Lý thuyết đường tròn

Đăng ngày 2/25/2017 5:32:06 PM | Thể loại: Đại số 9 | Chia sẽ bởi: Yến Lê Thị Hải | Lần tải: 17 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

LÝ THUYẾT ĐƯỜNG TRÒN

 

1.Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.Đường kính và dây cung

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Khoảng cách từ tâm đến dây cung

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Tiếp tuyến của đường tròn

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….
 

 6.Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 7.Vị trí tương đối của hai đường tròn
 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

8.Góc ở tâm ,số đo cung

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 

 9.Liên hệ giữa cung và dây

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                 10.Góc nội tiếp

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    11.Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                    12.Góc có đỉnh bên trong ,bên ngoài đường tròn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 

                                             13.Cung chứa góc

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

                                                    14.Tứ giác nội tiếp

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 15.Độ dài đường tròn,độ dài cung tròn

 

 …………………………………………………………………………              …………………………………………………………………………              …………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………

 

 16.Diện tích hình tròn,diện tích hình quạt

 

 

 ………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc