Đề Thi Vật Lý 12:Ltđh Dxc Cưc Tri

đề thi Vật lí Vật lí 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
zq8awq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2010-11-28 15:37:08
Loại file
doc
Dung lượng
0.43 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

DẠNG 6: BAØI TOAÙN CÖÏC TRÒ I. BÀI TOÁN ÁP DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CÔSI. 1. Cho ñoaïn maïch RLC (cuïoân daây thuaàn caûm) noái tieáp. Tìm R ñeå coâng suaát mạch cöïc ñaïi Ta có: Chia tử số và mẫu số cho R

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

DẠNG 6: BAØI TOAÙN CÖÏC TRÒ
 
I. BÀI TOÁN ÁP DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CÔSI.
    1. Cho ñoaïn maïch RLC (cuïoân daây thuaàn caûm) noái tieáp.
Tìm R ñeå coâng suaát mạch cöïc ñaïi
  Ta có:
   Chia tử số và mẫu số cho R vì R là biến số.
   
 Từ biểu thức trên ta thấy  để công suất P đạt giá trị cực đại thì mẫu số min.
 Theo bất đẳng thức Côsi:
 Vậy:  
 Khi đó:  
    
    
   vaø
  2. Cho ñoaïn maïch R, cuoän daây coù ñieän trôû L, R0 vaø tuï C noái tieáp.
   a) Tìm R ñeå coâng suaát maïch cöïc ñaïi:
  Ta có:
 Chia tử số và mẫu số cho (R + R0)là biến số.
   
 Từ biểu thức trên ta thấy  để công suất P đạt giá trị cực đại thì mẫu số min.
 Theo bất đẳng thức Côsi:
 Vậy:  
 Khi đó:  
    
    
   vaø
   b) Tìm R ñeå coâng suaát treân R cöïc ñaïi:
Ta có:
   Chia tử số và mẫu số cho R vì R là biến số.
   
 Từ biểu thức trên ta thấy  để công suất P đạt giá trị cực đại thì mẫu số min.
 Theo bất đẳng thức Côsi:
 Vậy:  
 Khi đó:  
    
 
    
   
3. Cho ñoaïn maïch nhö hình: Tìm L ñeå UL cöïc ñaïi
 Ta có:
Chia tử số và mẫu số cho ZL, đưa ZL vào căn bậc hai của mẫu ta được:
   
Đặt ta được:  
         (P)
 Ta thấy: y là một (P) có hệ số (a > 0) do đó tọa độ đỉnh I của (P) có giá trị nhỏ nhất:
    với
Vậy để (UL )max thì mẫu số có giá trị min suy ra x,y có giá trị min chính là tọa độ đỉnh (P).
    suy ra   
  (UL )max khi    thay giá trị ZL vào ta được   
 
4. Cho ñoaïn maïch nhö hình: Tìm C ñeå UC cöïc ñaïi
   Ta có:
Chia tử số và mẫu số cho ZL, đưa ZL vào căn bậc hai của mẫu ta được:
   
Đặt ta được:  
         (P)
 Ta thấy: y là một (P) có hệ số (a > 0) do đó tọa độ đỉnh I của (P) có giá trị nhỏ nhất:
    với
Vậy để (UC )max thì mẫu số có giá trị min suy ra x,y có giá trị min chính là tọa độ đỉnh (P).
    suy ra   
   (UC)max khi   vaø   
 
 
 
 
 
BÀI TẬP ÁP DỤNG:
Câu 1: Cho maïch ñieän nhö hình veõ, ñöôïc cung caáp bôûi nguoàn ñieän xoay chieàu taàn soá f = 50Hz. Ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu A vaø B oån ñònh vaø coù giaù trò U = 100V, ñieän trôû R thay ñoåi ñöôïc. Tuï ñieän coù ñieän dung C = 10-4/(F). Cuoän daây thuaàn caûm coù heä soá töï caûm L = 3/. Boû qua ñieän trôû cuûa daây noái. Thay ñoåi R ñeå coâng suaát tieâu thuï cuûa maïch ñieän ñaït giaù trò lôùn  nhaát. Tính R vaø coâng suaát cöïc ñaïi.
Câu 2: Cho maïch ñieän nhö hình veõ: Ñieän aùp giöõa A, B laø
u = 150cos100t (V) cuoän daây coù R0 = 40, heä soá töï caûm L = (H). Cho C = 31,8F. Tìm  R sao cho coâng suaát tieâu thuï treân R cöïc ñaïi pmax. Tính pmax?
Câu 3: . Ñieän aùp hai ñaàu AB: uAB = 200cos100t (V); R = 100; cuoän daây thuaàn caûm L thay ñoåi
a)     Maéc vaøo hai ñieåm M vaø B moät Ampe keá, coù ñieän
trôû khoâng ñaùng keå, thì thaáy (A) chæ 1A. Tính C
b)     Laáy (A) ra, xaùc ñònh L sao cho ñieän aùp 2 ñaàu M vaø B cöïc ñaïi
ÑS: a) C = 31,8F; b) L = 0,636H
Câu 4: Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Ñieän aùp hieäu duïng hai ñaàu AB khoâng ñoåi: U = 120V, f = 50Hz; R = 40 ; L = H.
a. Cho C = F. Tính toång trôû vaø chæ soá (V)
b. Ñieàu chænh C sao cho (V) coù chæ soá lôùn nhaát. Tính C vaø soá chæ (V) luùc naøy.
Câu 5: Cho maïch ñieän R,L vaø C maéc noái tieáp R = 50; cuoän daây thuaàn caûm L = 0,1H; C = F; UAB = 120V; taàn soá f cuûa doøng ñieän thay ñoåi ñöôïc.
a)     Tính f ñeå coâng suaát maïch ñieän cöïc ñaïi.
b)     Tính f ñeå ULmax.   ÑS: b) f = 53Hz
Câu 6: (Trích đề TSĐH 2008)  Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U, cảm kháng ZL, dung kháng ZC   (với  ) và tần số dòng điện trong mạch không đổi. Thay đổi R đến giá trị  R0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại  Pm  , khi đó
A.     B.   C.   D.
Câu 7:(Trích đề TSĐH 2007)  Đặt hiệu điện thế u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng :
A. 0,5.     B. 0,85.   C.      D. 1.
Câu 8: (Trích đề TSĐH 2008)  Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U, cảm kháng ZL , dung kháng  ZC  (với ) và tần số dòng điện trong mạch không đổi. Thay đổi R đến giá trị R0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pm , khi đó :
A.    B.   C.   D.
Câu 9: (Trích đề TSĐH 2009)  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 . Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1
và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi
R=R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là:
A. R1 = 50, R2 = 100 .     B. R1 = 40, R2 = 250 .
C. R1 = 50, R2 = 200 .     D. R1 = 25, R2 = 100 .
Câu 10: (Trích đề TSĐH 2009)  Cho mạch RLC nối tiếp, biết ZL = 100; ZC = 200, R = 50. Mắc thêm một điện trở R0­ với điện trở R để công suất của mạch đạt giá trị cực đại. Cho biết cách ghép và tính R0 ?
A. Mắc song song, R0 = 100.   B. Mắc nối tiếp, R0 = 100.
C. Mắc nối tiếp, R0 = 50.    D. Mắc song song, R0 = 50.
Câu 11: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có ZL = 100, ZC = 200, R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức . Điều chỉnh R để UCmax khi đó
 A. R = 0 và UCmax­ = 200V.    B. R = 100 và UCmax­ = 200V.
C. R = 0 và UCmax­ = 100V.    D. R = 100 và UCmax­ = 100V.
Câu 12: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh R,L,C có độ tự cảm L thay đổi được. Biết rằng ứng với hai giá trị L1 , L2 thì điện áp hiệu dụng . Điều chỉnh L = L0 thì thấy điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần đạt cực đại. Hệ thức đúng là :
A.   B.    C.   D.
Câu 13:   (Trích đề TSĐH 2009) Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng R . Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó :
A. điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
B. điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
C. trong mạch có cộng hưởng điện.
D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
Câu 14: (Trích đề TSCĐ 2009) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30 , cuộn cảm thuần có độ tự cảm (H) và tụ điện có điện
dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm
đạt giá trị cực đại bằng : 
A. 150 V.    B. 160 V.    C. 100 V.   D. 250 V.
Câu 15: (Trích đề TSĐH 2009) Mạch điện R,L,C nối tiếp được đặt dưới một điện áp xoay chiều có dạng không đổi. Biết điện dung C thay đổi. Khi C = C1 và C = C2 thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Để dòng điện qua mạch đạt giá trị hiệu dụng lớn nhất thì :
A.    B.   C.  D.
Câu 16: Xét mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần R, ống dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mạch được đặt dưới điện áp xoay chiều có dạng   Ta thay đổi C cho đến khi điện áp hiệu dụng hai đầu C đạt giá trị cực đại UCmax thì dòng điện qua mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch góc. Ta có
A.   B.    C.  D.
Câu 17:  Cho mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần R, ống dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mạch được đặt dưới điện áp xoay chiều thì cảm kháng ống dây là ZL = 2R. Khi thay đổi C đến giá trị C0 thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại là Pm = 100 W. Khi thay đổi C đến giá trị bằng 2C0 thì công suất tiêu thụ trên mạch là :
A. 25 W   B. 80 W   C. 60 W  D. 50 W
Câu 18:  Cho đoạn mạch điện xoay chiều như hình vẽ. 
Điện trở thuần , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =
thay đổi được , tụ điện có điện dung C thay đổi được. Hai đầu đoạn mạch mắc vào nguồn xoay chiều : (V). Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt cực đại, giá trị của C khi đó là :
A. F   B. F   C. F  D. F
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi LTĐH DXC cưc tri
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDANG_6.doc[0.43 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • LTĐH DXC cưc tri
  Vật lý 12
  LTĐH DXC cưc tri

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2010

  Xem: 8

 • LTĐH ĐXC cực tri
  Vật lý 12
  LTĐH ĐXC cực tri

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2010

  Xem: 0