Một số bài toán giải bằng phương pháp phân tích cấu tạo số

đề thi Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 256       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
6pg9vq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/17/2010 12:25:29 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.55 M
Lần xem
1
Lần tải
256
File đã kiểm duyệt an toàn

Giải các bài toán Bằng cách phân tích số Loại 1: Viêt thêm chữ số vào bên trái một số tự nhiên. Ví dụ 1: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng nếu ta viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó ta được số m,xem chi tiết và tải về đề thi Một số bài toán giải bằng phương pháp phân tích cấu tạo số, Đề Thi Toán Học 5 , Đề thi Một số bài toán giải bằng phương pháp phân tích cấu tạo số, doc, 1 trang, 0.55 M, Toán học 5 chia sẽ bởi Tuất Lê Thanh đã có 256 download

LINK DOWNLOAD

Mot-so-bai-toan-giai-bang-phuong-phap-phan-tich-cau-tao-so.doc[0.55 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Giải các bài toán
Bằng cách phân tích số
Loại 1: Viêt thêm chữ số vào bên trái một số tự nhiên.
Ví dụ 1: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng nếu ta viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó ta được số mới gấp 25 lần số cần tìm?
Giải
Gọi số cần tìm là :  (đ/k 0< a; a,b < 10 )
Số mới là : 
Theo bài ra ta có :  = 25 x 
3000 +  = 25 x  ( Phân tích cấu tạo số )
3000 = 24 x  ( Trừ cả 2 vế cho )
 = 3000 : 24 = 125
Số tự nhiên cần tìm là : 125
Đáp số : 125
Ví dụ 2: Tìm số có 3 chữ số biết rằng nếu khi viết thêm vào bên trái số đó số 32 thì
Số đó sẽ tăng lên 81 lần ?
Giải
Gọi số cần tìm là : Đ/k : a = 1,2,3,4,...;9 b;c = 0,1,2,3,.....;9
Số mới là :
Theo bài ra ta có : = 81 x
32000 + = 81 x ( Phân tích cấu tạo số )
32000 = 80 x ( Trừ cả hai vế cho
= 32000 : 80 = 400
Số tự nhiên cần tìm là : 400
Đáp số : 400
Ví dụ 3: Tìm số tự nhiên có 2 chữ số biết rằng nếu ta viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được số mới gấp 13 lần số cần tìm?

Giải
Gọi số cần tìm là : (đ/k 0< a ≤ 9 ; 0≤ b ≤ 9)
Số mới là :
Theo bài ra ta có : = 13 x
900 + = 13 x ( Phân tích cấu tạo số )
900 = 12 x ( Trừ cả 2 vế cho
= 900 : 12 = 75
Số tự nhiên cần tìm là : 75
Đáp số : 75
Các bài toán luyện tập:
Bài 1: Tìm số có ba chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số gấp 26 lần số càn tìm?
Bài 2: Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm số 12 vào bên trái số đó ta được một số gấp 26 lần số càn tìm?
Bài 3: Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm số 21 vào bên trái số đó ta được một số gấp 31 lần số càn tìm?
Bài 4: Tìm số có ba chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó ta được một số gấp 5 lần số càn tìm?
Bài 5: Tìm số có ba chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó ta được một số gấp 25 lần số càn tìm?
Bài 6: Cho một số tự nhiên có ba chữ số. Người ta viết thêm số 90 vào bên trái của số đã cho để được số mới có năm chữ số. Lấy số mới này chia cho số đã cho thì được thương là 721 và không còn dư. Tìm số tự nhiên có ba chữ số đã cho.
Loại 2: Viết thêm chữ số vào bên phải một số tự nhiên.
Ví dụ 1: Tìm số có 2 chữ số biết rằng khi ta viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được số mới hơn số cần tìm 689 đơn vị?
Giải
Cách 1:Gọi số cần tìmlà :  ( đk: a > 0; a,b < 10 )
Số

Gi¶i c¸c bµi to¸n

B»ng c¸ch ph©n tÝch sè

-------------------------

Lo¹i 1: Viªt thªm ch÷ sè vµo bªn tr¸i mét sè tù nhiªn.

VÝ dô 1:  T×m sè tù nhiªn cã 3 ch÷ sè biÕt r»ng nÕu ta viÕt thªm ch÷ sè 3 vµo bªn tr¸i sè ®ã ta ®­îc sè míi gÊp 25 lÇn sè cÇn t×m?

 

Gi¶i

  Gäi sè cÇn t×m lµ :           (®/k  0< a; a,b < 10 )

      Sè míi lµ :    

  Theo bµi ra ta cã :    = 25 x

   3000 + = 25 x     ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

   3000   =    24 x           ( Trõ c¶ 2 vÕ cho )

    = 3000 : 24 = 125

 Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ : 125

                                                                                                     §¸p sè : 125

VÝ dô 2:  T×m sè cã 3 ch÷ sè biÕt r»ng nÕu khi viÕt thªm vµo bªn tr¸i sè ®ã sè 32 th×

Sè ®ã sÏ t¨ng lªn 81 lÇn ?

 

Gi¶i

Gäi sè cÇn t×m lµ :     §/k :   a = 1,2,3,4,...;9     b;c = 0,1,2,3,.....;9

Sè míi lµ    :   

Theo bµi ra ta cã :      = 81 x

   32000 + = 81 x   ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

    32000 = 80 x   ( Trõ c¶ hai vÕ cho )

     = 32000 : 80 = 400

Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ :       400

                                                           §¸p sè : 400

VÝ dô 3: T×m sè tù nhiªn cã 2 ch÷ sè biÕt r»ng nÕu ta viÕt thªm ch÷ sè 9 vµo bªn tr¸i sè ®ã ta ®­îc sè míi gÊp 13 lÇn sè cÇn t×m?

 

Gi¶i

 

 Gäi sè cÇn t×m lµ :           (®/k  0< a  9 ;     0 b 9)

 Sè míi lµ :   

 Theo bµi ra ta cã :    = 13 x

  900 + = 13 x     ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

           900 = 12 x      ( Trõ c¶ 2 vÕ cho )

            = 900 : 12 = 75

 Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ :    75

   §¸p sè : 75

C¸c bµi to¸n luyÖn tËp:

Bµi 1: T×m sè cã ba ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm ch÷ sè 9 vµo bªn tr¸i sè ®ã ta ®­îc mét sè gÊp 26 lÇn sè cµn t×m?

Bµi 2: T×m sè cã hai ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm  sè 12 vµo bªn tr¸i sè ®ã ta ®­îc mét sè gÊp 26 lÇn sè cµn t×m?

Bµi 3: T×m sè cã hai ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm sè 21 vµo bªn tr¸i sè ®ã ta ®­îc mét sè gÊp 31 lÇn sè cµn t×m?

Bµi 4: T×m sè cã ba ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm ch÷ sè 3 vµo bªn tr¸i sè ®ã ta ®­îc mét sè gÊp 5 lÇn sè cµn t×m?

Bµi 5: T×m sè cã ba ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm ch÷ sè 3 vµo bªn tr¸i sè ®ã ta ®­îc mét sè gÊp 25 lÇn sè cµn t×m?

Bµi 6: Cho mét sè tù nhiªn cã ba ch÷ sè. Ng­êi ta viÕt thªm sè 90 vµo bªn tr¸i cña sè ®· cho ®Ó ®­îc sè míi cã n¨m ch÷ sè. LÊy sè míi nµy chia cho sè ®· cho th× ®­îc th­¬ng lµ 721 vµ kh«ng cßn d­. T×m sè tù nhiªn cã ba ch÷ sè ®· cho.

Lo¹i 2: ViÕt thªm ch÷ sè vµo bªn ph¶i mét sè tù nhiªn.

VÝ dô 1: T×m sè cã 2 ch÷ sè biÕt r»ng khi ta viÕt thªm ch÷ sè 5 vµo bªn ph¶i sè ®ã ta ®­îc sè míi h¬n sè cÇn t×m 689 ®¬n vÞ?

Gi¶i

  C¸ch 1:Gäi sè cÇn t×mlµ :                ( ®k: a > 0; a,b < 10 )           

Sè míi lµ :

Theo bµi ra ta cã : = + 689

+ 5 = + 689   ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

10 x + 5 = + 689

9 x = 684                 ( Trõ c¶ hai vÕ cho + 5 )

=684 : 9 = 76

Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ : 76

                                                                                    §¸p sè : 76

C¸ch 2: KHi viÕt thªm ch÷ sè 5 vµo bªn ph¶i mét sè tù nhiªn th× sè ®ã gÊp lªn 10 lÇn vµ 5 ®¬n vÞ. Ta cã s¬ ®å sau:

Sè cÇn t×m:

Sè míi     :

Nh×n vµo s¬ ®å ta cã sè cÇn t×m lµ:

( 689 - 5 ) : ( 10 - 1 ) = 76

                    Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ: 76

                                                                                         §¸p sè : 76

VÝ dô 2: Cho sè cã hai ch÷ sè. NÕu viÕt thªm vµo bªn ph¶i sè ®ã hai ch÷ sè n÷a th× ®­îc mét sè míi lín h¬n sè ®· cho 1986 ®¬n vÞ. Hµy t×m sè ®· cho vµ 2 ch÷ sè viÕt thªm ?

Gi¶i

 

 Gäi sè cÇn t×m lµ :   Sè viÕt thªm lµ (  §/k: a > 0 ; a,b < 10 )

            

 Theo bµi ra ta cã :    = 1986 +

    100 x + =  1986 + ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

    99 x +   = 1986          ( Trõ c¶ hai vÕ cho )    (*)

      Tõ (*) ta thÊy chÝnh lµ th­¬ng vµ lµ sè d­ trong phÐp chia 1986 cho 99.

                      1986 : 99 = 20 ( d­ 6)

    Sè ®· cho lµ 20 vµ sè viÕt thªm lµ 0;6

                                                                             §¸p sè : 20; 0;6

 

 

 

 

 

C¸c bµi to¸n tù luyÖn:

Bµi 1:  T×m sè cã 3 ch÷ sè biÕt r»ng khi ta viÕt thªm ch÷ sè 6 vµo bªn ph¶i sè ®ã ta ®­îc sè míi h¬n sè cÇn t×m 6063 ®¬n vÞ?

(Ph­¬ng ph¸p gi¶i t­¬ng tù phÇn vÝ dô 1)

                                                                                   §¸p sè : 673

Bµi 2:  T×m sè cã ba ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm ch÷ sè 2 vµo bªn ph¶i mét sè tù nhiªn cã ba ch÷ sè th× sè ®ã t¨ng thªm 4106 ®¬n vÞ.

Bµi 3: T×m sè cã 2 ch÷ sè biÕt r»ng khi ta viÕt thªm ch÷ sè 5 vµo bªn ph¶i sè ®ã ta ®­îc sè míi h¬n sè cÇn t×m 230 ®¬n vÞ?

Bµi 4: T×m sè cã 3 ch÷ sè biÕt r»ng khi ta viÕt thªm  sè 12 vµo bªn ph¶i sè ®ã ta ®­îc sè míi h¬n sè cÇn t×m 53769 ®¬n vÞ?

Bµi 5: Khi viÕt thªm sè 65 vµo bªn ph¶I mét sè tù nhiªn th× sè ®ã t¨ng 97778 ®¬n vÞ. T×m sè ®ã.

Bµi 6:T×m sè cã 3 ch÷ sè biÕt r»ng khi ta viÕt thªm ch÷ sè 6 vµo bªn ph¶i sè ®ã ta ®­îc sè míi h¬n sè cÇn t×m 6063 ®¬n vÞ?

 

Bµi 7 : T×m mét sè tù nhiªn biÕt r»ng nÕu viÕt thªm vµo bªn ph¶i sè ®ã sè 99 ta ®­îc sè míi lín h¬n sè ®· cho 4950 ®¬n vÞ?

                                     (Ph­¬ng ph¸p gi¶i t­¬ng tù phÇn vÝ dô 1)

 

                                                     §¸p sè: 49

Bµi 8: Cho mét sè tù nhiªn. NÕu viÕt thªm vµo bªn ph¶i sè ®ã mét ch÷ sè th× sè Êy t¨ng thªm 383 ®¬n vÞ. H·y t×m sè ®· cho vµ ch÷ sè viÕt thªm.

(Ph­¬ng ph¸p gi¶i t­¬ng tù phÇn vÝ dô 2)

§¸p sè: 49

Bµi 9: Cho mét sè tù nhiªn cã hai ch÷ sè. NÕu viÕt thªm vµo bªn ph¶i sè ®ã hai ch÷ sè n÷a th× sè Êy t¨ng thªm 1998 ®¬n vÞ. H·y t×m sè ®· cho vµ hai ch÷ sè viÕt thªm.

(Ph­¬ng ph¸p gi¶i t­¬ng tù phÇn vÝ dô 2)

 

§¸p sè: 49

Lo¹i 3: ViÕt thªm ch÷ sè vµo bªn ph¶i vµ bªn tr¸i mét sè tù nhiªn.

Bµi 1: T×m sè cã 2 ch÷ sè biÕt r»ng nÕu ta viÕt thªm vµo bªn ph¶i vµ bªn tr¸i sè ®ã mçi bªn mét ch÷ sè 1 th× ta ®­îc sè míi gÊp 87 lÇn sè cÇn t×m ?

 

Gi¶i

 

 Gäi sè cÇn t×m lµ  :        ( ®/k  0 < a  ; a,b < 10 )  

 Sè míi lµ  :        

 Theo bµi ra ta cã  :     = 87 x

  1001 + = 87 x             ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

  1001 + 10 x = 87 x       ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

        1001 = 77 x         ( Trõ c¶ hai vÕ cho 10 x )

        = 1001 : 77 = 13

 Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ    :     13

                                                                      §¸p sè: 13

Bµi 2: T×m sè cã 2 ch÷ sè biÕt r»ng khi ta viÕt thªm ch÷ sè 2 vµo bªn ph¶i vµ bªn tr¸i sè ®ã ta ®­îc sè míi lín gÊp 36 lÇn sè cÇn t×m?

Gi¶i

 

 Gäi sè cÇn t×m lµ  :         ®/k  0< a ≤ 9 ;     0≤ b≤9   

 Sè míi lµ  :              

 Theo bµi ra ta cã  :     = 36 x  

                             2002+ = 36 x             ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

                            2002 + 10 x = 36 x        ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

                                     2002 = 26 x                ( Trõ c¶ hai vÕ cho 10 x )

        = 2002 : 26

 Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ    :     77

                                         §¸p sè: 77

 

Bµi 3: T×m sè cã hai ch÷ sè biÕt r»ng nÕu ta viÕt thªm vµo bªn ph¶i vµ bªn tr¸i sè ®ã mçi bªn mét ch÷ sè 1 th× ta ®­îc sè míi lín gÊp 23 lÇn sè cÇn t×m.

                    ( Ph­¬ng ph¸p gi¶i t­¬ng tù nh­ bµi 1 )

                                                                          §¸p  sè: 77

Bµi 64:   T×m sè cã 3 ch÷ sè biÕt r¾ng nÕu ta viÕt thªm ch÷ sè 2 xen gi÷a ch÷ sè hµng tr¨m vµ ch÷ sè hµng chôc ta ®­îc sè míi gÊp 9 lÇn sè cÇn t×m ?

 

Gi¶i

 Gäi sè cÇn t×m lµ :                                 ®/k  0< a  9 ;     0 b;c9

 Sè míi lµ  :

 Theo bµi ra ta cã :    = 9 x

                  1000 x a + 200 + = 900 x a + 9 x

    100 x a + 200  = 8 x

  VÕ tr¸i lµ sè trßn tr¨m nªn vÕ ph¶i còng ph¶i lµ sè trßn tr¨m nªn = 25; 50; 75.

 - XÐt  = 25 ta cã :  100 x a + 200 = 8 x 25

         100 x a + 200 = 200       ( Lo¹i )

 -  XÐt  = 50 ta cã :  100 x a + 200 = 8 x 50

        100 x a + 200 = 400

  100 x a = 200 ;  a = 200 : 100 = 2 Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ 250

 - XÐt = 75 thay vµo (**) ta cã :

   100 x a + 200 = 8 x 75

             100 x a + 200 = 600

  100 x a = 400 ;   a = 400 : 100 = 4 . Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ : 475.

         VËy ta cã nh÷ng sè tù nhiªn cÇn t×mlµ : 250 vµ 475

                                                                          §¸p sè : 250; 475

 

 

 

 

Bµi 4: Cho sè cã 2 ch÷ sè. NÕu cïng viÕt thªm ch÷ sè n vµo bªn tr¸i vµ bªn ph¶i sè ®· cho th× sè ®ã t¨ng thªm 21 lÇn. T×m sè ®ã.

 

Gi¶i

Gäi sè cÇn t×m lµ:              ( ®/k  0< a ; a,b < 10 )   

Sè míi lµ :  

Theo bµi ra ta cã phÐp tÝnh:

= 21

n 1001 + 10 = 21          (Ph©n tÝch cÊu t¹o sè)

n 91 11 = 11                     (Trõ mçi bªn 10 )

n 91 =                                     (Chia c¶ hai vÕ cho 11)

lµ sè cã 2 ch÷ sè nªn n chØ nhËn gi¸ trÞ duy nhÊt lµ 1 vµ = 91.

VËy sè tù nhiªn cÇn t×m lµ 91

                                                                             §¸p sè: 91

Lo¹i 4: ViÕt thªm ch÷ sè xen gi÷a c¸c ch÷ sè cña mét sè tù nhiªn.

Bµi 1:  T×m sè cã 2 ch÷ sè biÕt r»ng khi ta viÕt thªm ch÷ sè 0 xen gi÷a 2 ch÷ sè cña nã ta sÏ ®­îc sè míi gÊp 6 lÇn sè cÇn t×m?

 

Gi¶i

  Gäi sè cÇn t×m lµ :                      ®/k  0< a 9 ;     0 b9           

  Sè míi lµ :    

  Theo bµi ra ta cã : = 6 x

    + b = 6 x ( + b )  ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

   100 x a + b = 60 x a + 6 x b  ( Mét sè nh©n víi mét tæng)

    40 x a  = 5 x b              ( Trõ c¶ 2 vÕ cho 60 x a + b )

    8 x a  = b                   ( Chia c¶ 2 vÕ cho 5)     

 V× b lµ sè cã mét ch÷ sè nªn a chØ nhËn gi¸ trÞ lµ 1;  b = 8. VËy sè tù nhiªn cÇn t×m lµ : 18

                                                                               §¸p sè : 18

 

Bµi 2:  T×m sè cã 2 ch÷ sè biÕt r»ng khi ta viÕt thªm ch÷ sè 0 xen gi÷a 2 ch÷ sè cña nã ta sÏ ®­îc sè míi gÊp 9 lÇn sè cÇn t×m?

(Ph­¬ng ph¸p gi¶it­¬ng tù bµi 37)

                                                                               §¸p sè : 45

 

Bµi 3:  T×m sè cã 2 ch÷ sè biÕt r»ng khi ta viÕt thªm hai ch÷ sè 0 xen gi÷a 2 ch÷ sè cña nã ta sÏ ®­îc sè míi gÊp 89  lÇn sè cÇn t×m?

 

Gi¶i

  Gäi sè cÇn t×m lµ :         ®/k  0< a 9 ;     0 b9           

  Sè míi lµ  :     

Theo bµi ra ta cã :  = 89 x

+ b = 89 x ( 10 x a + b )           ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

1000 x a + b = 890 x a + 89 x b        ( Mét sè nh©n víi mét tæng )

110 x a = 88 x b

5 x a = 4 x b                  ( Chia c¶ 2 vÕ cho 22 )                       (*)

Tõ ph­¬ng tr×nh (*) ta thÊy   a = 4 ; b = 5   ( §Ó 5 x 4 = 4 x 5). Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ:  45

                                                                          §¸p sè : 45

 

Bµi 4:   T×m sè cã 2 ch÷ sè biÕt r»ng khi ta viÕt thªm sè 12  xen gi÷a 2 ch÷ sè cña nã ta sÏ ®­îc sè míi gÊp 85  lÇn sè cÇn t×m?

 

Gi¶i

 

  Gäi sè cÇn t×m lµ :         ®/k  0< a 9 ;     0 b9   

  Sè míi lµ  :  

  Theo bµi ra ta cã  : = 85 x

   + 120 + b = 85 x ( 10 x a + b)  ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

    1000 x a +120 + b = 850 x a + 85 x b

    150 x a + 120  = 84 x b  ( Trõ mçi vÕ cho 850 x a + b)

 Ta thÊy vÕ tr¸i lµ mét sè trßn chôc nªn vÕ ph¶i còng ph¶i lµ sæ trßn chôc nªn b = 5.

 Thay b = 5 vµo ta cã :   150 x a + 120 = 84 x 5

         150 x a + 120 = 420

            a =( 420 - 120 ) : 150 = 2

    Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ :  25

                                                                                  §¸p sè : 25

Bµi 5:  T×m sè cã 3 ch÷ sè biÕt r»ng khi ta viÕt thªm ch÷  sè 1 xen gi÷a ch÷ sè hµng tr¨m vµ ch÷ sè hµng chôc ta ®­îc sè míi lín gÊp 9 lÇn sè cÇn t×m ?

                                                                             §¸p sè : 125; 350

 

 

Lo¹i 5: Xãa ®i mét sè ch÷ sè  cña mét sè tù nhiªn.

Bµi 1: T×m sè cã 3 ch÷ sè.BiÕt r»ng khi ta xo¸ ®i ch÷ sè hµng tr¨m th× sè ®ã gi¶m ®i 17 lÇn?

 

Gi¶i

  Gäi sè cÇn t×m lµ :           ®/k  0< a  9 ;     0 b;c 9

      Sè míi lµ :    

  Theo bµi ra ta cã :    = 17 x

     = 17 x     ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

     100 x a = 16 x          ( Trõ c¶ 2 vÕ cho  )

     25 x a = 4 x              (Chia c¶ 2 vÕ cho 4)     (1)

        Tõ (1) ta thÊy :  a = 4  ; = 25. Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ 425

        Tõ (1) ta cã    50 x a = 8 x . a = 8 ; = 50 Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ : 850

                                                                                 §¸p sè: 425; 850

 

Bµi 2: T×m sè cã 3 ch÷ sè.BiÕt r»ng khi ta xo¸ ®i ch÷ sè hµng tr¨m th× sè ®ã gi¶m ®i 5 lÇn?

 

Gi¶i

 Gäi sè cÇn t×m lµ :           ®/k  0< a  9 ;     0 b;c 9

      Sè míi lµ :    

  Theo bµi ra ta cã :    = 5 x

     = 5 x     ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

     100 x a = 4 x          ( Trõ c¶ 2 vÕ cho  )

     25 x a =               (Chia c¶ 2 vÕ cho 4)     (1)

        Tõ (1) ta thÊy :  a = 1 ; = 25. Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ 125

        Tõ (1) ta cã    50 x a = 2 x . a = 2 ; = 50 Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ : 250

       Tõ (1) ta cã    75 x a = 3 x . a = 3 ; = 75 Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ : 375

                                                                               §¸p sè: 125; 250; 375

Bµi 3:  T×m sè tù nhiªn cã 3 ch÷ sè. BiÕt r»ng khi xo¸ ®i ch÷ sè hµng tr¨m th× sè ®ã gi¶m ®i 7 lÇn?

 

Gi¶i

  Gäi sè cÇn t×m lµ :           ®/k  0< a  9 ;     0 b;c 9

      Sè míi lµ :    

  Theo bµi ra ta cã :    = 7 x

    = 7 x     ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

                                         100 x a = 6 x          ( Trõ c¶ 2 vÕ cho  (*)

  Tõ (*) ta thÊy 100 x a Lµ sè trßn tr¨m nªn 6 x còng ph¶i lµ sè trßn tr¨m. c=0 hoÆc c = 5.

-         XÐt c = 5 thay vµo (*) ta cã: 100 x a = 6 x

        100 x a = 60 x b + 30

     10 x a = 6 x b + 3

   V× vÕ  tr¸i lµ sè ch½n con vÕ tr¸i lµ sè lÎ nªn kh«ng xÈy ra.

-         XÐt c = 0 thay vµo (*) t­ cã : 100 x a = 6 x

                                                100 x a = 60 x b

   5 x a = 3 x b  Tõ ®©y ta thÊy :  a = 3; b = 5.

  Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ :  350

     §¸p sè : 350

Bµi 4:  T×m sè cã 3 ch÷ sè biÕt r»ng nÕu ta xo¸ ®i ch÷ sè 5 ë hµng ®¬n vÞ th× sè ®ã gi¶m ®i 779 ®¬n vÞ ?

 

Gi¶i

 

    Gäi sè tù nhiªn cÇn t×m lµ:   ®/k  0< a  9 ;     0 b 9

 Sè míi lµ :  

 Theo bµi ra ta cã :    + 779

                         10 x +5 =  + 779    ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

                          9 x = 774                    ( Trõ c¶ 2 vÕ cho + 5)

                         = 774 : 9 = 86.    Sè tù nhiªn cÇn t×mlµ: 865

      §¸p sè : 865

 

Bµi 5:  T×m sè tù nhiªn cã 4 ch÷ sè. BiÕt r»ng nÕu xo¸ ®i ch÷ sè hµng chôc vµ ch÷ sè hµng ®¬n vÞ th× sè ®ã gi¶m ®i 4455 ®¬n vÞ ?

 

Gi¶i

 

  Gäi sè cÇn t×m lµ :           ®/k  0< a  9 ;     0 b;c;d 9

      Sè míi lµ :    

  Theo bµi ra ta cã :    = + 4455

     +   =  + 4455

100 x + = + 4455

    99 x + = 4455    (*)

Tõ ph­¬ng tr×nh (*) ta thÊy lµ th­¬ng vµ lµ sè d­ trong phÐp chia 4455 cho 99.

  4455 = 99 x 45 + 0     Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ 4500.

  4455 = 99 x 44 + 99   Sè tù nhiªn cÇn t×mlµ : 4499.

                                                                     §¸p sè : 4500; 4499

 

 

 

Bµi 6:   T×m sè tù nhiªn cã 3 ch÷ sè biÕt r»ng khi ta xo¸ ®i ch÷ sè 3 ë hµng ®¬n vÞ th× sè ®ã gi¶m ®i 705 ®¬n vÞ?

(Ph­¬ng ph¸p gi¶i t­¬ng tù bµi 4)

                                                                                  §¸p sè: 783

Bµi 7: T×m sè cã 4 ch÷ sè biÕt r»ng khi ta xo¸ ®i ch÷ sè 5 ë tËn cïng bªn tr¸i ta ®­îc sè míi b»ng 1/41 sè cÇn t×m?

 

Gi¶i

 Gäi sè ®ã lµ :                §/k   a;b;c = 0;1;2;3;....9

 Sè míi lµ   :     

Theo bµi ra ta cã :      = 41 x

 5000 +    = 41 x      ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

  5000 = 40 x        ( Trõ c¶ hai vÕ cho )

    =  5000 : 40 =  125

Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ :   125

                                                                 §¸p sè : 125

 

 

Lo¹i 6: C¸c bµi to¸n vÒ sè tù nhiªn vµ tæng c¸c ch÷ sè cña nã.

Bµi 1: T×m sè tù nhiªn cã 2 ch÷ sè biÕt r»ng sè ®ã gÊp 5 lÇn tæng c¸c ch÷ sè cña nã?

Gi¶i

 Gäi sè tù nhiªn cÇn t×m lµ:                ®/k  0< a  9 ;     0 b 9

 Theo bµi ra ta cã :      = 5 x ( a + b )

     + b = 5 x a + 5 x b

    10 x a + b = 5 x a + 5 x b

    5 x a = 4 x b                                                  (*)

    (*) ta thÊy a= 4; b = 5 Sè tù nhiªn cÇn t×m  lµ 45

                                                                           §¸p sè : 45

 

Bµi 2: T×m sè tù nhiªn cã 2 ch÷ sè biÕt r»ng sè ®ã gÊp 7 lÇn tæng c¸c ch÷ sè cña nã?

 

Gi¶i

 

 Gäi sè tù nhiªn cÇn t×m lµ:                ®/k  0< a  9 ;     0 b 9

 Theo bµi ra ta cã :      = 7 x ( a + b )

     + b = 7 x a + 7 x b

    10 x a + b = 7 x a + 7 x b

     a = 2 x b                                                  (*)

    (*) ta thÊy nh÷ng sè tù nhiªn cÇn t×m cã ch÷ sè hµng chôc gÊp 2 lÇn ch÷ sè hµng ®¬n vÞ, ta cã c¸c sè sau:  21; 42; 63; 84.

                                                                      §¸p sè : 21;42; 63;84.

 

 Bµi 3:  T×m sè tù nhiªn cã 2 ch÷ sè biÕt r»ng sè ®ã gÊp 3 lÇn tæng c¸c ch÷ sè cña nã?

( Ph­¬ng ph¸p gi¶i T­¬ng tù bµi 1; 2)

                                                                             §¸p sè : 27

 

Bµi 4:   T×m sè tù nhiªn cã 3 ch÷ sè biÕt r»ng sè ®ã gÊp 11 lÇn tæng c¸c ch÷ sè cña nã?

 

Gi¶i

 

 Gäi sè cÇn t×m lµ :                          ®/k  0< a  9 ;     0 b;c9

 Theo bµi ra ta cã :  = 11 x ( a + b +c )

    + + c = 11 x a + 11 x b + 11 x c

   100 x a + 10 x b + c =  11 x a + 11 x b + 11 x c

    89 x a = b + 10 x c

    89 x a =                                                      (*)

 (*) ta thÊy lµ sè cã 2 ch÷ sè nªn a chØ nhËn gi¸ trÞ lµ 1. VËy = 89

 Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ :    198

                                                                                   §¸p sè : 198

 

 

Bµi 5:  T×m sè cã hai ch÷ sè biÕt r»ng tæng cña sè ®ã vµ c¸c ch÷ sè cña nã lµ 80 ?

 

Gi¶i

 

 Gäi sè cÇn t×m lµ :             ®/k  0< a 9 ;     0 b9           

 Theo bµi ra ta cã :     + a + b = 80

    10 x a +  b + a + b = 80

    11 x a + 2 xb = 80                                   (1)

      Tõ (1) Ta thÊy a kh«ng thÓ lín h¬n hoÆc b»ng 8 ( V× 11 x 8 = 88 > 80)

     - XÐt a = 7 thay vµo (1) ta cã :    11 x 7 +2 x b = 80 ; 

      b = 13 : 2     ( Lo¹i)

    - XÐt a = 6 thay vµo (1) ta cã :    11 x 6 + 2 x b = 80

      b = 14 : 2 =  7 Sè tù  nhiªn cÇn t×mlµ 67

    - XÐt a = 5 thay vµo (1) ta cã :    11 x 5 + 2 x b = 80

      2 x b =  25 ;   b = 25 : 2   ( Lo¹i )

  A kh«ng thÓ  nhá h¬n hoÆc b»ng 5 v× a cµng nhá th× b l¹i cµng lín kh«ng tho¶ m·n )

                                                                          §¸p sè : 67

Bµi 6: T×m mét sè tù nhiªn cã 3 ch÷ sè biÕt r»ng tæng cña sè ®ã vµ 5 lÇn tÝch ch÷ sè hµng chôc vµ ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ 175 ?

 

Gi¶i

 Gäi sè cÇn t×m lµ :                                 ®/k  0< a  9 ;     0 b;c9

 Theo bµi ra ta cã :   +5 x b x c = 175             (*)

 Tõ (*) ta thÊy 175 lµ mét sè chia hÕt cho 5 nªn  +5 x b x c còng ph¶i chia hÕt cho 5. MÆt kh¸c 5 x b x c chia hÕt cho 5 nªn còng ph¶i chia hÕt cho 5.VËy c=5; c=0 ( Lo¹i )

-         XÐt c = 5 thay vµo (*) ta cã :

       + 25 x b = 175                            (**)

 Tõ ph­¬ng tr×nh (**) ta thÊy 175 lµ sè chia hÕt cho 25 nªn   + 25 x b còng ph¶i chia hÕt cho 25.MÆt kh¸c 25 x b lµ sè chia hÕt cho 25 nªn  còng ph¶i chia hÕt cho 25 nªn b = 2; b=7.

-         XÐt b = 2 thay vµo (**) ta cã :

     + 25 x 2 = 175

    + 50 =175

     = 125  nªn a = 1 Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ : 125

-         XÐt b = 7 thay vµo (**) ta cã :

+ 25 x 7 = 175

= 0 ( lo¹i)

      VËy ta cã sè tù nhiªn cÇn t×m lµ : 125.

                                                                                §¸p sè :  125

 

 

 

Bµi 7: N¨m 1990 tuæi cña mét cÇu thñ bãng ®¸ b»ng tæng c¸c ch÷ sè cña n¨m sinh cÇu thñ ®ã. Hái n¨m 1991, cÇu thñ ®ã bao nhiªu tuæi ?

                                                                            §¸p sè: 24 tuæi

 

Bµi 8:  T×m sè cã 2 ch÷ sè biÕt r»ng tæng cña sè ®ã vµ c¸c ch÷ sè cña nã lµ 102 ?

                                                                            §¸p sè : 87

 

Bµi 9 : T×m sè cã 3 ch÷ sè biÕt r»ng tæng cña sè ®ã vµ c¸c ch÷ sè cña nã lµ 190 ?

                                                                            §¸p sè : 176

 

Bµi 10: T×m sè cã 2 ch÷ sè biÕt r»ng sè ®ã gÊp 6 lÇn tæng c¸c ch÷ sè cña nã?

                                                                             §¸p sè : 45

 

Lo¹i 7: c¸c bµi to¸n vÒ sè tù nhiªn vµ hiÖu c¸c ch÷ sè cña nã.

Bµi 1:  T×m sè cã 2 ch÷ sè biÕt r»ng nÕu ta viÕt thªm vµo bªn ph¶i vµ bªn tr¸i sè ®ã mçi bªn mét ch÷ sè 1 th× ta ®­îc sè míi gÊp 87 lÇn sè cÇn t×m ?

 

Gi¶i

 

 Gäi sè cÇn t×m lµ  :         ®/k  0< a 9 ;     0 b9   

 Sè míi lµ  :        

 Theo bµi ra ta cã  :     = 87 x

  1001 + = 87 x             ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

  1001 + 10 x = 87 x       ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

        1001 = 77 x      ( Trõ c¶ hai vÕ cho 10 x )

        = 1001 : 77 = 13

 Sè tù nhiªn cÇn t×m lµ    :     13

                                                                      §¸p sè: 13

Bµi 2: T×m sè cã hai ch÷ sè , biÕt r»ng nÕu lÊy sè ®ã chia cho hiÖu cña ch÷ sè hµng chôc vµ hµng ®¬n vÞ cña nã ta ®­îc th­¬ng lµ 26 vµ d­ 1.

Bµi 3: T×m sè tù nhiªn cã hai ch÷ sè, biÕt r»ng sè ®ã gÊp 21 lÇn hiÖu cña ch÷ sè hµng chôc vµ hµng ®¬n vÞ.

Lo¹i 8: C¸c bµi to¸n vÒ sè tù nhiªn vµ tÝch c¸c ch÷ sè cña nã.

Bµi 47:  T×m sè cã 3 ch÷ sè biÕt r»ng sè ®ã gÊp 5 lÇn tÝch c¸c ch÷ sè cña nã?

 

Gi¶i

 

 Gäi sè cÇn t×m lµ :                                 ®/k  0< a  9 ;     0 b;c9

 Theo bµi ra ta cã :  = 5 x a x b x c          (1)

 Tõ (1) ta thÊy lµ mét sè chia hÕt cho 5 nªn c = 5 ( c kh«ng thÓ b»ng 0 v× c = 0 th×:   = 5 x a x b x 0 = 0 v« lÝ )

  Thay c = 5 vµo (!) ta cã :     = 5 x a x b x 5 = 25 x a x b       (2)     

 Tõ (2) ta thÊy lµ mét sè chia hÕt cho 25 nªn   còng ph¶i chia hÕt cho 25 nªn b = 2; b = 7

   - XÐt b = 2 ta cã :    = 25 x a x 2= 50 x a ( Lo¹i v× vÕ ph¶i lµ sè ch½n cßn

vÕ tr¸i  l¹i lµ sè lÎ ).

   -  XÐt b = 7 ta cã :  = 25 x a x 7  = 175 x a

   100 x a + 75 = 175 x a

            75 = 75 x a .      a= 1 sè tù nhiªn cÇn t×m lµ  : 175

                                                                           §¸p sè : 175

 

 

Bµi 2: T×m sè tù nhiªn cã hai ch÷ sè biÕt r»ng sè ®ã gÊp 3 lÇn tÝch c¸c ch÷ sè cña nã.

Bµi 3: T×m sè tù nhiªn cã hai ch÷ sè, biÕt r»ng nÕu chia sè ®ã cho tÝch c¸c ch÷ sè cña nã ta ®­îc th­¬ng lµ 5 d­ 2 vµ ch÷ sè hµng chôc gÊp 3 lÇn ch÷ sè hµng ®¬n vÞ.

Mét sè bµi kh¸c:

Bµi 1: Thay mçi ch÷ sè b»ng ch÷ sè thÝch hîp trong c¸c phÐp tÝnh sau:

                       a,    : = 241                 b,    + = 1326

                       c,      + =                   d,      = : 5

    

Bµi 2:   Thay c¸c ch÷ b»ng c¸c ch÷ sè thÝch hîp vµo phÐp tÝnh sau:

: + 6 = 2007

 

Bµi 3: Thay mçi ch÷ sè b»ng ch÷ sè thÝch hîp trong c¸c phÐp tÝnh sau:

                       a,    : = 241                 b,    + = 1326

                       c,      + =                   d,      = : 5

 

Bµi 4: So s¸nh hai biÓu thøc A vµ B BiÕt :

  A = + + 1992

  B =   + +

                                                                              §¸p sè : A = B

 

 

Bµi 5: T×m gi¸ trÞ cña c¸c ch÷ sè a;b;c trong phÐp tÝnh sau:

              a,   + +a  = 987              b,    x x =

                                                                      §¸p sè :    a,  a =8 ; b = 9 ; c = 0.

                                                                                       b, a = 7 ; b = 3

 

Bµi 6:T×m gi¸ trÞ cña c¸c ch÷ sè a;b;c trong phÐp tÝnh sau :

        a,    + +a    =748              b,     + +a  = 640

( Ph­¬ng ph¸p gi¶i t­¬ng tù bµi 49)

 

 

 

Bµi 7:  T×m thµnh phÇn cña phÐp tÝnh biÕt :

      a,    :  = 26                            b, :  =

  c,     x =                                d,    = 5 x

  e,     : 53 =         f,    + + a = 987

Bµi 8:  Cho 3 m·nh b×a. M·nh b×a thø nhÊt ghi sè 27;  m·nh b×a thø hai ghi sè 6; m·nh b×a thø ba ghi sè cã  2 ch÷ sè.Khi ghÐp ba m·nh b×a l¹i víi nhau ta ®­îc nh÷ng sè tù nhiªn ( §Òu lµ sè cã 5 ch÷ sè ).Tæng tÊt c¶ c¸c sè cã 5 ch÷ sè ®ã lµ 203580. Hái m·nh b×a thø 3 ghi sè nµo?

Gi¶i

 Gäi sè viÕt thªm trªn m·nh b×a thø ba lµ : 

 Ta lËp ®­îc tÊt c¶ c¸c sè cã 5 ch÷ sè sau:

   + + + + + = 203580

   27600 + + 27006 + 10 x + 62700 + + 60027 + 100 x 1000 x + 276 + 1000 x + 627 = 203580

                                     178236 + 2112 x = 203580

     2112 x = 25344

     = 25344 : 2112 = 12   Sè viÕt trªn m·nh b×a thø ba lµ 12

                                                                                 §¸p sè : 12

 

Bµi 9:  Cho ba m·nh b×a.M·nh thø nhÊt ghi sè 34; m·nh thø hai ghi sè 4 vµ m·nh thø ba ghi sè cã mét ch÷ sè. Khi ghÐp ba m·nh b×a l¹i víi nhau ta ®­îc nh÷ng sè tù nhiªn ( §Òu lµ sè cã 4 ch÷ sè ).Tæng tÊt c¶ c¸c sè cã 4 ch÷ sè ®ã lµ 26556. Hái m·nh b×a thø 3 ghi sè nµo?

(Ph­¬ng ph¸p gi¶i t­¬ng tù bµi 8)

                                                                               §¸p sè : 5

 

Bµi 10:  T×m sè thÝch hîp biÕt :

  a.   = 25 x    b.    = x 3 + 1,3

  c.     = 3 x    d.     x 5 =

  e.   =103 x    f .    = 5 x

 

                                                                    §¸p sè : a = 75; b = 6,1; c = 857;

                                                                                 d = 25; e = 45; f = 65

 

Bµi 11: T×m gi¸ trÞ cña ch÷ a, b thay vµo phÐp tÝnh sau:

  a x 9,9 =   b.   x 6,6 =

Gi¶i

      a.             x 9,9 =

  x 99 =      ( Nh©n c¶ hai vÕ víi 100 )

( 10 x a + b ) x 99 = +   ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

990 x a + 99 x b = 1100 x a + 11 x b.  ( Mét sè nh©n víi mét tæng)

88 x b = 110 x a      ( Trõ c¶ hai vÕ cho 990 x a + 11 x b)

4 x b = 5 x a            (Chia c¶ hai vÕ cho 22)                                  (*)

         Tõ  (*)  Ta thÊy :  a = 4  ;   b = 5.

          Thay vµo phÐp tÝnh lµ:    4,5 x 9,9 = 44,55.

 

  b.           x 6,6 =

( Ph­¬ng ph¸p gi¶i t­¬ng tù bµi a)

 Thay vµo phÐp tÝnh lµ:         1,8 x 6,6 = 11,88 .

 

Bµi 12:   T×m sè   BiÕt :

 a.   : 176 =                 b.    : 121 =

 c.   = 25 x                 d.    = x 3 + 1,3

 

Gi¶i

    a.  : 176 =  

 100 x  = 176 x             ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

 100 x  +  = 175 x                  ( tr÷ c¶ hai vÕ cho  )

 4 x   =  7 x                            ( Chia c¶ hai vÕ cho  25)

 40 x a  + 4 x b = 70 x a + 7 x b       ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

 33 x a = 66 x b                           ( Trõ c¶ hai vÕ cho  7 x a + 4 x b)

 a = 2 x b                    ( Chia c¶ hai vÕ cho 33 )

       VËy nh÷ng sè cÇn t×m cã hµng chôc gÊp hai lÇn ch÷ sè hµng ®¬n vÞ:

 21; 42; 63; 84

                                                                               §¸p sè: 21; 42; 63; 84  

         b. ( Ph­¬ng ph¸p gi¶i t­¬ng tù c©u a)

                                                                                §¸p sè: 54 

 

       c.   = 25 x                

 4300  + = 25 x (100 + )           ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

 4300  + = 2500 + 25 x .

 1800  =  24 x                             ( Trõ c¶ hai vÕ cho 2500 +)

  = 1800 : 24 = 75.

                                                                                  §¸p sè: 75

 

        d.      = x 3 + 1,3

  = x 3 + 13                                 (NH©n c¶ hai vÕ víi 10)

 10 x a + b = ( 10 x b + a) x 3 + 13.    ( Ph©n tÝch cÊu t¹o sè )

 10 x a + b = 30 x b + 3 x a + 13.       ( Mét sè nh©n víi mét tæng)

 7 x a = 29 x b + 13                            ( Trõ c¶ hai vÕ cho 3 x a + b )

     Ta thÊy 7 x a 7 x9 = 63 Nªn 29 x b + 13 63.      29 x b 50; vËy b chØ cã thÓ b»ng 0 hoÆc b»ng 1.

     - XÐt b = 1 ta cã :   7 x a = 29 + 13

                  a = 42 : 7 = 6      Sè cÇn t×m lµ 6,1

     - XÐt b = 0 ta cã :  7 x a = 29 x 0 + 13  (Lo¹i)

                                                                                §¸p sè: 6,1

 

Bµi 13:   T×m c¸c ch÷ sè a,b,c,d kh¸c nhau, trong ®ã d lÎ tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau:

               a x a x =

Gi¶i

   NhËn xÐt:

    -    V× d lÎ n©n a còng ph¶i lµ sè lÎ.

-         V× a,b,c,d kh¸c nhau nªn a kh«ng thÓ lµ  1,5,9. VËy a cã thÓ lµ 3 hoÆc 7.

      XÐt a = 3 ta cã:

 3 x 3 x =

 9 x =

 9 x (110 x b + 3 ) = 1000 x b + 110 x c + 7.

 990 x b + 27 = 1000 x b + 110 x c + 7

 20 = 10 xb + 110 x c  ChØ xÈy ra khi

 2 = b + 11 x c      ChØ xÈy ra khi b = 2 ; c = 0.

    Nh÷ng sè tù nhiªn cÇn t×m lµ : a = 3; b = 2; c = 0; d = 7

    XÐt a = 7 ta thÊy kh«ng bao giê xÈy ra v×   7 x 7 x sÏ lµ sè cã n¨m ch÷ sè.

                                                             §¸p sè: a = 3; b = 2; c = 0; d = 7

 

Bµi 14: T×m a; b; c kh¸c nhau tho¶ m·n ®iÒu kiÖn:

        a.    x = 1001                        b.    x =

 

Gi¶i

 a.    x = 1001     

     x c x 11 = 11 x 91

  x c = 91                        ( Chia c¶ hai vÕ cho 11)                  (*)

     Ta thÊy tÝch cã hµng ®¬n vÞ lµ 1. MÆt kh¸c a;b;c kh¸c nhau nªn  (*) chØ xÈy ra khi b = 7; c = 3 hoÆc b = 3 ; c = 7.

-         XÐt b = 7 ; c = 3 thay vµo (*) ta cã:

      x 3 = 91

  (10 x a + 7 ) x 3 = 91

 30 x a + 21 = 91

  30 x a = 70 ; a = 70 : 30           (Lo¹i)

     -   XÐt b = 3; c = 7 Thay vµo (*) ta cã:

  x 7 = 91

 ( 10 x a + 3 ) x 7 = 91

 70 x a + 21 = 91

 70 x a = 70;     a = 1    C¸c ch÷  sè cÇn t×m lµ : a = 1; b = 3; c = 7.

                                                                     §¸p sè : a = 1; b = 3; c = 7.

 

b.           x =

 11 x a x = 1001 x c

 11 x a x = 11 x 91 x c

 a x   =   91 x c

   NhËn xÐt :  V×  a x 9 x 19 = 171 vµ a;b;c kh¸c nhau nªn c chØ cã gi¸ trÞ  b»ng 1.

-         Víi c = 1 thay vµo ta cã:

 a x   =   91       ChØ xÊy ra khi a = 3; b = 7 hoÆc a = 7 ; b = 3

    - xÐt a = 3; b = 7 ta cã:   3 x 17 = 91 (lo¹i)

    - XÐt a = 7 ; b = 3 Ta cã:   7 x 13 = 91 ( §óng)

VËy nh÷ng ch÷ sè cÇn t×m lµ : a = 7 ; b = 3; c = 1

                                                                 §¸p sè: a = 7 ; b = 3; c = 1

 

Bµi 15: T×m a;b;c biÕt :   x 5 = x 2 .

 

Gi¶i

x 5 = x 2 .

(100 x a+ ) x 5 = (10 x + b) x 2

500 x a + 5 x = 20 x + 2 x b

500 x a = 15 x + 2 x b

Ta thÊy 500 x a chia hÕt cho 5, nªn 15 x + 2 x b còng ph¶i chia hÕt cho 5. MÆt kh¸c 15 x chia hÕt cho 5 nªn 2 x b còng ph¶i chi hÕt cho 5 vËy b = 5. Thay vµo ta cã:

500 x a = 15 x + 10.

100 x a = 3 x + 2

V× 100 x a lµ sè trßn tr¨m nªn 3 x + 2 lµ sè trßn tr¨m vËy c = 6. Thay vµo ta cã:

100 x a = 3 x 66 + 2 = 200

a = 200 : 100 = 2.  KÕt luËn :  a = 2 ; b = 5 ; c = 6

                                                                    §¸p sè: a = 2 ; b = 5 ; c = 6

 

Bµi 16: Cho bèn ch÷ sè kh¸c nhau, ta lËp ra sè lín nhÊt vµ sè nhá nhÊt mçi sè ®Òu gåm bèn ch÷ sè ®· cho. BiÕt r»ng tæng hai sè nµy lµ 11220. Hµy t×m tæng c¸c ch÷ sè ®· cho?

Gi¶i

 

Gäi 4 ch÷ sè ®· cho lµ : a, b, c, d. §iÒu kiÖn:  a > b > c > d.

Theo ®Çu bµi ta cã: lµ sè lín nhÊt;   lµ sè bÐ nhÊt vµ :

+ = 11220

XÐt phÐp tÝnh ë hµng ®¬n vÞ ta thÊy:

d + a = 10 ( v× a > d nªn a + d kh«ng thÓ b»ng kh«ng)

PhÐp céng cã nhí ë hµng chôc nªn :

c + b + 1 = 12

c + b = 11

VËy tæng c¸c ch÷ sè ®· cho lµ:  (a + d) + b + c) = 10 + 11 = 21

                                                                                        §¸p sè: 21

 

Bµi 17: T×m ba ch÷ sè kh¸c nhau vµ kh¸c 0. BiÕt r»ng nÕu dïng c¶ ba ch÷ sè nµy lËp thµnh c¸c sè cã ba ch÷ sè th× hai sè lín nhÊt cã tæng b»ng 1444.

 

Gi¶i

 

Gäi 3 ch÷ sè ®· cho lµ : a, b, c.        §iÒu kiÖn:  a > b > c > 0

Ta cã hai sè lín nhÊt lµ: vµ  .

Theo bµi ra ta cã: + = 1444.

Trong phÐp tÝnh céng trªn ch÷ sè cña hµng ®¬n vÞ, ch÷ sè cña hµng chôc cña tæng ®Òu lµ 4 vµ c¸c sè h¹ng cña c¸c hµng ®ã ®Òu lµ c vµ b nªn phÐp céng kh«ng cã nhí ë hµng chôc nªn:   c + b = 4; b > c nªn:  b = 3 ; c = 1

ë hµng tr¨m cã a + a = 14 nªn a = 7.

C¸c ch÷ sè ph¶i t×m lµ:  7; 3; 1

                                                                                             §¸p sè: 7; 3; 1. 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Một số bài toán giải bằng phương pháp phân tích cấu tạo số
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
LIÊN QUAN