Ma trận-Đáp án-Đề KT toán cuối HK I lớp 5

Đăng ngày 12/17/2017 10:09:07 AM | Thể loại: Toán học 5 | Chia sẽ bởi: Vy Lê Văn | Lần tải: 198 | Lần xem: 71 | Page: 1 | Kích thước: 0.27 M | Loại file: doc

 


Trường TH Trần Thị Tâm                    KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

Họ và tên:……………………..………                               MÔN TOÁN

Lớp 5……                                                                        Thời gian: 40 phút                                                                                      

Điểm

Nhận xét của thầy, cô giáo

            Khoanh tròn vào chữ  cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1điểm) (M1) Chöõ soá 7 trong soá thaäp phaân 52,379 coù giaù trò laø :   

                        A.                B.                     C.                 D.

Câu 2: (1 điểm) (M1) Số lớn nhất trong các số: 5,325,432 ;  5,45,321

                        A.  5,321             B. 5,4                    C. 5,432                D. 5,32       

Câu 3: ( 1 điểm) (M2) 2500 kg bằng bao nhiêu tấn ?

                        A. 250 tấn            B. 25 tấn               C 2,5 tấn                D. 0,25 tấn 

Câu 4: (1 điểm) (M2) Chuyeån phaân soá thaønh soá thaäp phaân thì ñöôïc :

                        A. 0,32                 B. 0,302               C. 3,2.            D. 0,032

Câu 5: (1điểm) (M3) . Lôùp 5A coù 20 baïn nam vaø 25 baïn nöõ. Tæ soá phaàn traêm soá baïn nam vaø soá baïn nöõ cuûa lôùp 5A laø :

                        A. 5%    B. 20%                C. 50%              D. 80%

Câu 6: (1 điểm)  (M3) 15% của 320kg là:

                        A.  4,8kg              B.  48kg            C.  0,48kg                D. 0,048kg

Câu 7: (1 điểm) (M3) Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát :  4,7 45 +  4,7 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Câu 8: (1 điểm) (M4) Một người bỏ ra 42 000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau người đó thu được 52 500 đồng. Tỉ lệ phần trăm người đó đã lãi là:

                       A. 15%                   B. 20%                  C. 25%                    D. 30%

Câu 9: (1 điểm) (M4) Tìm x:

                      x – 5,2 = 1,9 x 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 10: (1 điểm) M4 .

        Cho biết diện tích của hình chữ nhật ABCD là 1200 cm2  (xem hình vẽ) Tính diện tích của hình tam giác EDC.

                                A                                                  B                                                                                                                   

                         12cm

                                 E

                          18cm

 

                               D                                                     C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN.

Chủ đề

Số câu

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

- Số học:

Số câu

2

 

1

 

1

1

1

1

7

Câu số

1;2

 

4

 

5

7

8

9

 

Số điểm

   2

 

1

 

1

1

1

1

7

Đại lượng:

Số câu

 

 

1

 

1

 

 

 

2

Câu số

 

 

3

 

6

 

 

 

 

Số điểm

 

 

1

 

1

 

 

 

2

Hình học:

 

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Câu số

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Tổng

Số câu

2

 

2

 

2

1

1

2

10

Số điểm

2

 

2

 

2

1

1

2,0

10

ĐÁP ÁN:

 

Câu số

Câu 1

 

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 8

Đáp án

D

C

C

A

D

B

C

Điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 7:               4,7 45 +  4,7 55 =  4,7 x ( 45 + 55)

                                                           = 4,7 x 100

                                                           = 47.

Câu 9:                                      x – 5,2 = 1,9 x 3

                                                  x -5,2 = 5,7

                                                         x = 5,7 + 5,2

                                                         x = 10,9

Câu 10:          Chiều rộng hình chữ nhật BCD là:

                            1200: ( 12 + 18) = 40 (cm).            (0,5 đ)

                       Diện tích hình tam giác EDC là:

                            18 x 40 : 2 = 360(m2)                       (0,25đ)

                                                  Đáp số: 360 (m2)        (0,25đ)

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc