LTĐH DXC cưc tri

đề thi Vật lý 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 189       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
zq8awq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/28/2010 3:37:08 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.43 M
Lần xem
1
Lần tải
189
File đã kiểm duyệt an toàn

6: BÀI TOÁN CỰC TRỊ I. BÀI TOÁN ÁP DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CÔSI. 1. Cho đoạn mạch RLC (cụôn dây thuần cảm) nối tiếp. Tìm R để công suất mạch cực đại Ta có:  Chia tử số và mẫu số cho R vì R là biến số.  ,xem chi tiết và tải về Đề thi LTĐH DXC cưc tri, Đề Thi Vật Lý 12 , Đề thi LTĐH DXC cưc tri, doc, 1 trang, 0.43 M, Vật lý 12 chia sẽ bởi Phương Trần đã có 189 download

 
LINK DOWNLOAD

LTDH-DXC-cuc-tri.doc[0.43 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

6: BÀI TOÁN CỰC TRỊ
I. BÀI TOÁN ÁP DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CÔSI.
1. Cho đoạn mạch RLC (cụôn dây thuần cảm) nối tiếp.
Tìm R để công suất mạch cực đại
Ta có: 
Chia tử số và mẫu số cho R vì R là biến số.
 
Từ biểu thức trên ta thấy để công suất P đạt giá trị cực đại thì mẫu số min.
Theo bất đẳng thức Côsi: 
Vậy:   
Khi đó: 

 
 và
2. Cho đoạn mạch R, cuộn dây có điện trở L, R0 và tụ C nối tiếp.
a) Tìm R để công suất mạch cực đại:
Ta có: 
Chia tử số và mẫu số cho (R + R0)là biến số.

Từ biểu thức trên ta thấy để công suất P đạt giá trị cực đại thì mẫu số min.
Theo bất đẳng thức Côsi: 
Vậy:   
Khi đó: b) Tìm R để công suất trên R cực đại:
Ta có: 
Chia tử số và mẫu số cho R vì R là biến số.

Từ biểu thức trên ta thấy để công suất P đạt giá trị cực đại thì mẫu số min.
Theo bất đẳng thức Côsi: 
Vậy:   
Khi đó: 

 

3. Cho đoạn mạch như hình: Tìm L để UL cực đại
Ta có: 
Chia số và mẫu số cho ZL, đưa ZL vào căn bậc hai của mẫu ta được:

Đặt ta được: 
 (P)
Ta thấy: y là một (P) có hệ số (a > 0) do đó tọa độ đỉnh I của (P) có giá trị nhỏ nhất:
 với 
Vậy để (UL )max thì số có giá trị min suy ra x,y có giá trị min chính là tọa độ đỉnh (P).
 suy ra 
(UL )max khi  thay giá trị ZL vào ta được 
4. Cho đoạn mạch như hình: Tìm C để UC cực đại
Ta có: 
Chia số và mẫu số cho ZL, đưa ZL vào căn bậc hai của mẫu ta được:

Đặt ta được: 
 (P)
Ta thấy: y là một (P) có hệ số (a > 0) do đó tọa độ đỉnh I của (P) có giá trị nhỏ nhất:
 với 
Vậy để (UC )max thì số có giá trị min suy ra x,y có giá trị min chính là tọa độ đỉnh (P).
 suy ra 
(UC)max khi  và
BÀI TẬP ÁP DỤNG:
Câu 1: Cho mạch điện như hình vẽ, được cung cấp bởi nguồn điện xoay chiều tần số f = 50Hz. Điện thế hiệu dụng giữa hai đầu A và B ổn định và có giá trị U = 100V, điện trở R thay đổi được. Tụ điện có điện dung C = 10-4/((F). Cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L = 3/(. Bỏ qua điện trở của dây nối. Thay đổi R để công suất tiêu thụ của mạch điện đạt giá trị lớn nhất. Tính R và công suất cực đại.
Câu 2: Cho mạch điện như hình vẽ: Điện áp giữa A, B là
u = 150cos100(t (V) cuộn dây có R0 = 40(, hệ số tự cảm L = (H). Cho C = 31,8(F. Tìm R sao cho công suất tiêu thụ trên R cực đại pmax. Tính pmax?
Câu 3: . Điện áp hai đầu AB: uAB = 200cos100(t (V); R = 100(; cuộn dây thuần cảm L thay đổi
Mắc vào hai điểm M và B một Ampe kế, có điện
trở không đáng kể, thì thấy (A) chỉ 1A. Tính C
Lấy (A) ra, xác định L sao cho điện áp 2 đầu M và B cực đại
ĐS: a) C = 31,8(F; b) L = 0,636H
Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ. Điện áp hiệu dụng hai đầu

DẠNG 6: BAØI TOAÙN CÖÏC TRÒ

 

I. BÀI TOÁN ÁP DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CÔSI.

    1. Cho ñoaïn maïch RLC (cuïoân daây thuaàn caûm) noái tieáp.

Tìm R ñeå coâng suaát mạch cöïc ñaïi

  Ta có:

   Chia tử số và mẫu số cho R vì R là biến số.

   

 Từ biểu thức trên ta thấy  để công suất P đạt giá trị cực đại thì mẫu số min.

 Theo bất đẳng thức Côsi:

 Vậy:  

 Khi đó:  

    

    

   vaø

  2. Cho ñoaïn maïch R, cuoän daây coù ñieän trôû L, R0 vaø tuï C noái tieáp.

   a) Tìm R ñeå coâng suaát maïch cöïc ñaïi:

  Ta có:

 Chia tử số và mẫu số cho (R + R0)là biến số.

   

 Từ biểu thức trên ta thấy  để công suất P đạt giá trị cực đại thì mẫu số min.

 Theo bất đẳng thức Côsi:

 Vậy:  

 Khi đó:  

    

    

   vaø

   b) Tìm R ñeå coâng suaát treân R cöïc ñaïi:

Ta có:

   Chia tử số và mẫu số cho R vì R là biến số.

   

 Từ biểu thức trên ta thấy  để công suất P đạt giá trị cực đại thì mẫu số min.

 Theo bất đẳng thức Côsi:

 Vậy:  

 Khi đó:  

    

 

    

   

3. Cho ñoaïn maïch nhö hình: Tìm L ñeå UL cöïc ñaïi

 Ta có:

Chia tử số và mẫu số cho ZL, đưa ZL vào căn bậc hai của mẫu ta được:

   

Đặt ta được:  

         (P)

 Ta thấy: y là một (P) có hệ số (a > 0) do đó tọa độ đỉnh I của (P) có giá trị nhỏ nhất:

    với

Vậy để (UL )max thì mẫu số có giá trị min suy ra x,y có giá trị min chính là tọa độ đỉnh (P).

    suy ra   

  (UL )max khi    thay giá trị ZL vào ta được   

 

4. Cho ñoaïn maïch nhö hình: Tìm C ñeå UC cöïc ñaïi

   Ta có:

Chia tử số và mẫu số cho ZL, đưa ZL vào căn bậc hai của mẫu ta được:

   

Đặt ta được:  

         (P)

 Ta thấy: y là một (P) có hệ số (a > 0) do đó tọa độ đỉnh I của (P) có giá trị nhỏ nhất:

    với

Vậy để (UC )max thì mẫu số có giá trị min suy ra x,y có giá trị min chính là tọa độ đỉnh (P).

    suy ra   

   (UC)max khi   vaø   

 

 

 

 

 

BÀI TẬP ÁP DỤNG:

Câu 1: Cho maïch ñieän nhö hình veõ, ñöôïc cung caáp bôûi nguoàn ñieän xoay chieàu taàn soá f = 50Hz. Ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu A vaø B oån ñònh vaø coù giaù trò U = 100V, ñieän trôû R thay ñoåi ñöôïc. Tuï ñieän coù ñieän dung C = 10-4/(F). Cuoän daây thuaàn caûm coù heä soá töï caûm L = 3/. Boû qua ñieän trôû cuûa daây noái. Thay ñoåi R ñeå coâng suaát tieâu thuï cuûa maïch ñieän ñaït giaù trò lôùn  nhaát. Tính R vaø coâng suaát cöïc ñaïi.

Câu 2: Cho maïch ñieän nhö hình veõ: Ñieän aùp giöõa A, B laø

u = 150cos100t (V) cuoän daây coù R0 = 40, heä soá töï caûm L = (H). Cho C = 31,8F. Tìm  R sao cho coâng suaát tieâu thuï treân R cöïc ñaïi pmax. Tính pmax?

Câu 3: . Ñieän aùp hai ñaàu AB: uAB = 200cos100t (V); R = 100; cuoän daây thuaàn caûm L thay ñoåi

a)     Maéc vaøo hai ñieåm M vaø B moät Ampe keá, coù ñieän

trôû khoâng ñaùng keå, thì thaáy (A) chæ 1A. Tính C

b)     Laáy (A) ra, xaùc ñònh L sao cho ñieän aùp 2 ñaàu M vaø B cöïc ñaïi

ÑS: a) C = 31,8F; b) L = 0,636H

Câu 4: Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Ñieän aùp hieäu duïng hai ñaàu AB khoâng ñoåi: U = 120V, f = 50Hz; R = 40 ; L = H.

a. Cho C = F. Tính toång trôû vaø chæ soá (V)

b. Ñieàu chænh C sao cho (V) coù chæ soá lôùn nhaát. Tính C vaø soá chæ (V) luùc naøy.

Câu 5: Cho maïch ñieän R,L vaø C maéc noái tieáp R = 50; cuoän daây thuaàn caûm L = 0,1H; C = F; UAB = 120V; taàn soá f cuûa doøng ñieän thay ñoåi ñöôïc.

a)     Tính f ñeå coâng suaát maïch ñieän cöïc ñaïi.

b)     Tính f ñeå ULmax.   ÑS: b) f = 53Hz

Câu 6: (Trích đề TSĐH 2008)  Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U, cảm kháng ZL, dung kháng ZC   (với  ) và tần số dòng điện trong mạch không đổi. Thay đổi R đến giá trị  R0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại  Pm  , khi đó

A.     B.   C.   D.

Câu 7:(Trích đề TSĐH 2007)  Đặt hiu đin thế u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đon mch RLC không phân nhánh. Biết độ t cm và đin dung được gi không đổi. Điu chnh tr s đin tr R để công sut tiêu th ca đon mch đạt cc đại. Khi đó h s công sut ca đon mch bng :

A. 0,5.     B. 0,85.   C.      D. 1.

Câu 8: (Trích đề TSĐH 2008)  Đon mch đin xoay chiu gm biến tr R, cun dây thun cm có độ t cm L và t đin có đin dung C mc ni tiếp. Biết hiu đin thế hiu dng hai đầu đon mch là U, cm kháng ZL , dung kháng  ZC  (vi ) và tn s dòng đin trong mch không đổi. Thay đổi R đến giá tr R0 thì công sut tiêu th ca đon mch đạt giá tr cc đại Pm , khi đó :

A.    B.   C.   D.

Câu 9: (Trích đề TSĐH 2009)  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 . Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1

và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi

R=R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là:

A. R1 = 50, R2 = 100 .     B. R1 = 40, R2 = 250 .

C. R1 = 50, R2 = 200 .     D. R1 = 25, R2 = 100 .

Câu 10: (Trích đề TSĐH 2009)  Cho mạch RLC nối tiếp, biết ZL = 100; ZC = 200, R = 50. Mắc thêm một điện trở R0­ với điện trở R để công suất của mạch đạt giá trị cực đại. Cho biết cách ghép và tính R0 ?

A. Mắc song song, R0 = 100.   B. Mắc nối tiếp, R0 = 100.

C. Mắc nối tiếp, R0 = 50.    D. Mắc song song, R0 = 50.

Câu 11: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có ZL = 100, ZC = 200, R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức . Điều chỉnh R để UCmax khi đó

 A. R = 0 và UCmax­ = 200V.    B. R = 100 và UCmax­ = 200V.

C. R = 0 và UCmax­ = 100V.    D. R = 100 và UCmax­ = 100V.

Câu 12: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh R,L,C có độ tự cảm L thay đổi được. Biết rằng ứng với hai giá trị L1 , L2 thì điện áp hiệu dụng . Điều chỉnh L = L0 thì thấy điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần đạt cực đại. Hệ thức đúng là :

A.   B.    C.   D.

Câu 13:   (Trích đề TSĐH 2009) Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng R . Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó :

A. điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. trong mạch có cộng hưởng điện.

D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 14: (Trích đề TSCĐ 2009) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30 , cuộn cảm thuần có độ tự cảm (H) và tụ điện có điện

dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm

đạt giá trị cực đại bằng

A. 150 V.    B. 160 V.    C. 100 V.   D. 250 V.

Câu 15: (Trích đề TSĐH 2009) Mạch điện R,L,C nối tiếp được đặt dưới một điện áp xoay chiều có dạng không đổi. Biết điện dung C thay đổi. Khi C = C1 và C = C2 thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Để dòng điện qua mạch đạt giá trị hiệu dụng lớn nhất thì :

A.    B.   C.  D.

Câu 16: Xét mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần R, ống dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mạch được đặt dưới điện áp xoay chiều có dạng   Ta thay đổi C cho đến khi điện áp hiệu dụng hai đầu C đạt giá trị cực đại UCmax thì dòng điện qua mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch góc. Ta có

A.   B.    C.  D.

Câu 17:  Cho mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần R, ống dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mạch được đặt dưới điện áp xoay chiều thì cảm kháng ống dây là ZL = 2R. Khi thay đổi C đến giá trị C0 thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại là Pm = 100 W. Khi thay đổi C đến giá trị bằng 2C0 thì công suất tiêu thụ trên mạch là :

A. 25 W   B. 80 W   C. 60 W  D. 50 W

Câu 18:  Cho đoạn mạch điện xoay chiều như hình vẽ. 

Điện trở thuần , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =

thay đổi được , tụ điện có điện dung C thay đổi được. Hai đầu đoạn mạch mắc vào nguồn xoay chiều : (V). Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt cực đại, giá trị của C khi đó là :

A. F   B. F   C. F  D. F

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về LTĐH DXC cưc tri
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU