Lý thuyết đường tròn đề thi Đại số

Đăng ngày 2/25/2017 5:32:06 PM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 17 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

LÝ THUYẾT ĐƯỜNG TRÒN 1.Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2.Đường kính và dây cung..

Bình luận

Nội dung

LÝ THUYẾT ĐƯỜNG TRÒN

1.Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.Đường kính và dây cung
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Khoảng cách từ tâm đến dây cung

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.Tiếp tuyến của đường tròn

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
6.Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


7.Vị trí tương đối của hai đường tròn
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.Góc ở tâm ,số đo cung
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
9.Liên hệ giữa cung và dây
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10.Góc nội tiếp


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11.Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12.Góc có đỉnh bên trong ,bên ngoài đường tròn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13.Cung chứa góc

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

14.Tứ giác nội tiếp

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15.Độ dài đường tròn,độ dài cung tròn

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

16.Diện tích hình tròn,diện tích hình quạt


………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………

Sponsor Documents