ma tram TV4 GHK2

Đăng ngày 2/26/2017 12:51:16 PM | Thể loại: Lịch sử 4 | Chia sẽ bởi: Khánh Nguyễn Đăng | Lần tải: 295 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

      ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

TRƯỜNG TH TRẦN QUANG KHẢI

MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA ĐỌC THẦM LỚP 4 GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017

 

MẠCH KIẾN THỨC

NỘI DUNG KIẾN THỨC - KỸ NĂNG CẦN ĐÁNH GIÁ

SỐ CÂU

HỎI

SỐ TT BÀI KIỂM TRA

HÌNH THỨC CÂU HỎI

TỔNG ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM

TỰ LUẬN

Nhận biết

Hiểu

Vận dụng

Vận dụng phản hồi

Nhận biết

Hiểu

Vận dụng

Vận dụng phản hồi

ĐỌC HIỂU

-Nhận biết nhiệm vụ nhân vật “tôi” trong bài.

1

1

0,5

 

 

 

 

 

 

 

2,0

- Biết “người chạy cuối cùng” là người khuyết tật.

1

2

 

 

 

 

0,5

 

 

 

-Kết quả chạy của người khuyết tật trong bài.

    1

3

0,5

 

 

 

 

 

 

 

-Biết cư xử vói bạn khuyết tật trong cuộc sống.

1

4

 

 

 

 

 

 

 

0,5

LUYN TỪ

VÀ CÂU

- ghi lại được từ trái nghĩa , gần nghĩa với từ trong câu.

1

5

 

 

 

 

 

1

 

 

3,0

- Xác định được kiểu câu kể.

1

6

 

 

 

 

0,5

 

 

 

-Tìm được từ láy trong đoạn văn cho sẵn.

1

7

 

 

 

 

 

0,5

 

 

- Biết dung dấu gạch ngang đánh dấu bộ phận chú thích trong ngữ cảnh cho trước.  

1

8

 

 

 

 

 

 

0,5

 

- Đặt câu khiến theo tình huống cho trước.

1

9

 

 

 

 

 

 

0,5

 

TỔNG ĐIỂM

9

 

1

 

 

 

1

1,5

1

0,5

5

                

  Quận 1, ngày …. tháng 2 năm 2017                        Nhận biết               40%                                                                          Người lập                        

                                Hiệu trưởng Hiểu 30%

 Vận dụng 20%

 Vận dụng phản hồi 10% Nguyễn Đăng Khánh

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc