Câu 1: Cho 33,2g hh X gồm Fe, Fe3o4, Cu và CuO vào 500ml dd HCl 2M thu được 1,6g rắn ; 2,24 lit khí H2 đktc và dd Y. cho dd AgNO3 dư vào dd Y thu được 0,56 lit khí NO đkc và m gam kết tủa . giá trị m (ththanh12017)

 173,2  154,3  143,5  165,1

Câu 2: Dd X chứa 0,15 mol H2SO4 và 0,1 mol Al2(SO4)3. cho V lit dd NaOH 1M vào dd X thu được m gam kết tủa. thêm tiếp 450ml dd NaOH 1M vào sau khi pư xảy ra hoàn toàn thu được 0,5m gam kết tủa. giá trị V là

 550  500  600  450

Em nghỉ câu 2: khi thêm 0,45 mol NaOH vào thì kết tủa bị tan một nữa, nghĩa là ban đầu kết tủa phải là 0,9mol . sau đó áp dụng mol OH- = mol NaOH = 0,15.2 + 0,1.2.4 – 0,9 nhưng k có da . sai chổ nào a ?