MÃ ĐỀ 103 HÌNH VẼ CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH FILE WORD ( )

Đăng ngày 6/30/2017 2:04:47 PM | Thể loại: Giải tích 12 | Chia sẽ bởi: | Lần tải: 173 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.94 M | Loại file: doc

 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 06 trang)

KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017

Bài thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

 

MÃ ĐỀ 103

Họ, tên thí sinh: ………………………………………

Số báo danh:…………………………………………..

Câu 1. Cho hàm số có đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

 A. cắt trục hoành tại hai điểm B. cắt trục hoành tại một điểm. 

 C. không cắt trục hoành. D. cắt trục hoành tại ba điểm.

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng . Điểm nào dưới đây không thuộc mặt phẳng ?

 A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho hàm số có đạo hàm , . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

 A. Hàm số nghịch biến trên khoảng. 

 B. Hàm số nghịch biến trên khoảng.

 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng.

 D. Hàm số đồng biến trên khoảng.

Câu 4. Tìm nghiệm của phương trình

 A.  B.  C.   D.

Câu 5. Cho hàm số có bảng biến thiên sau

             Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. Hàm số có bốn điểm cực trị 

B. Hàm số đạt cực tiểu tại .

C. Hàm số không có cực đại. 

D. Hàm số đạt cực tiểu tại .

Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu . Tính bán kính R của (S).

 A.  B.  C.   D.

Câu 7. Cho hai số phức . Tìm phần ảo b của số phức .

 A.  B.  C.  D.

Câu 8. Tìm nguyên hàm của hàm số

 A. . B.  

 C.  D.

 

Câu 9. Cho số phức . Tìm phần thực a của z.

 A.  B.  C.  D.

 

Câu 10. Cho a là số thực dương khác 2. Tính

 A.  B.  C.  D.

 

Câu 11. Tìm tập nghiệm S của phương trình .

 A.  B.  C.  D.

Trang 1/6 – Mã đề thi 103

 


Câu 12. Cho tứ diện ABCD có tam giác BCD vuông tại C, AB vuông góc với mặt phẳng (BCD), . Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.

 A. . B. . C. . D. .

 

Câu 13. Cho là một nguyên hàm của hàm số thỏa mãn . Tìm .

 A.   B.

 C.   D.

 

Câu 14. Tìm tất cả các số thực x, y sao cho

 A.  B.  C.  D.

 

Câu 15. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số trên đoạn

 A. . B. . C.  D.

 

Câu 16. Cho khối chóp S.ABC SA vuông góc với đáy, . Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

 A.  B.  C. .  D.

Câu 17. Kí hiệu là hai nghiệm phức của phương trình . Tính

 A. . B.  C. .  D. .

Câu 18. Cho với a, b là các số nguyên. Mđ nào dưới đây đúng ?

 A. .  B. .  C. . D. .

 

Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm và đường thẳng  . Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua trung điểm đoạn thẳng AB và song song với d.

 A.   B.

 C.   D.

 

Câu 20. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm và mặt phẳng . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua M và song song với ?

 A.   B.  

 C.   D.

 

Câu 21. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong , trục hoành và các đường thẳng  . Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu ?

 A.  B.  C.  D.

 

 

Trang 1/6 – Mã đề thi 103

 


Câu 22. Cho hai hàm số với là hai số thực dương khác 1, lần lượt có đồ thị là như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

 A.   B.

 C.   D.

 

Câu 23. Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

 A. 4 mặt phẳng B. 1 mặt phẳng  C. 2 mặt phẳng D. 3 mặt phẳng

Câu 24. Đường cong hình bên là đồ thị hàm số với a, b, c, d là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A.   

B.

C.   

D.

 

 

Câu 25. Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng và có độ dài đường sinh bằng đường kính của đường tròn đáy. Tính bán kính r của đường tròn đáy.

 A.  B.  C.  D.

Câu 26. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ . Tính .

 A.   B.

 C.   D.

Câu 27. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng ?

 A.  B.  C.  D.

Câu 28. Cho . Tính .

 A.  B.  C.  D.

Câu 29. Rút gọn biểu thức với .

 A.  B.  C.  D.

Câu 30. Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

 A. Hàm số đồng biến trên khoảng  

 B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  

Trang 1/6 – Mã đề thi 103

 


 C. Hàm số đồng biến trên khoảng  

 D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  

Câu 31. Cho hàm số với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.

 A.  B.  C. Vô số D.

Câu 32. Tìm giá trị thực của tham số để hàm số có tập xác định là.

 A.  B.  C.  D.

Câu 33. Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm mặt phẳng . Mặt cầu tâm I tiếp xúc với (P) tại điểm H. Tìm tọa độ H  ?

 A.   B.  

 C.   D.

Câu 34. Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy và khoảng cách từ A đến mặt phẳng bằng . Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

 A.  B.  C.  D.

Câu 35. Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 3 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh với trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 4 giờ đó

 A.  B.  

    C.  D.

Câu 36. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng . Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng thuộc mặt phẳng chứa , đồng thời cách đều hai đường thẳng đó.

 A.  B.  

 C.  D.

Câu 37. Cho là một nguyên hàm của hàm số . Tìm nguyên hàm của hàm số .

 A.  B.

 C.  D.

Trang 1/6 – Mã đề thi 103

 


Câu 38. Cho số phức z thỏa mãn . Tính .

 A.  B.  C.  D.

Câu 39. Đồ thị của hàm số có hai điểm cực trị AB. Tính diện tích S của tam giác OAB với O là gốc tọa độ.

 A.  B.  C.  D.

Câu 40. Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A, . Tính thể tích V của khối nón nhận được khi quay tam giác ABC quanh cạnh AC.

 A.  B.  C.  D.

Câu 41. Một vật chuyển động theo quy luật với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 6 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được là bao nhiêu ?

 A.  B. . C.  D.

Câu 42. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình nghiệm thực.

 A.  B.  C.  D.

Câu 43. Với mọi số thực dương ab thỏa mãn , mệnh đề dưới đây đúng ?

 A.  B.  

 C.  D.

Câu 44. Xét khối chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A, SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bng 3. Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và , tính khi thể tích khối chóp S.ABC nhỏ nhất.

 A.  B.  C.  D.

Câu 45. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích nhỏ hơn 1.

 A.  B.  C.  D.

 

Câu 46. Cho hàm số . Đồ thị của hàm số như hình bên. Đặt . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A.   

B.

C.   

D.

 

 

Trang 1/6 – Mã đề thi 103

 


Câu 47. Cho hình nón có đường sinh tạo với đáy góc . Mặt phẳng qua trục của cắt được thiết diện là một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp bằng 1. Tính thể tích V của khối nón giới hạn bởi .

 A.  B.  C.  D.

Câu 48. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn là số thuần ảo ?

 A. Vô số B.  C.  D.

Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm mặt cầu . Mặt phẳng đi qua A, B và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính .

 A.  B.  C.  D.

Câu 50. Xét hàm số với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m sao cho Với mọi số thực x, y thỏa mãn . Tìm số phần tử của S.

 A.  B.  C. Vô số D. 2.

-------------------------------HẾT-------------------------------

Trang 1/6 – Mã đề thi 103

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi MÃ ĐỀ 103 HÌNH VẼ CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH FILE WORD, Giải tích 12. . nslide giới thiệu tới các bạn đề thi MÃ ĐỀ 103 HÌNH VẼ CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH FILE WORD .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , đề thi MÃ ĐỀ 103 HÌNH VẼ CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH FILE WORD trong danh mục Giải tích 12 được chia sẽ bởi user tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Giải tích 12 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán học 12 Giải tích 12 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, ko kể thời gian phát đề  MÃ ĐỀ 103 Họ, tên thí sinh: ……………………………………… Số báo danh:…………………………………………, tiếp theo là Câu 1, nói thêm Cho hàm số  có đồ thị (C), bên cạnh đó Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A, nói thêm  cắt trục hoành tại hai điểmB, bên cạnh đó  cắt trục hoành tại một https://nslide.com/de-thi/ma-de-103-hinh-ve-chuan-khong-can-chinh-file-word.ddru0q.html