Ma trận-Đáp án-Đề KT toán cuối HK I lớp 5

đề thi Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 198       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
7zux0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/17/2017 10:09:07 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
1
Lần tải
198
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường TH Trần Thị Tâm KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018 Họ và tên:……………………..……… MÔN TOÁN Lớp 5…… Thời gian: 40 phút Điểm Nhận xét của thầy, cô giáo   Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước c,xem chi tiết và tải về Đề thi Ma trận-Đáp án-Đề KT toán cuối HK I lớp 5, Đề Thi Toán Học 5 , Đề thi Ma trận-Đáp án-Đề KT toán cuối HK I lớp 5, doc, 1 trang, 0.27 M, Toán học 5 chia sẽ bởi Vy Lê Văn đã có 198 download

 
LINK DOWNLOAD

Ma-tran-Dap-an-De-KT-toan-cuoi-HK-I-lop-5.doc[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Trường TH Trần Thị Tâm KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
Họ và tên:……………………..……… MÔN TOÁN
Lớp 5…… Thời gian: 40 phút
Điểm
Nhận xét của thầy, cô giáo

 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (1điểm) (M1) Chữ số 7 trong số thập phân 52,379 có giá trị là :
A.  B.  C.  D. 
Câu 2: (1 điểm) (M1) Số lớn nhất trong các số: 5,32 : 5,432 ; 5,4 ; 5,321
A. 5,321 B. 5,4 C. 5,432 D. 5,32
Câu 3: ( 1 điểm) (M2) 2500 kg bằng bao nhiêu tấn ?
A. 250 tấn B. 25 tấn C 2,5 tấn D. 0,25 tấn
Câu 4: (1 điểm) (M2) Chuyển phân số  thành số thập phân thì được :
A. 0,32 B. 0,302 C. 3,2. D. 0,032
Câu 5: (1điểm) (M3) . Lớp 5A có 20 bạn nam và 25 bạn nữ. Tỉ số phần trăm số bạn nam và số bạn nữ của lớp 5A là :
A. 5% B. % C. % D. 80%
Câu 6: (1 điểm) (M3) 15% của 320kg là:
A. 4,8kg B. 48kg C. 0,48kg D. 0,048kg
Câu 7: (1 điểm) (M3) Tính bằng cách thuận tiện nhất : 4,7  45 + 4,7  55Câu 8: (1 điểm) (M4) Một người bỏ ra 42 000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau người đó thu được 52 500 đồng. Tỉ lệ phần trăm người đó đã lãi là:
A. 15% B. 20% C. 25% D. 30%
Câu 9: (1 điểm) (M4) Tìm x:
x – 5,2 = 1,9 x 3 


Trường TH Trần Thị Tâm                    KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

Họ và tên:……………………..………                               MÔN TOÁN

Lớp 5……                                                                        Thời gian: 40 phút                                                                                      

Điểm

Nhận xét của thầy, cô giáo

            Khoanh tròn vào chữ  cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1điểm) (M1) Chöõ soá 7 trong soá thaäp phaân 52,379 coù giaù trò laø :   

                        A.                B.                     C.                 D.

Câu 2: (1 điểm) (M1) Số lớn nhất trong các số: 5,325,432 ;  5,45,321

                        A.  5,321             B. 5,4                    C. 5,432                D. 5,32       

Câu 3: ( 1 điểm) (M2) 2500 kg bằng bao nhiêu tấn ?

                        A. 250 tấn            B. 25 tấn               C 2,5 tấn                D. 0,25 tấn 

Câu 4: (1 điểm) (M2) Chuyeån phaân soá thaønh soá thaäp phaân thì ñöôïc :

                        A. 0,32                 B. 0,302               C. 3,2.            D. 0,032

Câu 5: (1điểm) (M3) . Lôùp 5A coù 20 baïn nam vaø 25 baïn nöõ. Tæ soá phaàn traêm soá baïn nam vaø soá baïn nöõ cuûa lôùp 5A laø :

                        A. 5%    B. 20%                C. 50%              D. 80%

Câu 6: (1 điểm)  (M3) 15% của 320kg là:

                        A.  4,8kg              B.  48kg            C.  0,48kg                D. 0,048kg

Câu 7: (1 điểm) (M3) Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát :  4,7 45 +  4,7 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Câu 8: (1 điểm) (M4) Một người bỏ ra 42 000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau người đó thu được 52 500 đồng. Tỉ lệ phần trăm người đó đã lãi là:

                       A. 15%                   B. 20%                  C. 25%                    D. 30%

Câu 9: (1 điểm) (M4) Tìm x:

                      x – 5,2 = 1,9 x 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 10: (1 điểm) M4 .

        Cho biết diện tích của hình chữ nhật ABCD là 1200 cm2  (xem hình vẽ) Tính diện tích của hình tam giác EDC.

                                A                                                  B                                                                                                                   

                         12cm

                                 E

                          18cm

 

                               D                                                     C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN.

Chủ đề

Số câu

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

- Số học:

Số câu

2

 

1

 

1

1

1

1

7

Câu số

1;2

 

4

 

5

7

8

9

 

Số điểm

   2

 

1

 

1

1

1

1

7

Đại lượng:

Số câu

 

 

1

 

1

 

 

 

2

Câu số

 

 

3

 

6

 

 

 

 

Số điểm

 

 

1

 

1

 

 

 

2

Hình học:

 

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Câu số

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Tổng

Số câu

2

 

2

 

2

1

1

2

10

Số điểm

2

 

2

 

2

1

1

2,0

10

ĐÁP ÁN:

 

Câu số

Câu 1

 

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 8

Đáp án

D

C

C

A

D

B

C

Điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 7:               4,7 45 +  4,7 55 =  4,7 x ( 45 + 55)

                                                           = 4,7 x 100

                                                           = 47.

Câu 9:                                      x – 5,2 = 1,9 x 3

                                                  x -5,2 = 5,7

                                                         x = 5,7 + 5,2

                                                         x = 10,9

Câu 10:          Chiều rộng hình chữ nhật BCD là:

                            1200: ( 12 + 18) = 40 (cm).            (0,5 đ)

                       Diện tích hình tam giác EDC là:

                            18 x 40 : 2 = 360(m2)                       (0,25đ)

                                                  Đáp số: 360 (m2)        (0,25đ)

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Ma trận-Đáp án-Đề KT toán cuối HK I lớp 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN