Ma trận đề và đề tham khảo

Đăng ngày 4/22/2015 10:09:57 AM | Thể loại: Tài liệu | Chia sẽ bởi: Anh Nguyễn Hoàng | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.99 M | Loại file: doc

 


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

CÁC MÔN HỌC HỌC KỲ I, CUỐI NĂM HỌC

VÀ MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA

 

MÔN TOÁN

I.  Ma trận đề kiểm tra

 

 

  1. Ma trận đề kiểm tra lớp 1

 

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 1

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10

Số câu

2

 

 

1

1

 

3

1

Số điểm

2,0

 

 

1,0

1,0

 

3,0

1,0

Phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10

Số câu

2

 

1

1

 

 

3

1

Số điểm

2,0

 

1,0

1,0

 

 

3,0

1,0

Nhận dạng các hình đã học

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

Viết phép tính thích hợp với hình vẽ.

Số câu

 

 

 

1

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

Tổng

Số câu

5

 

1

3

1

 

7

3

Số điểm

5,0

 

1,0

3,0

1,0

 

7,0

3,0

 

1

 


 

 

Ma trận đề kiểm tra cuối năm học, lớp 1

 

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Đọc, viết, sắp xếp thứ tự các số

Số câu

1

 

 

1

1

 

2

1

Số điểm

1,0

 

 

1,0

1,0

 

2,0

1,0

Cộng, trừ không nhớ các số trong phạm vi 100

Số câu

3

 

1

 

 

 

4

 

Số điểm

3,0

 

1,0

 

 

 

4,0

 

Đo, vẽ đoạn thẳng

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

Giải bài toán có lời văn

Số câu

 

 

 

1

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

2,0

 

 

 

2,0

Tổng

Số câu

5

 

1

2

1

 

7

2

Số điểm

5,0

 

1,0

3,0

1,0

 

7,0

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


 

 

2. Ma trận đề kiểm tra lớp 2

 

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 2

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 100.

Số câu

3

 

 

1

1

 

4

1

Số điểm

3,0

 

 

2,0

1,0

 

4,0

2,0

Đại lượng và đo đại lượng: đề-xi-mét ; ki-lô-gam; lít.

Xem đồng hồ.

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình tứ giác.

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

Giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn.

Số câu

 

 

 

1

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

2,0

 

 

 

2,0

Tổng

Số câu

5

 

 

2

1

 

6

2

Số điểm

5,0

 

 

4,0

1,0

 

6,0

4,0

 

 

 

 

 

1

 


 

 

 

Ma trận đề kiểm tra cuối năm học, lớp 2

 

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 1000;

nhân, chia trong phạm vi các bảng tính đã học.

Số câu

3

 

 

1

1

 

4

1

Số điểm

3,0

 

 

2,0

1,0

 

4,0

2,0

Đại lượng và đo đại lượng: mét, ki-lô-mét, mi-li-mét; giờ, phút.

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

Yếu tố hình học: hình tam giác, chu vi hình tam giác; hình tứ giác, chu vi hình tứ giác.

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

Giải các bài toán đơn về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.

Số câu

 

 

 

1

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

2,0

 

 

 

2,0

Tổng

Số câu

5

 

 

2

1

 

6

2

Số điểm

5,0

 

 

4,0

1,0

 

6,0

4,0

1

 


 

 

3. Ma trận đề kiểm tra lớp 3

 

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 3

 

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 1000; nhân (chia) số có hai, ba chữ số với (cho) số có một chữ số.

Số câu

2

1

 

1

1

 

3

2

Số điểm

2,0

1,0

 

2,0

1,0

 

3,0

3,0

Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo độ dài.

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

Yếu tố hình học: góc vuông, góc không vuông.

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

Giải bài toán bằng hai phép tính.

Số câu

 

 

 

1

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

2,0

 

 

 

2,0

Tổng

Số câu

4

1

 

2

1

 

5

3

Số điểm

4,0

1,0

 

4,0

1,0

 

5,0

5,0

 

 

1

 


 

 

Ma trận đề kiểm tra cuối năm học, lớp 3

 

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 100 000; nhân, chia số có đến năm chữ số với (cho) số có một chữ số.

Số câu

2

1

 

1

1

 

3

2

Số điểm

2,0

1,0

 

2,0

1,0

 

3,0

3,0

Đại lượng và đo đại lượng: ki-lô-gam, gam; tiền Việt Nam.

Xem đồng hồ.

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, chu vi và diện tích hình chữ nhật; hình vuông, chu vi diện tích hình vuông.

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

Giải bài toán bằng hai phép tính.

Số câu

 

 

 

1

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

2,0

 

 

 

2,0

Tổng

Số câu

4

1

 

2

1

 

5

3

Số điểm

4,0

1,0

 

4,0

1,0

 

5,0

5,0

 

 

1

 


 

 

4. Ma trận đề kiểm tra lớp 4

 

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 4

 

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số tự nhiên phép tính với các số tự nhiên; dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9.

Số câu

2

1

 

1

1

 

3

2

Số điểm

2,0

1,0

 

2,0

1,0

 

3,0

3,0

Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng; gy, thế kỉ.

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

Yếu tố hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. Hình bình hành, diện tích hình bình hành.

Số câu

 

1

 

 

 

 

 

1

Số điểm

 

1,0

 

 

 

 

 

1,0

Giải bài toán về tìm số trung bình cộng; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Số câu

 

 

 

1

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

2,0

 

 

 

2,0

Tổng

Số câu

3

2

 

2

1

 

4

4

Số điểm

3,0

2,0

 

4,0

1,0

 

4,0

6,0

1

 


 

 

Ma trận đề kiểm tra cuối năm học, lớp 4

 

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên. Phân số và các phép tính với phân số.

Số câu

2

1

 

1

1

 

3

2

Số điểm

2,0

1,0

 

2,0

1,0

 

3,0

3,0

Đại lượng và đo đại lượng với các đơn vị đo đã học.

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

Yếu tố hình học: hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song; hình thoi, diện tích hình thoi.

Số câu

 

1

 

 

 

 

 

1

Số điểm

 

1,0

 

 

 

 

 

1,0

Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.

Số câu

 

 

 

1

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

2,0

 

 

 

2,0

Tổng

Số câu

3

2

 

2

1

 

4

4

Số điểm

3,0

2,0

 

4,0

1,0

 

4,0

6,0

 

 

 

1

 


 

 

 

5.Ma trận đề kiểm tra lớp 5

 

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 5

 

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số thập phân và các phép tính với số thập phân.

Số câu

2

1

 

1

 

1

2

3

Số điểm

2,0

1,0

 

2,0

 

1,0

2,0

4,0

Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo diện tích.

Số câu

 

1

 

 

 

 

 

1

Số điểm

 

1,0

 

 

 

 

 

1,0

Yếu tố hình học: diện tích các hình đã học.

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

Giải bài toán về tỉ số phần trăm.

Số câu

 

 

 

1

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

2,0

 

 

 

2,0

Tổng

Số câu

3

2

 

2

 

1

3

5

Số điểm

3,0

2,0

 

4,0

 

1,0

3,0

7,0

 

 

 

1

 


 

 

Ma trận đề kiểm tra cuối năm học, lớp 5

 

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính với chúng.

Số câu

2

1

 

1

 

1

2

3

Số điểm

2,0

1,0

 

2,0

 

1,0

2,0

4,0

Đại lượng và đo đại lượng: độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích.

Số câu

 

1

 

 

 

 

 

1

Số điểm

 

1,0

 

 

 

 

 

1,0

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học.

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

Giải bài toán về chuyển đng đều; bài toán có liên quan đến các phép tính với số đo thời gian.

Số câu

 

 

 

1

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

2,0

 

 

 

2,0

Tổng

Số câu

3

2

 

2

 

1

3

5

Số điểm

3,0

2,0

 

4,0

 

1,0

3,0

7,0

 

 

 

1

 


 

 

I.       Đề minh họa

Đề kiểm tra cuối năm học: Môn Toán lớp 3

(Thời gian làm bài: 40 phút)

 

  1.  Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:

 

Viết số

Đọc số

23 634

 

 

  Ba mươi nghìn sáu trăm bốn mươi mốt.

37 085

 

 

  Năm mươi tư nghìn chín trăm.

 

2. Viết các số: 32 456; 31 999; 32 645; 32 564 theo thứ tự từ bé đến lớn.

……………………………………………………………………….

 

3. Đặt tính rồi tính:

 a/  47258 + 35127   b/ 11306 × 7

 ………………………     ……………………….

 ………………………     ……………………….

 ………………………     ……………………….

 

4. Viết vào chỗ chấm:

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Ma trận đề và đề tham khảo, Tài liệu. . nslide.com chia sẽ đến mọi người thư viện Ma trận đề và đề tham khảo .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , đề thi Ma trận đề và đề tham khảo trong danh mục Tài liệu được chia sẽ bởi user Anh Nguyễn Hoàng tới cộng đồng nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề Tài liệu , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Tiểu Học Khác (Tiểu học) ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CÁC MÔN HỌC Ở HỌC KỲ I, CUỐI NĂM HỌC VÀ MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA MÔN TOÁN Ma trận đề kiểm tra Ma trận đề kiểm tra lớp 1 Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 1 Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng    TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  Đọc, viết, so sánh những số trong khuôn khổ 10 Số câu 2   1 1  3 1   Số điểm 2,0   1,0 1,0  3,0 1,0 https://nslide.com/de-thi/ma-tran-de-va-de-tham-khao.mx28zq.html