Một số phương pháp giải bài toán mạch câu điện trở

đề thi Vật lý 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
90sdwq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/12/2010 1:18:13 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.40 M
Lần xem
0
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

Một số phương pháp giải bài toán mạch cầu điện trở 1 - Định hướng chung: Bài tập về mạch cầu điện trở rất đa dạng và phong phú. Để giải các bài tập loại này chỉ dùng kiến thức về Định luật ôm thì chưa,xem chi tiết và tải về đề thi Một số phương pháp giải bài toán mạch câu điện trở, Đề Thi Vật Lý 11 , Đề thi Một số phương pháp giải bài toán mạch câu điện trở, doc, 1 trang, 0.40 M, Vật lý 11 chia sẽ bởi Nghĩa Nguyễn Hữu đã có 2 download

LINK DOWNLOAD

Mot-so-phuong-phap-giai-bai-toan-mach-cau-dien-tro.doc[0.40 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Một số phương pháp giải bài toán mạch cầu
điện trở
1 - Định hướng chung:
Bài tập về mạch cầu điện trở rất đa dạng và phong phú. Để giải các bài tập loại này chỉ dùng kiến thức về Định luật ôm thì chưa đủ. Muốn làm tốt các bài tập về mạch cầu cần phải nắm vững các kiến thức sau:
1.1 - Kỹ năng phân tích mạch điện
1.2 - Định luật ôm cho động mạch có điện trở R: I
1.3 - Các tính chất của mạch điện có các điện trở mác nối tiếp, mắc song song.
1.4 - Các công thức biến đổi hiệu điện thế ( như công thức cộng thế, phép chia thế tỷ lệ thuận).
1.5 - Các công thức biến đổi cường độ dòng điện (như công thức cộng dòng điện, phép chia dòng ỷ lệ nghịch).
1.6 - Công thức chuyển mạch từ mạch sao thành mạch tam giác và ngược lại.
1.7 - Cách mắc và vai trò của các dụng cụ đo vôn kế va am pe kế trong mạch.
1.8 - Định luật kiếc Sốp.
áp dụng vào việc giải bài tập về mạch cầu điện trở trong đề tài này, tôi sẽ trình bày các vấn đề sau:
a- Khái quát về mạch cầu điện trở, mạch cầu cân bằng và mạch cầu không cân bằng
- Phương pháp tích điện trở của mạch cầu tổng quát.
c-Phương pháp xác định các đại lượng hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch cầu.
d - Bài toán về mạch cầu dây:
* Phương pháp đo điện trở băng mạch cầu dây.
* Các loại bài toán thường gặp về mạch cầu dây.
2 - Phần cụ thể:
2.1 - Khái quát về mạch cầu điện trở, mạch cầu cân bằng và mạch cầu không cân bằng:
- Mạch cầu là mạch dùng phổ biến trong các phép đo chính xác ở phòng thín nghiệm điện.
- Mạch cầu được vẽ như (H - 0.a) và (H - 0.b)
(H-0.a) (H.0.b)
- Các điện trở R1, R2, R3, R4 gọi là các cạnh của mạch cầu điện trở R5 có vai trò khác biệt gọi là đường chéo của mạch cầu (người ta không tính thêm đường chéo nối giữa A - B. vì nếu có thì ta coi đường chéo đó mắc song song với mạch cầu).
Mạch cầu có thể phân làm hai loại:
* Mạch cầu cân bằng (Dùng trong phép đo lường điện).
* Mạch cầu không cân bằng
Trong đó mạch cầu không cân bằng được phân làm 2 loại:
- Loại có một trong 5 điện trở bằng không (ví dụ một trong 5 điện trở đó bị nối tắt, hoặc thay vào đó là một ampe kế có điện trở ằng không ). Khi gặp loại bài tập này ta có thể chuyển mạch về dạng quen thuộc, rồi áp dụng định luật ôm để giải.
- Loại mạch cần tổng quát không cân bằng có đủ cả 5

 


Mét sè ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n m¹ch cÇu ®iÖn trë

Mét sè ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n m¹ch cÇu

®iÖn trë

1 - §Þnh h­íng chung:

Bµi tËp vÒ m¹ch cÇu ®iÖn trë rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. §Ó gi¶i c¸c bµi tËp lo¹i nµy chØ dïng kiÕn thøc vÒ §Þnh luËt «m th× ch­a ®ñ. Muèn lµm tèt c¸c bµi tËp vÒ m¹ch cÇu cÇn ph¶i n¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc sau:

       1.1 - Kü n¨ng ph©n tÝch m¹ch ®iÖn

       1.2 - §Þnh luËt «m cho ®éng m¹ch cã ®iÖn trë R:    I=

1.3 - C¸c tÝnh chÊt cña m¹ch ®iÖn cã c¸c ®iÖn trë m¸c nèi tiÕp, m¾c song song.

1.4 - C¸c c«ng thøc biÕn ®æi hiÖu ®iÖn thÕ ( nh­ c«ng thøc céng thÕ, phÐp chia thÕ tû lÖ thuËn).

1.5 - C¸c c«ng thøc biÕn ®æi c­êng ®é dßng ®iÖn (nh­  c«ng thøc céng dßng ®iÖn, phÐp chia dßng û lÖ nghÞch).

1.6 - C«ng thøc chuyÓn m¹ch tõ m¹ch sao thµnh m¹ch tam gi¸c vµ ng­îc l¹i.

1.7 - C¸ch m¾c vµ vai trß cña c¸c dông cô ®o v«n kÕ va am pe kÕ trong m¹ch.

1.8 - §Þnh luËt kiÕc Sèp.

¸p dông vµo viÖc gi¶i bµi tËp vÒ m¹ch cÇu ®iÖn trë trong ®Ò tµi nµy, t«i sÏ tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò sau:

a- Kh¸i qu¸t vÒ m¹ch cÇu ®iÖn trë, m¹ch cÇu c©n b»ng vµ m¹ch cÇu kh«ng c©n b»ng

b-  Ph­¬ng ph¸p  tÝch ®iÖn trë cña m¹ch cÇu tæng qu¸t.

c-Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c ®¹i l­îng hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch cÇu.

d - Bµi to¸n  vÒ m¹ch cÇu d©y:

          * Ph­¬ng ph¸p ®o ®iÖn trë b¨ng m¹ch  cÇu d©y.

          * C¸c lo¹i bµi to¸n th­êng gÆp vÒ m¹ch cÇu d©y.

2 - PhÇn cô thÓ:

2.1 - Kh¸i qu¸t vÒ m¹ch cÇu ®iÖn trë, m¹ch cÇu c©n b»ng vµ m¹ch cÇu kh«ng c©n b»ng:

- M¹ch cÇu lµ m¹ch dïng phæ biÕn trong c¸c phÐp ®o chÝnh x¸c ë phßng thÝn nghiÖm ®iÖn.

- M¹ch cÇu ®­îc vÏ nh­ (H - 0.a) vµ (H - 0.b)

 

 

 

 

(H-0.a)       (H.0.b)

1

 


Mét sè ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n m¹ch cÇu ®iÖn trë

- C¸c ®iÖn trë R1, R2, R­3, R4  gäi lµ c¸c c¹nh cña m¹ch cÇu ®iÖn trë R5 cã vai trß kh¸c biÖt gäi lµ ®­êng chÐo cña m¹ch cÇu (ng­êi ta kh«ng tÝnh thªm ®­êng chÐo nèi  gi÷a A - B. v× nÕu cã th× ta coi ®­êng chÐo ®ã m¾c song song víi m¹ch cÇu).

M¹ch cÇu cã thÓ ph©n lµm hai lo¹i:

* M¹ch cÇu c©n b»ng (Dïng trong phÐp ®o l­êng ®iÖn).

* M¹ch cÇu kh«ng c©n b»ng

Trong ®ã m¹ch cÇu kh«ng c©n b»ng ®­îc ph©n  lµm 2 lo¹i:

- Lo¹i cã mét trong 5 ®iÖn trë b»ng kh«ng (vÝ dô mét trong 5 ®iÖn trë ®ã bÞ nèi t¾t, hoÆc thay vµo ®ã lµ mét ampe kÕ cã ®iÖn trë »ng kh«ng ). Khi gÆp lo¹i bµi tËp nµy ta cã thÓ chuyÓn m¹ch vÒ d¹ng quen thuéc, råi ¸p dông ®Þnh luËt «m ®Ó gi¶i.

- Lo¹i m¹ch cÇn tæng qu¸t kh«ng c©n b»ng cã ®ñ c¶ 5 ®iÖn trë, th× kh«ng thÓ gi¶i ®­îc nÕu ta chØ ¸p dông ®Þnh luËt ¤m, lo¹i bµi tËp nµy ®­îc gi¶i b»ng ph­¬ng ph¸p ®Æc biÖt (®­îc tr×nh bµy ë môc 2.3)

- VËy ®iÒu kiÖn ®Ó c©n b»ng lµ g×?

Bµi to¸n 1;

    Cho m¹ch cÇu ®iÖn trë nh­ (H - 1.1)

1 - Chøng minh r»ng, nÕu qua R5 cã dßng

I5 = 0 vµ U5 = 0 th× c¸c ®iÖn trë nh¸nh lËp

thµnh tû lÖ thøc :             

                                                          (H : 1-1)

= n = const

2 - Ng­îc l¹i nÕu cã tû lÖ thøc trªn

th× I5 = 0 vµ U5 = 0, ta cã m¹ch cÇu c©n b»ng.

3- Chøng minh r»ng khi cã tû lÖ thøc trªn th× ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch cÇu kh«ng tuú thuéc vµo gi¸ trÞ R­5 tõ ®ã tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch cÇu trong hai tr­êng hîp R5 nhá nhÊt ( R5 = 0) vµ R5 lín nhÊt (R5 = ) ®Ó I5 = 0 vµ U5 = 0, ta cã m¹ch cÇu c©n b»ng.

Lêi gi¶i

1- Gäi I1; I2; I3; I4; I5 lÇn l­ît lµ c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë R1; R2; R3; R4; R5.

Vµ U1; U2; U3; UBND; U5  lÇn l­ît lµ hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu c¸c ®iÖn trë R1; R2; R3; R4; R5.

Theo ®Çu bµi:

1

 


Mét sè ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n m¹ch cÇu ®iÖn trë

I5 = 0 suy ra: I1 = I2 = I 1,2 vµ I3 = I4 = I 34 (1)

U5 = 0 suy ra: U1 = U2 vµ U2 = U4.

             Hay       I1R­1  = I3R3        (2)

                           I2R2 = I4R4           (3)

LÊy (2) chia (3) vÕ víi vÕ, råi kÕt hîp víi (1) ta ®­îc :

hay= n = const

2- Dïng ®Þnh lý Kenn¬li, biÕn ®æi mach tam  gi¸c  thµnh m¹ch sao: 

      -Ta cã m¹ch ®iÖn t­¬ng ®­¬ng  nh­ h×nh vÏ : (H: 1 -2)

Trong ®ã c¸c ®iÖn trë R1; R2; R3 

®­îc thay b»ng c¸c ®o¹n m¹ch sao

gåm c¸c ®iÖn trë R1; R3 vµ R5       

Víi:  

                                                   (H:1.2)

- XÐt ®o¹n m¹ch MB cã:

   (5)

   (6)

Chia (5) cho (6) vÕ víi vÕ ta ®­îc :

     (7)

Tõ ®iÒu kiÖn ®Çu bµi ta cã:

R1 = n R3; R2 = n R4

Thay vµo biÓu thøc (7) ta ®­îc :

               

Hay : U2 = U4    Suy ra  UCD = U5 = 0 => I5 = 0

NghÜa lµ m¹ch cÇu c©n b»ng.

  3- Gi¶ sö qua R5 cã dßng ®iÖn I5 ®i tõ C ®Õn D ,  (H: 1-3)

1

 


Mét sè ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n m¹ch cÇu ®iÖn trë

Ta cã:      I2 = I1 = I5 vµ I4­  = I 3 + I5

- BiÓu diÔn hiÖu ®iÖn thÕ U theo hai ®­êng ACB vµ ADB  ta cã:

UACB = U = I1R1 + I2R2 = I1R1 + I1R2 - I5R 2           (8)

UADB = U = I3R3 + I4R4 = I3R3 + I3R4 - I5R 4           (9)

Nh©n hai vÕ cña biÓu thøc (9) víi n ta ®­îc :

n. U = I3R3 n + I3R4 .n + I5R4 . n

KÕt hîp ®iÒu kiÖn ®Çu bµi :

R1  = n.R3 vµ R2 =  n. R4

  Ta cã:

n.U = I3R1 + I3R3 +: I5R5                      (10)

Céng (8) víi (10) vÕ víi vÕ ta ®­îc:

(n +1) U = R1 (I1 + I3) + R2 (I1 + I3).

               = (R1 + R2) (I1 + I2).

Víi I1 + I­3 = I

=> (n +1) U = (R1 + R2)

Theo ®Þnh nghÜa, ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng

®­îc tÝnh b»ng:

                      (11)

BiÓu thøc (11) cho thÊy khi cã tû lÖ thøc :

 

     

Th× ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch cÇu kh«ng phô thuéc vµo ®iÖn trë R5

* Tr­êng hîp R5 = 0 (nèi d©y dÉn hay ampekÕ cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ, hay mét kho¸ ®iÖn ®ang ®ãng gi÷a hai ®iÓm C, D).

- Khi ®ã m¹ch ®iÖn (R1 // R 3), nèi tiÕp R2 // R4.

-> ta lu«n cã hiÖu ®iÖn thÕ UCD = 0.

+ §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng:

1

 


Mét sè ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n m¹ch cÇu ®iÖn trë

                                  

sö dông ®iÒu kiÖn ®Çu bµi R1 = n.R3vµ R2 = n.R4 ta vÉn cã

                                  

Do R1 // R3 nªn:

                        

=>      (12)

Do R2 // R4 nªn :    

                          =>      (13)

So s¸nh (12) vµ (13), suy ra I1 = I2

Hay                  I5 = I - I2 = 0

* Tr­êng hîp R5 =   (®o¹n CD ®Ó hë hay nèi víi v«n  kÕ cã ®iÖn trë lín v« cïng).

- Khi ®ã m¹ch ®iÖn : (R1 . n + R2) // (R3 . n + R4).

-> lu«n cã dßng ®iÖn qua CD lµ I5 = 0

+ §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng.    

KÕt hîp ®iÒu kiÖn ®Çu bµi R1 = n R3 vµ R2 = n R4 ta còng cã kÕt qu¶:

 

.                            

+ Do R1 nèi tiÕp R2 nªn :

                         (14)

Do R3 nèi tiÕp R4 nªn :

                             (15)

So s¸nh (14) vµ (15), suy ra U1 = U3

Hay U5 = UCD  = U3 -U1 = 0

VËy khi cã tû lÖ thøc:

1

 


Mét sè ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n m¹ch cÇu ®iÖn trë

                    

Th× víi mäi gi¸ trÞ cña R5 tõ o ®Õn , ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng chØ cã mét gi¸ trÞ.

                  

Dï ®o¹n CD cã ®iÖn trë bao nhiªu ®i n÷a ta còng cã UCD =  vµ ICD = 0, nghÜa lµ m¹ch cÇu c©n b»ng.

Tãm l¹i: CÇn ghi nhí

+ NÕu m¹ch cÇu ®iÖn trë cã dßng I= 0 vµ U5 = 0 th× bèn ®iÖn trë nh¸nh cña m¹ch cÇu lËp thµnh tû lÖ thøc:

(n lµ h»ng sè)      (*)

(Víi bÊt kú gi¸ trÞ nµo cña R5.).

Khi ®ã nÕu biÕt ba trong bèn ®iÖn trë nh¸nh ta sÏ x¸c ®Þnh ®­îc ®iÖn trë cßn l¹i.

* Ng­îc l¹i: NÕu c¸c ®iÖn trë nh¸nh cña m¹ch cÇu lËp thµnh tû lÖ thøc tªn, ta cã m¹ch cÇu c©n b»ng vµ do ®ã I5 = 0 vµ U5 = 0.

+ Khi m¹ch cÇu c©n b»ng th× ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch lu«n ®­îc x¸c ®Þnh vµ kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña ®iÖn trë R5 . §ång thêi c¸c ®¹i l­îng hiÖu ®iÖn thÕ vµ kh«ng phô thuéc vµo ®iÖn trë R5 . Lóc ®ã cã thÓ coi m¹ch ®iÖn kh«ng cã ®iÖn trë R5 vµ bµi to¸n ®­îc gi¶i  b×nh th­êng theo ®Þnh luËt «m.

+ BiÓu thøc (*) chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó m¹ch cÇu c©n b»ng.

L­u ý:  Häc sinh líp 9 cã thÓ ¸p dông c«ng thøc cña m¹ch cÇu c©n b»ng mµ kh«ng cÇn ph¶i chøng minh (mÆc dï SGK kh«ng tr×nh bµy).

+ Tuy nhiªn khi båi d­ìng häc sinh giái ë phÇn nµy, gi¸o viªn cÇn ph¶i chøng minh bµi to¸n trªn ®Ó häc sinh thÊy râ c¸c tÝnh chÊt cña m¹ch cÇu c©n b»ng.

+ M¹ch cÇu c©n b»ng ®­îc dïng ®Ó ®o gi¸ trÞ ®iÖn trë cña vËt dÉn (sÏ tr×nh bµy cô thÓ ë phÇn sau).

2 .2 - Ph­¬ng ph¸p tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch cÇu:

- TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña mét m¹ch ®iÖn lµ mét viÖc lµm c¬ b¶n vµ rÊt quan träng, cho dï ®Çu bµi cã yªu cÇu hay kh«ng yªu cÇu, th× trong qu¸ tr×nh gi¶i c¸c bµi tËp ®iÖn ta vÉn th­êng ph¶i tiÕn hµnh c«ng viÖc nµy.

1

 


Mét sè ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n m¹ch cÇu ®iÖn trë

Víi c¸c m¹ch ®iÖn th«ng th­êng, th× ®Òu cã thÓ tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng b»ng mét trong hai c¸ch sau.

+ NÕu biÕt tr­íc c¸c gi¸ trÞ ®iÖn trë trong m¹ch vµ ph©n tÝch ®­îc s¬ ®å m¹ch ®iÖn (thµnh c¸c ®o¹n m¾c nèi tiÕp, c¸c ®o¹n m¾c song song) th× ¸p dông c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë cña c¸c ®o¹n m¾c nèi tiÕp hay c¸c ®o¹n m¾c song song.

+ NÕu ch­a biÕt hÕt c¸c gi¸ trÞ cña ®iÖn trë trong m¹ch, nh­ng biÕt ®­îc HiÖu ®iÖn thÕ ë 2 ®Çu ®o¹n m¹ch vµ c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®o¹n m¹ch ®ã, th× cã thÓ tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch b»ng c«ng thøc ®Þnh luËt  ¤m.

                        

- Tuy nhiªn víi c¸c m¹ch ®iÖn phøc t¹p nh­ m¹ch cÇu, th× viÖc ph©n tÝch ®o¹n m¹ch nµy vÒ d¹ng c¸c ®o¹n m¹ch míi nèi tiÕp vµ song song lµ kh«ng thÓ ®­îc. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ kh«ng thÓ tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch  cÇu b»ng c¸ch ¸p dông, c¸c c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë cña ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp hay ®o¹n m¹ch m¾c song song.

VËy ta ph¶i tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch cÇu b»ng c¸ch nµo?

* Víi m¹ch cÇu c©n b»ng th× ta bá qua ®iÖn trë R5 ®Ó tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch cÇu.

* Víi lo¹i m¹ch cÇu cã mét trong 5 ®iÖn trë b»ng 0, ta lu«n ®­a ®­îc vÒ d¹ng m¹ch ®iÖn cã c¸c ®o¹n m¾c nèi tiÕp, m¾c song song ®Ó gi¶i.

* Lo¹i m¹ch cÇu tæng qu¸t kh«ng c©n b»ng th× ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng ®­îc tÝnh b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p sau:

1 - Ph­¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch:

Thùc chÊtl µ chuyÓn m¹ch cÇu tæng qu¸t vÒ m¹ch ®iÖn t­¬ng ®­¬ng  (®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch kh«ng thay ®æi). Mµ víi m¹ch ®iÖn míi nµy ta cã thÓ ¸p dông c¸c c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë cña ®o¹n m¹ch nèi tiÕp, ®o¹n m¹ch song song ®Ó tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng.

- Muèn sö dông ph­¬ng ph¸p nµy tr­íc hÕt ta ph¶i n¾m ®­îc c«ng thøc chuyÓn m¹ch (chuyÓn tõ m¹ch sao thµnh  m¹ch tam gi¸c vµ ng­îc l¹i tõ m¹ch tam gi¸c thµnh m¹ch sao)

C«ng thøc chuyÓn m¹ch - §Þnh lý Kenn¬li.

1

 


Mét sè ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n m¹ch cÇu ®iÖn trë

+ Cho hai s¬ ®å m¹ch ®iÖn, mçi m¹ch ®iÖn ®­îc t¹o thµnh tõ ba ®iÖn trë  (H21-a  m¹ch tam gi¸c ())                                                        A’

(H.21b - M¹ch sao (Y)

                A           R3 

 

     R1                                                    R2 

           R2               R1 

B                                           C         B’            C’

                (H - 2.1a)    (H- 2.1b) 

Víi c¸c gi¸ trÞ thÝch hîp cña ®iÖn trë cã thÓ thay thÕ m¹ch nµy b»ng m¹ch kia, khi ®ã hai m¹ch t­¬ng ®­¬ng nhau. C«ng thøc tÝnh ®iÖn trë cña m¹ch nµy theo m¹ch kia khi chóng t­¬ng ®­¬ng nhau nh­ sau:

* BiÕn ®æi tõ m¹ch tam gi¸c R1, R2, R3 thµnh m¹ch sao R’1, R’2, R’3

   (1) 

   (2) 

   (3) 

(ë ®©y R’1, R’2, R’3 lÇn l­ît ë vÞ trÝ ®èi diÖn víi R1,R2, R3)

* BiÕn ®æi tõ m¹ch sao R’1, R’2, R’3 thµnh m¹ch tam gi¸c R1, R2, R3

  (4)

  (5)

  (6)

(Do giíi h¹n kh«ng cho phÐp, nªn ®Ò tµi  nµy chØ ®­îc ra c«ng thøc mµ kh«ng chøng minh c«ng thøc ®ã !).

- ¸p dông vµo bµi to¸n tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch cÇu ta cã hai c¸ch chuyÓn m¹ch nh­ sau:

* C¸ch 1:  Tõ s¬ ®å m¹ch cÇu tæng qu¸t

1

 


Mét sè ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n m¹ch cÇu ®iÖn trë

ta chuyÓnm¹ch tam gi¸c R1, R3, R

thµnhm ¹ch sao :R’1; R’3; R’5 (H- 22a)

Trong ®ã c¸c ®iÖn trë R13, R15, R35

 ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: (1); (2) vµ                           (3)(H: 2.2a)

tõ s¬ ®å m¹ch ®iÖn míi (H - 22a) ta cã thÓ ¸p

dông c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë cña ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp, ®o¹n m¹ch m¾c song song ®Ó tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch AB, kÕt qu¶ lµ:

 

* C¸ch 2:

Tõ s¬ ®å m¹ch cÇu tæng qu¸t ta

chuyÓn m¹ch sao R­1, R2 , R5

thµnh m¹ch tam gi¸c R’1, R’2 , R’3 (H - 2.2b)

Trong ®ã c¸c ®iÖn trë  R’1, R’2 , R’3

®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (4), (5) vµ (6)                      (H:2.2b)

Tõ s¬ ®å m¹ch ®iÖn míi (H - 2.2b)

¸p dông c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng ta còng ®­îc

kÕt qu¶:                                                                      

2 - Ph­¬ng ph¸p dïng c«ng thøc ®Þnh luËt ¤m:

Tõ biÓu thøc:          suy ra          (*)

Trong ®ã: U lµ hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu ®o¹n m¹ch.

                 I   lµ c­êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch chÝnh.

VËy theo c«ng thøc (*) nÕu muèn tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng (R)  cña m¹ch th× tr­íc hÕt ta ph¶i tÝnh I theo U, råi sau ®ã thay vµo c«ng thøc (*) sÏ ®­îc kÕt qu¶.

(cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p tÝnh I theo U sÏ ®­îc tr×nh bµy chi tiÕt ë môc sau).

*XÐt vÝ dô cô thÓ:

Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ:

1

 


Mét sè ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n m¹ch cÇu ®iÖn trë

(H . 2.3a) .BiÕt R1 = R3  = R5 =  3

R = 2 ; R4 = 5

a- TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng

cña ®o¹n m¹ch AB                                                             (H. 2.3a)

b- §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n AB mét hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi U = 3 (V). H·y tÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë vµ hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu mçi ®iÖn trë.

Lêi gi¶i

a- TÝnh RAB = ?

* Ph­¬ng ph¸p 1: ChuyÓn m¹ch.

+ C¸ch 1: ChuyÓn m¹ch tam gi¸c R1; R3 ; R5 thµnh m¹ch sao   R’1 ;   R’3 ;  R’5  

(H. 2.3b)

Ta cã:

Suy ra ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n

m¹ch AB lµ :                                                                           (H . 2.3b)

RAB   = 3

+ C¸ch 2: ChuyÓn m¹ch sao R1; R2; R5 thµnh m¹ch tam gi¸c

(H . 2.3c)

Ta cã:

                              (H. 2.3c)

Suy ra:

1

 


Mét sè ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n m¹ch cÇu ®iÖn trë

* Ph­¬ng  ph¸p 2:

Dïng c«ng thøc ®Þnh luËt ¤m.

Tõ c«ng thøc:

                        (*)

- Gäi U lµ hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu ®o¹n m¹ch AB

        I lµ c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®o¹n m¹ch AB

BiÓu diÔn I theo U

§Æt I1 lµ Èn sè, gi¶ sö dßng ®iÖn trong m¹ch cã chiÒu nh­ h×nh vÏ (H. 2.3d)

Ta lÇn l­ît cã:

U1 = R1I1 = 3 I1                          (1)

U2 = U - U1 = U - 3 I1         (2)

             (3)

            (4)

         (5)

       (6)

           (7)

     (8)

      (9)

T¹i nót D, ta cã: I4 = I3 + I5

=>   (10)

=> I1 =             (11)

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Một số phương pháp giải bài toán mạch câu điện trở
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự