mach dien hon hop đề thi Vật lý 9

Đăng ngày 10/26/2016 12:47:36 PM | Thể loại: Vật lý 9 | Lần tải: 39 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

BÀI TẬP ĐIÊN MẠCH HỖN HỢP Bài 1. Cho mạch điện như hình 4.8. R1=15(., R2 = R3 = 20(, R4 =10(. Ampe kế chỉ 5A. Tính điện trở tương đương của toàn mạch. Tìm các hiệu điện thế UAB và UAC. Đs: a) 7,14(; b) 50V, 30V. Bài 2. Người ta mắc một mạch điện như hình 4.12 giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế..

Bình luận

Nội dung

BÀI TẬP ĐIÊN MẠCH HỖN HỢP

Bài 1. Cho mạch điện như hình 4.8. R1=15(., R2 = R3 = 20(, R4 =10(. Ampe kế chỉ 5A.
Tính điện trở tương đương của toàn mạch.
Tìm các hiệu điện thế UAB và UAC.
Đs: a) 7,14(; b) 50V, 30V.

Bài 2.
Người ta mắc một mạch điện như hình 4.12 giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế 5V. Các điện trở thành phần của đoạn mạch là R1 = 1(; R2 = 2(; R3 = 3(; R4 = 4(.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.
b) Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và các mạch rẽ.

Bài 3 : Cho mạch điện như hình vẽ :
Các Ampe kế và khóa k có điện trở không đáng kể.
Cho U = 6 V . Các điện trở : R1= 6 , R2= 4 ,
R4= 3, R5= 6
Khi k mở A1 chỉ 0,5 A. Tính R3 ? M R3
Tính số chỉ các Ampe kế khi k đóng ? A B
R1


N

Bài 4. Cho mạch điện như hình vẽ.
Biết UAB = 90V, R1 = 40; R2 = 90 ; R4 = 20; R3 là
một biến trở. Bỏ qua điện trở của ampe kế, khóa K và dây
nối.
a.Cho R3 = 30 tính điện trở tương đương của đoạn
mạch AB và số chỉ của ampe kế trong hai trường hợp :
+ Khóa K mở.
+ Khóa K đóng.
b.Tính R3 để số chỉ của ampe kế khi K đóng cũng như khi K ngắt là bằng nhau.
Bài 5: Cho mạch điện như hình vẽ:
a/ Ở hình vẽ(H1).Biết R1=15 ,R2=R3=R4=20 ,RA=0;Ampe kế chỉ 2A.Tính cường độ dòng điện của các điện trở.
b/ Ở hình vẽ (H2) Biết :R1=R2=2,R3=R4=R5=R6=4,UAB=12V,RA=0.Tính cường độ dòng điện qua các điện trở ,độ giảm thế trên các điện trở và chỉ số ampe kế (nếu có).

 
(H1) (H2)

Bài 6: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ
Biết: R1=R4 =10(, R2=R3=5(
Hãy vẽ sơ đồ tương đương để tính:
a. RAB
b. RAC
c.RBC
Bài 7: Cho mạch điện như hình vẽ:
Biết UAB =4V, R1=3(
R2=R3=R4 = 4(
Điện trở của ampe kế và các dây dẫn
không đáng kể.
a. Tính điện trở tương đương của mạch?
b. Tính số chỉ ampe kế?


Bài 8: Cho đoạn mạch điện như hình vẽ (H-2).
Biết: R1 = R2 = 16  , R3 = 4 , R4= 12. C D
Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch AB không R1 R2
đổi U = 12V, am pe kế và dây nối có điện trở A 0 R3 R4
không đáng kể. U
a/ Tìm số chỉ của ampe kế ? B 0
b/ Thay am pe kế bằng một vôn kế có điện trở (H- 2)
rất lớn. Hỏi vôn kế chỉ bao nhiêu ?
Bài 9 Cho mạch điện như hình 3. Biết : R1 = 8( ; R2 = R3 = 4( ; R4 = 6( ; UAB = 6V không đổi . Điện trở của ampe kế , khóa K và các dây nối
không đáng kể .
1. Hãy tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB
và số chỉ của ampe kế trong hai trường hợp :
a. Khóa K mở .
b. Khóa K đóng .
2. Xét trường hợp khi K đóng :
Thay khóa K bằng điện trở R5 . Tính R5 để cường
độ dòng điện chạy qua điện trở R2 bằng không ?
Bài 10: Cho mạch điện như hình vẽ:

R1 = R2 = R3 = 6 ( ; R4 = 2 ( UAB = 18 v
Nối M và B bằng một vô

Sponsor Documents