béo với NaOH) ở thể rắn còn xà phòng ( điều chế thừ chất béo với KOH) ở thể lỏng.
 3. Dầu thực vật và dầu bôi trơn(dùng cho các động cơ)có cùng chức hóa học.
 4. Dầu thực vật tốt cho sức khõe hơn mỡ động vật.
 1. a,c   B. b, d  C. a, d  D. b, c
 1. thủy phân hoàn toàn 8,8g este đơn chức , mạch hỡ X với 100ml dd KOH 1M( vừa đủ) thu được 4,6g 1 ancol Y. Tên gọi của ancol Y là:
 1. etyl fomiat B. etyl propionate C. etyl axetat  D. propyl axetat
 1. đốt cháy hoàn toàn 3,7g este đơn chức X thu được 3,36l CO2(đktc) và 2,7g nước. CTPT của X là:
 1. C2H4O2  B. C3H6O2  C.C4H8O2  D.C5H10O2
 1. 10.4g hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150g  dd natrihiđroxit 4% . Phần trăm khối lượng  của etyl axetat trong hỗn hợp là:
 1. 22%  B. 42,3% C. 59,7% D. 88%

 

 1. Một este X phát xuất từ ancol A và axit B đơn chức, 0,1 mol X(mX = 8,9g) phản ứng vừa đủ với 0,3lit dd NaOH 0,1M. cho ra ancol B và muối C(mC=9,18g). Xác định CTCT của X:
 1. C3H5(OOCC17H35)3  C. C3H5(OOCC17H31)3 
 2. C3H5(OOCC17H33)3  D. C3H5(OOCC17H29)3
 1. Cho 25,4g este X bay hơi trong một bình kín dung tích 0,6l( lúc đầu là chân không). Khi este bay hơi hết thì áp suất trong bình ở 136,50C là 425,6mmHg. Để  thủy phân 25,4 gam X cần dung o,3 mol NaOH thu được 28,2 gam một muối duy nhất . Xác định CTCT của X, biết X xuất phát từ ancol đa chức.
 1. C3H5(OOCCH3)3  C. C3H5(OOCCH=CH2)3 
 2. C3H5(OOCC2H5)3  D. C2H4(OOCC2H4)3
 1. Trong các phát biểu sau liên quan đến chất tẩy rửa:
 1. Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+
 2. Không dùng xà phòng với nước cứng là vì xà phòng tạo muối với muối Ca2+ và Mg2+
 3. Có thể dùng các chất tẩy rữa tổng hợp như C12H25-C6H4-SO3Na vì muối Ca2+ và Mg2+ của axit C12H25-C6H4-SO3H tan trong H2O.

Chọn phát biểu sai:  A. 1, 2  B. 3 C. Chỉ có 1 D. 2, 3

 1. Sự hiđro hóa chất béo lỏng nhằm mục đích là:
 1. Từ chất béo không no biến thành chất béo no bền hơn( khó bị ôi do phản ứng oxi hóa).
 2. Từ chất béo lỏng (dầu) thành chất rắn no (magarin).
 3. Chất béo có mùi dễ chịu hơn.

Trong 3 mục đích trên, chọn mục đích cơ bản nhất:

 1. Chỉ có 1  B. Chỉ có 2 C. Chỉ có 3 D. 1 và 2.
 1. Thủy phân este X có CTPT C4H8O2 trong dd NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z, trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2=23. Tên của X là:
 1. Etyl axetat B. metyl axetat C. metyl propionat D. propyl fomiat

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về LIPIT-XÀ PHÒNG CƠ BẢN
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU